Opatření ze dne 28.12.1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

28.12.1994 | Sbírka:  283/73 247/1994 | Částka:  12/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
FZ124/94
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: V. Tuček,
tel.: 2454 2672
č.j. 283/73 247/1994
ze dne 28. prosince 1994
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(2) Úprava osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, stanovené FMF č.j. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995.
Ministr financí České republiky
v zast. Ing. Jan Klak, v.r.
1. náměstek ministra
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
A. Účtová osnova

1) Ruší se účty

022 - Stroje, přístroje a zařízení,
023 - Dopravní prostředky,
024 - Inventář,
082 - Oprávky k strojům, přístrojům a zařízením,
083 - Oprávky k dopravním prostředkům,
084 - Oprávky k inventáři.


2) Upravují se názvy účtů

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů,
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
   a zdravotního pojištění
3) Zřizují se účty

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
    movitých věcí.


B. Postupy účtování

Úvodní ustanovení

1) Čl. I odst. 1

   Druhá věta se upravuje a zní: "V soustavě jednoduchého
účetnictví účtují občanská sdružení, jejich organizační složky
a orgány, sdružení právnických osob a nadace, pokud nepodnikají
nebo pokud jejich příjmy (včetně přijatých dotací) nedosáhly
v předchozím roce výše 3 000 000 Kč."

   Za druhou větu se vsouvá věta: "Za příjem se pro tento účel
považují do pokladny nebo do banky přijaté prostředky na činnost
účetní jednotky podle stanov a nezahrnují se do něj příjmy
z podnikání a jednorázové příjmy, které se nebudou v dalším roce
opakovat (např. z prodeje nemovitosti)."

   Na konec odstavce se doplní text: - "Účetní jednotka uvedená
v druhé větě, která předpokládá zahájit během roku podnikání, může
účtovat v soustavě podvojného účetnictví již od počátku roku,
případně od svého vzniku v tomto roce. Církev a náboženská
společnost, která předpokládá, že obdrží v průběhu roku dotaci ze
státního rozpočtu ČR nebo že začne podnikat, může také účtovat
v soustavě podvojného účetnictví již  od počátku toho roku,
případně od svého vzniku v tomto roce. Nesplní-li se uvedené
předpoklady, pak se účtování v soustavě podvojného účetnictví
nepovažuje za porušení povinností uložených zákonem o účetnictví,
pokud se v ní účtovalo po celý rok."

2) Čl. I odst. 10

   Text odstavce se upravuje a zní: "Škodou se pro účely
účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození
nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních
i subjektivních příčin."

3) Čl. III písm. c)

   Text se doplní o: "pokud se o nich nemusí účtovat v účtové
skupině 95."

4) Čl. III písm. h)

   Text se nahrazuje novým textem: "h) členění pro potřeby
zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění".

5) Čl. XII odst. 9

   Poslední věta odstavce se vypouští.

6) Čl. XIII odst. 2

   V odstavci se doplňuje další text: "Pro přepočet cizí měny na
českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní
jednotka  při  splnění  ustanovení  § 24  odst.  2  písm.
a), b), c), a d) zákona o účetnictví používat denních kursů
platných v den uskutečnění účetního případu, nebo pevného kursu
stanoveného k určitému datu po jí vymezené období. Při používání
pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný
kurs i v průběhu jí  vymezeného období, vždy však v případech
vyhlášené devalvace či revalvace  koruny české. Pro výpočet
kursových rozdílů se za den uskutečnění účetního případu považuje
u dodavatele den vy stavení  faktury nebo obdobného dokladu,
u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu."

7) Čl. XIV odst. 2 písm. c)

   V písm. c) se  doplňuje text: "Přebytek neodpisovaného
hmotného investičního majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve
prospěch účtu 900 - Základní jmění."


Účtová třída 0:

1) Čl. I odst. 5 písm. a)

   Za slovo "sbírky" se vkládá text včetně odkazů: "movité
kulturní památky 8), předměty kulturní hodnoty 9)."2) Čl. I odst. 10 písm. c)

   Text odstavce se doplňuje: "Takto vyúčtovaný drobný nehmotný
a hmotný majetek se do jeho vyřazení dále eviduje v operativní
evidenci."

