Vyhláška ze dne 29.1.1993 o vydání bankovek po 200 Kč

3.2.1993 | Sbírka:  63/1993 Sb. | Částka:  18/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
63/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 29. ledna 1993
o vydání bankovek po 200 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 8. února 1993 se vydávají do oběhu bankovky po 200 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 146 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je + - 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 39 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupón") a tvoří jej portrét J. A. Komenského.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,2 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "200 Kč" nebo "200 Kčs".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná v oranžové barvě je viditelná na lícní straně bankovky nahoře vpravo od ochranného okénkového proužku, spodní část na rubové straně bankovky vpravo nahoře. Celá značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét J. A. Komenského. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé. Jméno u vyobrazené osobnosti "J. A. KOMENSKÝ" je umístěno ve třech řádcích vpravo nad ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě hnědé. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "200". Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás oranžové barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo"200". Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří dva svislé proužky o rozměru 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 7 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě hnědé. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo jméno autora ryteckého přepisu portrétu "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je na pozadí otevřené knihy ležící v půdorysu města Naarden ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "DVĚ STĚ KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisního ústavu "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Pod názvem emisního ústavu je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisního ústavu slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky "1993" je umístěn vlevo od ochranného okénkového proužku v dolní části tiskového obrazce. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě hnědé. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy v barvě oranžové v kombinaci s barvou zelenou, s drobným rastrem v podtisku.
(3) V horní části kupónu je umístěno velké výrazné číslo "200" označující nominální hodnotu bankovky. Je vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé s bílým vlnkovým rastrem.
§ 4
(1) Na rubu bankovky jsou jako symbol Komenského vztahu k dětem a jeho pedagogické činnosti zobrazeny spojené ruce dospělé osoby a dítěte na pozadí rostlinného motivu uspořádaného do tmavších a světlejších soustředných kružnic, kterými prolíná otevřená kniha s nápisem "ORBIS PICTUS". Převažující barva zobrazení je oranžová, kombinovaná s barvou zelenou. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem. Souběžně s delšími stranami bankovky je přes její střed položen tmavší pruh o šířce 22 mm. Barva pruhu je převážně oranžová, její sytost je nejvyšší při kupónu. V pravé části tohoto pruhu je umístěn státní znak České republiky. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě oranžové a hnědé číslo "200", plocha jeho číslic je vyplněna drobným rastrem. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".Barva nápisu je hnědá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě hnědé vytištěny nápisy "(c) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo) a "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA" (uprostřed) a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "V. FAJT SC." (vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy velké výrazné číslo "200" označující nominální hodnotu bankovky. Barva čísla je v horní části oranžová a přechází plynule do barvy hnědé. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.