Vyhláška ze dne 10.6.1982, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací

25.6.1982 | Sbírka:  69/1982 Sb. | Částka:  13/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 134/1970 Sb., 109/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 122/1980 Sb.
Pasivní derogace: 89/2012 Sb.
69/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky
ze dne 10. června 1982,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, stanoví:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Bez ohledu na věk lze poskytovat příspěvek obdobně podle odstavce 1 u bytů uvolněných od 1. července 1982
a) pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech, kteří se stali vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, 7)
b) vdovám po uživatelích 8) podnikových bytů,
c) občanům plně invalidním.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 5 druhá věta zní:
"Při povolování výjimek z § 1 odst. 3 a § 2 odst. 2 postupuje v dohodě s ministerstvem financí příslušné republiky.".
7) § 1 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů.
8) § 153 až 155 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.
Ministr financí ČSSR:
Ing. Lér CSc. v. r.
Ministr financí SSR:
Ing. Mišeje v. r.
Ministr financí ČSR:
Ing. Tlapák v. r.