Vyhláška ze dne 15.12.1977, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

30.12.1977 | Sbírka:  106/1977 Sb. | Částka:  31/1977ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 142/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 3/1990 Sb., 1/1987 Sb.
106/1977 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva paliv a energetiky
ze dne 15. prosince 1977,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
Změna: 1/1987 Sb.
Změna: 3/1990 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):
ODDÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky tuhých paliv 1) mezi socialistickými organizacemi. Nevztahuje se na dodávky pro vývoz a z dovozu.
§ 2
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Hospodářské smlouvy
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Všeobecné dodací podmínky
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
Prověřování plnění a odpovědnost za vady
§ 19
Prověřování plnění
(1) V případě zjištění vady jakosti dodaného paliva je odběratel povinen:
a) oznámit dodavateli zjištěné vady jakosti bezodkladně dálnopisně, nebo spěšným doporučeným psaním, což je současně výzvou k jeho účasti na kontrolní přejímce;
b) nedojde-li po oznámení vady jakosti k jiné dohodě, vadnou dodávku vyložit, označit a odděleně uskladnit.
(2) Nedostaví-li se dodavatel do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadné dodávce (u dodávek v přímých odesílatelských vlacích do 24 hodin od oznámení), ke kontrolní přejímce, je odběratel oprávněn ji provést podle příslušné technické normy. V tom případě je podkladem pro reklamační řízení kontrolní vzorek odebraný podle příslušné technické normy1) a zápis o odběru.
(3) Provádí-li laboratorní rozbor jiná organizace než dodavatel, je odběratel povinen jeho výsledek zaslat dodavateli nejpozději do 2 dnů po jeho doručení.
§ 20
Záruční doba
Záruční doba činí 10 dnů od převzetí zásilky odběratelem.
§ 21
zrušen
§ 22
Odpovědnost za vady
(1) Bylo-li dodáno palivo, jehož jakost zjištěná rozborem kontrolního vzorku (laboratorním či mechanickým) nevyhovuje účelovým znakům jakosti stanoveným technickou normou, 10) má odběratel
a) může-li použít dodané palivo, právo na přiměřenou slevu,
b) nemůže-li použít dodané palivo, právo požadovat v rozsahu vadného plnění nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy.
(2) V případě stanoveném v odstavci 1 písm. b), je odběratel povinen vyrozumět dodavatele o svém požadavku na nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy současně s oznámením o zjištěných vadách dodávky podle § 19. Dodavatel je v tom případě povinen dát odběrateli do 2 pracovních dnů dispozice, jak má s vadným palivem na náklady dodavatele naložit.
(3) Dodávky uhlí a briket uskutečněné organizaci obchodu a palivy, jejichž vady spočívají v překročení technickou normou přípustného obsahu viditelné hlušiny, prachu a podsítného oproti deklarovanému druhu, převezme organizace obchodu palivy jako dodávky kvalitativně nižšího druhu podle přílohy této vyhlášky.
(4) Dodávky uhlí a briket uskutečněné organizaci obchodu palivy, u nichž došlo k narušení kvalitativních znaků v důsledku samovznícení v záruční době při dodržení ustanovení technické normy, 10a) jsou posuzovány jako dodávky kvalitativně nižšího druhu podle přílohy této vyhlášky. Organizace obchodu palivy má právo požadovat na dodavateli určení odběratele tohoto vadného paliva.
(5) Samovznícením se pro účely posouzení kvality uhlí a briket podle odstavce 4 rozumí zvýšení teploty paliva nad 100 stupňů C.
ODDÍL PÁTÝ
Majetkové sankce
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
ODDÍL ŠESTÝ
Placení dodávek
§ 25
zrušen
ODDÍL SEDMÝ
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
Zrušuje se vyhláška ministerstva paliv č. 142/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv.
§ 30
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.
Ministr:
Ing. Ehrenberger, CSc. v. r.
Příl.
Převzetí vadných dodávek hnědého uhlí podle § 22 odst. 4
------------------------------------------------------------------
  Původní deklarace    Kritéria vad    Nová deklarace
     dodávky                 dodávky
------------------------------------------------------------------
 I. Obsah viditelné hlušiny

  Hrubé
  A hrubé         norma až 8 %    B hrubé
                9 až 15 %    B ořechové
                16 až 20 %    A prach
               nad  20 %    podle dohody stran

  B hrubé         norma až 10 %    B ořechové
                11 až 15 %    C ořechové
                16 až 20 %    C prach
               nad  20 %    podle dohody stran

  C hrubé         norma až 20 %    C prach
               nad  20 %    podle dohody stran

II. Obsah prachu

  Hrubé
  A hrubé         norma až 10 %    B hrubé
                11 až 20 %    B ořechové
               nad  20 %    A prach

  B hrubé         norma až 10 %    B ořechové
               nad  10 %    B prach

  C hrubé          nad normu     C prach

  Střední
  A ořechové       norma až 15 %    B ořechové
                16 až 25 %    A prach
               nad  25 %    C prach

  B ořechové       norma až 15 %    B prach
               nad  15 %    C prach

  C ořechové        nad normu     C prach
1) ČSN 44 1402.
10) ČSN 441400.
10a) ČSN 441315.