Nařízení ze dne 25.10.1920, jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace

18.11.1920 | Sbírka:  612/1920 Sb. | Částka:  129/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 438/1919 Sb.
Pasivní derogace: 79/1957 Sb., 62/1927 Sb.
612/1920 Sb.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. října 1920,
jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
Změna: 62/1927 Sb.
I.
Elektrické podniky všeužitečné.
Žádost za prohlášení elektrického podniku za všeužitečný (§ 5 zákona).
§ 1.
Elektrické podniky, které se toho domáhají, aby byly prohlášeny za všeužitečné dle § 4 zákona, předloží žádost přímo ministerstvu veřejných prací, v níž uvedou:
a) jméno a sídlo elektrického podniku (znění protokolované firmy);
b) jméno a sídlo jeho vlastníka;
c) díla, na která se mají vztahovati práva, jež vyplynou z prohlášení podniku za všeužitečný, dále která z těchto děl jsou již v provozu a která podnik projektuje;
d) přesné ohraničení území, které zamýšlí podnik elektrickou energií zásobovati.
K žádosti buďtež přiloženy:
1. doklady v originále, z nichž jest patrno zřízení podniku po stránce právní (výpis z obchodního rejstříku, společenská smlouva, stanovy společnosti, průkaz o kapitálové účasti veřejných korporací dle §§ 2 a 4 zákona a průkaz trvalého zajištění jich vlivu na správu podniku a pod.) spolu se dvěma opisy těchto dokladů;
2. jde-li o podniky, které jsou již v provozu, veškerá úřední povolení k zřízení a provozu podniku v originále spolu s dvěma opisy;
3. ve třech exemplářích doklady, z nichž lze seznati technické zařízení podniku, zejména technický popis elektrických děl jednak dosavadních, jednak projektovaných se stavebním programem, s udáním poměru k výrobnám energie v území, jež má podnik zásobovati, a s udáním poměru k elektrickým podnikům v sousedním území, a to zvláště:
a) situační plán elektrárny v měřítku nejméně 1:2880,
b) přehledné plány budov se strojním a elektrickým zařízením nejméně v měřítku 1:200,
c) plán hlavních elektrických vedení v zásobovaném území s označením hranic tohoto území a s vyznačením projektovaných přípojek na vedení elektrárny v území, jež má podnik zásobovati, a v sousedním území, pokud možno v měřítku 1:75.000, nejméně však v měřítku 1:220.000 u sítí přespolních a v měřítku nejméně 1:2880 u sítí městských, v obou případech s udáním napětí a průřezu vedení.
Vedení napětí nejvýše do 500 voltů označeno budiž zeleně, vedení o napětí více než 500 do 25.000 voltů červeně, vedení o napětí větším než 25.000 voltů modře; vedení, která již podnik postavil, vyznačí se plnou čarou, vedení projektovaná čárkovaně. Hotová cizí vedení o vysokém napětí, pokud je úřady (§ 15 nařízení) vedou v evidenci, jest rovněž nutno v těchto plánech vyznačiti; vedení ta označí se čerchovaně (čárkou a tečkou) v barvách, jak nahoře udáno;
4. ve třech exemplářích doklady, z nichž jest patrno hospodářské zřízení podniku, tedy u podniků projektovaných náklady investiční, výpočty rentabilitní a podmínky pro dodávku a prodej proudu; u podniků jsoucích již v provozu výkazy bilanční z posledních tří obchodních let, výkazy o množství vyrobené a prodané energie v těchto letech, kalkulace ceny proudu pro běžný rok a podmínky pro dodávku a prodej proudu;
5. trojmo seznam všech elektrických podniků a pokud možno seznam soukromých výroben energie výkonu nejméně 100 KW v území, jež má býti podnikem zásobováno, s hlavními technickými údaji o těchto podnicích.
Jde-li o prohlášení podniku vodní elektrárny za všeužitečný, mohou odpadnouti v žádosti údaje bodu d) v prvém odstavci, pak údaje bodu 3 c), jestliže vodní elektrárna bude dodávati energii do sítě schválené.
