VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2016, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.

Sbírka:  74/2016 | Částka:  29/2016
18.3.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

74

VYHLÁŠKA
ze dne 19. února 2016,
kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy
NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.


Čl. I

      V příloze č. 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-ších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb., se v oddílu A, skupině VÁŽKY za řádek ˙klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia˙ vkládá nový řádek, který zní: ˙páskovec velký Cordulegaster heros˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.