Nařízení ze dne 25.9.1953, kterým se zvýhodňuje placení nájemného

1.10.1953 | Sbírka:  82/1953 Sb. | Částka:  47/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 50/1953 Sb., 80/1952 Sb., 157/1950 Sb.
Pasivní derogace: 32/1958 Sb.
82/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. září 1953,
kterým se zvýhodňuje placení nájemného
Změna: 32/1958 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
(1) Nájemné z bytů platí se měsíčně pozadu, a to nejpozději pátého dne měsíce následujícího. Ujednání o jiném placení nájemného jsou neplatná.
(2) Stejně platí, jde-li o nájem částí bytů, jiných místností nebo celých budov.
(3) Je-li nájemcem stát, hospodářská nebo jiná organizace a zařízení socialistického sektoru, platí se nájemné za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději pátého dne druhého měsíce tohoto čtvrtletí.
§ 2
Ustanovení odporující tomuto nařízení se zrušují; zrušují se zejména
1. ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani, pokud ukládá povinnost platit nájemné předem,
2. ustanovení § 8 nařízení ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, a § 9 uvedeného nařízení ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 50/1953 Sb., kterým se částečně mění placení nájemného.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1953; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.