Rozhodnutí o žádosti (§ 5 zákona).
§ 2.
Prohlásí-li ministerstvo veřejných prací podnik za všeužitečný, vymezí mu výměrem práva a povinnosti z toho plynoucí, zejména povinnost:
1. dodávati v území jemu přikázaném energii dle jednotných sazeb a uveřejněných podmínek každému spotřebiteli pro všechny účely, pokud podnik neprokáže, že by dodávka energie do míst zvlášť nevýhodně ležících ohrožovala jeho rentabilitu;
2. odebírati energii vhodných vodních sil v území jemu přikázaném, pokud trvale nezmenší výnosnosti elektrického podniku;
3. vzájemně si vypomáhati se sousedními elektrárnami, jestliže spojením tím nezmenší se výnos podniku, nýbrž sníží spotřeba paliva a zvýší celková hospodárnost podniků, jež mají býti spojeny, a zabezpečí trvalá dodávka energie;
4. udržovati jemu náležející díla elektrická ve stavu hospodářsky účelném a schopném řádného provozu, dále prováděti včas všechny potřebné opravy a náhrady, podnik dle potřeby rozšiřovati a jeho výstroj zlepšovati dle osvědčených vymožeností techniky, pokud by tím rentabilita podniku nebyla trvale ohrožena;
5. podrobiti se úřední kontrole, která by zjistila, zda trvají předpoklady, za kterých byl podnik prohlášen za všeužitečný;
6. zachovávati při zadávání staveb a prací podmínky platné pro veřejné stavby a dodávky;
7. žádati za schválení změn v programu staveb, na jehož podkladě byl podnik prohlášen za všeužitečný a oznamovati veškeré změny ve vlastnictví podniku;
8. trpěti, aby soukromé instalace, jež se připojují na vedení všeužitečného podniku, směl prováděti každý k tomu oprávněný živnostník neb závod bez újmy nabytých práv.
Jde-li o prohlášení vodní elektrárny za podnik všeužitečný, budou mu uloženy povinnosti, uvedené v bodech 4 až 7.; vedle toho bude míti povinnost dodávati energii všeužitečnému podniku, který má zásobovati území, v němž jest vodní elektrárna žadatelova, pokud tím výnosnost vodní elektrárny nebude trvale zmenšena a pokud toho potřeby soustavné elektrisace budou vyžadovati.
Podmínky pro prohlášení elektrických podniků, výdělkových a hospodářských družstev za všeužitečné (§ 4, bod 2., zákona).
§ 3.
Elektrické podniky, náležející výdělkovým a hospodářským družstvům, mohou býti prohlášeny za všeužitečné dle § 4 zákona, vyhoví-li předpisům § 2 nařízení a vedle toho ještě těmto dalším podmínkám:
1. Ve stanovách družstev zřízených dle § 4 zákona musí býti předepsáno, že aspoň 60 procent závodních podílů náležeti musí veřejným korporacím. Družstva nesmí ze členství vylučovati konsumenty elektrické energie v území jimi zásobeném. Podíly nabyté veřejnými korporacemi mohou se postupovati jiným osobám jen potud, pokud překročily 60 procent úhrnné sumy závodních podílů.
2. Stanovy a všeobecné podmínky pro dodávku a prodej energie musí býti schváleny ministerstvem veřejných prací.
3. Družstva se musí podrobiti revisi dle zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dle zákona ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n.
4. Družstva se musí podrobiti technickému dozoru, ustanovenému státní, po případě zemskou autonomní správou, zejména při zřizování díla podniku.
5. Stanovami musí býti předepsáno, že čistého zisku bude použito především k dotování fondu, který slouží k uhrazení možných ztrát; část zbytku může býti rozdělena členům dle jejich podílové účasti a vyměřena tak, aby částky na členy připadající nebyly vyšší než průměrné úroky placeny ze vkladů na vkladní knížky peněžními ústavy v sídle družstva. Přebytku musí býti použito ke zlevnění sazeb za energii.
