Sdělení ze dne 20.10.1994 o vydání úplného znění Opatření, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

20.10.1994 | Sbírka:  281/62 895/94 | Částka:  11/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/1-31 370/1992
Pasivní derogace: 281/71 702/1995
281/62 895/94
Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 20. 10. 1994,
o vydání úplného znění Opatření č. j. V/1-31 370/92 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, jak vyplývá ze změn a doplnění č. j. 281/56 350/94 ze dne 20. října 1994
Úvodní ustanovení
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely postupů vedení jednoduchého účetnictví
(1) Pro účely těchto postupů se majetek člení na:
a) hmotný investiční majetek,
b) nehmotný investiční majetek,
c) zásoby,
d) pohledávky,
e) peněžní prostředky a ceniny,
f) finanční majetek.
(2) Hmotným investičním majetkem se rozumí
a) pozemky, budovy, stavby s výjimkou provozních důlních děl, umělecká díla, sbírky,
b) samostatné movité věci, popř. soubory předmětů, které mají samostatné technicko-ekonomické určení, jejichž ocenění je vyšší než 10 000,- Kč a provozně technické funkce delší než jeden rok,
c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,1)
d) základní stádo, tažná zvířata, plemenní a dostihoví koně,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení2), pokud nejsou součástí pořizovací ceny hmotného investičního majetku
.
Příslušenstvím3) hmotného investičního majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(3) Nehmotným investičním majetkem se rozumí předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné poskytované technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, jejichž ocenění je vyšší než 20 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok a jsou pořízeny úplatně nebo vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, a dále zřizovací výdaje.
(4) Zřizovacími výdaji se rozumějí výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku (např. soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné). Zřizovacími výdaji nejsou výdaje spojené s pořízením investičního majetku.
(5) Opravná položka k úplatně nabytému majetku (dále jen "opravná položka") je rozdíl mezi kupní cenou nebo cenou dosaženou vydražením a účetní hodnotou souboru majetku, kterou byl oceněn v účetnictví privatizovaného nebo prodávajícího subjektu po odečtení závazků, které se váží k tomuto majetku. Pro účely výpočtu opravné položky se z účetní hodnoty majetku vyloučí cena pozemků, které se vyúčtují na samostatné inventární kartě v dohodnuté ceně, popř. v ceně podle obecně závazných předpisů, pokud nebyla cena dohodnuta odděleně. Nabytý majetek v účetní hodnotě a závazky se vyúčtují do peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků, inventárních knih, resp. inventárních karet a dalších pomocných knih; opravná položka se vyúčtuje na samostatnou inventární kartu.
Opravná položka k úplatně nabytému majetku může mít podle své povahy aktivní nebo pasívní charakter.
Nabyvatel majetku může tento majetek dodatečně individuálně přecenit na základě odborného odhadu (pouze do výše kupní či vydražené ceny) a o výsledek přecenění upravit opravnou položku.
Pohledávky, závazky, finanční majetek a peněžní prostředky včetně cenin se nepřeceňují. Dodatečné přecenění může být provedeno nejpozději do termínu uzavírání účetních knih. Pokud od nabytí majetku do uzavírání účetních knih neuplynou tři měsíce, lze provést přecenění i v následujícím účetním období.
Opravná položka k úplatně nabytému majetku se odepisuje v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů, a to aktivní do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů (viz Čl. V odst.2 písm. ab)) a pasívní opravná položka se povinně zúčtovává do příjmů (viz Čl. V odst. 2 písm. aa)).
(6) Finančním majetkem se rozumí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypotéční zástavní listy ap.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), depozitní certifikáty (vkladové listy) a investice do portfolia (podílové nebo majetkové listy aj.).
(7) Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno. Za ceninu se považují také zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod.
(8) Zásobami jsou
a) skladovaný materiál,
b) nedokončená výroba, výrobky, zvířata,
c) skladované zboží.
Součástí materiálu je také hmotný majetek, který nesplňuje kritéria pro zařazení do hmotného investičního majetku (viz Čl. I odst. 2).
Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem.
Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku.
Zvířata náležející do zásob jsou mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt a perliček.
Zboží je všechno, co účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby předané do vlastních prodejen.
