Zákon ze dne 14. března 1996, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  89/1996 | Částka:  31/1996
25.4.1996

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

89

Zákon

ze dne 14. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), se mění a doplňuje takto:


1. § 2 včetně poznámek č.2) až2f) zní:

㤠2

(1) V katastru se evidují

a) pozemky v podobě parcel,

b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to

1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,

2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,

c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona,2)

d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen „vlastník”) nebo jiná osoba oprávněná z právního vztahu (dále jen „jiný oprávněný”),

e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,

f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.

(2) V katastru se neevidují drobné stavby.2a)

(3) Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen „zemědělské pozemky”), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.

(4) K nemovitostem evidovaným v katastru se do katastru zapisují

a) právní vztahy zapisované podle zvláštního zákona,1)

b) právo hospodaření s majetkem státu,2b)

c) právo trvalého užívání nemovitosti,2c)

d) správa nemovitostí ve vlastnictví státu,2d)

e) oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,2e)

f) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem statutárních měst,2f)

g) další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě tohoto zákona obsahem katastru.

(5) Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území.

(6) Nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti se evidují způsobem dohodnutým s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti.

2) Zákon č. 72/1994 Sb. ČR, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb. ČR

2a) § 55 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 3 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb. a vyhlášky Federálního výboru pro životní prostředí, Ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí č. 378/1992 Sb.

2b) § 4 a násl. vyhlášky Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

2c) § 10 vyhlášky č. 119/1988 Sb.

2d) § 17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. ČR

Zákon č. 113/1993 Sb. ČR, o Fondu dětí a mládeže.

Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku, ve znění zákona č. 539/1992 Sb.

2e) § 20 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 8/1993 Sb. ČR

2f) § 3 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.”.


2. V § 3 písm. b) se slova „parcelní čísla, druhy a výměry pozemků” nahrazují slovy „druhy pozemků, čísla a výměry parcel”.


3. V § 3 písm. c) se vypouštějí slova „nemovitostí (dále jen „vlastníci”)”, „osobách” a „z právních vztahů (dále jen „jiní oprávnění”)”.


4. § 5 odst. 1 a 2 znějí:

„(1) V listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny

a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,

b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst. 3), parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, a s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,

c) budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, příslušností stavby k části obce a číslem popisným nebo evidenčním, případně, pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, způsobem jejího využití,

d) rozestavěné budovy označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, příslušností stavby k části obce a označením, že se jedná o rozestavěnou budovu,

e) byty a nebytové prostory označením budovy,2) v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány,

f) rozestavěný byt a nebytový prostor označením pozemku, na němž je dům s byty a nebytovými prostory rozestavěn, příslušností stavby k části obce, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v rozestavěném domě s byty a nebytovými prostory, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány, a označením, že se jedná o rozestavěný byt nebo nebytový prostor.

(2) Má-li být část pozemku sloučena do pozemku sousedícího nebo má-li z více částí vzniknout nový pozemek, je přípustné též označení převáděné části pozemku v listině písmenem malé abecedy s odkazem na geometrický plán, kterým je vymezena, pokud z listin předložených pro zápis do katastru vyplývá realizace všech nezbytných změn právních vztahů podle takového geometrického plánu.”.


5. V § 5 se vypouštějí odstavce 3 a 4.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 3 až 7.

V nově označeném odstavci 3 se vypouští písmeno d).


6. V § 5 v nově označeném odstavci 5 se spojka „a” nahrazuje čárkou, tečka na konci věty se nahrazuje čárkou a připojují se slova „pokud se jim přiděluje, a u rozestavěných budov, bytů a nebytových prostor čestné prohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu, byt a nebytový prostor.”.


7. V § 5 v nově označeném odstavci 6 se na konci připojuje věta: „Jako vlastník rozestavěné budovy se zapisuje stavebník uvedený ve stavebním povolení, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba.”.


8. § 6 včetně nadpisu a poznámek č. 10a) a 10b) zní:

㤠6

Změna druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti

(1) Změna druhu pozemku se v katastru provádí na základě

a) ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného (§ 10 odst. 1 písm. d)), jehož přílohou je rozhodnutí nebo souhlas vydaný příslušným státním orgánem podle zvláštních předpisů,10a) je-li k takové změně vyžadován,

b) rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení pozemkových úprav.10b)

(2) Změna způsobu využití nemovitosti, k níž není třeba rozhodnutí nebo souhlasu podle odstavce 1, se v katastru provádí na podkladě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného.

