VYHLÁŠKA ze dne 23. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  372/2012 | Částka:  140/2012
14.11.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

372

VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2012,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob
a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální
výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů


      Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. a vyhlášky č. 58/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V názvu vyhlášky se slova ˙a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky˙ zrušují.

      2.  V § 1 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova ˙náležitosti žádostí,˙ zrušují a za slovo ˙vzory˙ se vkládají slova ˙formulářů a˙.

      3.  V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova ˙zahraniční banku˙ vkládají slova ˙z jiného než členského státu˙, ve druhé závorce se za slova ˙licence pro pobočku˙ vkládají slova ˙banky z jiného než členského státu˙.

      4.  V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

      5.  V § 2 písmeno k) zní:
˙k)
osobou, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná regulovaná činnost na finančním trhu, a která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu v zemi jejího sídla.˙.

      6.  V § 3 odst. 1 se slova ˙§ 4 odst. 1˙ nahrazují slovy ˙§ 4 odst. 8˙ a slovo ˙tiskopisu˙ se nahrazuje slovem ˙formuláři˙.

      7.  V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:

      ˙(4)  Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h).

      (5)  Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel
a)
nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h) a
b)
přikládá originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabyla kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.˙.

      8.  V části druhé nadpis HLAVY II zní: ˙BANKA, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA A POBOČKA BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU˙.

      9.  V § 5 v textu v závorce pod nadpisem se slova ˙§ 4 odst. 1˙ nahrazují slovy˙§ 4 odst. 8˙.

      10.  Skupinový nadpis nad § 6 a 7 zní: ˙Licence pro pobočku banky z jiného než členského státu˙.

      11.  V § 6 odst. 1 se slovo ˙zahraniční˙ zrušuje, za slovo ˙banky˙ se vkládají slova ˙z jiného než členského státu˙ a za slovo ˙6˙ na konci věty druhé se doplňují slova ˙a § 7˙.

      12.  V § 6 odst. 2 písm. e) se za slovy ˙[§ 2 písm. b)]˙ čárka nahrazuje slovem ˙a˙.

      13.  V § 6 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

      14.  § 7 zní:

˙§ 7

      (1)  Žadatel o licenci k žádosti podle § 6 odst. 1 dále přiloží
a)
analýzu srovnatelnosti právních nebo jiných předpisů, které se týkají zejména

      1.  právního a institucionálního postavení orgánu dohledu státu sídla žadatele (dále jen ˙zahraniční orgán dohledu˙), jeho nezávislosti, pravomoci a odpovědnosti v oblasti výkonu bankovního dohledu,

      2.  úpravy udělování a odnětí licence bance, posuzování osoby navrhované do vedení banky a nabývání kvalifikované účasti na bance,

      3.  výkonu dohledu nad bankou a její pobočkou v zahraničí včetně výkonu dohledu na konsolidovaném základě,

      4.  pravidel obezřetného podnikání bank zejména kapitálová přiměřenost, angažovanost, likvidita, řídící a kontrolní systém včetně systému řízení rizik,

      5.  systému nápravných a sankčních opatření,

      6.  způsobu spolupráce a výměny informací s orgány dohledu jiných států,

      7.  účetnictví a úpravy povinnosti zajistit audit účetní závěrky banky,

      8.  úpravy informační povinnosti banky vůči orgánu dohledu a veřejnosti, poskytování informací získaných v rámci výkonu dohledu třetím osobám,

      9.  definice bankovního tajemství a jeho ochrany, použití důvěrných informací a úpravy povinnosti zachovávat mlčenlivost, a
b)
originál písemného stanoviska zahraničního orgánu dohledu k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled a že právní řád státu sídla zahraniční banky nestanoví žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a zahraničním orgánem dohledu.

      (2)  K analýze srovnatelnosti podle odstavce 1 písm. a) žadatel dále přiloží zhodnocení případných rozdílů v oblastech uvedených v bodech 1 až 9 ve srovnání s obdobnými předpisy platnými v Evropské unii, které se týkají výkonu činnosti bank a výkonu dohledu nad nimi. Pokud je analýza vypracována jinou osobou než zahraničním orgánem dohledu, přiloží se k této analýze prohlášení zahraničního orgánu dohledu osvědčující správnost sdělovaných informací a závěrů.˙.

      15.  V § 20 odstavce 3 a 4 znějí:

      ˙(3)  Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k jejímu ovládnutí osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží
a)
originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
b)
strategický záměr [§ 2 písm. g)],
c)
originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a
d)
smlouvu, na jejímž základě se žadatel stane osobou ovládající regulovanou právnickou osobu, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

      (4)  Má-li žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu dohledu, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.˙.

      16.  Název přílohy č. 5 zní:

˙Žádost o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.
Guvernér:


Ing. Singer, Ph.D., v. r.