Nařízení ze dne 22.12.1920 o nové úpravě tax za udílení akademických stupňů na universitách a na vysoké škole zvěrolékařské

31.12.1920 | Sbírka:  680/1920 Sb. | Částka:  142/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 135/1920 Sb., 375/1919 Sb., 50/1919 Sb., 76/1918 Sb.
Pasivní derogace: 58/1950 Sb.
680/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 22. prosince 1920
o nové úpravě tax za udílení akademických stupňů na universitách a na vysoké ąkole zvěrolékařské.
Dle zákonů ze dne 19. února 1920, č. 135 Sb. z. a n., ze dne 28. ledna 1919, č. 50 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1919, č. 375 Sb. z. a n., a ze dne 12. prosince 1918, č. 76 Sb. z. a n., se nařizuje:
Taxy za udílení akademických stupňů upravují se následujícím způsobem:
A. Na universitách.
§ 1.
Doktorát katolické theologie (změna §§ 14 a 18 nařízení ze dne 8. dubna 1903, č. 97 ř. z.):
1. za posouzení vědecké práce 140 K, jeľ se rozdělí rovným dílem mezi posuzující profesory;
2. za kaľdé rigorosum 240 K, z čehoľ obdrľí předseda 50 K, kaľdý zkuąební komisař 40 K, kancelářský fond universitní 20 K;
3. za promoci 240 K, z čehoľ obdrľí rektor 80 K, děkan a promotor po 50 K, kancelářský fond universitní 20 K.
Zbytek rigorosních a promočních tax rozdělí se mezi veąkeré řádné profesory fakulty, neurčí-li profesorský sbor jinak.
§ 2.
Ustanovení tato platí i o rigorosech a promocích na samostatných katolických fakultách theologických, kdeľ na místo rektorovo a děkanovo při promoci nastupuje děkan a proděkan samostatné fakulty.
§ 3.
Doktorát práv (změna §§ 14 a 18 nařízení ze dne 15. dubna 1872, č. 57 ř.z.):
1. za kaľdé rigorosum 280 K, z čehoľ obdrľí předseda 50 K, kaľdý zkuąební komisař 40 K, kancelářský fond universitní 20 K;
2. za promoci 300 K, z čehoľ obdrľí rektor 80 K, děkan a promotor po 50 K, kancelářský fond universitní 40 K.
Zbytek rigorosních a promočních tax rozdělí se mezi veąkeré řádné profesory fakulty, neurčí-li profesorský sbor jinak.
§ 4.
Doktorát veąkerého lékařství (změna §§ 35 a 37 nařízení ze dne 14. dubna 1903, č. 102 ř. z.):
1. za prvé rigorosum 280 K;
2. za druhé a třetí rigorosum 320 K.
Z těchto tax obdrľí při kaľdém rigorosu předseda 50 K, vládní komisař, fungující u druhého a třetího rigorosa 40 K, kaľdý zkuąební komisař 40 K, vyjímajíc zkuąební komisaře ze vąeobecné biologie, fysika, vąeobecné a pokusné parhologie, farmokologie, hygieny a soudního lékařství, kteří obdrľí po 25 K, kancelářský fond universitní 20 K;
3. za promoci 300 K, z čehoľ obdrľí rektor 80 K, děkan a promotor po 50, kancelářský fond universitní 40 K.
Zbytek promočních tax, rozdělí se mezi veąkeré řádné profesory fakulty, neurčí-li profesorský sbor jinak.
§ 5.
Doktorát filosofie (věd přírodních) (změna §§ 10 a 13 nařízení ze dne 16. března 1899, čís. 56 ř. z.):
1. za posouzení vědecké práce 200 K, jeľ se rozdělí rovným dílem mezi posuzující profesory;
2. za dvouhodinné rigorosum 280 K, z čehoľ obdrľí předseda 50 K, kaľdý zkuąební komisař 40 K, kancelářský fond universitní 20 K;
3. za jednohodinné rigorosum 140 K, z čehoľ obdrľí předseda 30 K, kaľdý zkuąební komisař 25 K, kancelářský fond universitní 10 K;
4. za promoci 300 K, z čehoľ obdrľí rektor 80 K, děkan a promotor po 50 K, kancelářský fond universitní 40 K.
Zbytek rigorosních a promočních tax rozdělí se mezi veąkeré řádné profesory té které fakulty, neurčí-li profesorský sbor jinak.
§ 6.
Magisterium farmacie (změna § 28 nařízení ze dne 16. prosince 1889, č. 200 ř. z.):
1. za kaľdou zkouąku předběľnou 50 K, z čehoľ obdrľí předseda a zkuąební komisař po 25 K;
2. za rigorosum 300 K, z čehoľ obdrľí předseda, vládní komisař a kaľdý zkuąební komisař za účast při kaľdé z obou zkouąek praktických a při zkouące celkové po 20 K, zkouąející host za účast při zkouące celkové 20 K, děkan a profesor za účast při sponsi po 20 K a kancelářský fond 40 K.
B. Na vysoké ąkole zvěrolékařské.
§ 7.
Doktorát zvěrolékařství (změna § 13 nařízení ze dne 14. září 1908, č. 205 ř. z.):
1. za posouzení vědecké práce 200 K, jeľ se rozdělí rovným dílem mezi posuzující profesory;
2. za rigorosum 240 K, z čehoľ obdrľí předseda 50 K, kaľdý zkuąební komisař 40 K, kancelářský fond 20 K;
3. za promoci 240 K, z čehoľ obdrľí rektor 80 K, promotor 50, kancelářský fond 40 K.
