Zákon ze dne 19.5.1868 o zřízení politických úřadů správních v královstvích Českém, Dalmatském, Haličském a Vladimiřském s vojvodstvími Osvětimským a Zátorským a s velkovojvodstvím Krakovským, v arciknížetstvích Rakouském pod Enží a nad Enží, ve vojvodstvích Salcburském, Štyrském, Korutanském, Krajinském, Bukovinském, v markrabství Moravském, ve vojvodstvích Horno- a Dolnoslezském, v knížecím hrabství Tyrolském a v zemi Vorarlberské, v markrabství Istrianském,v knížecím hrabství Gorickém a Gradišťském a v městě i okršlku Terstském

23.5.1868 | Sbírka:  44/1868 ř.z. | Částka:  17/1868ASPI
41/1868
Zákon
daný dne 19. května 1868,
o zřízení politických úřadů správních v královstvích Českém, Dalmatském, Haličském a Vladimiřském s vojvodstvími Osvětimským a Zátorským a s velkovojvodstvím Krakovským, v arciknížetstvích Rakouském pod Enží a nad Enží, ve vojvodstvích Salcburském, Štyrském, Korutanském, Krajinském, Bukovinském, v markrabství Moravském, ve vojvodstvích Horno- a Dolnoslezském, v knížecím hrabství Tyrolském a v zemi Vorarlberské, v markrabství Istrianském, v knížecím hrabství Gorickém a Gradišťském a v městě i okršlku Trstském. Má platnost v královstvích a zemích v radě říšské zastoupených. (Obsaž. v částce XVII. zákonníka říšského, č. 44, str. 76, vyd. a rozesl. dne 23. května 1868.)
S přivolením obojí sněmovny Mé rady říšské vidí se Mi naříditi takto:
§ 1.
Správa politická vedena buď ve všech instancích odděleně od správy soudní. (Článek 14. základního zákona státního, vyd. 21. prosince 1867 o moci soudcovské.)
§ 2.
V čele správy politické postaveni budou v královstvích a zemích správcové zemští. Jim přísluší representovati císaře při slavnostech. Oni zastupují vládu císařskou naproti zastupitelstvu zemskému.
§ 3.
Ku správě politické náležejí nejprvé všeliká jednání a všeliké práce, ježto v nejvyšší instanci příslušejí k působnosti ministerií záležitostí vnitřních, záležitostí duchovních a vyučování, obrany zemské a veřejné bezpečnosti a k působnosti ministerium orby.
Jaké působení bude míti správce zemský v záležitostech, které náležejí k moci ministerií financí a obchodu, ustanoví se zvláštními nařízeními.
§ 4.
Pod správou správce zemského vyřizovati budou záležitosti politické správy političtí úřadové zemští, císařští političtí úřadové okresní a úřadové komunální těch obcí, které mají svá statuta.
§ 5.
Správcové zemští v Salcbursku, Korutanech, Krajinsku, ve Slézsku a v Bukovině nazývati se budou "presidenti zemští", v jiných zemích "místodržící".
Političtí úřadové zemští, kteří jsou postaveni pod správou místodržícího, slovou "místodržitelství", úřadové pak, postavení pod správou presidentů zemských, "vlády zemské".
§ 6.
Místodržitelství pod správou místodržících zřízena budou:
1. V Praze pro království České,
2. v Zádru pro království Dalmatské,
3. ve Lvově pro království Haličské a Vladimířské s vojvodstvími Osvětimským a Zátorským a s velkovojvodstvím Krakovským,
4. ve Vídni pro arcivojvodství Rakouské pod Enží,
5. v Linci pro arcivojvodství Rakouské nad Enží,
6. v Hradci pro vojvodství Štyrské,
7. v Brně pro markrabství Moravské,
8. v Inšbruku pro knížecí hrabství Tyrolské a zemi Vorarlberskou,
9. v Trstě pro město Trst a okršlek Trstský, též pro knížecí hrabství Gorické a Gradišťské a markrabství Istrianské.
§ 7.
Vlády zemské pod správou presidentů zemských budou zřízeny:
1. V Salcburku pro vojvodství Salcburské,
2. v Lublani pro vojvodství Krajinské
,
3. v Celovci pro vojvodství Korutanské,
4. v Černovicích pro vojvodství Bukovinské,
5. v Opavě pro vojvodství Horno- a Dolnoslezské.
§ 8.
Místodržící a presidentové zemští s místodržitelstvími a vládami zemskými pod nimi postavenými budou míti moc a působnost nynějších správců zemských a politických úřadů zemských, s výhradou toho, že se spůsobem zákonodárství některé práce přikáží k zastupitelstvům zemským, okresním nebo obecním.
