Vyhláška ze dne 10.6.1964, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu

20.6.1964 | Sbírka:  118/1964 Sb. | Částka:  50/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 144/1989 Sb.
118/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva národní obrany
ze dne 10. června 1964,
o základních podmínkách dodávky pro zajištění obranyschopnosti státu
Změna: 144/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):
ODDÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky
1. výrobků, prací a výkonů, určených pro zajištění obranyschopnosti nebo bezpečnosti státu, a to
a) výrobků zbrojní povahy,
b) speciálních výrobků, které nelze nahradit výrobky civilní povahy (výrobků vyráběných podle speciálních technických podmínek),
c) ostatních výrobků, které odběratel prohlíží (kontroluje) u dodavatele,
pokud je odebírá federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů-velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky,
2. při zajišťování úkolů obsažených v plánu rozvoje vědy a techniky u výrobků uvedených v č. 1 písm. a) a b) pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů-velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.
(2) Tato vyhláška se vztahuje obdobně i na dodávky oprav výrobků dodávaných podle této vyhlášky.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky z dovozu.
§ 2
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Dodávky výrobků
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
Odpovědnost za vady (záruka)
(1) Není-li v záručních podmínkách dohodnuta záruční doba delší, nebo není-li jednostranným úkonem dodavatele záruční doba prodloužena, činí nejméně 12 měsíců od splnění dodávky.
(2) U strojů, přístrojů, zařízení a jejich dlouhodobě konzervovaných náhradních dílů dodávaných do skladu odběratele činí záruční doba nejméně 36 měsíců od splnění dodávky.
(3) Jestliže dodavatel provádí generální opravy výrobků, odpovídá za vady těchto oprav v rozsahu nejméně 60 % prodloužené záruční doby, nejméně však po dobu 6 měsíců.
ODDÍL TŘETÍ
Dodávky při zabezpečování úkolů vývoje výrobků
Hospodářské smlouvy na vývoj a jejich uzavírání
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
Dodávky výrobků pro účely civilní obrany
§ 15
zrušen
Dodávky výrobků pro účely civilní obrany mezi ministerstvem vnitra a jeho odběrateli
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
ODDÍL PÁTÝ
Společná a závěrečná ustanovení
§ 18
zrušen
§ 19
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
Ministr národní obrany:
armádní generál Lomský v. r.