Úřední sdělení ze dne 9.12.1994 o podmínkách provádění směnečných obchodů Českou národní bankou

9.12.1994 | Sbírka:  34/1994 (CBO) | Částka:  25/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 31/1995 (CBO), 22/1995 (CBO), 36/1994 (CBO)
34/1994
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách provádění směnečných obchodů Českou národní bankou, ve znění úředních sdělení ČNB č. 36/1994 a č. 22/1995
Změna: 31/1995
Česká národní banka (dále jen "ČNB") provádí podle § 23 a § 28 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, nákup směnek od bank1) a jejich zpětný prodej bankám (dále jen "eskont a reeskont směnek") za těchto podmínek):
1. Směnky k nákupu mohou ČNB předkládat banky, které mají u ČNB veden účet a byla s nimi podepsána rámcová smlouva o provádění směnečných obchodů (dále jen "smlouva").
2. ČNB přijímá k nákupu:
a) finanční směnky cizí, vystavené bankami na jejich vlastní řad v případech, kdy poskytují úvěr v Kč vývozci zboží tuzemské výroby do zahraničí, přičemž tuzemský vývozce má pohledávku za zahraničním odběratelem (dále jen "exportní směnky"). Nákup těchto směnek představuje jejich přímý eskont ČNB označovaný dále jako "eskont exportních směnek",
b) obchodní směnky cizí, eskontované bankami. Nákup těchto směnek představuje reeskont obchodních směnek ČNB. Za obchodní směnky považuje ČNB směnky, u kterých je důvodem jejich vystavení dodávka zboží nebo vybraných služeb mezi tuzemským dodavatelským subjektem a tuzemským odběratelem. Za termín eskontu směnky bankou považuje ČNB den poskytnutí eskontního úvěru výstavci směnky (majiteli směnky) bankou. Termín eskontu směnky bankou musí minimálně o 1 pracovní den předcházet termínu předložení směnky ČNB k reeskontu.
3. ČNB může k eskontu i reeskontu přijímat od bank směnky, které mají všechny náležitosti podle zákona směnečného a šekového,2) vyhovují těmto podmínkám, jsou sepsány v českém jazyce, jsou vystavené a splatné na území České republiky (dále jen "ČR"), znějí na Kč, jsou v plném rozsahu směnečné částky akceptovány hlavním směnečným dlužníkem a splňují tyto předpoklady:
a) jsou originálem a prvním stejnopisem,
b) jsou nepoškozené a lícní strana je bez škrtání a oprav,
c) jsou splatné maximálně za 180 kalendářních dnů ode dne předpokládaného nákupu požadovaného bankou,
d) jsou splatné u některé z bank s povolenou činností na území ČR,
e) mají pevně stanovený den splatnosti a měsíc splatnosti je vypsán slovy,
f) uvádí stejnou nominální hodnotu směnky napsanou čísly a vypsanou slovy,
g) v textu uvádějí jako výstavce a hlavního směnečného dlužníka vždy jednu právnickou osobu - podnikatele,
h) směnečně zavázané subjekty vždy uvádí na směnce spolu s obchodním jménem a sídlem i identifikační číslo (dále jen "IČO"),
i) nejsou prolongovány nebo opakovaně vystavovány na jednu dodávku (reeskont směnek) nebo opakovaně na jeden případ poskytnutí úvěru (eskont exportních směnek),
j) nejsou převáděny zmocňovacím indosamentem.
4. Směnky přijaté ČNB k eskontu i reeskontu jsou vždy před termínem jejich splatnosti prodávány zpět bance, od které byly nakoupeny. Minimální počet dní ode dne zpětného prodeje do dne splatnosti směnky je při eskontu exportní směnky 5 kalendářních dnů a u reeskontu 14 kalendářních dnů. Termín splatnosti exportní směnky může přesáhnout maximálně o 7 kalendářních dnů smluvně dohodnutý termín úhrady pohledávky zahraničním odběratelem tuzemskému vývozci.
