Zákon ze dne 1.7.1947, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku

22.7.1947 | Sbírka:  130/1947 Sb. | Částka:  59/1947ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 120/1921 Sb., 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
130/1947 Sb.
Zákon
ze dne 1. července 1947,
jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku.
Změna: 92/1949 Sb.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Ustanovení § 3 zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacích příspěvků rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a zní:
"§ 3
Nárok na vyživovací příspěvek nepřísluší manželce osob uvedených v § 1, č. 1 tohoto zákona, byl-li sňatek uzavřen bez povolení potřebného podle § 36 branného zákona."
Čl.III
Prohlášení o vzdání se nároku na vyživovací příspěvek jsou právně bezúčinná od 1. dubna 1947 bez rozdílu, byla-li učiněna před účinností tohoto zákona nebo za ní.
Čl.IV
Právní předpisy, odporující tomuto zákonu, se zrušují.
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři národní obrany a vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.