Vyhláška ze dne 3.10.1990 o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989

11.10.1990 | Sbírka:  412/1990 Sb. | Částka:  70/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
Aktivní derogace: 79/1989 Sb.
412/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 3. října 1990
o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
Státní banka československá podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, vyhlašuje:
§ 1
(1) Bankovky po 100 Kčs vzoru 1989 s portrétem K. Gottwalda na lícní straně 1) přestávají být zákonnými penězi na území České a Slovenské Federativní Republiky uplynutím dne 31. prosince 1990.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1991 do 30. června 1991 všechny banky, spořitelny a pošty, v době od 1. července 1991 do 31. prosince 1991 banky a spořitelny a od 1. ledna 1992 pouze Státní banka československá.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 79/1989 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs.