VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2005 o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

Sbírka:  526/2005 | Částka:  179/2005
29.12.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

526

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2005
o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti
a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek
pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele
(vyhláška o průmyslové bezpečnosti)


      Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 64 a § 135 písm. b) a g) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen ,,zákon"):


§ 1

Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti

      (1)  Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.

      (2)  Vzor osvědčení podnikatele je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky.

      (3)  Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky.

      (4)  Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

      (5)  Vzor dotazníku podnikatele je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.


§ 2

Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele

      (1)  Podnikatel, který je právnickou osobou, k žádosti podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona přiloží
a)
úplný výpis z obchodního rejstříku,
b)
doklady o rozhodnutích orgánů podnikatele obsahující změny, které se zapisují do obchodního rejstříku a nejsou v něm dosud zapsány,
c)
výpis z evidence emise nebo čestné prohlášení podnikatele obsahující seznam osob, jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech je vyšší než 10 %, pokud je akcionářem,

d)
výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona,
e)
smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,
f)
roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,
g)
ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vztazích1), pokud je podnikatel ovládající nebo ovládanou osobou, za posledních 5 let,
h)
písemné zprávy auditora o ověření účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2),
i)
potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů podle jednotlivých daní, ke kterým je na území České republiky registrován,
j)
potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven, že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné nedoplatky, včetně penále,
k)
přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,
l)
potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,
m)
výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,
n)
čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3), vkladů do společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,
o)
potvrzení krajského soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v § 17 odst. 1 zákona,

p)
seznam osob v orgánech podnikatele a v prokuře podnikatele s uvedením jejich rodných čísel a souhlasu4) k jejich využití pro účely bezpečnostního řízení.

      (2)  Podnikající fyzická osoba k žádosti podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona přiloží
a)
živnostenské listy, koncesní listiny, nebo je-li osobou podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění5) nebo osobou provozující zemědělskou výrobu6), výpis z obdobné evidence,
b)
je-li osobou zapsanou do obchodního rejstříku, úplný výpis z obchodního rejstříku,
c)
výpis z katastru nemovitostí, týkající se nemovitostí uvedených v § 97 písm. d) a h) zákona,
d)
smlouvy o pronájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,
e)
roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let,
f)
písemné zprávy auditora o ověření ročních účetních závěrek za posledních 5 let, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis2),
g)
potvrzení finančního úřadu o stavu osobních účtů dle jednotlivých daní, ke kterým je na území České republiky registrován,
h)
potvrzení správy sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťoven, že podnikatel nemá vůči těmto institucím žádné splatné nedoplatky, včetně penále,
i)
přehled závazků z podnikatelské činnosti, od kterých konec sjednané lhůty splatnosti přesáhl více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení, potvrzený odpovědnou osobou podnikatele,
j)
potvrzení bank nebo dalších věřitelů o plnění úvěrových smluv nebo smluv o půjčce podnikatelem,
k)
výpis z účtu vlastníka nebo čestné prohlášení podnikatele, s uvedením přehledu všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,
l)
čestné prohlášení podnikatele s uvedením přehledu ostatních investičních cenných papírů3), vkladů do společností s ručením omezeným, členských vkladů v družstvech, vkladů a podílů ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech,
m)
potvrzení živnostenského úřadu, že v živnostenském rejstříku není uveden záznam o

      1.  pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,

      2.  datu zániku živnostenského oprávnění,

      3.  usnesení o zrušení konkursu, mimo jeho zrušení pro nedostatek majetku,

      4.  překážkách provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu7),

      5.  přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
n)
potvrzení podle odstavce 1 písm. o).

      (3)  Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a i) až p) a v odstavci 2 písm. b), c) a g) až n) nesmí být starší 60 dnů od data vystavení.

      (4)  Zahraniční osoba, která je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu8), doloží písemnosti uvedené v odstavci 1 nebo odstavci 2 formou obdobných dokladů z příslušných evidencí podle země původu.

§ 3

Způsob podání žádosti podnikatele

      (1)  Vyplněné vzory uvedené v přílohách č. 1 a 5 této vyhlášky se podávají v elektronické i listinné podobě, v elektronické podobě se podávají na technickém nosiči dat.

      (2)  Elektronická šablona vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 5 této vyhlášky se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese Národního bezpečnostního úřadu.

      (3)  Listinná podoba vyplněných vzorů podle odstavce 1 musí odpovídat jejich elektronické podobě, s výjimkou podpisu.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ředitel:


Mgr. Mareš v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 66a obchodního zákoníku.
2)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
4)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku.
6)
§ 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku.
7)
§ 8 živnostenského zákona.
8)
Obchodní zákoník.