ZÁKON ze dne 10. března 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Sbírka:  119/2020 | Částka:  43/2020
24.3.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


119

ZÁKON
ze dne 10. března 2020,
kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

      Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 204/2019 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 se čárka za slovem ˙trhu˙ nahrazuje slovem ˙a˙ a slova ˙a veřejnou nabídku investičních cenných papírů˙ se zrušují.

      2.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

      3.  V poznámce pod čarou č. 2 se věta první zrušuje a na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta ˙Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.˙.

      4.  V § 1 odst. 3 se na konci písmene i) slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem ˙a˙ a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 66 zní:
˙l)
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).

––––––––––––––––––––

66)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/ /1129.˙.

      5.  V § 2 odst. 1 se na konci písmene w) slovo ˙a˙ zrušuje, na konci písmene x) se tečka nahrazuje slovem ˙a˙ a doplňuje se písmeno y), které zní:
˙y)
zprostředkováním obchodů s investičními nástroji činnost vykonávaná podnikatelským způsobem spočívající v

      1.  nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo poskytnout investiční službu jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,

      2.  předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,

      3.  provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání takového obchodu nebo služby,

      4.  sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, nebo

      5.  pomoci při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka.˙.

      6.  V § 2a odst. 1 písmeno i) zní:
˙i)
jiná osoba, která podniká na finančním trhu na základě oprávnění uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem, s výjimkou

      1.  vázaného zástupce podle tohoto zákona,

      2.  vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,

      3.  vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a

      4.  vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění,˙.

      7.  V § 2a odst. 3 větě první se slova ˙odstav- ců 1 a˙ nahrazují slovy ˙odstavce 1 nebo˙ a ve větě druhé se slovo ˙druhé˙ nahrazuje slovem ˙první˙.

      8.  V § 4 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Za poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle odstavce 2 písm. a) se pro účely tohoto zákona považuje také zprostředkování obchodů s investičními nástroji.˙.

      9.  V § 10 odst. 1 části věty za středníkem se slova ˙jednají jako˙ nahrazují slovem ˙tvoří˙.

      10.  V § 10d odst. 3 větě první se za číslo ˙50.˙ vkládá slovo ˙pracovní˙.

      11.  V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Odstavec 2 se nepoužije pro osobu, která v rámci poskytování investičních služeb jedná výhradně s osobami uvedenými v § 2a odst. 1 nebo 2 nebo v § 2b.˙.

      12.  V § 15 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova ˙je přípustná,˙ nahrazují slovy ˙podle odstavce 3 je přípustná, jen˙.

      13.  V § 15d odst. 1 se na konci písmene d) slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem ˙a˙ a doplňuje se písmeno f), které zní:
˙f)
systému odškodnění zákazníků a systému pojištění pohledávek z vkladů, které se týkají majetku zákazníka, včetně výše a rozsahu krytí poskytovaného systémem pro odškodnění zákazníků; obchodník s cennými papíry informuje zákazníka na jeho žádost o podmínkách odškodnění, postupu uplatnění nároku na odškodnění a jeho výplaty.˙.

      14.  V § 17 odst. 2 větě první se slova ˙ , které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka˙ nahrazují slovy ˙poskytovaných zákazníkovi˙.

      15.  V § 24 odst. 5 se na konci písmene d) slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem ˙a˙ a doplňuje se písmeno f), které zní:
˙f)
plní podmínky podle § 14a odst. 2.˙.

      16.  V § 25 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, může v souladu s právem Evropské unie poskytovat na území České republiky bez umístění pobočky investiční služby, ke kterým má povolení orgánu dohledu domovského státu, dočasně nebo příležitostně, nejde-li o investiční služby poskytované profesionálním zákazníkům podle § 2a, kterým lze tímto způsobem poskytovat investiční služby i trvale. Česká národní banka informuje tuto osobu bez zbytečného odkladu o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České republice.˙.

      17.  V § 28a odst. 1 písm. g) bod 3 zní:

      ˙3.  zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost této pobočky, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,˙.

      18.  V § 30 odst. 1 písm. g) bodě 3 a v § 30 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova ˙odborně způsobilé˙ nahrazují slovy ˙měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti˙.