Zbytek rigorosních a promočních tax rozdělí se mezi veąkeré členy profesorského sboru rovným dílem.
C. Za nostrifikaci akademických stupňů nabytých na cizozemských vysokých ąkolách.
§ 8.
Za nostrifikaci akademického stupně nabytého na cizozemské vysoké ąkole zaplatí se
1. taxa 150 K v případě, ľe nostrifikace byla povolena beze zkouąek a bez promoce; z této taxy připadne 20 kancelářskému fondu, o pouľití zbytku rozhoduje profesorský sbor;
2. normádní taxa v případě, ľe nostrifikace byla podmíněna vykonáním rigorosa nebo nové promoce.
D. Ustanovení obecná.
§ 9.
Kandidáti, kteří nemohou prokázati československé státní občanství, zaplatí taxy dvojnásobné.
Profesorský sbor můľe vąak v případech zvláątního zřetele hodných povoliti cizincům přiměřenou úlevu aľ do výąe tax placených přísluąníky československými.
§ 10.
Za kaľdou opakovanou zkouąku jest platiti stejnou taxu jako při prvém vykonání zkouąky. Totéľ platí i při odmítnutí vědecké práce.
Byl-li kandidát reprobován při některé dílčí zkouące rigorosní, zaplatí částku, jeľ je třeba na taxy přísluąející vąem účastníkům opakované zkouąky.
§ 11.
Taxy dluľno zaplatiti předem. Odstoupí-li kandidát svévolně od zkouąky, propadá taxa jím zaplacená. Profesorský sbor můľe ztrátu taxy prominouti, jestliľe nedostavení se kandidáta ke zkouące bylo zcela ospravedlněno.
Taxa zaplacená za promoci, k níľ se kandidát nedostavil, bude vrácena jen, bylo-li moľno včas vyrozuměti vąechny zúčastněné profesory o tom, ľe se promoce nemá konati.
Propadlé taxy rozdělí se mezi veąkeré řádné profesory té které fakulty, na vysoké ąkole zvěrolékařské mezi veąkeré členy profesorského sboru, při magisteriu farmacie mezi veąkeré členy zkuąební komise.
§ 12.
Za vyhotovení ověřených opisů, za něľ se ľádá současně s vyhotovením originálu vysvědčení nebo diplomu, zaplatí se mimo předepsaný kolek kancelářskému fondu taxa 20 K.
Za vyhotovení duplikátu a pozdějąích opisů vysvědčení zaplatí se 30 K, při diplomu 60 K.
§ 13.
Taxy připadající jednotlivým členům komisí zkuąebních mají povahu platů presenčních a přísluąejí tudíľ jen za skutečný výkon.
Zástupci původně povolaného člena komise přísluąí díl taxy připadající na zastoupeného.
Nedostaví-li se některý člen komise ke zkouące a mohla-li zkouąka býti nicméně vykonána bez povolání zástupce, rozdělí se taxa tím uvolněná stejným dílem mezi ty členy komise, kteří skutečně zkouąeli.
Je-li předseda komise zároveň zkuąebním komisařem, přísluąí mu obojí taxa.
E. Poshovění tax.
§ 14.
Kandidátům nemajetným, kteří jsou československými státními přísluąníky, můľe býti s placením tax poshověno.
§ 15.
Za poshovění tax jest ľádati u profesorského sboru fakulty.
K ľádosti jest připojiti:
1. vysvědčení nemajetnosti;
2. revers, jímľ se kandidát zavazuje, ľe splatí poshověnou taxu nejdéle do 10 let po dosaľeném doktorátě, po případě po vykonané zkouące.
Revers nezletilých budiľ spolupodepsán jich zákonným zástupcem;
3. doklad o československé státní přísluąnosti.
§ 16.
Profesorský sbor posoudí ľádost, při čemľ vezme v úvahu dosavadní studijní prospěch ľadatelův, jakoľ i tu okolnost, zda kandidát se hlásí ke zkouące včas, a předloľí ľádost s návrhem na úplné nebo částečné poshovění taxy ministerstvu ąkolství a národní osvěty.
§ 17.
Ministerstvo ąkolství a národní osvěty rozhodujíc o podané ľádosti poukáľe povolenou částku k výplatě k rukám děkana fakulty. Částka vyplacená nesmí býti v ľádném případě vydána ľadateli.
§ 18.
Evidenci dluľných tax vede děkanství, jeľ také zahájí kroky nutné k vymáhání poshověných a dosud nesplacených tax; splacené částky plynou do státní pokladny.
§ 19.
Kandidátu, který byl při některé přísné zkouące reprobován, nemůľe býti poshovění povoleno.
F. Ustanovení přechodná.
§ 20.
Ustanovení tohoto nařízení vztahují se na vąechny přísné zkouąky a promoce konané po 1. lednu 1921.
§ 21.
Kandidáti, připuątění ke přísné zkouące před 1. lednem 1921, mohou vykonati nebo dokončiti tuto zkouąku za poplatky dosud stanovené.
§ 22.
Profesorský sbor můľe v případech zvláątního zřetele hodných povoliti, aby kandidátům, kteří započali svoje studia před studijním rokem 1920/21 a byli od kolejného zcela nebo z části osvobozeni, byly taxy sníľeny aľ na částky dosavad platné.
§ 23.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1921 a platí pro celé území Československé republiky. Provede je ministr ąkolství a národní osvěty v dohodě s ministrem financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Průąa v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Burger v. r.
Husák v. r.
Dr. ©usta v. r.
Dr. Englią v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fajnor v. r.