3) Čl. III odst. 3 písm. d)

   Text se zakončí čárkou a doplňuje o text: "...v případě
neodpisovaného  hmotného investičního  majetku se souvztažným
zápisem ve prospěch účtu 900 - Základní jmění."

4) Čl. III odst. 3

   Doplňuje se další písmeno: "e) vklad nehmotného a hmotného
investičního majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn
podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak."

5) Čl. III odst. 5

   Za slovo "Ocenění" se vkládají slova "nehmotného a".

6) Čl. V odst. 1

   Za slovo "předpisů" se vkládá text: "vkladem investičního
majetku do obchodní společnosti či družstva"

7) Čl. V odst. 5

   Doplňuje se další písmeno: "e) účtu 367 - Závazky z upsaných
nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžním vkladu do
obchodní společnosti či družstva."

8) Čl. VII odst. 1 písm. a)

   Slovo "výstavby" se nahrazuje slovem "investic" a za slovo
"úroků" se vkládají slova "kursových rozdílů".

9) Čl. VII odst. 3

   Text odstavce se ruší a další odstavec se přečísluje na 3)

10) Čl. IX.odst. 1

   Text odstavce včetně odvolávky 5) se ruší a číslování
ostatních odstavců se v důsledku toho opraví.

11) Čl. IX odst. 4 písm. b)

   Za slovo "vývoj" se vkládá text "movité kulturní památky
a předměty kulturní hodnoty".

12) Přehled odvolávek

   V odvolávce č. 2) se opravuje číslo zákona na 586/1992 Sb.,
a doplňuje o text: "ve znění pozdějších úprav".


Účtová třída 1

Čl. IV odst. 2

   Odstavec se doplňuje textem: "V rámci jednoho syntetického
účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým
aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění
přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku
zásob."


Účtová třída 2

Čl. III odst. 4

   Slova "kratší než jeden rok" se nahradí slovy "jeden rok
a kratší".


Účtová třída 3

1) Čl. III odst. 2

   Slova "kratší než jeden rok" se nahradí slovy "jeden rok
a kratší".

2) Čl. IV odst. 4

   Upravuje se název účtu "336 - Zúčtování s institucemi
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění".

3) Čl. IV odst. 4.1

Text odstavce se nahrazuje a zní:
   "(4.1) Ve  prospěch tohoto účtu se  účtují závazky ze
sociálního zabezpečení a  zdravotního pojištění k příslušným
institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice
se souvztažnými zápisy na vrub účtů účtových skupin 40-47 Náklady
(výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence
"Osobní náklady") u částek hrazených zaměstnavatelem. Částky
hrazené zaměstnancem se vyúčtují na vrub účtu 331 - Zaměstnanci."

4) Čl. VI

   Text k účtu 358 se  nahrazuje textem: "Účtují se zde
pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech,
kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba."

5) Čl. VII odst. 2

   Text k účtu 368 se nahrazuje textem: "Účtují se zde závazky
při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto
titulu nevzniká právnická osoba."

6) Čl. IX odst. 3

   Z  textu se  vypouštějí slova  "v důsledku rozšířeného
vybavení".

7) Čl. IX odst. 4

   Z textu se vypouštějí slova "mzdy za nevybranou dovolenou"

8) Čl. IX odst. 10

   Za slovy "nákladové úroky" se vypouští čárka a vkládá     se text
"s výjimkou úroků z prodlení,". Dále se na konec odstavce doplňuje
text: "Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude
proplacena v příštím roce".

9) Čl. X odst. 3

   Text k účtu 396 se nahrazuje textem: "Účtuje se zde převod
nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy
o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická
osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná
vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky
sdružení (účet 358 nebo 368)."


Účtová třída 4

Čl. II odst. 2 písm. h)

   Za slova "kursové ztráty" se vloží text: "pokud nejde
o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo
hmotných investic,"
   před poslední větu se doplní další text: "- odstupné podle
§ 355 Obchodního zákoníku."


Účtová třída 6

1) Čl. II odst. 2 písm. g)

   Za slova "směnečného a šekového," se doplní: "odstupné podle
§ 355 Obchodního zákoníku,"
   za slova "kursové zisky," se doplní text :"pokud nejde
o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo
hmotných investic,".


Účtová třída 9

Čl. VI odst. 1

   Závěr poslední věty tohoto odstavce se doplňuje o slova
"... půjček a závazků".
8) § 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 1 zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.