      19.  V § 30 odst. 2 písmeno f) zní:
˙f)
tato osoba má zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby; v případě podání žádosti fyzickou osobou, která dosud není podnikatelem, požádá tato osoba o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele, a˙.

      20.  V § 30b odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká
a)
uplynutím doby trvání povolení podle odstavce 1, nedojde-li k prodloužení podle odstavce 2,
b)
smrtí fyzické osoby,
c)
zánikem právnické osoby,
d)
udělením povolení investičnímu zprostředkovateli k činnosti obchodníka s cennými papíry, nebo
e)
odnětím povolení k činnosti investičního zprostředkovatele (§ 145).˙.

      21.  V § 32 se na konci odstavce 5 doplňuje věta ˙Ustanovení § 14a odst. 2 se nepoužije pro osobu, která v rámci poskytování investičních služeb jedná výhradně s osobami uvedenými v § 2a odst. 1 nebo 2 nebo v § 2b.˙.

      22.  V § 32a odst. 1 písm. a) se text ˙h)˙ nahrazuje textem ˙i)˙.

      23.  Nadpis části čtvrté zní: ˙NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROSPEKTU˙.

      24.  V části čtvrté se označení a nadpis hlavy I zrušují.

      25.  § 34 a 35 včetně nadpisů znějí:

˙§ 34

Odpovědnost za obsah prospektu

      (1)  Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu odpovídá osoba, která sestavila prospekt, a ručitel, pokud je uveden v prospektu a zaručil se za správnost údajů. Pokud sestavilo prospekt více osob společně, odpovídá každá z těchto osob za obsah prospektu. V prospektu musí být uvedeny údaje o osobách odpovědných za správné sestavení prospektu a jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v prospektu správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

      (2)  Za správnost údajů uvedených ve shrnutí prospektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66) odpovídá osoba uvedená v odstavci 1 pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo pokud shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje požadované informace.

      (3)  Za správnost a úplnost údajů uvedených v registračním dokumentu nebo univerzálním registračním dokumentu odpovídají osoby uvedené v odstavci 1, je-li takový dokument nedílnou součástí schváleného prospektu.

      (4)  Užívá-li zákon pojem ˙prospekt˙, rozumí se jím prospekt podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).

§ 35

Mechanismus k hlášení

      Osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66), nejedná-li se o obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto přímo použitelného předpisu obdobně podle § 12i odst. 1.˙.

      26.  Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

      27.  § 35a a 35b se včetně nadpisu zrušují.

      28.  V části čtvrté se hlava II včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

      29.  V § 39 odst. 8 úvodní části ustanovení se číslo ˙4˙ nahrazuje číslem ˙2˙.

      30.  V § 48 odst. 1 písm. i) bodě 3 se slova ˙stanovené v § 57,˙ nahrazují slovy ˙stanovené v §˙ a na konci textu bodu se doplňují slova ˙a v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66)˙.

      31.  V § 50c odst. 2 se text ˙§ 63a˙ nahrazuje textem ˙§ 73m˙.

      32.  V § 56 odst. 5 se věty druhá a poslední zrušují.

      33.  § 57 se včetně nadpisu zrušuje.

      34.  § 63a se zrušuje.

      35.  V § 65 odst. 1 písm. a) se číslo ˙57˙ nahrazuje slovy ˙podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66)˙.

      36.  V § 69 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

      37.  V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta ˙Provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje Českou národní banku o obsahu smluv podle § 50g odst. 1.˙.

      38.  Nadpis § 73 se zrušuje.

      39.  V § 73 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

      ˙(2)  Pro provozovatele mnohostranného obchodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2 a § 50g použijí obdobně.

      (3)  Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen kontrolovat a vynucovat dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry.˙.

      40.  V § 73f se na konci odstavce 6 doplňuje věta ˙Provozovatel organizovaného obchodního systému informuje Českou národní banku o obsahu smluv podle § 50g odst. 1.˙.