Zbožím jsou nemovitosti v případě, že jsou splněny následující podmínky:
- nemovitost je pořizována za účelem bezprostředního prodeje,
- účetní jednotka má v předmětu činnosti nákup a prodej nemovitostí (realitní kancelář),
- nemovitost není v době mezi nákupem a prodejem pronajímána a není prováděno technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace).
(9) Vlastní jmění účetní jednotky je tvořeno součtem stavu hmotného a nehmotného investičního majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku po odečtení stavu závazků včetně úvěrů, rezerv, popř. pasívní části opravné položky při úplatném nabytí majetku.
(10) Peněžní deník je v soustavě jednoduchého účetnictví účetní knihou, ve které se zachycuje pohyb peněžních prostředků v hotovosti a na účtech u banky, příjmy a výdaje v požadovaném členění, především pro účely daně z příjmů, a průběžné položky.
(11) Za průběžnou položku se považuje takový záznam v peněžním deníku, který slouží k doložení stavu majetku účetní jednotky při převodech mezi pokladnou a bankovními účty a při převodech mezi bankovními účty.
(12) Účtováním se v soustavě jednoduchého účetnictví rozumí veškeré zápisy, které se týkají předmětu účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, např. účetní zápisy v knize pohledávek a závazků, v inventární knize, resp. inventárních kartách investičního majetku, v knize zásob a v peněžním deníku.
Čl.II
Ocenění majetku účetní jednotky
(1) Majetek účetní jednotky se oceňuje v souladu s § 25 zákona.
(2) Hmotný a nehmotný investiční majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, a vlastními náklady.
Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Za výdaje spojené s pořízením hmotného investičního majetku se považují výdaje zejména na:
a) přípravu a zabezpečení výstavby (včetně např. úroků, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě) do doby uvedení pořizované investice do užívání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, náhrady k odstranění ekonomické újmy zemědělských organizací, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení2), dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice.
Za výdaje spojené s pořízením hmotného investičního majetku se nepovažují zejména:
a) penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a za řízení,
c) výdaje na vybavení pořizované investice zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované investice do užívání.
f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku. (Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady),
g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý darováním,
b) nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní ná klady,
c) hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci 4) (finanční leasing);
d) nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek)4);
Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, popř. nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností (výrobní režie).
Nehmotný a hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se ve výše uvedeném ocenění zachytí v knize majetku a ve stejné výši v příjmech zahrnutých do základu daně u účetní jednotky.
Ocenění hmotného investičního majetku se zvýší o výdaje na dokončené technické zhodnocení, pokud podle smlouvy nebude technické zhodnocení odpisovat nájemce.
(3) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami.
Zásoby stejného druhu lze ocenit cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně výdajů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné).
Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje.
Čl.III
Rezervy
(1) Rezervy vytvářejí účetní jednotky na rizika, ztráty, předpokládané výdaje, popř. snížení příjmů v případech stanovených zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů nebo jinými zákony, které tvorbu rezervy považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
(2) Tvorba rezerv se zachycuje v deníku jako výdaj vy naložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů; výdaje, na které byla rezerva zřízena se vyúčtuje jako výdaj neovlivňující základ daně. Rezervy se zruší jako storno výdajů vy naložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího období.
(4) Rezervy se čerpají pouze do vytvořené výše a nesmějí nabýt aktivního zůstatku. Výdaje na jejichž úhradu se rezervy vytvořily, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(6) V soustavě jednoduchého účetnictví se nevytváří rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení.
(7) Rezerva na opravy se tvoří každoročně do doby předpokládané opravy až do výše rozpočtované částky na opravu.
Vedení jednoduchého účetnictví
Čl.IV
Obecně
(1) V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od evidence majetku, který se vztahuje k činnosti účetní jednotky, a závazků z této činnosti vyplývajících.
(2) Účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví vedou:
a) peněžní deník,
b) knihu pohledávek a závazků,
c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití. Jedná se především o tyto pomocné knihy:
- inventární kniha (inventární karty) hmotného a nehmotného investičního majetku,
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů,
- inventární kniha finančního majetku,
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku,
- kniha zásob (skladní karty),
- kniha pro evidenci cenin,
- kniha pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků,
- mzdová evidence (mzdové listy).
