Nařízení ze dne 12.12.1950, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka

19.12.1950 | Sbírka:  157/1950 Sb. | Částka:  65/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 141/1950 Sb.
Aktivní derogace: 17/1936 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb., 37/1955 Sb., 82/1953 Sb., 50/1953 Sb., 17/1952 Sb.
157/1950 Sb.
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 12. prosince 1950,
kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka.
Změna: 17/1952 Sb.
Změna: 50/1953 Sb.
Změna: 82/1953 Sb.
Změna: 37/1955 Sb.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 569 občanského zákoníka ze dne 25. října 1950, č. 141 Sb.:
Provedení § 162 obč. zák., o právu stavby
§ 1
Právo stavby je právo zřídit si trvalou stavbu na cizím pozemku. Toto právo vzniká buď ze zákona nebo výrokem úředním anebo na základě smlouvy.
§ 2
(1) Právo stavby založené smlouvou vznikne, jakmile k jeho zřízení přivolí okresní národní výbor.
(2) Je-li zřejmé, že se zřízení práva stavby příčí obecnému zájmu, okresní národní výbor přivolení bez dalšího odepře; jinak provede řízení podle ustanovení, která následují.
§ 3
(1) Okresní národní výbor zjistí, jaké závady váznou na pozemku, na němž má být stavba provedena.
(2) Uloží osobám, které právo stavby smluvily, aby předložily seznam všech zástavních práv a jiných závad, které na pozemku váznou. Mimoto vyzve veřejnou vyhláškou každého, kdo má k pozemku věcné právo, nezapsané v knize pozemkové, aby je ohlásil ve lhůtě k tomu určené. Lhůta nesmí být kratší než měsíc.
(3) Nezapsaná práva zástavní a jinaké nezapsané závady, které jdou na platy peněžité nebo se příčí účelu práva stavby, pozbudou, nebudou-li včas ohlášeny, pořadí před právem stavby; na to budiž ve vyhlášce upozorněno.
§ 4
(1) Váznou-li na pozemku závady, které jdou na platy peněžité nebo se příčí účelu práva stavby, uloží okresní národní výbor osobám, které právo stavby smluvily, aby prokázaly, že tyto závady byly odklizeny; k tomu jim určí přiměřenou lhůtu.
(2) Okresní národní výbor může také sám učinit opatření k odklizení takových závad; zejména může, je-li to v souladu s pravidly socialistického soužití, vyslovit i zánik takových závad.
§ 5
Zcizování provedených trvalých staveb bez pozemku je omezeno obdobně jako zcizování stavebních parcel.
§ 6
Provedení § 234 obč. zák., o vadách (nemocech) zvířat
(1) Objeví-li se u jednokopytníků dýchavičnost (dušnost), jankovitost, vnitřní zánět oka (iridocyklo-chorioiditis) anebo u skotu tuberkulosa zjištěná na podkladě zevně (klinicky) zjistitelných příznaků nebo pomocí alergických zkoušek (vnitrokožní nebo podkožní tuberkulinace) do čtrnácti dnů po té, kdy byl splněn závazek zvíře přenechat, má se za to, že zvíře bylo již v době plnění vadné (nemocné).
(2) Dýchavičností se rozumějí potíže dýchání, způsobené chronickým onemocněním ústrojí dýchacího, ústrojí oběhu krevního, po případě jiných tělesných ústrojí. Jankovitostí se rozumí porucha vnímacích schopností zvířete, způsobená chronickým onemocněním mozku nebo mozkových plen, po případě jinou chronickou chorobou. Vnitřním zánětem oka se rozumí onemocnění vnitřní části bulvy, způsobené vnitřními vlivy.
§ 7
Provedení § 255 obč. zák., o výši zákonných úroků
(1) Výše zákonných úroků se upravuje 2 1/2 procenty za rok. U pohledávek státu, hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení socialistického sektoru činí výše zákonných úroků z prodlení 5 procent za rok.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou.
Provedení § 393 obč. zák., o placení nájemného
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
Provedení § 430 obč. zák., o odpovědnosti za věci vnesené do ubytovacího nebo podobného podniku
(1) Provozovatel ubytovacího nebo jiného podobného podniku (§ 433 obč. zák.) odpovídá za skvosty a podobné drahocenné věci, peníze a cenné papíry, které byly vneseny od přijatých hostů nebo pro ně, jen do částky čtyř tisíc korun československých.
(2) Odpovědnost není uvedenou částkou omezena, jestliže provozovatel přijal takové věci do úschovy, znaje jejich povahu, nebo zavinil-li škodu sám, nebo jestliže ji zavinily osoby užité v provozu nebo patřící k domácnosti provozovatele.
§ 11
Provedení § 460 obč. zák., o právu prodat objednané dílo
Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o objednané dílo po dobu šesti měsíců, může se ten, komu bylo dílo zadáno, domáhat, aby věc mohl dát prodat ve veřejné dražbě, nemá-li předmět, který má být objednateli vydán, cenu převyšující částku dva tisíce korun československých.
§ 12
Ustanovení závěrečné
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.