      41.  V § 73g odst. 6 větě první se slova ˙přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu˙ zrušují.

      42.  V § 73g odst. 6 se věta druhá zrušuje.

      43.  Nadpis § 73h se zrušuje.

      44.  V § 73h se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

      ˙(2)  Pro provozovatele organizovaného obchodního systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 a 2 a § 50g použijí obdobně.

      (3)  Provozovatel organizovaného obchodního systému kontroluje a vynucuje dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry.˙.

      45.  V části páté se za § 73l vkládá nový § 73m, který zní:

˙§ 73m

      Účastníci obchodního systému mají povinnost provádět náležité testování algoritmů s cílem zajistit, aby algoritmické systémy obchodování nemohly vytvořit podmínky obchodování narušující řádné fungování trhu nebo přispět k vytvoření takových podmínek.˙.

      46.  V § 91 se slova ˙cenných papírů vedených v evidenci ministerstva˙ nahrazují slovy ˙státních dluhopisů˙.

      47.  V § 116 odst. 1 se za slovo ˙pravomocí˙ vkládají slova ˙podle čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014˙.

      48.  V § 118 se na začátek odstavce 2 vkládá věta ˙Emitent vyhotovuje výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2020 nebo později, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv67).˙.

Poznámka pod čarou č. 67 zní:

––––––––––––––––––––

˙67)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv.˙.

      49.  V § 119c odst. 2 písm. a) se slova ˙tímto zákonem nebo srovnatelným právním předpisem členského státu Evropské unie˙ nahrazují slovy ˙přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66)˙.

      50.  V § 122a odst. 2 větě druhé se slovo ˙odstavce˙ nahrazuje textem ˙§ 122 odst.˙.

      51.  V § 127d odst. 2 se slova ˙provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt a směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující požadavky na průhlednost týkající se informací o emitentech˙ nahrazují slovy ˙zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí˙.

      52.  Za § 129a nad nadpis umístěný nad § 130 se vkládá nový § 129b, který zní:

˙§ 129b

      (1)  Obchodník s cennými papíry nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku předloží Garančnímu fondu informaci o výši zákaznického majetku ke konci posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond v případě jeho nevydání obchodníkem s cennými papíry poskytl náhradu vypočtenou podle § 130 odst. 9. Garanční fond poskytne tyto informace ministerstvu bez zbytečného odkladu poté, co je obdrží.

      (2)  Povinnost podle odstavce 1 má i investiční společnost a zahraniční osoba podle § 132a odst. 1 a zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice.

      (3)  Podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou.˙.

      53.  V § 135 odst. 1 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až zb) se označují jako písmena h) až z).

      54.  V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:
˙za)
osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).˙.

      55.  V § 135a odst. 6 písmenech c) a d) a v odstavci 7 se číslo ˙9˙ nahrazuje číslem ˙5˙.

      56.  V § 135b odst. 2 se číslo ˙14˙ nahrazuje číslem ˙15˙.

      57.  V § 136 odst. 1 písmeno m) zní:
˙m)
uložit opatření

      1.  podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014,

      2.  podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/ /2365,

      3.  podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014,

      4.  podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ /1011,

      5.  podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,

      6.  podle čl. 32 odst. 1 písm. a), d) až h) a j) až m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129,˙.

      58.  V § 137 odst. 4 se za text ˙575/2013˙ vkládají slova ˙ , čl. 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014˙.

      59.  V § 146 odst. 7 se slova ˙podle § 157˙ zrušují.

      60.  § 149b včetně nadpisu zní:

˙§ 149b

Přenos pravomocí podle nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

      Odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie při výkonu dohledu namísto České národní banky v oblasti upravené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66), se posuzuje jako odpovědnost státu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.˙.

      61.  V § 149e se odstavec 3 zrušuje.

      62.  V § 151 odst. 1 písm. za) se slova ˙se pro účely tohoto zákona rozumí˙ zrušují.

      63.  V § 152 odst. 5 se odkaz na poznámku pod čarou č. 37 zrušuje.

      64.  V § 154 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Odstavec 2 se použije obdobně pro osoby, které jsou dceřinými podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ovládajícího obchodníka s cennými papíry, zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, zahraniční ovládající banky, finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby a které zároveň nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      65.  V § 157 odst. 1 písm. h) a v § 162 odst. 1 písm. g) se slova ˙regulovaného trhu˙ nahrazují slovy ˙obchodního systému˙ a text ˙§ 63a˙ se nahrazuje textem ˙§ 73m˙.