Finanční výhody všeužitečných podniků (§ 6 zákona).
§ 4.
Byl-li elektrický podnik prohlášen za všeužitečný, může mu ministerstvo financí k zvláštní žádosti uděliti výhody dle § 6 zákona.
Vydání dílčích dlužních úpisů státi se může zpravidla u společností s ručením obmezeným nejvýše až do dvojnásobné výše kmenového kapitálu, u společností akciových nejvýše až do dvojnásobné výše akciového kapitálu, u hospodářských družstev nejvýše až do dvojnásobné úhrnné sumy závodních podílů, a to jen tehda, prokáže-li podnik, že může dlužní úpisy náležitě zúročiti. Vydání dílčích dlužních úpisů nad tuto výši povoluje ministerstvo financí v případech zvláštního zřetele hodných.
Vydání dlužních úpisů může se státi též postupně v emisích.
Ke každému vydání zápůjčky třeba svolení státní správy, jíž dlužno v žádosti oznámiti veškeré podstatné modality emisní a předložiti podrobný seznam, jakož i podrobné ocenění aktiv společnosti znalci.
Úhrnná nominální částka dílčích dlužních úpisů, jež jsou v oběhu, nesmí nikdy přesahovati devět desetin hodnoty realit, děl a zařízení, sloužících trvale k účelům elektrických podniků.
Státní správa jest oprávněna kontrolovati dodržování těchto předpisů a naříditi, kdyby se zmenšila aktiva zde uvedená, aby přiměřená částka dílčích dlužních úpisů byla vzata z oběhu.
Formulář dílčích dlužních úpisů podléhá schválení státní správy.
Na tyto dlužní úpisy vztahují se obdobně předpisy zákona ze dne 24. dubna 1874, č. 48 ř. z., o ochraně práv majitelů zástavních listů, a zákona ze dne 27. prosince 1905, č. 213 ř. z., o založených bankovních dlužních úpisech.
Předběžné jednání všeužitečného podniku o právech užívacích (§§ 7 až 15 zákona).
§ 5.
Všeužitečný podnik jest povinen, dříve než podá žádost za schválení elektrického díla (§ 16 zákona), vstoupiti v jednání se všemi vlastníky neb uživateli nemovitostí (správami veřejných pozemků) o užívání nemovitostí pro elektrické dílo, o případném odškodném, o zřízení služebností neb o výkupu pozemků dle §§ 7 až 15 zákona a přizpůsobiti projektované dílo dle možnosti odůvodněným požadavkům vlastníka neb uživatele nemovitostí. Kdyby se strany při tom nedohodly, rozhodne o zřízení práv dle § 7 zákona schvalovací úřad (§ 6 nařízení).
Schvalování projektovaných děl všeužitečných elektrických podniků (§§ 16 až 19 zákona).
§ 6.
Žádost za schválení díla všeužitečného elektrického podniku předloží se přímo schvalovacímu úřadu uvedenému v §§ 16 a 17 zákona, v obvodu Podkarpatské Rusi civilní správě Podkarpatské Rusi. Schvalovacím úřadem na Slovensku označeným v §§ 16 a 17 zákona slovy "nejvyšší politický úřad" jest župní úřad v Bratislavě.
