VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  1/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


1

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Křížky (dále jen ˙národní přírodní památka˙).

      (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a)
travinných a křovinných ekosystémů skal a drolin, smilkových trávníků, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd, luk a pastvin a nížinných až horských vřesovišť,
b)
biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a svízele sudetského (Galium sudeticum), včetně jejich populací, a
c)
vypreparovaného skalního výchozu tvořeného celistvým bronzitickým serpentinitem,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.

      (3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Prameny. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)
povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d)
vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
e)
ukládat věci,
f)
hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky,
g)
zřizovat nová myslivecká nebo přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
h)
přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.