      66.  V § 157 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.˙.

      67.  V § 159 odst. 1 se text ˙čl. 8b,˙ zrušuje a slova ˙ve znění Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013˙ se nahrazují slovy ˙v platném znění˙.

      68.  V § 159 odst. 2 až 4, § 161 odst. 1, § 174 odst. 2 a 3, § 175 odst. 1, § 176 odst. 1 a v § 178 odst. 1 se slova ˙uvedených v přímo použitelném˙ nahrazují slovy ˙podle přímo použitelného˙.

      69.  V § 159 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

      70.  V § 159 odst. 4 se text ˙ , 3 nebo 4˙ nahrazuje slovy ˙nebo 3˙.

      71.  Za § 159 se vkládá nový § 159a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 159a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

      (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

      (2)  Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a)
140 000 000 Kč, nebo
b)
výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.˙.

      72.  V § 161 na konci textu odstavce 1 a v § 178 na konci textu odstavce 1 se doplňují slova ˙ , nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014˙.

      73.  V části desáté hlavě III dílu 2 se za § 161a vkládá nový § 161b, který včetně nadpisu zní:

˙§ 161b

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

      (1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

      (2)  Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a)
18 228 000 Kč, nebo
b)
výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 18 228 000 Kč.˙.

      74.  V § 162 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.˙.

      75.  V § 163 odst. 6 se číslo ˙10 000 000˙ nahrazuje číslem ˙5 000 000˙.

      76.  V § 166 odst. 1 písm. f) se slovo ˙deník˙ nahrazuje slovy ˙evidenci přijatých a předaných pokynů nebo evidenci smluv˙.

      77.  V § 166 odst. 1 písm. j) se číslo ˙7˙ nahrazuje číslem ˙4˙.

      78.  V § 168 odst. 1 písm. f) se číslo ˙2˙ nahrazuje číslem ˙3˙.

      79.  V § 168 odst. 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) až r), která znějí:
˙l)
nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50a,
m)
nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73 odst. 2 a § 50b,
n)
nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73 odst. 2 a § 50c,
o)
nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73 odst. 2 a § 50d,
p)
nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50e,
q)
nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73 odst. 2 a § 50f,
r)
nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73 odst. 2 a § 50g odst. 2,˙.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena s) až v).

      80.  V § 168 odst. 3 písm. n) se slovo ˙a˙ nahrazuje slovy ˙odst. 1 a §˙.

      81.  V § 168 odst. 3 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) až u), která znějí:
˙o)
nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50a,
p)
nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73h odst. 2 a § 50b,
q)
nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73h odst. 2 a § 50c,
r)
nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73h odst. 2 a § 50d,
s)
nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50e,
t)
nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73h odst. 2 a § 50f,
u)
nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73h odst. 2 a § 50g odst. 2,˙.

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena v) až y).

      82.  V § 174 odst. 1 se text ˙čl. 8b,˙ zrušuje a slova ˙ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013˙ se nahrazují slovy ˙v platném znění˙.

      83.  V § 176 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a)
140 000 000 Kč, nebo
b)
výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.˙.

      84.  V § 177 odst. 1 písm. a) až c), § 179 odst. 1, § 180 odst. 1 písm. a) až c) a v § 181 odst. 1 písm. a) a b) se slova ˙uvedených v˙ nahrazují slovem ˙podle˙.

      85.  V § 177 odst. 6 písm. a) se doplňuje slovo ˙nebo˙ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

      86.  V § 182 odst. 4 se za slovo ˙podnikající˙ vkládá slovo ˙fyzické˙.

      87.  § 183 včetně nadpisu zní:

˙§ 183

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

      (1)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

      (2)  Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a)
130 200 000 Kč,
b)
výše 3 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo
c)
výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

      (3)  Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a)
18 228 000 Kč, nebo
b)
výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.˙.

      88.  V § 192a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
˙l)
příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66).˙.

