ZÁKON ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  42/2019 | Částka:  18/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


42

ZÁKON
ze dne 30. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 2 větě první se slova ˙10 odst. 1 zákona o přestupcích˙ nahrazují slovy ˙4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich˙.

      2.  V § 11a odst. 2 se slova ˙kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby,˙ nahrazují slovy ˙správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis, totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby˙.

      3.  V § 11a odst. 3 větě druhé, § 11a odst. 4 větě druhé, § 11aa odst. 1 větě třetí a v § 11aa odst. 2 větě druhé se slova ˙nebo 3˙ nahrazují slovy ˙ , 3 nebo 4˙.

      4.  V § 11aa odst. 1 se za slovo ˙správy9)˙ vkládají slova ˙s využitím přístupu se zaručenou identitou nebo˙.

      5.  V § 11aa odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova ˙ , byla-li žádost o výpis podána datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo jej žadateli zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy, byla-li žádost o výpis podána prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu se zaručenou identitou˙ a na konci věty druhé se doplňují slova ˙nebo zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy˙.

      6.  V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

      ˙(4)  Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný standardní formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii10), pokud o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.

––––––––––––––––––––

10)
Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.˙.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

      7.  V § 16a odst. 2 větě první se za slovo ˙přístup˙ vkládají slova ˙prostřednictvím referenčního rozhraní˙.

      8.  V § 16i odst. 2 písm. f) a g) se slovo ˙sankce˙ nahrazuje slovy ˙správního trestu˙.

      9.  V § 16i odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova ˙ , anebo údaj o podmíněném upuštění od uložení správního trestu nebo o upuštění od uložení správního trestu˙.

      10.  V § 16i odst. 2 písm. g) se slova ˙a zákazu pobytu˙ zrušují a slova ˙byla uložena˙ se nahrazují slovy ˙byl uložen˙.

      11.  V § 16i odst. 2 písm. o) se slovo ˙oprávněné˙ zrušuje.

      12.  V § 16i se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) jsou vedeny i ve formě referenční vazby na referenční údaje v příslušných základních registrech, jsou-li v nich tyto údaje obsaženy.˙.
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Údaje o výkonu sankce zákazu pobytu evidované v evidenci přestupků podle zákona č. 269/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se evidují v evidenci přestupků i po nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16. února 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


v z. Brabec v. r.