Vyhláška ze dne 6.8.1980 o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací

19.9.1980 | Sbírka:  122/1980 Sb. | Částka:  30/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 134/1970 Sb., 109/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Pasivní derogace: 89/2012 Sb., 69/1982 Sb.
122/1980 Sb.
Vyhláška
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky
ze dne 6. srpna 1980
o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
Změna: 69/1982 Sb.
Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1064 Sb. a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, stanoví:
§ 1
Základní ustanovení
(1) K podpoře intenzivnějšího využití bytového fondu lze občanům starším 50 let, kteří mají v osobním užívání1) byty I. nebo II. kategorie v objektech spravovaných státními socialistickými organizacemi v místech s nedostatkem bytů, poskytnout jednorázový příspěvek na opatření náhradního bydlení (dále jen "příspěvek"), jestliže dobrovolně uvolní tyto byty a přestěhují se do svého rodinného domku (rekreační chalupy) v místě, kde není nedostatek bytů, popřípadě se v takovém místě nastěhují ke svým příbuzným nebo známým, popřípadě do bytu, který podle potvrzení národního výboru není určen k uspokojení bytové potřeby uchazečů o byt zapsaných v místním pořadníku2) ani uchazečů o byt, jejichž bytová potřeba má být řešena přidělením náhradního bytu, a nepodléhá přidělení ani podle zvláštních ustanovení zákona o hospodaření s byty.3)
(2) Bez ohledu na věk lze poskytovat příspěvek obdobně podle odstavce 1 u bytů uvolněných od 1. července 1982
a) pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech, kteří se stali vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce,7)
b) vdovám po uživatelích 8) podnikových bytů,
c) občanům plně invalidním.
(3) Za místa s nedostatkem bytů se pro účely této vyhlášky považují Praha, Bratislava, města, která jsou sídlem krajských národních výborů, a místa, která s přihlédnutím k bytovým potřebám státních socialistických organizací stanoví krajské národní výbory.
§ 2
Výše příspěvku a podmínky jeho poskytnutí
(1) Uvolnění bytu a výši příspěvku dohodne uživatel bytu s národním výborem, jde-li o byt, který po uvolnění bude přidělen uchazeči zapsanému v místním pořadníku4) nebo s příslušnou organizací, jde-li o byt, na jehož přidělení se vztahují zvláštní ustanovení zákona o hospodaření s byty.5) Dohoda musí mít formu písemné smlouvy. Vzor této smlouvy je uveden v příloze.
(2) Příspěvek může činit se zřetelem k velikosti a kvalitě uvolněného bytu: v Kčs
-----------------------------------------------------------------
                    Kategorie bytu6)
  Velikost bytu        ---------------------------------
(m2 obytné plochy)           I.        II.
                ---------------------------------
                  od   do    od   do
-----------------------------------------------------------------
   do 20 m2           9 000 13 000  7 000 10 000
nad 20 m2 do 30 m2        13 000 18 000  10 000 14 000
nad 30 m2 do 40 m2        18 000 26 000  14 000 20 000
  nad 40 m2          26 000 32 000  20 000 24 000
-----------------------------------------------------------------
(3) Příspěvek nelze poskytnout občanovi, který obdržel nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu do bytového družstva nebo na individuální bytovou výstavbu.
(4) Nastěhuje-li se občan, jemuž byl příspěvek poskytnut, do samostatného bytu v místě s nedostatkem bytů dříve než za 10 let ode dne, kdy mu byl příspěvek vyplacen, je povinen vrátit tento příspěvek národnímu výboru nebo organizaci, která mu jej vyplatila.
(5) Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že občan se ve smlouvě uzavřené podle odstavce 1 zaváže plátci příspěvku v průběhu 10 let po poskytnutí příspěvku vždy po uplynutí 2 roků předkládat písemné prohlášení potvrzené místním národním výborem v novém bydlišti, že zde trvale bydlí.
§ 3
Úhrada příspěvku
(1) Příspěvek uhradí při splnění podmínek uvedených v § 1 občanovi národní výbor nebo organizace, která s ním uzavřela smlouvu (§ 2 odst. 1) po převzetí uvolněného bytu a po předložení průkazu o tom, že právo užívat uvolněný byt zaniklo, že jeho bývalý uživatel se v novém bydlišti přihlásil k trvalému pobytu a že zde bydlí. Úhrada příspěvku se provede prostřednictvím státní spořitelny v místě, které si občan určí.
(2) Příspěvky hradí státní hospodářské organizace v rámci ostatního použití zisku, rozpočtové organizace a národní výbory v rámci schváleného rozpočtu, příspěvkové organizace z příspěvku na provoz poskytnutého jim z příslušného rozpočtu.
§ 4
Osvobození od daně z příjmu obyvatelstva
Poskytnuté příspěvky se osvobozují od daně z příjmu obyvatelstva.
§ 5
Výjimky
Federální ministerstvo financí může na návrh federálního ministerstva národní obrany nebo federálního ministerstva vnitra povolit pro uvolňování vojenských bytů a bytů ministerstva vnitra výjimky z § 1 a § 2 odst. 2. Při povolování výjimek z § 1 odst. 3 a § 2 odst. 2 postupuje v dohodě s ministerstvem financí příslušné republiky.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1980.
První náměstek ministra financí ČSSR:
Ing. Zámečník v. r.
Náměstek ministra financí SSR:
Ing. Hromý v. r.
První náměstek ministra financí ČSR:
Ing. Stratílek v. r.
Příl.
                          Vzor

