VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2013, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Sbírka:  287/2013 | Částka:  109/2013
17.9.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

287

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:

Čl. I

      Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 části I B bodě 1.8. písmeno a) zní:
˙a)
diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog a˙.

      2.  V příloze č. 1 části I B bodě 1.10. písmeno a) zní:
˙a)
endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a˙.

      3.  V příloze č. 1 části I B bodě 1.16. písmeno a) zní:
˙a)
hematolog a transfuziolog a˙.

      4.  V příloze č. 1 části I B bodech 1.16.1. a 1.16.2. písmeno a) zní:
˙a)
hematolog a transfuziolog,˙.

      5.  V příloze č. 1 části I B bodě 1.17. písmeni a) se čárka za slovem ˙komunální˙ nahrazuje slovem ˙nebo˙.

      6.  V příloze č. 1 části I B nadpis bodu 1.34. zní:

˙1.34. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí˙.

      7.  V příloze č. 1 části I B se za bod 1.34. vkládá nový bod 1.35., který včetně nadpisu zní:

˙1.35. Ortopedická protetika
a)
ortopedický protetik a
b)
všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.˙.

Dosavadní body 1.35. až 1.52.2. se označují jako body 1.36. až 1.53.2.

      8.  V příloze č. 1 části I B se za bod 1.43.2. vkládá nový bod 1.44., který včetně nadpisu zní:

˙1.44. Psychosomatika
a)
psychosomatik a
b)
všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.˙.

Dosavadní body 1.44. až 1.53.2. se označují jako body 1.45. až 1.54.2.

      9.  V příloze č. 1 části I B se za bod 1.48. vkládá nový bod 1.49., který včetně nadpisu zní:

˙1.49. Spondylochirurgie
a)
spondylochirurg a
b)
všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.˙.

Dosavadní body 1.49. až 1.54.2. se označují jako body 1.50. až 1.55.2.

      10.  V příloze č. 1 části I B se za bod 1.52. doplňuje nový bod 1.52.1., který včetně nadpisu zní:

˙1.52.1. Onkourologie
a)
onkourolog a
b)
všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.˙.

      11.  V příloze č. 1 části II se na konci nadpisu doplňují slova ˙ , vaskulární intervenční radiologie˙.

      12.  V příloze č. 1 části II B nadpis bodu 7. zní:

˙7. Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární intervenční radiologie˙.

      13.  V příloze č. 1 části II B bodě 7. písmeno a) zní:
˙a)
radiolog, intervenční radiolog, vaskulární intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo angiolog se vzděláním v intervenční angiologii,˙.

      14.  V příloze č. 1 části III B bodě 3.1. písmeno a) zní:
˙a)
hematolog a transfuziolog minimálně 0,2 úvaz-ku,˙.

      15.  V příloze č. 1 části III B bodě 5. písm. a) se slovo ˙hematolog˙ nahrazuje slovy ˙hematolog a transfuziolog˙.

      16.  V příloze č. 2 bodě 4. se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova ˙při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,˙.

      17.  V příloze č. 3 části I bodě 22. se slovo ˙ortopedie˙ nahrazuje slovy ˙ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí˙ a za slova ˙popáleninová medicína,˙ se vkládá slovo ˙spondylochirurgie,˙.

      18.  V příloze č. 3 části I bodě 23. se slova ˙diabetologie a endokrinologie˙ nahrazují slovy ˙endokrinologie a diabetologie˙.

      19.  V příloze č. 3 části II bodě 1.1.1. poslední větě se slovo ˙ortopedie˙ nahrazuje slovy ˙ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí˙.

      20.  V příloze č. 3 části II bodě 1.1.5. se za slovo ˙neurochirurgie,˙ vkládá slovo ˙spondylochirurgie,˙ a slovo ˙ortopedie˙ se nahrazuje slovy ˙ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí˙.

      21.  V příloze č. 3 části II bodě 2.5. písmeno a) zní:
˙a)
hematolog a transfuziolog 0,5 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,˙.

      22.  V příloze č. 3 části II bodech 3.5.1. a 3.5.2. se v písmenu a) za slovo ˙chirurg,˙ vkládá slovo ˙spondylochirurg,˙.

      23.  V příloze č. 4 části I se na konci písmene g) vkládají slova ˙nebo ortopedickým protetikem˙.

      24.  V příloze č. 4 části II se za slova ˙bez odborného dohledu˙ vkládají slova ˙nebo ortopedický protetik,˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


MUDr. Holcát, MBA, v. r.