5. O uzavření smlouvy s ČNB žádá banka dopisem odbor bankovních obchodů ČNB; přílohou dopisu je smlouva vypracovaná ve dvojím vyhotovení (vzor smlouvy je přílohou těchto podmínek). Smlouva obsahuje základní práva a povinnosti při provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankou, vymezení druhů obchodů, které dle této smlouvy může banka provádět a závazek banky tyto podmínky dodržovat a směnku, která je předmětem obchodního vztahu mezi ČNB a bankou odkoupit a převzít zpět. Smlouvu za banku podepisuje statutární orgán banky formou stanovenou v zápisu v obchodním rejstříku; pro ověření správnosti předkládá banka spolu se smlouvou výpis z obchodního rejstříku a úředně ověřený podpis statutárního orgánu banky. Smlouva může být měněna a doplňována dodatky podepsanými na stejné úrovni jako smlouva.
Pokud ČNB při uzavírání smluvních vztahů nestanovila bance závazné kontingenty pro eskont a reeskont směnek, banka před zahájením obchodů projedná s odborem bankovních obchodů ČNB předpokládaný rozsah směnečných obchodů.
6. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být zrušena písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhou smluvní stranou.
Při výpovědi z podnětu ČNB jsou směnečné obchody mezi ČNB a bankou uskutečňovány počínaje dnem doručení výpovědi a konče posledním dnem jejího trvání režimem, který stanoví ČNB a spolu s výpovědí doručí bance.
Při výpovědi dané bankou doručí ČNB bance nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení výpovědi režim uskutečňování směnečných obchodů mezi bankou a ČNB. Podle režimu se uskutečňují směnečné obchody počínaje dnem následujícím po dni jeho doručení a konče posledním dnem výpovědní lhůty.
Banka je povinna režim stanovený ČNB dodržovat.
7. Nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením směnečných obchodů banka odboru bankovních obchodů ČNB
a) předkládá pověření k provádění směnečných obchodů (podle druhu obchodu) pro své organizační jednotky (dále jen "obchodní místo banky") formou stanovenou dle přílohy č. 4 nebo 5 těchto podmínek "Soupis obchodních míst banky pověřených prováděním směnečných obchodů",
b) oznamuje čísla účtů k provádění účetních operací při směnečných obchodech v rozsahu dle přílohy č. 7 "Přehled čísel účtů pro účtování směnečných obchodů",
c) předkládá podpisové vzory pracovníků obchodních míst banky pověřených prováděním směnečných obchodů na formuláři dle přílohy č. 8 nebo 9 podle druhu obchodů vymezených smlouvou.
Formuláře podepisuje statutární orgán banky formou stanovenou v zápisu v obchodním rejstříku. Aktualizace těchto dokladů se provádí způsobem stanoveným dle příloh č. 6, 7a), 8 a 9.
8. ČNB Přijímá:
a) směnky k reeskontu pouze v případech, kde výstavce směnky a hlavní směnečný dlužník jsou právnické osoby - podnikatelé. K reeskontu mohou být předloženy směnky, které obsahují podpisy nejméně tří subjektů, z toho jeden je vždy podpisem prodávající banky. V případě většího počtu subjektů se sídlem na území ČR, které jsou podepsány na směnce, pak nejméně 2/3 z nich musí být podpisy právnických osob - podnikatelů,
b) směnky k eskontu pouze v případech, kdy jsou podepsány nejméně dvěma směnečně zavázanými subjekty, z nichž jeden je vždy podpisem banky, která poskytla úvěr českému vývozci na krytí pohledávky do zahraničí a která žádá o její eskont. Druhý podpis bude podpis směnečného dlužníka - exportéra, který je vždy právnickou osobou - podnikatelem.
Směnečné rukojemství (aval) vyjádřené na směnce je považováno za další podpis směnečně zavázaného subjektu.
9. Právnické osoby - podnikatelé musí být zapsáni v obchodním rejstříku vedeném soudem na území ČR. Podpis (podpisy), název a sídlo subjektů uváděných na směnce, musí mít náležitosti odpovídající zápisu v obchodním rejstříku. Banka odpovídá za správnost těchto údajů uváděných na směnce, včetně správnosti uváděného IČO. ČNB je oprávněna podle potřeby požádat prostřednictvím banky o doklad týkající se směnečně zavázaného subjektu, který potvrzuje správnost názvu, sídla, IČO a způsobu podepisování jménem subjektu.
10. Při reeskontu ČNB nakupuje směnky na dobu nejméně 30 kalendářních dnů a maximálně na dobu 90 kalendářních dnů. K eskontu ČNB přijímá exportní směnky na dobu nejméně 30 kalendářních dnů a nejvýše na dobu 174 kalendářních dnů.