10a) § 32 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. ČR

§ 10 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky Federálního výboru pro životní prostředí, Ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí č. 378/1992 Sb.

§ 2, § 14 písm. b) a § 15 písm. b) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

§ 31 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

Zákon č. 289/1995 Sb. ČR, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

§ 26 a 28 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

10b) § 9 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. ČR”.


9. § 7 odst. 1 zní:

„(1) Katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Revizi údajů katastru (dále jen „revize katastru”) vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu údajů katastru s jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za součinnosti obcí, státních orgánů a za účasti pozvaných vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců. Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná způsob jeho odstranění.”.


10. § 8 včetně nadpisu a poznámky č. 10c) zní:

㤠8

Oprava chyb v katastrálním operátu

(1) Na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly

a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,

b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem.10c)

(2) Katastrální úřad opraví chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést.

(3) Opravu na základě návrhu podle odstavce 1 provede katastrální úřad do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů, ode dne doručení návrhu.

(4) Oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh neprovedl, protože se nejedná o chybu, doručí katastrální úřad vlastníkovi a jinému oprávněnému.

(5) Sdělí-li do 30 dnů od doručení oznámení vlastník nebo jiný oprávněný katastrálnímu úřadu, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.

10c) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb. ČR, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb. ČR a č. 99/1994 Sb. ČR”.


11. Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

„(2) Státní orgány a obce poskytují v rámci své působnosti bezplatně katastrálním úřadům na jejich žádost údaje potřebné pro vedení katastru z jimi provozovaných informačních systémů, zejména o rodných číslech a trvalých pobytech fyzických osob, identifikačních číslech a sídlech právnických osob, o číselných kódech katastrálních území, obcí a jejich částí a o popisných a evidenčních číslech budov.”.


12. V § 14 odst. 7 se slova „federální ministerstvo vnitra” nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra”.


13. § 17 odst. 1 zní:

„(1) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní.”.


14. V § 22 odst. 1 se vypouští věta druhá.


15. § 22 se doplňuje odstavci 4, 5 a 6, které znějí:

„(4) Hromadné výstupy ze souboru popisných informací se poskytují státním orgánům, obcím a provozovatelům informačních systémů v rozsahu jejich působnosti. Jiným osobám se hromadné výstupy ze souboru popisných informací poskytují pouze o nemovitostech, k nimž mají vlastnické právo nebo jiné oprávnění.

(5) Hromadné výstupy ze souboru popisných informací pro potřeby výkonu státní správy se poskytují bezplatně.

(6) Hromadný výstup ze souboru popisných informací je soubor informací přesahující rozsah informací vztahující se k jednomu listu vlastnictví v jednom katastrálním území.”.


16. V § 27 písm. e) se čárka na konci nahrazuje tečkou a připojuje se tato věta: „Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku,”.


17. § 27 se doplňuje písmeny i), j) a k), která znějí:

„i) budovou nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

j) rozestavěnou budovou budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí,

k) rozestavěným bytem a nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které v souladu se smlouvou o výstavbě2) a stavebním povolením mají být určeny k bydlení nebo k jiným účelům než bydlení a jsou rozestavěny v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.”.


18. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně poznámky č. 16a) zní:

㤠27a

Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování podle tohoto zákona správní řád.16a)

16a) Zákon č. 71/1967 Sb.”.


19. § 29 odst. 3 zní:

„(3) Zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se evidují do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do doby ukončení pozemkových úprav podle zvláštního předpisu,18) zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Údaje zjednodušené evidence se považují za součást katastrálního operátu.”.


20. V § 30 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) vymezení staveb podle § 2 odst. 1 písm. f),”.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).


Čl. II

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb. ČR, zákona č. 104/1995 Sb. ČR a zákona č. 118/1995 Sb. ČR, se mění a doplňuje takto:

§ 133 se doplňuje odstavcem 3, který včetně poznámky č. 2b) zní:

„(3) Převádí-li se na základě smlouvy nemovitá věc, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí,2b) nabývá se vlastnictví okamžikem účinnosti této smlouvy.

2b) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. ČR”.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.