Nařízení ze dne 8.7.1952 o projektové a rozpočtové dokumentaci investic

21.7.1952 | Sbírka:  28/1952 Sb. | Částka:  16/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 47/1950 Sb., 241/1948 Sb.
Prováděcí: 8/1956 Ú.l., 232/1955 Ú.l., 38/1954 Ú.l.
Pasivní derogace: 44/1956 Sb., 1/1956 Sb., 8/1954 Sb.
28/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1952
o projektové a rozpočtové dokumentaci investic.
Změna: 8/1954 Sb.
Změna: 1/1956 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Úvodní ustanovení.
(1) Nezbytnou podmínkou plánování a provádění investic je jejich plánovací, projektová a rozpočtová příprava shrnutá do projektové a rozpočtové dokumentace (dále jen "dokumentace"), vypracované a schválené předepsaným způsobem.
(2) Bez schváleného technického projektu a rozpočtu k němu (§ 9) není dovoleno provádět stavební a montážní práce na jednotlivých objektech výstavby.
ČÁST DRUHÁ.
§ 2
Členění dokumentace.
Dokumentace se člení na dvě části: na plánovací přípravu (dále jen "investiční úkol") a na projektovou přípravu.
§ 3
Investiční úkol.
(1) Investiční úkol zahrnuje vypracování úplných podkladů potřebných k zahájení projektových prací na příslušné investici jako celku.
(2) Investiční úkol sestavuje přímý investor nebo jeho nadřazený orgán; podle potřeby může být vypracování investičního úkolu nebo jeho části zadáno projektové organisaci.
§ 4
Projektová příprava.
(1) Projektová příprava se člení na tři stupně, a to na úvodní projekt, na technický projekt a na prováděcí výkresy.
(2) Úvodní projekt objasňuje technickou možnost a hospodářskou účelnost navrhované výstavby v určeném místě a čase, zajišťuje správný výběr staveniště a řeší veškeré základní otázky vytýčené v investičním úkolu.
(3) Technický projekt řeší podrobně a s konečnou platností základní technické otázky plánované výstavby, stanoví její hospodářsko-technické ukazatele, časový plán, organisaci výstavby a její pořizovací cenu.
(4) Prováděcí výkresy rozvádějí podrobněji jednotlivé technické prvky výstavby, obsažené v technickém projektu.
(5) Jednotlivé stupně projektové přípravy vypracovávají příslušné projektové organisace.
(6) Úvodní projekt nemusí být vypracován u menších investic, které nevyžadují složitých řešení konstrukčních, jestliže lze na základě investičního úkolu vypracovat přímo technický projekt.
§ 5
Vyčíslení investičních nákladů.
(1) Pro každou navrhovanou investici musí být současně se zpracováním jednotlivých stupňů nebo částí dokumentace (s výjimkou prováděcích výkresů) vyhotoven rozpočet investičních nákladů, a to:
a) u investičního úkolu: orientačně na celou výstavbu, na podkladě zkušeností se stejnou nebo podobnou výstavbou v Československu, v jiných lidově demokratických státech nebo v Sovětském svazu,
b) u úvodního projektu: předběžně na celou výstavbu i na jednotlivé hlavní objekty, na podkladě údajů získaných od dodavatelů a u stavebních prací podle normálové kalkulace I. stupně (objemové),
c) u technického projektu: generální rozpočet na celou výstavbu a rozpočty na jednotlivé objekty, na podkladě ceníků, hospodářských smluv nebo předběžných kalkulací dodavatelů a u stavebních prací podle normálové kalkulace II. stupně (odbytové).
(2) Rozpočty jsou nerozlučnou součástí jednotlivých stupňů nebo částí dokumentace.
ČÁST TŘETÍ
§ 6
Schvalování dokumentace.
(1) Jednotlivé stupně a části dokumentace (s výjimkou prováděcích výkresů) podléhají schválení. Před schválením předchozího stupně nelze rozpracovat další stupeň.
(2) Za to, že prováděcí výkresy jsou v souladu se schváleným technickým projektem, odpovídá generální projektant; případné odchylky musí být předloženy ke schválení orgánu, který schválil technický projekt (§ 9).
(3) Ustanovení druhé věty odstavce 1 se nevztahuje na investice zařazené do prováděcího plánu investic na rok 1952, jestliže jejich výstavba byla zahájena již v roce 1951 nebo dříve.