Čl.V
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
(1) Otevřením účetních knih se rozumí ve smyslu § 17 odst. 1 zákona otevření peněžního deníku s převodem počátečních zůstatků peněžních prostředků v hotovosti, prostředků na účtech v bankách a průběžných položek z minulého účetního období, dále otevření knih pohledávek a závazků a pomocných knih o ostatních složkách majetku a závazků.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona:
a) doplňují za poslední zápis v peněžním deníku uzávěrkové účetní operace týkající se
aa) příjmů zahrnovaných do základu daně z příjmů:
- nehmotný a hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností,
- odpis pasívní opravné položky k nabytému majetku,
- ziskové kursové rozdíly z devizových účtů a valutových pokladen,
- čerpání zákonných rezerv na výkony prováděné vlastní činností,
- poměrná výše příjmů, popř. výnosů vztahující se k činnosti sdružení bez právní subjektivity,
- případné další příjmy, popř. storno příjmů, v souladu se zákonem o daních z příjmů,
ab) výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů:
- odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku podle zákona o daních z příjmů,
- zůstatková cena vyřazeného nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši uznané zákonem o daních z příjmů,
- odpis aktivní opravné položky k nabytému majetku,
- cena pořízení prodaného finančního majetku v případě, že příjem z prodeje podléhá dani z příjmů,
- ztrátové kursové rozdíly z devizových účtů a valutových pokladen,
- tvorba zákonných rezerv,
- zrušení zákonných rezerv, jako storno výdajů (Čl. III odst. 2),
- darované zásoby jako storno výdajů.
- zásoby pořízené formou daru,
- věcný vklad (zásoby) vlastníka účetní jednotky,
- poměrná výše nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů,
- poměrná výše výdajů, popř. nákladů vztahující se k činnosti sdružení bez právní subjektivity,
- případné další výdaje, popř. storno výdajů, v souladu se zákonem o daních z příjmů;
b) zjišťují souhrnné částky údajů sledovaných v peněžním deníku, např. peněžní prostředky v hotovosti, na účtech v bance, příjmy a výdaje celkem a v členění požadovaném pro daňové účely, průběžné položky,
c) zjišťují se údaje pro výpočet základu daně z příjmů a daňové povinnosti za účetní období,
d) uzavřou se knihy pohledávek a závazků a ostatní po mocné knihy majetku a závazků se zřetelným oddělením jednotlivých účetních období, pokud se pokračuje v účetních zápisech i v dalším účetním období.
(3) Na podkladě údajů peněžního deníku, knih pohledávek a závazků a ostatních pomocných knih o složkách majetku a závazků a provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotka sestaví výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích.
(4) Hospodářský výsledek účetní jednotky za účetní období se zjistí v peněžním deníku jako rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem s výjimkou plateb, které nejsou výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů a s výjimkou příjmů od daně osvobozených nebo do základu daně z příjmů nezahrnovaných.
Čl.VI
Peněžní deník
(1) Peněžní deník (dále "deník") je určen pro účtování:
a) příjmů a výdajů provedených v hotovosti,
b) příjmů a výdajů provedených bankou,
c) průběžných položek (převody mezi pokladnou a bankovním účtem a převody mezi bankovními účty).
d) nepeněžních operací vyplývající ze zákona o daních z příjmů, zejména účetní případy uvedené v Čl. V odst. 2 písm. aa) a ab).
(2) V deníku se neúčtují operace charakteru předpisu plateb, odvodů, vystavených a přijatých vyúčtování (faktur) apod.
(3) Zápisy v deníku se uskutečňují zásadně v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů s rozpisem na příjmy a výdaje tak, aby byl přehled o příjmech a výdajích nejvýše za kalendářní měsíc.
(4) Účetní jednotka, která v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti přijímá platby v hotovosti, je povinna vést záznamy denních tržeb a souhrnně o těchto tržbách účtovat v deníku minimálně jednou měsíčně.
