Opatření ze dne 16.10.1992 upravující povinnost platit daň z příjmů z cenných papírů

16.10.1992 | Sbírka:  152/45 543/1992 | Částka:  9/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 156/1989 Sb.
152/45 543/1992
Opatření
upravující povinnost platit daň (odvod) vybíranou srážkou z příjmů z cenných papírů
(Tř. zn. 30)
Ministerstvo financí České republiky na podkladě § 25 písm. d) zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, § 26 odst. 2 písm. e) zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. a § 40 odst. 2 písm. d) zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, k provedení § 4, 5 a 6 zákona č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, stanoví:
1. Orgánem vykonávajícím správu daně (odvodu) vybírané srážkou je místně příslušný finanční úřad, v jehož působnosti má organizace vyplácející výnos z cenných papírů své sídlo (dále jen "plátce").
2. Na plátce daně (odvodu) vybírané srážkou z příjmů z cenných papírů se přiměřeně vztahuje ustanovení § 19, 20 a 21 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb.
3. Pokud bylo dosud postupováno odchylně, ministerstvo financí České republiky souhlasí s tím, aby bylo upuštěno od uplatnění sankcí za předpokladu, že daňová (odvodová) povinnost podle tohoto opatření bude plátcem vyrovnána ve lhůtě, kterou dohodne s příslušným finančním úřadem, nejpozději do 30. 11. 1992.
Náměstek ministra financí ČR:
Ing. Miroslav Téra, v. r.