Opatření ze dne 22.4.1992, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech

21.5.1992 | Sbírka:  V/1-12 880/92 | Částka:  46/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: V/1-20 101/1992
FZ36/92
Opatření FMF, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech
Referent: ing. Jeřábek
Čj.: V/1-12 880/92
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví:
Spotřební družstva v rámci procesu podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, postupují v účetnictví takto:
Jedním z podkladů pro vypracování transformačního projektu je účetní závěrka za poslední čtvrtletí ověřená auditorem, doložená příslušnými inventarizacemi, soupisy, výpisy apod. Stavy majetku a závazků vykázané v této závěrce jsou řádně doloženy, dokládají-li se inventarizacemi, jestliže inventarizace byly provedeny ve lhůtách stanovených pro rok 1991 vyhláškou č. 155/1971 Sb., o inventarizacích hospodářských prostředků, a pro rok 1992 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
V rámci prováděných inventarizací družstvo
1. Vyčíslí nepotřebné a za cenu použitou pro ocenění v účetnictví neprodejné zásoby materiálu a zboží a nedobytné pohledávky a naloží s nimi podle rozhodnutí kompetentního orgánu družstva, přičemž
a) fyzická likvidace zásob se vyúčtuje na vrub základního fondu (účet 932-Základní fond),
b) cenový rozdíl vyplývající ze snížení prodejních cen zboží se vyúčtuje na vrub základního fondu,
c) nedobytné pohledávky se odepíší na vrub základního fondu, jedině však na základě prokázaného vyčerpání všech právních prostředků při jejich vymáhání.
2. Vyčíslí nepotřebné základní prostředky a naloží s nimi podle rozhodnutí kompetentního orgánu družstva, přičemž
a) při vyřazení základních prostředků se vyúčtuje jejich zůstatková cena na vrub základního fondu a případný výsledek z likvidace, tj. rozdíl mezi výnosy likvidace a náklady na ni se vyúčtuje ve prospěch účtu 932 a na vrub účtu 798, popř. obráceně podle povahy výsledku z likvidace,
b) při vyřazení nedokončených investic se tyto odepíší na vrub základního fondu a výsledek z likvidace se vyúčtuje obdobným způsobem jak je uvedeno v písm. 2a).
3. Družstvo po transformaci
a) zřídí analytickou evidenci k účtu 932-Základní fond pro majetkové podíly oprávněných osob vyplývající z transformace upraveného čistého jmění,
b) nedělitelný fond zachytí na účtu 941-Nedělitelný fond.
4. Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Náměstek ministra financí ČSFR:
Ing. Jan Klak, v.r.