Vládní nařízení ze dne 22.12.1925, jímž se zrušují §§ 2 a 3 nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, č. 171 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných

28.12.1925 | Sbírka:  253/1925 Sb. | Částka:  108/1925ASPI

Vztahy

Nadřazené: 337/1920 Sb.
Aktivní derogace: 171/1920 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb.
253/1925 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1925,
jímž se zrušují §§ 2 a 3 nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, č. 171 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou:
Čl. I.
§§ 2 a 3 vlád. nař. č. 171/1920 Sb. z. a n. se zrušují.
Čl. II.
Směrné ceny jednotlivých druhů dehtu a dehtových výrobků a přirážky k nim určené ministerstvem veřejných prací pozbývají platnosti.
Čl. III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provésti je přísluší ministru veřejných prací.
Švehla v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dvořáček v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.