VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2015, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Sbírka:  101/2015 | Částka:  42/2015
30.4.2015

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

101

VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny,
o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce
povinen zajišťovat v provozovně


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, se mění takto:

      1.  V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Úřední hodiny každé provozovny musí být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 4. Úřední hodiny žádné provozovny nesmí být zároveň stanoveny na pracovní den, kdy insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pravidelně zajišťuje činnost v sídle insolvenčního správce.˙.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

      2.  V § 3 odst. 3 se za slovo ˙místě˙ vkládají slova ˙u vstupu do dotčené provozovny˙.

      3.  V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta ˙Informační tabule musí být takto umístěna po celou dobu uzavření provozovny.˙.

      4.  V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
˙d)
evidování doby a důvodů přechodného uzavření provozovny.˙.

      5.  V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova ˙zákona, je˙ vkládají slova ˙insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost,˙.

      6.  V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo ˙povinen˙ vkládají slova ˙svou nepřetržitou fyzickou přítomností v provozovně po celou dobu úředních hodin˙.

      7.  V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:
˙c)
jednání s dlužníkem.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministr:


JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.