§ 7
Investiční úkoly.
(1) Vláda schvaluje investiční úkoly nadlimitních investic, jejichž úhrnný investiční náklad podle orientačního rozpočtu přesahuje:
a) 300 milionů Kčs u investic pro odvětví průmyslu báňského, energetického, hutního, strojírenského, chemického a průmyslu stavebních hmot a pro železniční dopravu,
b) 100 milionů Kčs u investic pro ostatní odvětví průmyslu a dopravy, dále pro odvětví spojů, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, vodního a silničního hospodářství, obchodu, kulturní, osvětové, sociální a zdravotní výstavby, tělovýchovy a sportu, veřejných správních služeb, peněžnictví a pojišťovnictví, místního hospodářství a bytové výstavby.
(2) Jednotliví ministři schvalují v oboru své působnosti investiční úkoly ostatních nadlimitních investic a investic podlimitních pro výše uvedená odvětví, a to v rámci schválených výhledových plánů výstavby nebo ročních investičních plánů svých ústředních úřadů; investiční úkoly sídlišť, jejichž úhrnný náklad nepřesahuje 100 milionů Kčs, schvaluje ministr vnitra na návrh příslušného krajského národního výboru.
(3) Ministři mohou zmocnit ke schvalování investičních úkolů podlimitních investic ústředně plánovaných vedoucí hlavních správ nebo obdobných útvarů svých ústředních úřadů a ke schvalování investičních úkolů podlimitních investic krajsky plánovaných radu příslušného krajského národního výboru.
(4) Současně s investičním úkolem se schvaluje také orientační rozpočet investičních nákladů (§ 5 odst. 1 písm. a). Schválený orientační rozpočet je nepřekročitelným limitem pro generálního projektanta při sestavování úvodního projektu; výjimku může v mimořádném případě a na podkladě podrobného zdůvodnění generálním projektantem povolit orgán, který schválil investiční úkol.
(5) Při schvalování investičního úkolu určuje se zároveň umístění investice s hlediska socialistického rozmístění výrobních sil. Ministerstvo investora je povinno před schválením investičního úkolu projednat otázku umístění navrhované výstavby nadlimitních investic se státním úřadem plánovacím a jeho písemné vyjádření přiložit k příslušné dokumentaci. V rozhodnutí o investičním úkolu musí být k tomuto vyjádření zaujato odůvodněné stanovisko.
(6) Ustanovení tohoto paragrafu se nevztahují na investice zařazené do prováděcího plánu investic na rok 1952.
§ 8
Úvodní projekty.
(1) Vláda schvaluje úvodní projekty všech nadlimitních investic, jejichž úhrnný investiční náklad podle předběžného rozpočtu přesahuje:
a) 300 milionů Kčs u investic pro odvětví uvedená v § 7 odst. 1 písm. a),
b) 100 milionů Kčs u investic pro ostatní odvětví průmyslu a dopravy a u investic vodohospodářských, silničních a mostních,
c) 60 milionů Kčs u investic pro odvětví spojů, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, obchodu, kulturní, osvětové, sociální a zdravotní výstavby, tělovýchovy a sportu, veřejných správních služeb, peněžnictví a pojišťovnictví, místního hospodářství a bytové výstavby.
(2) Jednotliví ministři schvalují v oboru své působnosti úvodní projekty ostatních nadlimitních investic a investic podlimitních pro výše uvedená odvětví; úvodní projekty sídlišť, jejichž úhrnný náklad nepřesahuje 60 milionů Kčs, schvaluje ministr vnitra.
(3) O schvalování úvodních projektů ústředně nebo krajsky plánovaných investic podlimitních nižšími orgány platí obdobně ustanovení § 7 odst. 3.
(4) Současně s úvodním projektem se schvaluje také předběžný rozpočet investičních nákladů (§ 5 odst. 1 písm. b). Schválený předběžný rozpočet je nepřekročitelným limitem pro generálního projektanta při sestavování technického projektu; výjimku může v mimořádném případě a na podkladě podrobného zdůvodnění generálním projektantem povolit orgán, který schválil úvodní projekt.
