VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2019, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  159/2019 | Částka:  67/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


159

VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:

Čl. I

      Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017 Sb. a vyhlášky č. 31/2018 Sb., se mění takto:

      1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

––––––––––––––––––––

˙1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise 2019/514.˙.

      2.  V příloze č. 1 v SVMe 1 písmeno d. zní:
˙d.
příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), SVMe 1 b) nebo SVMe 1 c):

      1.  odnímatelné zásobníky střeliva;

      2.  tlumiče hluku výstřelu;

      3.  speciální zbraňové podpěry;

      4.  tlumiče plamene;

      5.  optické zaměřovače zbraní s elektronickým zpracováním obrazu;

      6.  optické zaměřovače zbraní speciálně určené pro vojenské použití.˙.

      3.  V příloze č. 1 v SVMe 1 se Poznámka 5 zrušuje.

      4.  V příloze č. 1 v SVMe 2 písmeno c. zní:
˙c.
zaměřovače a úchyty pro zaměřovače mající všechny z následujících vlastností:

      1.  jsou speciálně určené pro vojenské použití a

      2.  jsou speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2 a);˙.

      5.  V příloze č. 1 v SVMe 4 Poznámka 4 zní:

˙Poznámka 4: Bod SVMe 4 c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky:
a.
mají-li jakýkoli z těchto výstražných senzorů:

      1.  pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo

      2.  aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;
b.
systémy výmetnic klamných cílů;
c.
infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu země-vzduch a
d.
AMPS zabudované v ˙civilním letadle˙ a splňující všechny tyto požadavky:

      1.  AMPS je funkční pouze v konkrétním ˙civilním letadle˙, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:
          a.  civilní typový certifikát vydaný orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; nebo
         b.  obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO);

      2.  AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k ˙programovému vybavení˙, a

      3.  do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z ˙civilního letadla˙, do kterého byl nainstalován.˙.

      6.  V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni a. bodu 13. písmeno c. zní:
˙c.
K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo(3,3,0)oktanon-3; tetranitrosemiglykoluril čili keto-bicyklický HMX (CAS 130256-72-3);˙.

      7.  V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni a. bod 24. zní:

      ˙24.  TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);˙.

      8.  V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 42., který zní:

      ˙42.  EDNA (ethylendinitramin) (CAS 505-71- -5);˙.

      9.  V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni d. body 6. a 7. znějí:

      ˙6.  HAP (chloristan hydroxylaminu) (CAS 15588-62-2);

        7.  HNF (hydrazinium nitroformat) (CAS 20773-28-8);˙.

      10.  V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni e. body 16. až 18. znějí:

      ˙16.  poly-NIMMO (poly-(nitratomethylmethyloxetan), poly-NMMO nebo poly (3-nitratomethyl-3-methyloxetan)) (CAS 84051-81-0);

      17.  polynitroortokarbonáty;

      18.  TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, nebo tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0);˙.

      11.  V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene e. doplňuje bod 21., který zní:

      ˙21.  TMETN (trimethylolethan-trinitrát) (CAS 3032-55-1);˙.

      12.  V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni f. bod 5. zní:

      ˙5.  beta-resorcylát olovnatý (CAS 20936-32-7) nebo beta-resorcylát měďnatý (CAS 70983- -44-7);˙.

      13.  V příloze č. 1 v SVMe 8 se vkládá nová Poznámka 1, která zní:

˙Poznámka 1: Bod SVMe 8 c) 1. se nevztahuje na tato paliva pro ˙letadla˙: JP-4, JP-5 a JP-8.˙.

Dosavadní Poznámky 1 až 14 se označují jako Poznámky 2 až 15.

      14.  V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 7 zní:

˙Poznámka 7: Bod SVMe 8 c) 10. b) se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva nebo biopaliva nebo na motorová paliva s osvědčením pro užití v civilním letectví.˙.

      15.  V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 15 zní:

˙Poznámka 15: Bod SVMe 8 a) se vztahuje na ,kokrystaly výbušnin˙

Technická poznámka

,Kokrystal výbušnin˙ je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více molekul výbušnin, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu SVMe 8 a).˙.

      16.  V příloze č. 1 SVMe 9 písmeni b. bod 1. zní:

      ˙1.  vznětové motory speciálně určené pro ponorky;˙.

      17.  V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeno e. zní:
˙e.
vybavení pro tankování ve vzduchu speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů a součásti speciálně určené pro toto vybavení:

      1.  ˙letadla˙ uvedená v bodě SVMe 10 a); nebo

      2.  bezpilotní ˙letadla˙ uvedená v bodě SVMe 10 c);˙.