      89.  V § 199 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ˙a § 129b odst. 3˙.

      90.  V § 199 odst. 2 se za text ˙§ 30a odst. 3,˙ vkládá text ˙§ 32 odst. 7,˙.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

      V § 1 odst. 3 písm. i) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se slova ˙může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr˙ nahrazují slovy ˙pojištění nebo zajištění nebo doplňkového penzijního spoření, může banka tuto činnost vykonávat, je-li k tomu oprávněna podle zákona upravujícího zprostředkování takové finanční služby˙.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. III

      Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 204/2019 Sb., se mění takto:

      1.  Na konci poznámky pod čarou č. 41 se na samostatný řádek doplňuje věta ˙Čl. 41 a 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES.˙.

      2.  V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙ ; to se týká i údajů z databáze účastníků od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby˙.

      3.  V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

      4.  V § 13 odst. 4 se text ˙a 3˙ zrušuje.

      5.  Na konci poznámky pod čarou č. 43 se na samostatný řádek doplňuje věta ˙Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.˙.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. IV

      Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 137/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 4 větě druhé se slova ˙ , je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis˙ zrušují.

      2.  V § 6 odst. 1 písm. i) se slovo ˙a˙ zrušuje, v písmenu j) se čárka nahrazuje slovem ˙a˙ a doplňuje se písmeno k), které zní:
˙k)
identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.˙.

      3.  V § 6 odst. 4 se za text ˙h)˙ vkládají slova ˙a k)˙.

      4.  V § 9 odst. 1 písm. j) se slova ˙je-li přidělováno,˙ zrušují.

      5.  V § 9 odst. 1 se na konci písmene l) slovo ˙a˙ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:
˙n)
informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem, a
o)
informaci o tom, že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka,

      1.  je tento prospekt posouzen Českou národní bankou pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených,

      2.  Česká národní banka při jeho schvalování neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a

      3.  Česká národní banka schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.˙.


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

      Položka 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V bodě 2 písm. d) se za text ˙odst. 3˙ vkládají slova ˙nebo 4˙.

      2.  V bodě 9 písmeno a) zní:
a)
udělení oprávnění k činnosti sa-mostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč 10 000˙.

      3.  V bodě 9 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písmena b) až t).

      4.  V bodě 9 písm. b) se číslo ˙10 000˙ nahrazuje číslem ˙25 000˙.

      5.  V bodě 9 písm. c) se číslo ˙5 000˙ nahrazuje číslem ˙10 000˙.

      6.  V bodě 9 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena d) až s).

      7.  V bodě 9 písm. m) se číslo ˙50 000˙ nahrazuje číslem ˙25 000˙.

      8.  V bodě 9 písm. n) se číslo ˙25 000˙ nahrazuje číslem ˙10 000˙.

      9.  V bodě 9 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písmena o) až r).

      10.  V bodě 9 písm. o) se číslo ˙50 000˙ nahrazuje číslem ˙25 000˙.

      11.  V bodě 9 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:
˙p)
prodloužení akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč 10 000˙.

Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena q) až s).

      12.  V bodě 9 písm. s) se číslo ˙25 000˙ nahrazuje číslem ˙10 000˙.

      13.  Bod 10 se zrušuje.

Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10 a 11.


      14.  V bodě 10 písm. a) se slova ˙do registru˙ zrušují.

      15.  V bodě 10 se doplňují písmena e) a f), která znějí:
˙e)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč   2 000  
f)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč   2 000˙.

      16.  Bod 11 zní:

˙11. Prodloužení
a)
oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
Kč  25 000  
b)
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč   2 500  
c)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
Kč      500  
d)
oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného
Kč      500  
e)
povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč   2 500  
f)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
Kč      500  
g)
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč   2 500  
h)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč      500  
i)
oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění
Kč   500  
j)
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč 2 500  
k)
oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
Kč   500˙.

      17.  Slova

˙Osvobození

      Od poplatku podle bodu 11 písm. c) a d) je osvobozen první zápis osoby, která byla ke dni nabytí účinnosti zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, registrována jako pojišťovací zprostředkovatel.˙ se zrušují.

      18.  Poznámka zní:

˙Poznámka