K žádosti jest připojiti:
a) průkaz o prohlášení podniku za všeužitečný;
b) technický popis díla, jež má býti schváleno, s plány zhotovenými dle zákonných předpisů, plány strojních a elektrických zařízení a plány elektrických vedení, vypravené dle § 1, bod 3., nařízení, s použitím značek, pokud jsou úředně schváleny, a s udáním průřezů vodičů a napětí; dotčená telegrafní a telefonní vedení označiti jest v plánech barvou žlutou;
c) plány přechodů přes cesty, řeky, dráhy a vodní cesty, pokud nejsou normalisovány;
d) seznam podnikem dotčených pozemků silničních, cestných, vodních a vodocestných se zprávou o výsledku jednání dle § 6 nařízení;
e) průkaz o souhlasu správy železniční k zřízení silnoproudých vedení na pozemcích železničních a průkaz o souhlasu státní telegrafní správy k zřízení silnoproudých vedení na pozemcích silničních, cestných, vodních a vodocestných ve státní správě aneb v bezprostředním sousedství; nedojde-li souhlas do čtyř týdnů, předloží podnik opis žádosti s potvrzením, že žádost za souhlas předložil;
f) seznam nemovitostí, jež mají býti zatíženy právy užívacími dle zákona; ze seznamu toho musí býti patrno: jméno katastrální obce, číslo katastru, číslo knihovní vložky, jméno a bydliště vlastníků a osob, jimž příslušejí na nemovitostech těchto jakákoliv práva užívací čítajíc v to pozemkové služebnosti a způsob žádaného užívání. V případě souhlasu majitelů neb uživatelů nemovitostí se žádaným užíváním budiž přiložen o tom listinný doklad;
g) seznam nemovitostí, jež mají býti zatíženy služebností, s bližšími údaji dle bodu f) a s udáním důvodů pro zatížení služebností;
h) seznam nemovitostí a práv, jež mají býti vyvlastněny, s údaji dle bodu f) a s udáním důvodů pro vyvlastnění.
Přílohy v bodech b) až h) uvedené předloží žadatel dvojmo; veškeré přílohy jest předložiti v deskách o formátu 21/34 cm.
§ 7.
Řízení při schvalování projektovaných děl všeužitečných elektrických podniků provádí schvalovací úřad (§ 6 nařízení) dle předpisů živnostenského řádu (§§ 29 až 31), na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dle uherského zák. čl. XVII. z roku 1884 se zřetelem na předpisy tohoto nařízení.
Jde-li zároveň o zřízení vodního díla neb o stavbu budov, provádí se řízení o těchto částech projektu rovněž dle předpisů odstavce prvého, při čemž jest však třeba dbáti hmotných předpisů vodního zákona, jakož i předpisů příslušných řádů stavebních. Jde-li o vyvlastnění neb o zřízení práv užívacích, spojí se řízení též v těchto směrech s řízením hlavním.
§ 8.
Úřad vyhlásí zamýšlený podnik jak vyhláškou v dotyčné obci, tak i zvláštním vyrozuměním obecního starosty a uveřejní onu vyhlášku jednou v listě určeném pro úřední vyhlášky.
Jde-li zároveň o zřízení vodního díla, stane se vyhláška také v sousedních obcích.
Vyhláška obsahuje stručný popis díla všeužitečného elektrického podniku, zvláště díla vodního, jež se zároveň zřizuje, dále upozornění na plány vyložené u schvalovacího úřadu k nahlédnutí, udání času amta komisionelního jednání a vyzvání, aby při něm, ač-li se tak nestane dříve písemně, byly podány námitky, jinak že provedení díla bude povoleno a o účastnících se bude míti za to, že souhlasí se zamýšleným podnikem a s nutným k tomu postoupením nebo zatížením pozemkového majetku, jakož i s propůjčením donucovacích práv.
Komisionelní jednání na místě projektovaného díla ustanoví se při tom ve 14 dnech až 4 týdnech.
Žádá-li se za povolení práv užívacích nebo za vyvlastnění, musí býti také v zúčastněných obcích současně s vyhláškou aspoň po 14 dnů před komisionelním řízením vyloženy plány vedení s popisem díla. Rozkládá-li se dílo, jmenovitě vedení, po území několika obcí, stačí v jednotlivých obcích vyložiti pouze onu část plánů a ostatních pomůcek, které se týkají dotčeného obecního území.
