ZÁKON ze dne 25. března 2011, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  105/2011 | Částka:  40/2011
22.4.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

105

ZÁKON
ze dne 25. března 2011,
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. I

      Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále jen ˙výkon povolání bez odborného dohledu˙) se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (hlava VI); tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Součástí výkonu povolání bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle jiného právního předpisu7).˙.

      2.  V § 4 odst. 6 písm. b) se v části věty za středníkem vkládají za slovo ˙dohledu˙ slova ˙a bez osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (hlava VI)˙.

      3.  V § 9 odst. 2 se slova ˙písm. d)˙ nahrazují slovy ˙písm. e)˙.

      4.  V § 13 odst. 2 se slova ˙písm. c)˙ nahrazují slovy ˙písm. d)˙.

      5.  V § 14 odst. 2 větě první se slova ˙písm. c)˙ nahrazují slovy ˙písm. c) nebo d)˙.

      6.  V § 17 odst. 1 písm. c) se slova ˙v roce 1994˙ nahrazují slovy ˙v roce 2004˙.

      7.  V § 17 odst. 2 větě první se slova ˙písm. b)˙ nahrazují slovy ˙písm. c)˙.

      8.  V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra podle § 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      9.  V § 29 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Za výkon povolání zdravotnického asistenta se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů může zdravotnický asistent provádět bez odborného dohledu. Dále se zdravotnický asistent ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.˙.

      10.  § 42 včetně nadpisu zní:

˙§ 42

Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře

      (1)  Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře se získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru sanitář.

      (2)  Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání sanitáře mají dále fyzické osoby, které absolvovaly část studia v akreditovaných zdravotnických studijních programech uskutečňovaných vysokými školami podle jiného právního předpisu2), nebo na vyšších odborných zdravotnických školách nebo středních zdravotnických školách, a to absolvováním
a)
3 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního programu,
b)
2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného vzdělávacího programu na vyšší odborné zdravotnické škole,
c)
3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo 2 ročníků čtyřletého denního studia nebo 3 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 ročníku dvouletého pomaturitního kvalifikační-ho studia nebo nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra nebo porodní asistentka.

      (3)  Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.˙.

      11.  V § 54 odst. 1 písm. f) se slovo ˙nebo˙ nahrazuje slovy ˙vypracování standardu nebo nového postupu,˙.

      12.  V § 54 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
˙g)
e-learningový kurz, nebo˙.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

      13.  V § 54 odst. 4 se slova ˙písm. a) a b)˙ nahrazují slovy ˙písm. a) až d)˙.

      14.  V § 54 odst. 7 se slova ˙odstavce 2˙ nahrazují slovy ˙odstavce 3˙.

      15.  V § 61 odst. 1 se za slova ˙pro úzce vymezené˙ vkládá slovo ˙zdravotnické˙.

      16.  V § 67 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova ˙6 let˙ nahrazují slovy ˙10 let˙.

      17.  V § 67 odst. 3 se slova ˙6 let˙ nahrazují slovy ˙10 let˙.

      18.  V § 68 odst. 1 se slova ˙6 let˙ nahrazují slovy ˙10 let˙.

      19.  § 69 včetně nadpisu zní:

˙§ 69

Prodloužení platnosti osvědčení

      Platnost osvědčení se prodlouží na období dalších 10 let, pokud zdravotnický pracovník požádá o jeho prodloužení nejpozději 60 dnů před skončením jeho platnosti a doloží doklady uvedené v § 67 odst. 2 písm. b) bodě 2 nebo 3. Zdravotnický pracovník, který podal žádost podle věty první, je do dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení osvědčení považován za způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.˙.

      20.  V § 71 se na konci odstavce 9 doplňuje věta ˙Ministerstvo může pověřit organizací zkoušky pověřenou organizaci.˙.

      21.  V § 90 odst. 2 písm. d) se za slovo ˙studijní˙ vkládají slova ˙a vzdělávací˙.

      22.  V § 90 odst. 2 písm. e) se slovo ˙popis˙ zrušuje.

      23.  V § 91 odstavec 6 zní:

      ˙(6)  Seznam
a)
akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních oborů uskutečňovaných vysokými školami a
b)
vzdělávacích programů vyšších odborných zdravotnických škol,

kterými se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznamy podle věty první obsahují název školy a oboru, získanou způsobilost, dobu platnosti akreditace a datum vydání stanoviska ministerstvem.˙.

      24.  Za § 91a se vkládá nový § 91b, který včetně nadpisu zní:

˙§ 91b

Odstranění tvrdosti

      (1)  Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti podané zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem rozhodnout o odstranění tvrdosti v případech
a)
přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, nebo
b)
vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle hlavy VI.

      (2)  Žádost musí být odůvodněna; lze ji podat až po vyčerpání řádných opravných prostředků podle správního řádu.

      (3)  Rozhodnutí o odstranění tvrdosti se vydává písemně a nemusí obsahovat odůvodnění.

      (4)  Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 je rozhodnutím konečným; nevztahují se na ně obecné předpisy o správním řízení.˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Zdravotničtí pracovníci, kteří podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, získali odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecný sanitář, sanitář pro operační sál, sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení, sanitář pro zařízení lékárenské péče, sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, sanitář pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu, jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání sanitář.

      2.  Řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo řízení o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Doba platnosti osvědčení vydaných v řízení podle věty první se prodlužuje o 4 roky.

      3.  U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, která jsou platná ke dni účinnosti tohoto zákona, se doba platnosti prodlužuje o 4 roky.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

      V části I položce 7 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
˙a)
nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)
Kč 100,-
––––––––––––––––––––9)
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.˙.ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.


Klaus v. r.


Nečas v. r.