Opatření ze dne 9.9.1992, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami

15.10.1992 | Sbírka:  OP54/92 | Částka:  94/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 21/1994 Sb.
OP92/54
OPATŘENÍ
Státní banky československé
ze dne 9. září 1992,
kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami
Státní banka československá stanoví podle § 41 písm. c) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé, tímto opatřením podmínky pro prodej valut prováděný jinými osobami než bankami za podmínek vymezených devizovým zákonem.1)
Prodej valut
§ 1
(1) Devizové povolení k prodeji valut vydává Státní banka československá devizovým tuzemcům - právnickým osobám, které nejsou devizovou bankou, na základě jejich písemné žádosti.
(2) Devizové povolení podle odstavce 1 může být vydáno jen těm devizovým tuzemcům - právnickým osobám, kterým byla vydána koncesní listina k provádění směnárenské činnosti příslušným živnostenským úřadem podle zvláštního zákona.2)
§ 2
(1) Žádost o devizové povolení k prodeji valut musí obsahovat tyto náležitosti:
a) název a sídlo devizového tuzemce - právnické osoby,
b) charakteristiku činnosti, kterou se zabývá,
c) zdůvodnění žádosti,
d) adresy provozoven - směnárenských pracovišť, kde hodlá devizový tuzemec - právnická osoba prodávat valuty,
e) notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku, popřípadě doklad prokazující založení právnické osoby (u devizových tuzemců - právnických osob, které se do obchodního rejstříku nezapisují),
f) notářsky ověřenou kopii koncesní listiny, jíž byla udělena koncese k provádění směnárenské činnosti,
g) údaje o nákupu valut v československé měně nejméně za poslední tři měsíce do podání žádosti.
(2) Žádost se předkládá pobočce Státní banky československé příslušné podle sídla devizového tuzemce - právnické osoby.
§ 3
Devizový tuzemec - právnická osoba je povinna pracovníkům Státní banky československé prokázat svými účetními doklady řádné provádění směnárenské činnosti (nákup devizových prostředků) za dobu alespoň posledních tří měsíců.
§ 4
Na základě devizového povolení vydaného Státní bankou československou je devizový tuzemec - právnická osoba (dále jen "oprávněná osoba") oprávněna prodávat valuty za československou měnu (dále jen "prodej"). Toto devizové povolení je nepřenosné na jinou osobu.
§ 5
Oprávněná osoba může uskutečnit prodej (podle rozsahu devizového povolení):
a) valut uvedených v kursech devizového trhu (dále jen "hlavní kursovní lístek Státní banky československé") pouze devizovým tuzemcům § fyzickým osobám, a to v rozsahu vyhlášeném Státní bankou československou podle zvláštního zákona,3)
b) maďarských forintů devizovým tuzemcům - fyzickým osobám bez omezení.
§ 6
(1) Zdrojem pro prodej jsou pouze valuty získané směnárenskou činností oprávněné osoby.
(2) Prodej v měnách zaznamenaných v hlavním kursovním lístku Státní banky československé se uskuteční po předložení platného československého cestovního pasu, do kterého provede oprávněná osoba zápis o uskutečněném prodeji.4) O prodeji maďarských forintů se zápis do cestovního pasu neprovádí.
(3) O prodeji vyhotoví oprávněná osoba číslovaný doklad - prodejní odpočet, který obsahuje tyto údaje:
a) číslo cestovního pasu klienta,
b) označení prodávané měny, její množství, prodejní kurs,
c) kursovní hodnotu,
d) poplatky,
e) částku k výplatě,
f) identifikační údaje provozovny, datum.
§ 7
Oprávněná osoba může mít v držení valuty v rozsahu průměrného denního prodeje v období předchozího kalendářního měsíce. Tato výše může být překročena maximálně o 10 %. Termíny odvodu valut přesahujících průměrný denní prodej v období předchozího měsíce oprávněná osoba prokazatelným způsobem dohodne s příslušnou devizovou bankou (odvodovým místem).
§ 8
Jestliže oprávněná osoba má zájem provádět prodej i dalších než povolených směnárenských pracovištích, je povinna požádat o rozšíření devizového povolení Státní banky československé.
§ 9
Oprávněná osoba je povinna oznámit Státní bance československé všechny změny oproti údajům uvedeným v devizovém povolení.
Zpětný nákup československé měny od devizových cizozemců
§ 10
Devizové povolení k provádění zpětného nákupu (vratky) nespotřebované československé měny od devizových cizozemců vydává Státní banka československá na základě písemné žádosti devizovým tuzemcům, kterým byla vydána koncesní listina k provádění směnárenské činnosti příslušným živnostenským úřadem podle zvláštního zákona.2)
§ 11
(1) Žádost o devizové povolení podle § 10 musí obsahovat tyto náležitosti:
a) název a sídlo devizového tuzemce,
b) zdůvodnění žádosti,
c) adresy provozoven - směnárenských pracovišť, kde hodlá devizový tuzemec provádět zpětný nákup,
d) notářsky ověřenou kopii koncesní listiny k provádění směnárenské činnosti.
(2) Žádost předkládá devizový tuzemec - právnická osoba podle svého sídla, devizový tuzemec - fyzická osoba podle místa svého podnikání pobočce Státní banky československé.
§ 12
(1) Zpětný nákup provede oprávněný devizový tuzemec pouze v případě prokázání nabytí československé měny. Průkazem nabytí československé měny se rozumí výhradně nákupní odpočet, který obsahuje všechny náležitosti a byl vystaven československým směnárenským místem.
(2) Zpětný nákup československé měny získané devizovým cizozemcům výměnou maďarských forintů může oprávněný devizový tuzemec provést (podle odstavce 1) pouze za měnu uvedenou v nákupním odpočtu, tj. maďarské forinty.
(3) Na provedený zpětný nákup československé měny vystaví oprávněný devizový tuzemec odpočet o zpětném nákupu. Jeho náležitosti, včetně návaznosti na účetní doklady, jsou obdobně s náležitostmi při provádění směnárenské činnosti.5)
§ 13
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1990 Sb.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
3) § 21 devizového zákona.
4) § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.
5) § 10 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 3, § 11 a 15 opatření SBČS ze dne 9. září 1992 vyhlášené v částce 94/1992 Sb.