VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2019 o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Sbírka:  170/2019 | Částka:  74/2019
11.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


170

VYHLÁŠKA
ze dne 2. července 2019
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

Vymezení zón

      (1)  Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen ˙zóna˙) na území Národního parku České Švýcarsko, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

      (2)  Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

      (3)  Charakteristika zón na území Národního parku České Švýcarsko je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Grafické znázornění zón na území Národního parku České Švýcarsko, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Zrušovací ustanovení

      Vyhláška č. 118/2002 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 170/2019 Sb.Příloha č. 2 k vyhlášce č. 170/2019 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.