ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Sbírka:  207/2019 | Částka:  87/2019
22.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


207

ZÁKON
ze dne 25. července 2019,
kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se mění takto:

      1.  V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      2.  V § 31 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova ˙nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů˙.

      3.  V § 31 se za odstavec 4 doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

      ˙(5)  Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle odstavce 3. K prohlášení se kromě dokladů uvedených v odstavci 4 připojí
a)
rodný list dítěte,
b)
souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

      (6)  Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí
a)
rodný list dítěte,
b)
pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

      (7)  K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.


Zeman v. r.


v z. Schillerová v. r.