11. V případě potřeby provádí ČNB regulaci objemu nákupu směnek od bank prostřednictvím závazných kontingentů stanovených pro eskont exportních směnek (eskontní kontingent) a reeskont směnek (reeskontní kontingent) samostatně. Stanovená výše závazného kontingentu vymezuje bance maximální objem eskontu nebo reeskontu směnek v nominální hodnotě, do jehož výše jsou směnky předkládané bankou nakupovány. Závazný kontingent se stanovuje pro banku jako celek. Výši závazného kontingentu, pokud se stanoví, oznamuje bance odbor bankovních obchodů ČNB. Pokud není závazný kontingent bance stanoven, požaduje ČNB, aby s ní banka projednala předpokládaný rozsah eskontu exportních směnek a reeskontu směnek pro kalendářní období, které si ČNB stanoví; tato povinnost platí i pro případy, že banka pro dané časové období rozhodne dodatečně v průběhu tohoto období o změně.
12. V závažných případech, zejména v návaznosti na změnu měnové politiky, může ČNB provést úpravu závazných kontingentů stanovených pro banky. ČNB je rovněž oprávněna:
a) při nedodržování stanovených nástrojů měnové regulace,3)
b) při zjištění likvidních problémů banky,
c) v případě existence většího objemu nestandardních, pochybných a ztrátových pohledávek z úvěrů v evidenci banky nebo na základě ocenění ČNB,
d) při změně podmínek, za kterých byla směnka nakoupena,
e) při porušení podmínek pro směnečné obchody bankou,
omezit nebo zastavit eskont exportních směnek, reeskont směnek nebo provést zpětný prodej směnek před sjednaným termínem, popř. přijmout další regulační opatření pro tyto obchody.
13. Rozhodující pro nákup směnky na celou dobu dohodnutou při jejím předložení ČNB, je kvalita směnky (tzv. dobrá směnka). Kvalita směnky je posuzována podle finanční situace a platební schopnosti (bonity) subjektů podepsaných na směnce následujícím způsobem
a) při reeskontu se kvalita směnky posuzuje podle finanční situace, platební schopnosti a likvidity minimálně tří na směnce podepsaných subjektů. Ve všech případech se vždy vyžaduje dobrá bonita přímého směnečného dlužníka a dobrá likvidita banky, která směnku předložila ČNB k reeskontu. Výsledky hodnocení na směnce podepsaných alespoň tří směnečně zavázaných subjektů musí prokázat dobrou kvalitu směnky a vyhovovat kritériím hodnocení bonity a likvidity stanoveným ČNB,
b) při eskontu exportní směnky se její kvalita posuzuje podle finanční situace, platební schopnosti a likvidity dvou subjektů podepsaných na směnce. Ve všech případech se vždy vyžaduje dobrá bonita přímého směnečného dlužníka a dobrá likvidita banky, která směnku předkládá ČNB k eskontu. Výsledky hodnocení na směnce podepsaných alespoň dvou směnečně zavázaných subjektů musí prokázat dobrou kvalitu směnky a vyhovovat kritériím hodnocení bonity a likvidity stanoveným ČNB.
V případě směnky, jejíž kvalita nevyhovuje kritériím ČNB, je směnka posuzována jako nevhodná k eskontu nebo k reeskontu. Způsob a výsledky hodnocení bonity a likvidity směnečně zavázaných subjektů jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu ČNB.
14. Banka provádějící s ČNB eskont exportních směnek a reeskont směnek upozorní směnečně zavázané nebankovní subjekty na nezbytnost předložit ČNB na vyžádání potřebné výkazy a údaje k ocenění jejich finanční situace a platební schopnosti v případech, kdy je uskutečněn ČNB prodej směnek, ze kterých jsou směnečně zavázáni.
a) ČNB si při reeskontu směnek vyžaduje výkazy a údaje o výstavci směnky a o hlavním směnečném dlužníkovi. V případě většího počtu na směnce podepsaných subjektů jsou vyžadovány výkazy podle vlastního výběru, přičemž vždy jsou vyžadovány výkazy a údaje týkající se hlavního směnečného dlužníka. Při eskontu exportních směnek si ČNB vždy vyžaduje výkazy a údaje od směnečného dlužníka.
b) Výkazy a údaje si vyžaduje pobočka ČNB (dále jen "pobočka") přímo od subjektů podepsaných na směnce. Pokud ČNB ve lhůtě do 14 dnů nezíská vyžádané výkazy a údaje, popříp. předložené výkazy jsou chybné, směnky jsou prodány bance zpět. Směnky mohou být rovněž prodány zpět v případě, že výkazy obsahují nesrovnalosti. Potřebné údaje a výkazy k posouzení bonity může prodávající banka po dohodě s pobočkou předložit současně se směnkami.