                          Smlouva

           o poskytnutí příspěvku při uvolnění bytu bez nároku na náhradní byt

   Mezi ....................................................................................................
(dále jen "národním výborem" - "organizací"*) a ..............................................................
 .............................................. byla uzavřena podle vyhlášky č. 122/1980 Sb., o  jednorázovém
příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou
organizací, tato smlouva:


                           I.

   Národní výbor - organizace*) vyplatí ....................................................................
příspěvek ve výši .............. Kčs do 14 dnů po vyklizení jím užívaného bytu.

   Uvolnění bytu prokáže ...................................................................................
potvrzením o zániku práva užívání bytu (§ 183 občanského zákoníku) a dokladem o řádném odevzdání vyklizení
bytu, který mu vydá organizace spravující bytový dům.

                           II.

 ......................................................, který je uživatelem bytu v .........................
čp. ........... velikosti ............................., kategorie ...............
a) se zavazuje, že
  - uvolní jím užívaný byt do ........................................;
  - spolu s ním uvolní byt i ostatní příslušníci jeho domácnosti, popř. i jiné osoby, které v bytě bydlí;
  - vrátí vyplacený příspěvek, jestliže se nastěhuje do samostatného bytu v místě s nedostatkem bytů dříve
   než za 10 let ode dne, kdy mu byl příspěvek vyplacen; jako doklad o tom, že povinnost vrátit příspěvek
   nevznikla, předloží národnímu výboru - organizaci*) v průběhu uvedených 10 let vždy po uplynutí 2 roků
   písemné prohlášení potvrzené místním národním výborem v novém bydliště, že zde bydlí;
b) prohlašuje, že
  1. náhradní trvalé bydlení získá*)
   - ve vlastním rodinném domku v ...................................,
   - v bytě v ............................., který podle připojeného potvrzení je situován v místě s
    dostatkem bytů a není určen k uspokojení bytové potřeby uchazečů o byt v tomto místě ani nepodléhá
    přidělení podle zvláštních ustanovení zákona o hospodaření s byty;
  2. neobdržel nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu do bytového družstva nebo na
   individuální bytovou výstavbu.

V .................. dne ................ 19...

 .................................                 ...................................
  razítko a podpis národního                      podpis uživatele bytu
   výboru - organizace*)

*) Nehodící se škrtněte.
1) § 152 až 155 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
2) Jde např. o byty menší, popř. byty nižších kategorií, o které uchazeči zapsaní v místním pořadníku nejeví zájem.
3) § 24 až 26 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.
4) Jde o byty přidělované podle § 18 zákona č. 41/1964 Sb.
5) Jde o byty podnikové a byty ozbrojených složek přidělované podle § 24 až 26 zákona č. 41/1964 Sb.
6) § 4 vyhlášky č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.
7) § 1 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů.
8) § 153 až 155 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.