Nařízení ze dne 5.6.1953, kterým se částečně mění placení nájemného

16.6.1953 | Sbírka:  50/1953 Sb. | Částka:  29/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 141/1950 Sb.
Aktivní derogace: 157/1950 Sb.
Pasivní derogace: 82/1953 Sb.
50/1953 Sb.
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 5. června 1953,
kterým se částečně mění placení nájemného.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 393 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1
Ustanovení § 9 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, se mění a zní:
"Jestliže se podle nájemní smlouvy, která se netýká pozemků zemědělských nebo lesních, má nájemné platit ve lhůtách delších než měsíčních, může nájemce napříště nájemné platit měsíčně."
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1953.
Široký v.r.
Dr. Rais v.r.