15. Při eskontu exportních směnek je ČNB oprávněna vymezit a podle potřeby a záměrů měnového programu orientovat úvěrovou politiku vůči bankám jen na podporu vývozu některých druhů zboží a jen do některých vybraných teritorií. Specifikace druhů výrobků a teritorií, které podle podmínek mohou být důvodem pro vystavení exportní směnky, je uvedena v příloze č. 1 těchto podmínek a může být podle potřeby aktualizována. Při eskontu exportních směnek se banka zavazuje dodržovat stanovenou specifikaci zboží i teritoria.
16. Nezbytnou podmínkou pro předložení exportní směnky ČNB k eskontu je rovněž prokázání skutečnosti, že banka hlavnímu směnečnému dlužníkovi poskytuje úvěr na krytí pohledávky do zahraničí po celou dobu trvání eskontu exportní směnky ČNB (tj. od doby nákup směnky do jejího zpětného prodeje bance) za úrokovou sazbu, která převyšuje platnou diskontní sazbu maximálně o 3 procentní body p. a.
17. U eskontu exportních směnek v případech, kdy směnečným dlužníkem není přímý výrobce exportního zboží, nýbrž obstaravatel vývozu, vyžaduje ČNB od banky předložení dokladu k úhradě dodávky zboží pro vývoz tuzemskému dodavateli. Úhrada těchto dodávek musí být provedena před eskontem směnky, nebo v návaznosti na poskytnutí úvěru na pohledávku do zahraničí směnečníkovi. Za doklad ČNB považuje kopii výpisu z účtu. Označení obstaravatele vývozu provede banka v posledním sloupci přílohy č. 2 těchto podmínek písmenem "O"; výrobce - přímý exportér se nevyznačuje.
18. ČNB je oprávněna si vyžádat podle vlastního uvážení a potřeby prostřednictvím banky, která směnku u ČNB eskontovala, případně reeskontovala, potřebné doklady o skutečnostech bankou při eskontu a reeskontu směnek ČNB potvrzovaných. Zpravidla budou vyžadovány doklady o obchodním původu směnky,4) termínu eskontu směnky bankou a popřípadě další podklady potřebné podle zvážení ČNB k ověření dodržení těchto podmínek pro směnečné obchody. Pokud tyto podklady banka nepředloží nebo budou nedostatečné, popřípadě v rozporu s těmito podmínkami, bude dotčený obchodní případ posuzován jako porušení podmínek pro eskont nebo reeskont směnek.
19. Nákupem a zpětným prodejem směnek jménem ČNB jsou pověřeny její pobočky. Pobočky nakupují směnky od pověřených obchodních míst bank v regionu své působnosti; přehled obchodních míst banky pověřených prováděním směnečných obchodů předkládá banka formou stanovenou podle přílohy č. 4 a 5 těchto podmínek.
20. Pobočka je oprávněna podle svých provozních podmínek stanovit úřední hodiny, ve kterých se provádí nákup a zpětný prodej směnek, včetně fyzického předání směnek obchodnímu místu banky. O termínech nákupu, zpětného prodeje a předávání směnek, informuje pobočka územně příslušná obchodní místa bank, s kterými byly uzavřeny rámcové smlouvy k provádění směnečných obchodů.
Pobočka je rovněž oprávněna v případě výrazných výkyvů v množství předkládaných směnek k nákupu od jednoho obchodního místa banky v jednom dni přijmout maximálně takový počet směnek, jejichž rozsah nepřesahuje dvojnásobek průměrného počtu směnek předkládaných k nákupu v jednom dni za poslední kalendářní měsíc. Požadavky na větší než obvyklý objem obchodů projedná obchodní místo banky s pobočkou v předstihu.
