Vyhláška ze dne 28.12.1950, kterou se mění vyhláška ministerstev zemědělství a výživy o pěstování a dodávce řepy cukrovky ze sklizně 1950

9.1.1951 | Sbírka:  20/1951 Ú.l.I | Částka:  5/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb., 274/1948 Sb., 80/1948 Sb., 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 244/1950 Ú.l.I
20/1951 Ú.l.I
VYHLÁŠKA
ministerstev zemědělství a potravinářského průmyslu
ze dne 28. prosince 1950
, kterou se mění vyhláška ministerstev zemědělství a výživy o pěstování a dodávce překlepy cukrovky ze sklizně 1950.
Ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu vyhlašují podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, a podle §§ 1 a 6 dekretu presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb. a podle § 2 odst. 2, § 5 odst. 1 a § vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:
Čl. I.
Vyhláška ministerstev zemědělství a výživy č. 244/1950 Ú. l. I, o pěstování a dodávce překlepy cukrovky ze sklizně 1950 ve znění vyhlášky č. 581/1950 Ú. l. I, se mění takto:
1. § 6 "Melasa" zní:
"§ 6.
Řepaři náleží zdarma za dodanou řepu čisté váhy 0,5 % melasy o minimální polarisaci 50 %. K odběru melasy se řepař přihlásí při odebrání řepního lístku a je povinen ji odebrati do 31. března 1951. Jestliže řepař melasu do té doby neodebere, pozbývá nárok na odběr in natura a cukrovar mu zaplatí za melasu úředně stanovenou cenu."
2. Odstavec 1 § 7 "Saturační kaly" zní:
"(1) Řepaři náleží zdarma za dodanou řepu čisté váhy 6 % saturačních kalů loco továrna, přihlásí-li se o ně nejpozději při řepním odpočtu (řepní pořádnost) a odebere-li je do 31. března 1951. Nepřihlásí-li se řepař k odběru kalů včas nebo je neodebere ve stanovené lhůtě, nárok na odběr zaniká a náhrada v penězích za kaly se v žádném případě neposkytuje."
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr zemědělství:
Ďuriš v. r.
Ministryně potravinářského průmyslu:
Ing. Jankovcová v. r.