Správcové zemští budou odpovídati jak z úřadování svého, tak i z úřadování politických úřadův zemských pod nimi postavených. (Článek 12. základního zákona státního, dan. 21. prosince 1867 o užívání moci vládní a vykonavací.)
§ 9.
Aby práce snadněji šly předse, mohou se svěřiti úředlníkům, kteří jsou stále zřízeni vně sídla místodržitelství, práce místodržitelské jménem místodržícího, zvláště přihlížení k orgánům nižším, nebo zastupování vlády naproti zastupitelstvu zemskému, aneb kde toho zvláštní okolnosti vyhledávají, administrativní rozhodování v druhé instanci.
Širší vyměření v příčině toho vydána budou v jedné každé případnosti spůsobem nařizovacím.
§ 10.
Každá země rozdělena bude na politické okresy úřední. Tyto úřední okresy budou krom zvláštních případností obsahovati dva nebo více okresů politických, zřízených dle zákona, daného 19. ledna 1853, č. 10 zák. říšsk., a to tak, aby hranice okresů soudních, obcí místních jak jednotlivých tak i pro společné vyřizování prací spojených, též statků o sobě postavených hranicemi politických okresů úředních nebyly přestřihovány. Jak velké budou politické okresy úřední a kde bude sídlo úřadů okresních, ustanoví se zvláštními nařízeními.
§ 11.
Císařští političtí úřadové okresní jmenovati se budou "okresní hejtmanství". V čele každého takového úřadu postaven bude "okresní". K působnosti okresního hejtmanství náležeti budou všeliké záležitosti, které nyní příslušejí k úřadům okresním pouze politickým a u věcech správy politické smíšeným úřadům okresním, pokud se příště některé práce takové spůsobem zákonodárství nepřikáží k zastupitelstvům okresním a obecním.
§ 12.
Zemským správcům a okresním přidáni budou úředlníci a pomocníci, jichž počet se dle největší potřeby vyměří. Kategorie a příjmy služební osob při úřadech zemských a okresních zřízených spatřují se v přiloženém přehledu osob a platů a v přídavku k němu.
§ 13.
Jmenovati místodržící a presidenty zemské, též místodržitelské a vládní rady zůstaveno jest císaři. Okresní jmenovati bude ministr záležitostí vnitřních. Jiná místa služební u úřadů zemských a okresních osazovati svěřeno jest správci zemskému.
§ 14.
Na opatření potřeb úředních a kancelářských, výloh na cesty a na stěhování, prací služebnictva při úřadech okresních, též na opatření prací písařských obdrží zemští správcové a okresní přiměřenou sumu úhrnkovou.
§ 15.
Veřejná služba zdravotní k působnosti úřadů politických náležející, též služba stavitelská a kontrolní uspořádá se dle předpisů zvláštních v příčině těchto služeb vydaných.
Rovněž se tento zákon nedotýče zřízení, ježto tu jsou pro znalecké opatřování záležitostí vyučovacích a lesních, a v příčině jednání o vyvazení pozemků a o služebnosti.
§ 16.
Kdy nově zřízení úřadové poličtí počnou úřadovati, vyhlášeno bude v každé zemi spůsobem nařizovacím.
§ 17.
Ministrovi záležitostí vnitřních uloženo jest, aby tento zákon ve skutek uvedl.
Ve Vídni, dne 19. května 1868.
František Josef m. p.
Auersperg m. p.
Giskra m. p.
Přídavek
Přídavek.
I.
Ustanovení zvláštní.
a) K zastupování místodržícího ustanoven jest při každém místodržitelství rada místodržitelský třídy I.
b) S přivolením ministra záležitostí vnitřních mohou se radové místodržitelští a vládní povolati ku spravování okresních hejtmanství a okresní třídy I. k zastupování radních míst při řízení zemském.
c) Správce zemský má toho moc, přeložiti koncipisty na místa komisařská a naopak, proti tomu, že se jim dá náklad na přestěhování dle předpisu vyměřený.
II.
Platy.
a) Místodržící v Praze a ve Lvově mají platu 8000 zl., ostatní místodržící 6000 zl., presidentové zemští 4000 zl.
b) Jsou-li úředlníkům též kategorie a třídy diétní systemisovány dva nebo tři stupně platu, tedy budou v každé zemi mez sebou u vyšší stupeň postupovati dle předpisů o tom vydaných. Totéž má platnost o služebnících úředních.
c) Koncipisté úřadu zemského činí společně s komisaři okresními v každé zemi status konkretální a v mezech tohoto statusu společného dle stupně postupují.
