Nařízení ze dne 15.7.1952 o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952

14.8.1952 | Sbírka:  35/1952 Sb. | Částka:  20/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 35/1952 Sb.
Pasivní derogace: 35/1952 Sb.
35/1952 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. července 1952
o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Za včasné a úplné splnění dodávek státu a plánu výkupu zemědělských výrobků odpovídají ve svých obvodech plnomocníci ministerstva výkupu a národní výbory; při tom ve vzájemné úzké spolupráci zajišťují vysokou dodávkovou morálku.
§ 2
(1) Okresní plnomocníci ministerstva výkupu jsou odpovědni krajským plnomocníkům ministerstva výkupu a spolu s nimi ministerstvu výkupu; na Slovensku jsou okresní i krajští plnomocníci ministerstva výkupu odpovědni též plnomocníku ministerstva výkupu pro Slovensko.
(2) Krajské plnomocníky ministerstva výkupu a okresní plnomocníky ministerstva výkupu jmenuje a odvolává ministr výkupu.
§ 3
(1) Krajští plnomocníci ministerstva výkupu a okresní plnomocníci ministerstva výkupu plní zejména tyto úkoly:
a) rozepisují plán výkupu zemědělských výrobků; při provádění rozpisu úzce spolupracují s národními výbory;
b) organisují a řídí výkup zemědělských výrobků a pečují spolu s národními výbory o získání široké účasti rolníků i ostatního obyvatelstva na plnění dodávek státu;
c) soustavně kontrolují plnění dodávek zemědělských výrobků, k němuž se zemědělský závod zavázal smlouvou o dodávce nebo jež mu bylo úředně stanoveno, a provádějí opatření k upevnění státní discipliny ve výkupu a ke splnění dodávek ve stanovených lhůtách v každém kraji, okrese, obci i zemědělském závodě;
d) vedou evidenci o dodávkách všech zemědělských výrobků;
e) řídí a kontrolují provádění nadsmluvního výkupu zemědělských výrobků výkupními organisacemi v rámci schváleného plánu a v rámci stanovených cen; dojde-li k porušení předpisů o nadsmluvním výkupu mohou zbavit tyto organisace práva provádět nadsmluvní výkup;
f) vydávají pokyny a příkazy k provedení předpisů o dodávkách a výkupu zemědělských výrobků, závazné pro všechny výkupní organisace;
g) kontrolují činnost výkupních organisací pokud jde o včasnost, správnost a rovnoměrnost přejímání, skladování, odbytu a dopravy zemědělských výrobků a jejich technickou přípravu na plnění těchto úkolů, jakož i jakost uskladněných zemědělských výrobků;
h) upozorňují národní výbory na nedostatky v plnění plánu zemědělské výroby, které zjistí při své činnosti.
(2) Plnomocníci ministerstva výkupu mají právo používat záznamů o zemědělské výrobě vedených u národních výborů a u zemědělských závodů.
§ 4
(1) Při nesplnění dodávek zemědělských výrobků státu, k jejichž plnění se zemědělský závod zavázal smlouvou o dodávce nebo jež mu byly úředně stanoveny, vydá okresní plnomocník ministerstva výkupu výměr o nesplnění dodávky s výzvou, aby zemědělský závod splnil ve lhůtě osmi dnů po dni doručení výměru.
(2) Proti výměru o nesplnění dodávky zemědělských výrobků je přípustna stížnost, o níž rozhodne s konečnou platností krajský plnomocník ministerstva výkupu; stížnost se podává okresnímu plnomocníku ministerstva výkupu do osmi dnů po dni doručení výměru o nesplnění dodávky.
(3) Včas podaná stížnost má odkladný účinek; okresní plnomocník ministerstva výkupu může z naléhavého obecného zájmu odkladný účinek vyloučit.
§ 5
Výměr o nesplnění dodávky zemědělských výrobků, který nabyl právní moci, je vykonatelný obdobně podle předpisů o obecném řízení správním; výkon provede okresní plnomocník ministerstva výkupu.
§ 6
Při nesplnění dodávek zemědělských výrobků státu, k jejichž plnění se zavázal ústředně plánovaný zemědělský závod hospodářskou smlouvou, platí předpisy o hospodářských smlouvách a státní arbitráži.
§ 7
Krajští plnomocníci ministerstva výkupu a okresní plnomocníci ministerstva výkupu jsou oprávněni v zemědělských závodech, včetně státních statků, provádět prohlídku zásob a za součinnosti člena rady místního národního výboru provést prozatímní zajištění zásob zemědělských výrobků v rozsahu nutném ke splnění dodávek.
§ 8
(1) Národní výbory:
a) soustavně sledují plnění dodávek a plánu výkupu zemědělských výrobků;
b) projednávají pravidelně průběh plnění dodávek zemědělských výrobků za součinnosti plnomocníků ministerstva výkupu, kteří předkládají předsedům národních výborů zprávy o průběhu výkupu;
c) pomáhají plnomocníkům ministerstva výkupu při provádění jejich úkolů, zejména při organisování výkupu, a odstraňují závady které narušují včasné a úplné splnění plánu výkupu zemědělských výrobků;
d) pečují spolu s plnomocníky ministerstva výkupu o získání široké účasti rolníků i ostatního obyvatelstva na plnění dodávek státu.
(2) Trestní pravomoc národních výborů zůstává nedotčena.
(3) Za plnění úkolů národních výborů při výkupu zemědělských výrobků odpovídá předseda národního výboru předsedovi nadřízeného národního výboru a předsedovi vlády.
§ 9
Ministerstvo výkupu v dohodě s příslušnými ústředními úřady upraví činnost plnomocníků ministerstva výkupu podrobnějšími předpisy.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je předseda vlády a ministr výkupu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Krosnář v. r.