Výnos ze dne 20.11.1969 o zřízení státní přírodní rezervace "Hněvošický háj"

20.11.1969 | Sbírka:  3909/69-II/2 | Částka:  37/1970ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1956 Sb.
Pasivní derogace: 288/2019 Sb., 395/1992 Sb.
3909/69-II/2
VÝNOS
ministerstva kultury ČSR
Zřízení státní přírodní rezervace "Hněvošický háj", kat. území Hněvošice, okres Opava, kraj Severomoravský.
Výnosem ministerstva kultury ze dne 20. listopadu 1969 byla zřízena podle § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, v dohodě se zúčastněnými úřady a orgány státní přírodní rezervace "Hněvošický háj", a to k ochraně karpatských prvků květeny, které zde dosahují severozápadní hranice svého rozšíření.
Rezervace se rozprostírá v kat. území Hněvošice, na parcelách čís. 568, 582, 583, 584 a 585, v obvodu lesního závodu Hradec u Opavy, polesí Chuchelná, les. oddělení 42 b, c, d, e, o celkové výměře 67,71 ha. Vymezení je provedeno podle lesního hospodářského plánu k 1. lednu 1969.
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace, podmínky k její ochraně, jakož i mapy jsou uloženy u Okresního národního výboru v Opavě, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.