III.
Příplatky funkční.
a) Příplatky funkční jsou příjmy onerosní.
b) Místodržící v Praze má příplatku funkčního 10.000 zl., ve Lvově 9000 zlatých, v Trstě 8000 zlatých, v Brně, Inšbruku, Hradci a Zadru 6000 zl., ve V9dni a v Linci 5000 zl.; presidentové zemští mají příplatku funkčního po 4000 zl.
c) Místodržitelský rada třídy I. obdrží v Praze a ve Lvově příplatku funkčního 1000 zl. a bude se jmenovati: Vicepresident místodržitelství.
d) Rada k zastupování presidenta zemského při každé vládě zemské jmenovaný obdrží příplatku funkčního 500 zl.
e) Místodržitelští radové nebo okresní, kteří dle článku 9. zákona výše položeného vně úředního sídla místodržitelského budou úřadovati, obdrží na čas této práce 500 až i 1000 zl. funkčního příplatku kromě platu.
f) Má-li některý úředlník příplatek osobní, jímž se mu plat doplňuje, zmenší se mu přiměřeně příplatek funkční dle systemu s tím místem spojený, vyjímají případ, přivedený pod č. VII. c.
IV.
Příplatek místní.
a) Radové vládní a radové místodržitelští třídy II., až na místodržitelské rady ve Vídni a v Trstě, kteří mají plat na byt, obdrží ročně 300 zl. příplatku místního. Příplatek místní bude se vypláceti jako plat v částkách měsíčních.
b) Bude-li některý okresní povolán k zastupování radního místa při některém politickém úřadu zemském, s kterým dle systemu není spojen plat na byt, obdrží na místě platu na byt nebo bytu skutečného ročně 300 zl. příplatku místního.
V.
Byt nebo plat na byt.
a) Správce zemský obdrží byt skutečný.
b) Úředlníci a služebníci při místodržitelství ve Vídni a v Trstě zřízen obdrží plat na byt v částkách čtvrtletních.
c) Okresnímu přísluší skutečný byt v domě úředním, nebylo-li by tu však bytu takového, tedy obdrží plat na byt s okolnostmi místními se srovnávající.
d) Tento požitek vedlejší (c) náleží také místodržitelskému radovi třídy II. nebo radovi vládnímu, kterému se svěří správa okresního hejtmanství, a kterýž tedy pozbude požitků vedlejších s jeho místem při řízení zemském spojených.
VI.
Jiné náležitosti a požitky.
a) Správcové zemští obdrží, když se uvazují ve svůj úřad a za to požádají, také 2000 - 4000 zl. příspěvku na nábytek.
b) Co se týče diét a jiných náležitostí na úředních cestách a komisích, nechť se zapravují z pokladu státního, z některého fondu veřejného nebo od stran soukromých, též c o se týče remunerací a pomocí, zůstavují se v platnosti nařízení u posavadních úřadův politických průchod mající.
c) Konceptní adjunkti a praktikanti, byli-li by na jiné místo přeloženi, obdrží pocestné dle nařízení o cestách za příčinou komisí konaných.
VII.
Ustanovení pomíjející.
a) V Haliči, Salcbursku a Krajinsku obsazovati se budou místa služební dle tohoto zákona, když bude některé prázdné.
b) Při prvním obsazování míst služebních v novém organismu zůstaveno jest ministrovi záležitostí vnitřních, aby jmenoval koncipisty místodržitelské a vládní, i komisaře okresní.
c) Úředlníci, kteří při prvním obsazení míst služebních v novém organismu ustanovení budou na některém místě s nižším řádem nebo s menším platem, podrží řád svůj posavadní a obdrží doplňující příplatek osobní až do sumy posavadního platu svého, kterýžto příplatek, když by byli dáni na pensi, bude se spolu počítati a když postoupí do vyššího platu, poměrně se jim zase odejme.
Správě státní zůstavuje se kromě toho právo, pakliby přes to, že byla výstraha dána, porušily se opět aneb nesplnily se závazky, v listu povolení neb v zákonech uložené, by učinila opatření dle zákona a vedlé okolností prohlásila koncesi za pominulou ještě dříve než dojde. Článek V.Ministrovi obchodu a ministrovi financí ukládá se, aby tento zákon ve skutek uvedli.
V Laxenburku, dne 9. července 1868.
František Josef m. p.
Auersperg m. p.
Plener m. p.
Brestel m. p.