(5) Zápisy v deníku se organizují způsobem, který umožňuje zjistit po skončení zdaňovacího období dílčí základy daně z příjmů fyzických osob, popř. příjmy a výdaje podle jednotlivých činností v souladu s požadovaným členěním činností v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
(6) Deník obsahuje minimálně tyto údaje, pokud pro ně účetní jednotka má věcnou náplň:
a) přehled o peněžních prostředcích v hotovosti v členění na příjem a výdaj,
b) přehled o peněžních prostředcích na bankovních účtech v členění na příjem a výdaj,
c) přehled o příjmech zahrnovaných do základu daně s minimálním členěním na
ca) prodej zboží, výrobků a služeb,
cb) ostatní
d) přehled o výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů s minimálním členěním na
da) nákup materiálu a zboží,
db) mzdy včetně zálohy na daň z příjmů zaměstnanců, srážek z mezd ve prospěch třetích osob ap.,
dc) platby pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem, zaměstnavatelem za zaměstnance a za vlastní osobu zaměstnavatele,
dd) provozní režie.
e) přehled o příjmech, které nesmí ovlivnit základ daně z příjmů účetní jednotky s členěním zejména na
ea) příjmy zdaněné u zdroje srážkou,
eb) příjem daně z přidané hodnoty (od odběratele i správce daně),
ec) úvěry, dotace, přijaté peněžní dary a půjčky,
ed) peněžní vklad vlastníka účetní jednotky,
ee) ostatní
f) přehled o výdajích, které nesmí ovlivnit základ daně z příjmů účetní jednotky s členěním zejména na
fa) nákup hmotného a nehmotného investičního majetku a finančního majetku,
fb) platba daně z příjmů,
fc) výdaje na účely, na které byla vytvářena zákonná re zerva,
fd) platba daně z přidané hodnoty (dodavateli i správci daně),
fe) výdaje na osobní potřebu vlastníka účetní jednotky,
ff) poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček,
fg) ostatní
g) přehled o průběžných položkách v členění na příjem a výdaj.
(7) Přehled o údajích podle odst. 6 účetní jednotka v deníku zabezpečí vhodným, přehledným a srozumitelným způsobem, např. samostatnými sloupci v deníku, číslováním účetních dokladů, kódováním účetních zápisů.
(8) Částečná úhrada pohledávky či závazku u plátce daně z přidané hodnoty se v deníku přednostně vypořádá s pohledávkou či závazkem z titulu daně z přidané hodnoty a až zbylá část se zaúčtuje do příjmů či výdajů, které ovlivňují základ daně z příjmů.
(9) O pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech se účtuje v deníku zásadně podle výpisů banky, přičemž účetní jednotka organizuje zápisy v deníku způsobem, aby zajistila návaznost na zůstatky jednotlivých bankovních účtů, popř. jednotlivých pokladen.
(10) Devizové prostředky v deníku se sledují v české měně (Kč). Přepočet zahraniční měny na českou měnu (Kč) se provede při uzavírání účetních knih u peněžních prostředků v bance (devizový účet) kursem "devizy-střed", u peněžních prostředků v hotovosti (valutová pokladna) kursem "valuty-střed". Kursový rozdíl vyplývající z přepočtu se vyúčtuje při účetní závěrce jako příjem nebo výdaj, který ovlivňuje základ daně z příjmů účetní jednotky.
(11) V položce "provozní režie" se zachycují výdaje, pro které není náplň v předchozích položkách, např. nákup cenin a drobného režijního materiálu nebo případné kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období z operací s valutami. Mimoto se zde účtují účetní případy uvedené v čl. V, odst. 2, písm. ab).
(12) V položce "ostatní příjmy" (odst.6 písm. cb) tohoto článku) se zachycují příjmy, pro které není náplň v předchozích položkách, např. případné kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období z operací s valutami. Mimoto se zde účtují účetní případy uvedené v čl. V, odst.2, písm. aa).
(13) O nalezených zásobách (přebytky zásob), odpadu a zbytkových produktech vrácených z výroby či jiných činností se v peněžním deníku neúčtuje.
(14) Do následujícího roku se povinně převádějí zůstatky peněžních prostředků a průběžných položek.
(15) Průběžné položky se člení na "příjem" a "výdej". Na stranu "příjmu" účtuje účetní jednotka v případě zdokladovaného výdaje peněžních prostředků, u kterých není zdokladován jejich příjem (výpis z banky); na stranu "výdaj" v případě zdokladovaného příjmu peněžních prostředků, u kterých účetní jednotka nemá účetní doklady o jejich výdeji (výpis z banky).
Čl.VII
Kniha pohledávek a závazků
(1) Pohledávky a závazky se vedou v knize pohledávek a závazků nebo podle potřeby v několika knihách podle činností účetní jednotky a v rámci činností podle dlužníků a věřitelů.