K jednání pozvou se kromě účastníků naznačených v § 29 živnostenského řádu, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v uherském zák. čl. XVII. z roku 1884 - kteří se případně prostřednictvím obecních úřadů k řízení vyzvou - zástupci veškerých zúčastněných úřadů státních a samosprávných, osoby, které navrhuje podnikatel, jakož i osoby, jichž práva mohou býti zamýšleným podnikem dotčena, konečně i sousední elektrické podniky.
Jde-li o zřízení vodního díla, pozvou se též ostatní účastníci dle zákona vodního.
§ 9.
Při komisionelním řízení má úřad povinnost vyšetřiti veškeré pro posuzování věci rozhodné okolnosti a zjistiti je i tenkráte, když proti projektu nečiní zájemníci námitek.
Každý, jehož práva jsou projektem dotčena, může proti projektu nebo proti žádanému vyvlastnění, nebo proti zřízení užívacích práv činiti námitky.
Povinností úředníka komisi řídícího jest působiti k tomu, aby se námitky urovnaly smírně; nedojde-li k dohodě, projedná ústně jich podstatu stručně a věcně. Je-li třeba o sporných bodech dalšího šetření, musí býti toto neprodleně provedeno, po případě s přibráním znalců. Vyjádření znalců musí se vždy sděliti zúčastněným zájemníkům, aby se o něm vyslovili. Okolnosti rozhodné pro předmět a rozsah vyvlastnění, jakož i pro zřízení práv užívacích nutno v každém případě vyšetřiti. Nedojde-li o náhradě za vyvlastnění neb za zřízení práv užívacích mezi stranami k dohodě, stanoví se odškodné na základě odhadu znaleckého. Jednání o tom může se k zjednodušení řízení z hlavního jednání vyloučiti.
O celém jednání sepíše se zápis, ve kterém dlužno uvésti jeho výsledky, prohlášení stran, jakož i výsledky provedeného šetření s uvedením použitých podkladů (znaleckého posudku, odhadu a pod.).
§ 10.
Na základě výsledku provedeného jednání vydá úřad rozhodnutí o zamýšleném podniku a jeho příslušenství. Rozhodnutí toto obsahuje zejména:
a) výrok o živnostensko-policejním schválení díla a jeho provozu, po případě o nařízených změnách proti předloženému projektu a podmínkách, za kterých se provedení i provoz povolují;
b) povolení vodoprávní, pokud jde o provedení vodního díla neb jiného vodního zařízení, jakož i stavební povolení, pokud jde o stavbu budov;
c) předmět, rozsah a předpoklady pro vyvlastnění a zřízení práv užívacích;
d) stanovení výše odškodného za vyvlastnění a za zřízení užívacích práv;
e) byly-li proti podniku činěny námitky z důvodů soukromoprávních, jichž smírné vyřízení se nezdařilo, nutno tyto námitky výslovně uvésti a spornou otázku odkázati na pořad práva;
f) ustanovení o provedení potřebných zajišťovacích opatření pro styk s jinými elektrickými díly a o povinnosti opatření tato udržovati a výlohy s tím spojené nésti;
g) výrok o útratách (§ 18, č. 5., zákona).
Rozhodnutí musí býti řádně odůvodněno.
§ 11.
S
chvalovací úřad (§ 6 nařízení) § provedením jednání schvalovacího pověřiti též politický úřad první stolice, zejména však v těchto případech:
a) jde-li o rozšíření neb rekonstrukci elektrického díla, jež se rozprostírá v obvodu onoho politického úřadu prvé stolice;
b) jde-li o stavbu sítí o nízkém napěti s příslušenstvím.
Politickými úřady I. stolice míní se v zákoně ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., okresní politické správy, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi administrativní vrchnosti I. stolice.
Byl-li politický úřad I. stolice zmocněn provésti jednání schvalovací, může býti zmocněn vydati i rozhodnutí ve jménu schvalovacího úřadu (§ 6 nařízení), avšak pouze tehdy, nebyly-li při jednání zjištěny závady ze stanoviska zájmů veřejných a nepodaly-li osoby k tomu oprávněné (§ 9 nařízení) námitek. Politický úřad I. stolice zašle v tomto případě opis povolení s přílohami (plány, seznamy a pod.) v jednom exempláři schvalovacímu úřadu (§ 6 nařízení), jinak předloží spisy k rozhodnutí.
