VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Sbírka:  6/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

6

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., a podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Zrušovací ustanovení

      Zrušují se:

  1.  Vyhláška Okresního národního výboru v Bruntále č. j. 457/087 o prohlášení přírodního výtvoru Velký Roudný za chráněný ze dne 26. dubna 1966.

  2.  Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu o vyhlášení návrší ˙Křížky˙ za chráněné naleziště ze dne 22. prosince 1962.

  3.  Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 13 363/68, o zřízení státní přírodní rezervace ˙Větrušické rokle˙ ze dne 20. ledna 1969.

  4.  Výnos Ministerstva kultury č. 65 968/54 - IX o zřízení státní přírodní rezervace Lichnice ze dne 26. července 1955.

  5.  Výnos Ministerstva kultury č. 54 131/54, o zřízení státní přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna ze dne 14. března 1955.

  6.  Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 14 505/89 - SOP, o zřízení státních přírodních rezervací ˙Borová lada˙, ˙Pramen Vltavy˙ a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací ˙Milešický prales˙, ˙Modravské slatě˙, ˙Obří zámek˙, ˙Stožec˙, ˙Stožecká skála˙, ˙Tetřevská slať˙, ˙Velká niva˙, ˙Vltavský luh˙ a ˙Zátoňská hora˙ v Chráněné krajinné oblasti Šumava ze dne 21. prosince 1989.

  7.  Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. 85/1950 Ú.l., o obnovení a rozšíření přírodní reservace ˙Trojmezná hora˙, ze dne 9. ledna 1950, zveřejněná v částce 11/1950.

  8.  Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18 585/73, o novém vymezení státní přírodní rezervace Jezerní slať ze dne 29. prosince 1973.

  9.  Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 9 431/87-VI/ /2, o zřízení státní přírodní rezervace ˙Povydří˙ ze dne 17. června 1987.

10.  Vyhláška Okresního národního výboru v Lounech, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor ˙Velký vrch˙ u Vršovic k ochraně teplomilných hub mediteránního typu ze dne 14. září 1989.

11.  Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18.078/72 o zřízení státní přírodní rezervace ˙Karlovské bučiny˙ ze dne 29. prosince 1972.

12.  Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 7 123/74 o zřízení státní přírodní rezervace ˙Úhošť˙ ze dne 17. července 1974.

13.  Vyhláška Okresního národního výboru v Jihlavě čj. 1227/82 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru ˙Zhejral˙ ze dne 8. července 1982.

14.  Vyhláška Okresního národních výboru v Prachaticích o chráněných přírodních výtvorech v okrese Prachatice: Spálený luh, Kotlina Valné, Splavské rašeliniště, Jezerní luh, Žďárecká slať, Malá niva, Houska, Borová Lada, Jilmová skála, Jelení vrch, Pod Šindlovem, Pod Popelní horou, Opolenec a jejich ochranných pásmech ze dne 20. září 1985.

§ 2

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.