(5) Při schvalování úvodního projektu určuje se zároveň výběr a vymezení stavebního obvodu. Generální projektant je povinen projednat otázku stavebního obvodu, napojení na stávající komunikační, vodovodní a energetickou síť, jakož i jiné souvisící otázky s příslušnými orgány lidové správy a ostatních příslušných ministerstev. Jejich písemné stanovisko předloží generální projektant současně s návrhem úvodního projektu orgánu, který jej schvaluje; tento orgán je povinen k případným námitkám orgánů lidové správy nebo ministerstev zaujmout ve svém rozhodnutí o úvodním projektu odůvodněné stanovisko.
(6) V případech, kde od vypracování úvodního projektu může být upuštěno (§ 4 odst. 6), předkládá se ke schválení pouze investiční úkol.
(7) Ustanovení tohoto paragrafu se nevztahuje na investice zařazené do prováděcího plánu investic na rok 1952, jestliže
a) budou v roce 1952 dokončeny, nebo
b) jde o investice, pro které již byl schválen úvodní projekt orgánem příslušným k tomu podle tohoto nařízení.
§ 9
Technické projekty.
(1) Jednotliví ministři schvalují v oboru své působnosti technické projekty investic nebo jednotlivých objektů, jejichž úvodní projekty schválila vláda (§ 8 odst. 1).
(2) Vedoucí hlavních správ nebo obdobných útvarů ústředních úřadů schvalují v oboru své působnosti technické projekty nadlimitních a podlimitních investic, jejichž úvodní projekty schválili příslušní ministři (§ 8 odst. 2); technické projekty podlimitních investic krajsky plánovaných schvaluje rada příslušného krajského národního výboru.
(3) Vedoucí hlavních správ nebo obdobných útvarů ústředních úřadů mohou schvalováním technických projektů méně významných podlimitních investic pověřit ředitele podniku; rada krajského národního výboru může schvalováním technických projektů podlimitních investic krajsky plánovaných pověřit radu okresního, po případě jednotného národního výboru.
(4) Současně s technickým projektem se schvaluje také závazný rozpočet nákladů na investici jako celek a na její jednotlivé části (objekty), sestavený generálním projektantem (§ 5 odst. 1 písm. c). Rozpočet k technickému projektu projedná generální projektant, před jeho předložením ke schválení, s přímým investorem a s generálním dodavatelem stavebních, po případě montážních prací, kteří potvrdí správnost rozpočtu. Po schválení je rozpočet k technickému projektu závazným pro přímého investora i pro generálního dodavatele.
(5) Technický projekt a závazný rozpočet investičních nákladů mohou být schváleny, jen jsou-li v souladu s úvodním projektem a s předběžným rozpočtem k němu, a to pokud jde o celkový náklad výstavby, termíny jejího započetí a dokončení, umístění investice a o způsob technologického řešení; případné odchylky zásadnějšího rázu musí být předloženy ke schválení orgánu, který schválil úvodní projekt.
ČÁST ČTVRTÁ
§ 10
zrušen
ČÁST PÁTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení.
§ 11
Osobám, které odpovídají za úplné, kvalitní a včasné provedení projektové a rozpočtové dokumentace investic, jsou příslušné ústřední úřady oprávněny ukládat při porušení jejich povinnosti v tomto oboru, pokud nejde o trestný čin či přestupek, peněžité pokuty do výše 2.000 Kčs, a to bez újmy kárného (disciplinárního) řízení. Pokuty lze uhrazovat administrativními srážkami ze mzdy; mohou být též vymáhány soudní exekucí. Podrobnosti upraví vládní výbor pro výstavbu vyhláškou v Úředním listě.
§ 12
(1) Pro investice zahájené přede dnem, kdy toto nařízení nabývá účinnosti, platí toto nařízení od 1. října 1952.
(2) Pro přechodné období vydá výbor podrobnější předpisy.
§ 13
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.               Krajčír v. r.
Dr. Dolanský v. r.            Krosnář v. r.
Fierlinger v. r.             Málek v. r.
Dr. Kyselý v. r.             Nepomucký v. r.
Bacílek v. r.              Dr. Neuman v. r.
Bílek v. r.               Nosek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.       Plojhar v. r.
Dr. Gregor v. r.             Pokorný v. r.
Harus v. r.               Pospíšil v. r.
Dr. Havelka v. r.            Ing. Púčik v. r.
Ing. Jankovcová v. r.          též za ministra Kabeše
Jonáš v. r.               Dr. Rais v. r.
Kliment v. r.              Smida v. r.
Kopecký v. r.              Ing. Šimůnek v. r.
též za ministra             Dr. Šlechta v. r.
Dr. Nejedlého