Uvedení díla všeužitečného podniku v činnost (kolaudační řízení § 20 zákona).
§ 12.
K žádosti za provedení kolaudačního řízení, kterou předloží podnik ihned po dokončení díla onomu úřadu, který udělil povolení ke stavbě, přiloží se dvojmo plány vypravené dle § 6 nařízení, v nichž jest skutečné provedení díla přesně vyznačeno, a dvojmo seznamy všech nemovitostí, jež zatíženy jsou právy užívacími, sestavené dle § 15 nařízení, zároveň oznámí se osoba, která bude technickým vedením podniku pověřena.
Úřad, který udělil povolení ke stavbě, vydá povolení k zahájení provozu, jestliže nebyly při kolaudačním řízení zjištěny podstatné závady. Byly-li závady zjištěny, jest podnik povinen je bez průtahu odstraniti a odstranění závad znovu témuž úřadu oznámiti, který nařídí případně doplňující řízení.
Jeden exemplář plánů a seznamů nemovitostí při kolaudačním řízení úředně kontrolovaných a upravených bude použit pro evidenční knihu elektrických podniků (§ 15 nařízení).
Odvolání (§ 23 zákona).
§ 13.
Z rozhodnutí schvalovacího úřadu (§ 6 nařízení) neb jím zmocněného politického úřadu I. stolice (§ 11 nařízení) podávají se odvolání na ministerstvo veřejných prací do čtyř týdnů, počínaje dnem následujícím po dni dodání výměru, a to u úřadu, který rozhodnutí vydal.
Změny ve vlastnictví všeužitečných podniků (§ 21 zákona).
§ 14.
Podnik jest povinen každou změnu vlastnictví oznámiti nejdéle do čtyř týdnů schvalovacímu úřadu (§ 6 nařízení), který to sdělí ministerstvu veřejných prací.
Evidenční kniha elektrických podniků.
§ 15.
Schvalovací úřady (§ 6 nařízení) povedou v patrnosti všecky elektrické podniky, jež jsou v jejich obvodu. Zapsány budou do evidenční knihy elektrických podniků, jejíž prvá část bude sloužiti pro zápis podniků všeužitečných a jim udělených práv užívacích (§ 11 zákona) a druhá část pro zápis hlavních údajů ostatních podniků. Tato část se založí na základě údajů a výkazů, jež jsou elektrické podniky povinny předkládati dle § 29 zákona ministerstvu veřejných prací, a sloužiti bude zejména pro zjištění potřeb soustavné elektrisace (§ 27, bod 3., zákona). V knize bude každému podniku vyhrazen zvláštní oddíl.
Do této knihy a její příloh zapíší se všechny nemovitosti a díla k podniku náležející a veškerá úřední povolení k zřízení podniku a jeho částí, všechny změny a rozšíření podniku, jakož i změny ve vlastnictví podniku a připojí se k ní v jednom exempláři plány vyroben energie a dle § 1, bod d), nařízení zhotovené plány elektrických vedení již vybudovaných.
Každý oddíl knihy bude označen jménem (firmou) elektrického podniku s uvedením jeho sídla.
Užívací práva seskupí se v seznamech, pokud možno, dle jednotlivých směrů elektrických vedení, a to tím způsobem, že zaznamenány budou pořadem nemovitostí, na kterých budou užívací práva zřízena. Seznamy obsahujte:
1. vyznačení katastrální obce,
2. knihovní vložku zatížené nemovitosti,
3. katastrální číslo zatížených pozemků a stavebních parcel a popisné číslo zatížených budov,
4. druh povoleného užívání nemovitostí,
5. datum a číslo schvalovacího rozhodnutí, případně listiny o dohodě stran,
6. označení plánů a čísla, ve kterém jest vyznačeno dotyčné dílo.