21. K nákupu směnek předkládá banka:
a) originál a jednu kopii "Soupisu korunových směnek k eskontu" nebo "Soupisu korunových směnek k reeskontu" (dále jen "soupis") na předepsaném formuláři podle přílohy č. 2 nebo č. 3 těchto podmínek (dle druhu prováděného obchodu). Nedílnou součástí soupisu při eskontu směnek je předložení přílohy č. 2/1 (specifikace pohledávek), která dokládá uskutečnění vývozního případu. Soupis (u eskontu vč. přílohy 2/1) musí být podepsán pracovníky, kteří jsou zmocněni statutárním orgánem banky k provádění směnečných obchodů (eskontu nebo reeskontu),
b) směnku (nebo směnky), jejíž indosament je umístěný na rubu směnky v tomto znění "Za nás na řad České národní banky". Indosament musí obsahovat název, razítko a podpisy obchodního místa banky. Indosament musí být bezpodmínečný, převádějící všechna práva ze směnky.
22. Nákupní místo provede kontrolu oprávněnosti předložení soupisu směnek k eskontu a reeskontu, kontrolu jeho správnosti a náležitostí (u eskontu exportních směnek vč. správnosti přílohy č. 2/1) a o výsledku informuje předkladatele. Převzetí směnek je obchodnímu místu banky potvrzeno na kopii soupisu. Originál soupisu (včetně přílohy č. 2/1 v případě eskontu) si pobočka ponechává. Převzetí soupisu směnek, včetně směnek a dalších příloh se provádí jako celek. Částečné odmítnutí a opravy v soupisu nejsou přípustné (nevyhovující směnky pobočka protokolárně vrací až po provedených kontrolách). Při fyzické kontrole směnky rozhoduje pobočka o jejím převzetí nebo vrácení pro závady dle směnečného zákona, event. pro další skutečnosti nevyhovující vyhlášeným podmínkám ČNB o provádění směnečných obchodů.
23. O přijetí směnky vydává pobočka obchodnímu místu banky podle druhu obchodu doklad "Seznam korunových směnek přijatých k eskontu" nebo "Seznam korunových směnek přijatých k reeskontu" (dále jen "seznam"). Na seznamu je vedle údajů uvedených v soupisu směnek vyznačeno i číslo směnky, pod kterým je v ČNB evidována, úroková srážka účtovaná při nákupu a den zpětného prodeje směnky. Obdobný doklad je vydáván pro směnky nepřijaté k eskontu a reeskontu.
24. ČNB může v době mezi přijetím směnky a jejím nákupem odmítnout nákup směnky v případě, že zjistí závažné skutečnosti, které brání nákupu směnky. O odmítnutí směnky z eskontu a reeskontu informuje ČNB obchodní místo banky a vyzve jej k převzetí vrácené směnky; o odmítnutí směnky je obchodní místo banky informováno dokladem "Oznámení o odmítnutí směnky" a směnky jsou vráceny s dokladem vydání odmítnutých směnek.
25. Den nákupu směnky vyznačí banka na soupisu směnek k eskontu a reeskontu. Dnem nákupu může být nejdříve následující pracovní den po dni předložení soupisu a nejpozději 7. kalendářní den po jeho předložení. V případě stanovení závazného kontingentu bance je část objemu závazného kontingentu v nominální hodnotě směnky odčerpávána ke dni jejího nákupu. Blokace příslušné části objemu kontingentu je provedena ke dni nákupu při přijetí směnky. Za dobu mezi přijetím směnky a jejím nákupem si ČNB účtuje poplatek za úschovu směnky, a to počínaje druhým pracovním dnem po jejím přijetí do dne nákupu, přičemž za den nákupu směnky si poplatek neúčtuje.
26. Při eskontu nebo reeskontu je směnka od obchodního místa banky nakupována za částku odpovídající ceně směnky. Za cenu směnky ČNB považuje nominální hodnotu směnky sníženou o příslušnou úrokovou srážku.
27. Výše úrokové srážky je odvozeny od nominální hodnoty směnky, lhůty zbytkové splatnosti směnky (tj. doby zbývající do dne její splatnosti) a diskontní úrokové sazby. Při propočtu úrokové srážky vychází ČNB ze skutečného počtu kalendářních dní a z ročního úrokovacího období 365 dní. Den splatnosti směnky se do počtu dní pro propočet úrokové srážky nezapočítává. Diskontní sazby, platná v době přijetí směnky, zůstává základem propočtu úrokových srážek po celou dobu trvání směnečného obchodu, a to i tehdy, dojde-li v této době k její změně.
