VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  325/2019 | Částka:  138/2019
10.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


325

VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami
a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů


      Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. a vyhlášky č. 300/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

      2.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu nad označením § 2a zní:

˙Výkazy banky a pobočky zahraniční banky na individuálním základě

§ 2a

      Banka a pobočka zahraniční banky za každý obchodní den sestavuje a nejpozději do osmé hodiny pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládá výkaz CEO (ČNB) 1-98 ˙Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech˙.˙.

      3.  Nadpis nad označením § 3 se zrušuje.

      4.  V § 3 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje slovem ˙a˙.

      5.  V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:
˙e)
do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 ˙Finanční informace (FINREP) na individuálním základě˙.˙.

      6.  V § 3 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

      7.  V § 3 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Výkaz podle odstavce 1 písm. e) sestavovaný za
a)
březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,
b)
prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.˙.

      8.  V § 4 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova ˙hypotečních zástavních listech˙ nahrazují slovy ˙krytých dluhopisech˙.

      9.  V § 4 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje slovem ˙a˙.

      10.  V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) slovo ˙a˙ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

      11.  V § 4 odst. 4 se slova ˙e) až g)˙ nahrazují slovy ˙e) a f)˙.

      12.  V § 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem ˙a˙.

      13.  V § 5 se na konci písmene d) slovo ˙a˙ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

      14.  V § 6 odst. 2 písm. b) se text ˙FPS (ČNB) 10-01˙ nahrazuje textem ˙FP (IND) 01-01˙ a za slovo ˙banky˙ se doplňují slova ˙na individuálním základě˙.

      15.  V § 7 odst. 1 písm. b) se text ˙FPK (ČNB) 10-01˙ nahrazuje textem ˙FP (CON) 01-01˙.

      16.  V § 8 odst. 1 se slova ˙a f)˙ zrušují a za slova ˙písmene f)˙ se vkládají slova ˙ , § 6 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b)˙.

      17.  V § 8 odst. 2 se text ˙§ 3˙ nahrazuje textem ˙§ 2a˙.

      18.  V § 9 odst. 1 větě první se slova ˙a výkaz PLS (ČNB) 10-01˙ nahrazují slovy ˙ , výkaz PLS (ČNB) 10-01 a výkaz CEO (ČNB) 1-98˙.

      19.  § 11 včetně nadpisu zní:

˙§ 11

Způsob a forma předkládání výkazů

      (1)  Banka a pobočka zahraniční banky předkládá České národní bance výkazy podle § 2a až 7 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

      (2)  Datové zprávy podle odstavce 1 jsou pře-dávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

      (3)  Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše banka a pobočka zahraniční banky uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

      (4)  Banka a pobočka zahraniční banky sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje banka a pobočka zahraniční banky Českou národní banku bez zbytečného odkladu.˙.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

      20.  V § 12 odst. 2 se za text ˙E (ČNB) 5-04,˙ vkládá text ˙FIN (IND) 01-12 a˙ a slova ˙a FIS˙ se zrušují.

      21.  § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

      22.  V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

      23.  V § 14 odst. 2 se text ˙FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01˙ nahrazuje textem ˙FP (IND) 01-01 a FP (CON) 01-01˙.

      24.  V příloze č. 1 se body 3 až 7 zrušují.

Dosavadní body 8 až 40 se označují jako body 3 až 35.

      25.  V příloze č. 1 bodu 5 větě první se slova ˙čistých tocích sekuritizovaných úvěrů˙ nahrazují slovy ˙sekuritizovaných úvěrech˙ a věta druhá se zrušuje.

      26.  V příloze č. 1 bodu 6 větě první se slova ˙čistých tocích sekuritizovaných úvěrů˙ nahrazují slovy ˙sekuritizovaných úvěrech˙ a věta druhá se zrušuje.

      27.  V příloze č. 1 se bod 22 zrušuje.

Dosavadní body 23 až 35 se označují jako body 22 až 34.

      28.  V příloze č. 1 bod 23 zní:      ˙23.  BD (ČNB) 18-04 ˙Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o krytých dluhopisech a hypotečních úvěrech˙


      Výkaz obsahuje údaje o hypotečních zástavních listech, o krytých dluhopisech a o hypotečních úvěrech.˙.


      29.  V příloze č. 1 bodu 31 se slova ˙FPS (ČNB) 10-01 ˙Plán financování banky˙ ˙ nahrazují slovy ˙FP (IND) 01-01 ˙Plán financování banky na individuálním základě˙ ˙.

      30.  V příloze č. 1 bodu 32 se text ˙FPK (ČNB) 10-01˙ nahrazuje textem ˙FP (CON) 01-01˙.

      31.  V příloze č. 1 se bod 33 zrušuje.

Dosavadní bod 34 se označuje jako bod 33.

      32.  Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 34 a 35, které znějí:     ˙34. CEO (ČNB) 1-98 ˙Denní výkaz o nezajištěných jednodenních vkladech˙


            Výkaz obsahuje údaje o uložených nezajištěných jednodenních vkladech v české měně, kde protistranou obchodu jsou banky a pobočky zahraničních bank.


       35.  FIN (IND) 01-12 ˙Finanční informace (FINREP) na individuálním základě˙


            Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici banky/pobočky zahraniční banky a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období, vše v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze a k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.˙.


      33.  V příloze č. 4 bodu 2 se text ˙FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01˙ nahrazuje textem ˙FP (IND) 01-01 a FP (CON) 01-01˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 346/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

      2.  Výkaz podle § 2a vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví banka a pobočka zahraniční banky poprvé za 1. červenec 2020.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.

Guvernér:


Ing. Rusnok v. r.