Vyhláška ze dne 8.12.1989 o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb.

8.1.1990 | Sbírka:  3/1990 Sb. | Částka:  2/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 106/1977 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
3/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva paliv a energetiky
ze dne 8. prosince 1989
o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb.
Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):
Čl.I
1. § 2 a 3 se vypouštějí včetně poznámky č. 2, 3 a 4.
2. § 4 zní:
"§ 4
(1) Smlouva se uzavírá zpravidla na období jednoho roku, u dodávek pod 1 000 t za rok zpravidla na čtvrtletní období.
(2) Odběratel předkládá návrh smlouvy dodavateli nejpozději 1 měsíc před začátkem smluvního období.
(3) V návrhu smlouvy uvede odběratel kromě náležitostí nutných pro vznik smlouvy podle zákona dále též zpravidla
a) číselné označení své organizace podle jednotného číselníku organizací v ČSSR, 5)
b) u roční smlouvy požadované množství na jednotlivá čtvrtletí,
c) maximální skladovací kapacitu jednotlivých odběrních míst,
d) maximální denní kapacitu vykládky jednotlivých odběrních míst a organizace obchodu palivy uvede též požadovanou maximální denní expedici dodavatele,
e) způsob vykládky a vykládací zařízení a tomu odpovídající požadavek na dodávky v železničních vozech příslušné řady a druhu.
(4) Odběratel, který předkládá organizaci obchodu palivy návrh smlouvy na dodávku tuhých paliv do 200 t, zpravidla neuvádí údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) až e).".
3. § 5 se vypouští.
4. § 6 zní:
"§ 6
Splnění dodávky
Jsou-li paliva dopravována lanovkou, dopravním pásem nebo jiným dopravním prostředkem odběratele, popřípadě po železniční vlečce bez účasti veřejného dopravce, je dodávka splněna naložením.".
5. § 7 zní:
"§ 7
Dodavatel může uskutečnit dodávku paliv před sjednaným časem plnění pouze s předchozím písemným souhlasem odběratele. Dodavatel je povinen uskutečňovat tyto dodávky tak, aby množství dodávaného paliva nepřesahovalo maximální skladovací kapacitu jednotlivých odběrních míst, maximální denní kapacitu vykládky jednotlivých odběrních míst a u dodávek pro organizace obchodu palivy též sjednanou maximální denní expedici.".
6. § 8 se vypouští.
7. § 9 včetně nadpisu a poznámky č. 5a zní:
"§ 9
Jakost
Organizace sjednávají dodávky v bilančním třídění. Bilančním tříděním se rozumí rozdělení paliv na tříděné, prachové a ostatní druhy. Požaduje-li to odběratel, je dodavatel povinen sjednat dodávky podle tříd zrnění.5a)
5a) ČSN 44 1406.".
8. § 10 zní:
"§ 10
Jakostní skupiny
Dodavatel oznamuje organizaci obchodu palivy jakostní skupiny, které budou dodávány v běžném měsíci, a to vždy do konce předchozího měsíce.".
9. § 11 zní:
"§ 11
Způsob zjišťování jakosti paliva
Znaky jakosti paliva se zjišťují a sdělují odběratelům stanoveným v technických normách.1)".
10. § 12 se vypouští.
11. § 13 včetně poznámky č. 5b zní:
"§ 13
Množství
(1) Za úřední zjištění množství se považuje také vážení na úředně ověřených vahách dodavatele nebo odběratele provedené osobou jejíž způsobilost byla prověřena podle zvláštního předpisu.5b)
(2) Dodané množství se může odchylovat od smluveného množství o + 3 % a - 3 %.
5b) § vyhlášky Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření.".
12. § 14 zní:
"§ 14
Přeprava
Dodavatelé jsou povinni ve spolupráci se železničními orgány a odběrateli využít všech expedičních možností pro soustřeďování železničních vozových zásilek a tvorbu ucelených vlaků.".
13. § 15 a 16 se vypouštějí.
14. § 17 zní:
"§ 17
Předisponování zásilky
(1) Dodavatel je oprávněn z dopravních 8) nebo technických důvodů předisponovat vozovou zásilku podanou již k přepravě na jiné místo určení. V takovém případě se ruší účinky předání zásilky k přepravě původnímu odběrateli a platí, že bylo plněno novému odběrateli. Původnímu odběrateli je dodavatel povinen splnit dodávku tak, aby nedošlo k ohrožení jeho provozu.
(2) Dodavatel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení oznámení o oprávněném odmítnutí převzetí zásilky odběratelem předat odběrateli dispozice potřebné k odeslání nepřevzatého paliva. Náklady s tím spojené hradí dodavatel.".
15. § 18 se vypouští.
