Vládní nařízení ze dne 19.5.1927, kterým se mění ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 25. října 1920, č. 612 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace

27.5.1927 | Sbírka:  62/1927 Sb. | Částka:  31/1927ASPI

Vztahy

Nadřazené: 438/1919 Sb.
Aktivní derogace: 612/1920 Sb.
Pasivní derogace: 79/1957 Sb.
62/1927 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 19. května 1927,
kterým se mění ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 25. října 1920, č. 612 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 16 a 17 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisaci, a podle § 8 zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé:
Čl. I.
Odstavec 1. § 6 vl. nař. č. 612/1920 Sb. z. a n. zní takto:
Žádost za schválení díla všeužitečného elektrického podniku předloží se přímo schvalovacímu úřadu uvedenému v §§ 16 a 17 zákona, v obvodu Podkarpatské Rusi civilní správě Podkarpatské Rusi. Schvalovacím úřadem na Slovensku označeným v §§ 16 a 17 zákona slovy "nejvyšší politický úřad" jest župní úřad v Bratislavě.
Čl. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr veřejných prací v dohodě s ministrem vnitra.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.
63. Vládní nařízení ze dne 19. května 1927
o vysvědčeních na odchodnou odborné školy truhlářské při zemské průmyslové škole ve Volyni.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §u 14 a), odstavce 5., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský řád:
§ 1.
Odborná škola truhlářská při zemské průmyslové škole ve Volyni zařaďuje se do oddílu II. § 1 nařízení ministra obchodu ve shodě s ministrem věcí duchovních a vyučování ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z., jímž se označují ona živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru, po případě průkaz o předepsané době zaměstnání pomocnického v řemeslné živnosti.
§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem školství a národní osvěty.
Švehla v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Šrámek v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Gažík v. r.