28. V den nákupu se částka odpovídající ceně směnky převádí ve prospěch stanoveného účtu banky s protizápisem na účtě banky u ČNB (s předčíslím 1329 při eskontu a s předčíslím 326 u reeskontu). Účetní operace při nákupu směnky jsou prováděny platebním příkazem z podnětu ČNB (příkaz z třetí strany) prostřednictvím účtů, které banka uvede v příloze k rámcové smlouvě o provádění směnečných obchodů. Každý druh obchodu je účtován samostatně a vždy sumárně na účet banky u ČNB, a to i v případech, kdy obchoduje s ČNB více obchodních míst jedné banky. Rozpis účtovaných položek zasílá ČNB příjemci platby.
29. Obchodní místo banky může ve výjimečných případech během splatnosti směnky před uplynutím termínu dohodnutého pro její zpětný prodej, požádat písemně se zdůvodněním pobočku o odúčtování a vrácení směnky (např. v případech, kdy se jedná o mimořádné, předčasné vymáhání závazků u nositele směnečného vztahu, při vyrovnání nebo konkurzu nebo při předčasném splacení závazku). Žádost podepisuje pracovník obchodního místa banky pověřený provádět jménem banky směnečné obchody s ČNB.
30. Zpětný prodej směnky obchodnímu místu banky je uskutečněn:
a) v případě, že uplynula lhůta, na kterou byla směnka nakoupena,
b) kdykoliv během doby, v níž ČNB má směnku ve svém vlastnictví a zjistí-li nedodržení podmínek eskontu nebo reeskontu,
c) zjistí-li ČNB u směnečně zavázaných subjektů podstatnou změnu podmínek v porovnání s podmínkami, které platily při nákupu směnky,
d) zjistí-li ČNB, že bankou uváděné údaje o eskontované exportní směnce neodpovídají zjištěným skutečnostem, popřípadě banka pobočkou vyžádané doklady k ověření nepředloží,
e) v případě, že směnečně zavázaný nebankovní subjekt nepředloží ve stanoveném termínu požadované výkazy a údaje pobočce, popř. předloží-li tyto výkazy nedostatečné nebo chybně zpracované,
f) v případě, že o to obchodní místo banky požádá dle bodu 29.
31. O termínu zpětného prodeje a předání směnky je obchodní místo banky vyrozuměno v předstihu dokladem "Avizo před zpětným prodejem" (dále jen "avizo"). Avizo odesílá pobočka obchodnímu místu banky zpravidla 7 kalendářních dnů před termínem zpětného prodeje; v případech podle bodu 30, písm. b) až f) zpravidla 1 až 2 pracovní dny předem.
32. Dnem zpětného prodeje směnky je vždy pracovní den. Při zpětném prodeji si ČNB účtuje částku odpovídající denně zpětně prodávané směnky. Cena směnky při zpětném prodeji představuje nominální hodnotu směnky sníženou o úrokovou srážku odpovídající počtu dnů ode dne zpětného prodeje do dne splatnosti směnky, nikoliv však včetně. Platba za zpětný prodej směnky je uskutečněna z podnětu ČNB (příkazem z třetí strany) prostřednictvím účtů bankou k tomu určených ve prospěch účtu banky u ČNB (s předčíslím 1329 eskont nebo 326 reeskontu). Účetní operace probíhají prostřednictvím stanovených účtů uvedených v příloze ke smlouvě, případně dle provedené aktualizace čísel účtů. Každý druh obchodu je účtován vždy samostatně na účet banky sumárně, a to i v případech, pokud obchoduje s ČNB více obchodních míst banky. Rozpis účtovaných položek zasílá ČNB plátci.
33. Při zpětném prodeji se fyzické převzetí směnky obchodním místem banky uskuteční až po potvrzení příslušné platby za zpětný prodej, tj. nejdříve následující pracovní den po dni odúčtování směnky bance. Banka je povinna v den zpětného prodeje směnky mít na svém účtu vedeném u ČNB dostatečné prostředky k odkoupení směnky a následující pracovní den po provedeném odúčtování směnky se dostavit k jejímu převzetí. Pokud obchodní místo banky směnku v tomto termínu nepřevezme zpět, účtuje si pobočka poplatek za její úschovu od druhého pracovního dne do dne převzetí (den převzetí se nezapočítává).