16. Nadpis oddílu čtvrtého zní:
"Prověřování plnění a odpovědnost za vady"
17. § 19 odst. 2 zní:
"(2) Nedostaví-li se dodavatel do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadné dodávce (u dodávek v přímých odesilatelských vlacích do 24 hodin od oznámení), ke kontrolní přejímce, je odběratel oprávněn ji provést podle příslušné technické normy. V tom případě je podkladem pro reklamační řízení kontrolní vzorek odebraný podle příslušné technické normy 1) a zápis o odběru.".
18. § 21 se vypouští.
19. § 22 včetně nadpisu a poznámky č. 10 a 10a zní:
"§ 22
Odpovědnost za vady
(1) Bylo-li dodáno palivo, jehož jakost zjištěná rozborem kontrolního vzorku (laboratorním či mechanickým) nevyhovuje účelovým znakům jakosti stanoveným technickou normou,10) má odběratel
a) může-li použít dodané palivo, právo na přiměřenou slevu,
b) nemůže-li použít dodané palivo, právo požadovat v rozsahu vadného plnění nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy.
(2) V případě stanoveném v odstavci 1 písm. b), je odběratel povinen vyrozumět dodavatele o svém požadavku na nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy současně s oznámením o zjištěných vadách dodávky podle § 19. Dodavatel je v tom případě povinen dát odběrateli do 2 pracovních dnů dispozice, jak má s vadným palivem na náklady dodavatele naložit.
(3) Dodávky uhlí a briket uskutečněné organizaci obchodu palivy, jejichž vady spočívají v překročení technickou normou přípustného obsahu viditelné hlušiny, prachu a podsítného oproti deklarovanému druhu, převezme organizace obchodu palivy jako dodávky kvalitativně nižšího druhu podle přílohy této vyhlášky.
(4) Dodávky uhlí a briket uskutečněné organizaci obchodu palivy, u nichž došlo k narušení kvalitativních znaků v důsledku samovznícení v záruční době při dodržení ustanovení technické normy,10a) jsou posuzovány jako dodávky kvalitativně nižšího druhu podle přílohy této vyhlášky. Organizace obchodu palivy má právo požadovat na dodavateli určení odběratele tohoto vadného paliva.
(5) Samovznícením se pro účely posouzení kvality uhlí a briket podle odstavce 4 rozumí zvýšení teploty paliva nad 100 stupňů Celsia.
10) ČSN 44 1400.
10a) ČSN 44 1315.".
20. § 23 včetně nadpisu zní:
"§ 23
Penále za vadné plnění
(1) Dodavatel je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 5 % z ceny vadného paliva jen v případech, nemůže-li odběratel dodaného vadného paliva použít.
(2) Penále za vadné plnění podle odstavce 1 se neplatí.
a) v případě, kdy si odběratel vadnou dodávku uvedenou v § 22 odst. 1 ponechá.
b) v případě dodávek hnědého uhlí a briket pro organizace obchodu palivy, kdy práva z odpovědnosti za vady jsou řešena podle § 22 odst. 3 a 4.".
21. § 24 až 26 se vypouštějí.
22. § 27 zní:
"§ 27
(1) Organizace se nemohou dohodnout odchylně od ustanovení § 6 a 17 vyhlášky.
(2) Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1990; vznik těchto právních vztahů, jakož i práva z nich vzniklá před 1. dubnem 1990 se však řídí dosavadními předpisy.".
23. § 28 se vypouští.
Čl.II
Příloha k vyhlášce se zrušuje a nahrazuje novým zněním.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.
Ministr:
Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.
Příl.
Převzetí vadných dodávek uhlí a briket obchodem palivy
 
Původní deklarace dodávky   Kritérium vad    Nová deklarace
                          dodávky

1. Obsah viditelné hlušiny

uhlí jak. skupiny A      101 - 200 % normy   jak. skupina B
               nad 201 % normy          C
         B      101 - 200 % normy         C
               nad 201 % normy    prach    C
         C      nad 100 % normy    prach    C

2. Obsah prachu

uhlí jak. skupina A      101 - 200 % normy   jak. skupina B
               nad 201 % normy          C
         B      101 - 200 % normy         C
               nad 201 % normy    prach    C
         C      nad 100 % normy    prach    C

3. Obsah podsítného

brikety            101 - 200 % normy   zlomky
               nad 201 % normy    třísky

4. Samovznícení v záruční době

hnědé uhlí
jakostní skupiny A                 prach     B
jakostní skupiny B                 prach     C
jakostní skupiny C                 těžné a ostatní
brikety                      třísky