      18.  V příloze č. 1 v SVMe 15 se Poznámka 2 zrušuje.

Dosavadní Poznámka 3 se označuje jako Poznámka 2.

      19.  V příloze č. 1 v SVMe 15 Poznámka 2 zní:

˙Poznámka 2: Bod SVMe 15 se nevztahuje na ˙zesilovače jasu obrazu první generace˙ nebo na vybavení speciálně určené pro osazení ˙zesilovače jasu obrazu první generace˙.

Odkaz: Klasifikace zaměřovačů zbraní využívajících elektronkové ˙zesilovače jasu obrazu první generace˙ viz body SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 5 a).

Odkaz: Viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) na seznamu EU zboží dvojího užití.˙.

      20.  V příloze 1 v SVMe 17 písmeno l. zní:
˙l.
kombinované kontejnery ISO nebo výměnné nástavby vozidel (swap bodies) speciálně určené nebo ˙upravené˙ pro vojenské použití;˙.

      21.  V příloze č. 1 v SVMe 20 písmeni b. se slova ˙(rotační stroje a transformátory)˙ nahrazují slovy ˙(rotační stroje nebo transformátory)˙.

      22.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

˙
SVMe 7 ˙Biopolymery˙

Tyto biologické makromolekuly:
a.
enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;
b.
,anti-idiotypické˙, ,monoklonální˙ nebo ,polyklonální˙ ,protilátky˙;
c.
speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory˙;

Technické poznámky

      1.  ,Anti-idiotypovými protilátkami˙ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

      2.  ,Monoklonálními protilátkami˙ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

      3.  ,Polyklonálními protilátkami˙ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

      4.  ,Receptory˙ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.˙

nahrazuje položkou, která zní:

˙SVMe 7 ˙Biopolymery˙

Tyto biologické makromolekuly:
a.
enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;
b.
,anti-idiotypové protilátky˙, ,monoklonální protilátky˙ nebo ,polyklonální protilátky˙;
c.
speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory˙;

Technické poznámky

      1.  ,Anti-idiotypovými protilátkami˙ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

      2.  ,Monoklonálními protilátkami˙ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

      3.  ,Polyklonálními protilátkami˙ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

      4.  ,Receptory˙ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.˙.

      23.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

˙SVMe 21 ˙Programové vybavení˙

Soubor jednoho nebo více programů nebo mikroprogramů, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.˙

nahrazuje položkou, která zní:

˙SVMe 21 ˙Programové vybavení˙

Soubor jednoho nebo více ˙programů˙ nebo ˙mikroprogramů˙, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.˙.

      24.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

˙SVMe 22 ˙Technologie˙

Specifické informace nezbytné pro ˙vývoj˙, ˙výrobu˙ nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů˙ nebo ,technické pomoci˙. ˙Technologie˙ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě ML22.

Technické poznámky

      1.  ˙Technické údaje˙ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

      2.  ˙Technická pomoc˙ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ˙Technická pomoc˙ může zahrnovat i přenos ˙technických údajů˙.˙

nahrazuje položkou, která zní:

˙SVMe 22 ˙Technologie˙

Specifické informace nezbytné pro ˙vývoj˙, ˙výrobu˙ nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů˙ nebo ,technické pomoci˙. ˙Technologie˙ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě SVMe 22.

Technické poznámky

      1.  ˙Technické údaje˙ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

      2.  ˙Technická pomoc˙ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ˙Technická pomoc˙ může zahrnovat i přenos ˙technických údajů˙.˙.

      25.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

˙SVMe 19 ˙Vhodné pro kosmické aplikace˙

Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Poznámka: Určení, že konkrétní položka je ˙vhodná pro kosmické aplikace˙ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou ˙vhodné pro kosmické aplikace˙, nejsou-li jednotlivě testovány.˙ zrušuje.

      26.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

˙SVMe 21, 22 ˙Využití˙

Provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.˙ zrušuje.

      27.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se v položce ˙SVMe 10 ˙Vzducholoď˙ slova ˙(obvykle helia)˙ nahrazují slovy ˙(obvykle helia, dříve vodíku)˙.

      28.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se na konci doplňuje položka, která zní:

˙SVMe 19 ˙Způsobilé pro nasazení v kosmu˙

Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Poznámka: Určení, že konkrétní položka je ˙způsobilá pro nasazení v kosmu˙ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou ˙způsobilé pro nasazení v kosmu˙, nejsou-li jednotlivě testovány.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. července 2019.
Ministr:


doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.