34. Pokud se zpětný prodej směnky bance neuskuteční v termínu sjednaném při jejím nákupu nebo v termínech dle bodu 30, písm. b) až f), kvalifikuje ČNB tuto skutečnost jako závažné porušení podmínek provádění směnečných obchodů. ČNB může rozhodnout o opakování platby, event. stanoví další postup jako mimořádný režim s průběhem závislým na likviditě banky, termínu splatnosti směnky a dalších možnostech a podmínkách jejího splacení apod. Mimořádný režim je vždy zabezpečován za spoluúčasti banky, která směnku ČNB prodala. Veškeré náklady, které ČNB vzniknou při opakovaném vystavení platebního příkazu nebo z důvodu přijetí mimořádného režimu prodeje směnky případně z jejího splacení a event. dalšího řízení, je banka, od níž byla přijata směnka k eskontu a reeskontu, povinna uhradit ČNB.
35. Po uskutečnění zpětného prodeje směnky předává ČNB bance nebo její jednotce:
a) směnku s indosamentem v tomto znění: Za nás na řad (název banky) s doložkou bez "postihu" s razítkem pobočky a dvěma podpisy zmocněných osob pobočky,
b) doklad o zpětném prodeji eskontovaných korunových směnek nebo doklad o zpětném prodeji reeskontovaných korunových směnek; převzetí směnky stvrzuje na originále dokladu zmocněný pracovník obchodního místa banky.
36. Pobočka je oprávněna si účtovat poplatky za operace spojené s
a) mimořádným odúčtováním směnky na základě žádosti banky podle bodu 29 těchto podmínek,
b) úschovou přijatých a dosud nenakoupených směnek, nebo ve stanoveném termínu nevyzvednutých směnek,
c) vyhotovením duplikátů dokladů o nákupu a prodeji směnky, popř. za vyhotovení dalších dokladů,
d) mimořádným režimem zpětného prodeje směnky v případech, kdy banka neodkoupila směnku zpět ve stanoveném termínu nebo v termínu dle bodu 30, písm. b) až f).
37. Výše účtovaných poplatků ČNB je vymezena "Úředním sdělením ČNB o stanovení poplatků za mimořádné práce, činnosti a náklady spojené s prováděním směnečných obchodů". Vyúčtování poplatků provádí ČNB 1x za měsíc; jejich rozpis předává obchodnímu místu banky, které zajistí provedení platby. Včasné neprovedení platby ČNB penalizuje; neprovedení platby je považováno za porušení těchto podmínek. Čísla účtů, jejichž prostřednictvím je prováděna úhrada poplatků za mimořádné práce a činnosti obchodními místy banky, uvede banka v příloze č. 4, 5, popř. 6 těchto podmínek.
38. V případě ztráty, odcizení nebo zničení směnky nakoupené ČNB zahájí ČNB umořovací řízení.
39. Veškeré směnky nakoupené ČNB od bank2) podle podmínek vyhlášených úředním sdělením ČNB o podmínkách provádění reeskontu směnek a úředním sdělením ČNB o podmínkách eskontu exportních směnek, zveřejněných ve Věstníku ČNB, částka 18/1994 ze dne 1. srpna 1994 (dále jen "starý blok směnek") budou prodávány bankám nebo jejich organizačním jednotkám zpět rovněž dle podmínek platných v den nákupu směnky. Zpětný prodej starého bloku směnek bude probíhat vždy samostatně, způsobem dle podmínek platných v den nákupu směnky, odděleně od směnek nakoupených podle podmínek zveřejněných ve Věstníku ČNB, částka 25/1994 ze dne 9. prosince 1994 (dále jen "Věstník ČNB, částka 25"). Pro účtování poplatků za mimořádné práce, činnosti a náklady spojené s prováděním směnečných obchodů spojených se zpětným prodejem starého bloku směnek, platí postup dle bodu 37 podmínek zveřejněných ve Věstníku ČNB, částka 25.
40. Termín zahájení směnečných obchodů podle podmínek zveřejněných ve Věstníku ČNB, částka 25, bude stanoven úředním sdělením ČNB.