Seznamu budou připojeny:
1. doklady dle § 1, bod 1.-4., nařízení,
2. schválené plány dle § 12 nařízení,
3. plány veškerých změn a doplňků díla později provedených.
Změny později provedené zakreslí se do hlavních původních plánů červeným inkoustem, při čemž první změna se označí "I.", druhá "II." atd.
Se žádostí za vedení práv užívacích v patrnosti předloží podnik průkaz o tom, že zaplatil u pokladny příslušného schvalovacího úřadu (§ 6 nařízení) poplatek 10 Kč za každý kilometr elektrického vedení, na něž se získaná práva užívací vztahují.
Celkovou výši poplatků dle tohoto předpisu vyměří úřad, který obstará vedení užívacích práv v patrnosti.
Podniky státní jsou zproštěny poplatků.
Zápis užívacích práv zřízených výrokem úřadu schvalovacího (§ 6 nařízení) proveden bude z úřední povinnosti, zápis práv zřízených dohodou stran pouze k žádosti podniku neb vlastníka pozemku.
Podnik jest povinen žádost podati do čtyř týdnů ode dne zřízení práv.
Do evidenční knihy elektrických podniků má každý právo nahlédnouti a úřední výpisy si vyžádati.
II.
Ustanovení všeobecná.
Zájem soustavné elektrisace (§ 27 zákona).
§ 16.
Při schvalování výrobem a vedení elektrické energie, byť i sloužily pouze účelům podnikatelovým (podniky průmyslové a pod., § 27, bod 3., zákona), jest úřadu dbáti zájmů soustavné elektrisace (§ 1 zákona).
Pokud jsou příslušny politické úřady prvé stolice (§ 11 nařízení), musí předkládati projekty před řízením schvalovacím úřadům schvalovacím (§ 6 nařízení), kde projekt bude zkoumán se zřetelem k požadavkům soustavné elektrisace a s urychlením politickému úřadu prvé stolice vrácen. Jde-li o podniky malé do 50 KW, nebude projekt politickým úřadem prvé stolice předkládán schvalovacímu úřadu (§ 6 nařízení), vyhovuje-li zřejmě zásadám dle § 27, bod 3., zákona a není-li schvalovací úřad pro podniky ty z jiného důvodu příslušným, nýbrž bude mu podána pouze zpráva o výsledku schvalovacího řízení se stručným udáním rozsahu stavby za účelem vedení v patrnosti.
O postavení a systému elektráren a ostatních elektrických zařízení, patřících dráze a sloužících pouze k účelům železničním, rozhoduje ministerstvo železnic; při zřizování výroben energie jest ministerstvu železnic dbáti ustanovení zákona § 27, bod 3., pokud provozní ohledy to dovolují.
Přeměna elektrických podniků na všeužitečné (§ 28 zákona).
§ 17.
Ministerstvo veřejných prací označí vlastníkovi podniku, který má býti přeměněn na všeužitečný se zřetelem na ustanovení v § 28, bod 2., zákona a se zřetelem na potřeby soustavné elektrisace (§ 1 zákona) a na jiné zájmy veřejné (§ 27 zákona), v dohodě s ministerstvy v § 28, bod 1., zákona jmenovanými - ony veřejné korporace neb společnosti dle § 4 zákona, na něž bude přeneseno vlastnictví podniku, a uloží mu zároveň, aby se s nimi ve lhůtě zákonem stanovené (§ 28 zákona) o přeměně dohodl.
Nedohodne-li se vlastník podniku o podmínkách přeměny na podnik všeužitečný, rozhodne ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvy v § 28 zákona jmenovanými o vyvlastnění podniku.
§ 18.
Práce přípravné dle § 22 zákona povoluje na Slovensku úřad ministra s plnou mocí pro správu Slovenska, v obvodu Podkarpatské Rusi civilní správa Podkarpatské Rusi.
§ 19.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho se pověřuje ministr veřejných prací spolu se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Průša v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.