VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2019 o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Sbírka:  26/2019 | Částka:  11/2019
1.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

26

VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2019
o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem
v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní


      Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 92/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.

§ 2

Vyňaté účty

      Vyňatým účtem je penzijní připojištění se státním příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD.

§ 3

Zrušovací ustanovení

      Vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.