(2) Kniha pohledávek a závazků je určena ke sledování pohledávek a závazků vůči jiným subjektům, např. k evidenci
a) jednotlivých dlužníků za splněné dodávky,
b) jednotlivých věřitelů za jimi splněné dodávky,
c) poskytnutých a přijatých záloh,
d) výdeje cenin pracovníkům účetní jednotky,
e) pohledávky za manka a škody,
f) poskytnuté a přijaté úvěry s odděleným sledováním bankovních úvěrů,
g) závazků, popř. pohledávek z daně z příjmů,
h) zúčtování plateb pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
i) nároků a závazků u nepřímých daní (daň z přidané hod noty a spotřební daně),
j) ostatní pohledávky a závazky.
(3) Ve knize pohledávek a závazků zachycuje plátce nepřímých daní (daň z přidané hodnoty a spotřební daně) pohledávky (nároky) a závazky v takovém uspořádání, aby průkazně prokázal finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání odděleně za jednotlivé daně zejména
- daňové závazky za zdaňovací období,
- nárok na odpočet a vrácení daně za zdaňovací období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování nepřímých daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, případně s přihlédnutím k dalším požadavkům, které kladou daňové předpisy nebo finanční úřady.
Čl.VIII
Evidence investičního majetku a zásob
(1) Hmotný a nehmotný investiční majetek, včetně výdajů na jeho pořízení (investice) se vede podle jednotlivých složek
a) v inventární knize nebo
b) na inventárních kartách.
(2) V evidenci uvedené v odst. 1 se povinně uvádí
a) název nebo popis hmotného a nehmotného investičního majetku, popř. číselné označení,
b) ocenění,
c) datum pořízení (nabytí vlastnického práva), či uvedení do užívání v případě hmotného a nehmotného investičního majetku pořizovaného postupně, zejména u staveb, budov a hal pořizovaných výstavbou,
d) údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů,
e) částky daňových odpisů za zdaňovací období,
f) zřízené zástavní právo, popř. věcné břemeno,
g) datum a způsob vyřazení.
(3) Zásoby se evidují v knize zásob (skladní karty). K datu inventarizace účetní jednotka prokáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným způsobem je ocení.
V účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost, při které je technicky obtížné vedení skladních karet podle jednotlivých položek zásob (např. prodej potravin), se za evidenci zásob považují i jiné vhodné způsoby, které prokazují celkový stav zásob, např. kontrola korunou. Zvolený způsob evidence zásob účetní jednotka srozumitelně popíše a popis uloží jako účetní písemnost.
(4) Materiál dodaný zákazníkem a převzatý ke zpracování nebo k opravám se eviduje v knize pohledávek a závazků, nikoliv v knize zásob.
(5) V evidenci investičního majetku a zásob se odděleně sleduje darovaný investiční majetek a zásoby.
(6) Ceniny se evidují v knize cenin. Ceniny je nutno inventarizovat minimálně čtyřikrát ročně.
Čl.IX
Mzdová evidence
(1) Zúčtování mezd pracovníků podnikatele se provádí podle platných právních předpisů na mzdových listech.
(2) Podkladem pro zápisy v mzdových listech jsou písemnosti, z nichž musí být patrný
a) výpočet mzdy,
b) stanovení plateb pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
c) stanovení srážek z mezd včetně záloh na daň z příjmů,
d) výše vyplacené zálohy (záloh) na mzdu.
(3) Účetní jednotka musí doložit vyplacení mzdy pracovníkovi.
Obecně
Čl.X
(1) Účetní jednotka, která není zapsána v obchodním rejstříku, může přejít na účtování v podvojné účetní soustavě až od následujícího účetního období.
(2) Po výmazu z obchodního rejstříku pokračuje účetní jednotka v účtování v podvojné účetní soustavě. Přechod na účtování v jednoduché účetní soustavě se může uskutečnit až od následujícího účetního období.
(3) Účetní jednotky sestavují výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích a uschovávají je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
(4) Výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích účetní jednotky nepředkládají jako přílohu k přiznání k dani z příjmů ani příslušnému statistickému orgánu.
1) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí ve znění pozdějších předpisů a předpisy je provádějící.
2) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
4) Takto oceněný majetek se neodpisuje.