Vrchní ředitel:
Ing. Kučera, v. r.
Odpovědný pracovník:
Ing. Nováková,
tel.: 2441/4399
Ing. Lukášová,
tel.: 2441/4401
Příl.1
Specifikace druhů výrobků a teritorií
ČNB přijímá k eskontu exportní směnky vystavené
1) na uskutečněné dodávky strojů a zařízení zařazené podle "Jednotného mezinárodního třídníku zboží (SITC)", ve třídě 7x) "Stroje a zařízení", a uvedené pod označením:
Oddíl 71. Stroje a zařízení k výrobě energie,
Oddíl 72. Strojní zařízení užívané speciálně v určitých odvětvích průmyslu,
Oddíl 73. Kovozpracující stroje,
Oddíl 74. Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j. n., jejich díly, j. n.,
Oddíl 75. Kancelářské stroje a zařízení k automatizovanému zpracování dat,
Oddíl 76. Přístroje a zařízení k telekomunikaci a k záznamu a reprodukci zvuku
Oddíl 77. Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j. n., a jejich elektrické části (vč. neelektrických příbuzných spotřebičů, j. n. pro domácnost),
Oddíl 78. Silniční vozidla (včetně vznášedel)
Oddíl 79. Ostatní dopravní a přepravní prostředky
2) na uskutečněné dodávky strojů a zařízení zařazené podle "Jednotného mezinárodního třídníku zboží (SITC)", ve třídě 8x) "Různé průmyslové výrobky", a uvedené pod označením:
Oddíl 81. Prefabrikované budovy, výrobky zdravotnické, instalační a osvětlovací techniky, j. n.
Oddíl 82. Nábytek a jeho díly; žíněnky, matrace, matracová výztuž, polštáře a podobný čalouněný nábytek,
Oddíl 87. Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j. n.,
Oddíl 88. Fotografické přístroje, výstroj a potřeby, optické výrobky, j. n., hodiny, hodinky.
Přehled teritorií
Belgie, Dánsko, Francie, Řecko, Holandsko, Irsko, Island, Luxembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko, Itálie, Turecko, Velká Británie, Španělsko, USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Č9na, Jižní Korea, Finsko, Singapur, Hongkong, Tchajwan, Saudská Arábie, Kuvajt, Quatar, Bahrajn, Chile, Spojené arabské emiráty, Thajsko, Indonésie, Malajsie, Izrael, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Brazílie.
Příl.2
     Předkladatel:                Adresát:

--------------------------------------- -------------------------------------  --------------------------------------
                                         SMT001 -
--------------------------------------- -------------------------------------  --------------------------------------
(Kód obchodní banky) (Kód její pobočky) (Kód pobočky ČNB)  (Kód expozitury)        (vyplní ČNB)

                      Soupis korunových směnek k eskontu

Ke dni .............. 19 .. prodáváme České národní bance dále uvedené směnky určené k .............:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.  IČO výstavce   IČO směnečníka  Datum splatnosti Počet dní  Nominální hodnota směnky   Obstaratel
                       směnky     eskontu      (Kč)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet směnek celkem:           v celkové hodnotě Kč:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Potvrzujeme, že směnky uvedené v soupisu vyhovují podmínkám vyhlášeným Českou národní bankou pro provádění
směnečných obchodů     (eskont exportních směnek), jsou v souladu se zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. a splňují
podmínky uzavřené rámcové smlouvy s ČNB ze dne ..................

   Zavazujeme se ke zpětnému nákupu směnek a jejich převzetí kdykoliv na vyzvání ČNB nebo po uplynutí doby sjednaného
eskontu. Zároveň potvrzujeme, že podpisy na směnce jsou podpisy osob, které se mohou jménem právnické osoby - podnikatele
směnečně zavazovat, a že indosamenty uvedené na směnkách uznáváme za pro nás závazné.

   Zmocňujeme ČNB ke škrtnutí indosamentu na řad ČNB na směnkách, které ČNB nepřijme k eskontu.

Vyhotoveno dne ............ Razítko a dva podpisy obchodního místa banky   Za ČNB převzal: ............. dne ......

Vysvětlivky:

1. Označení předkladatele (kód obchodní banky a kód pobočky)
  vyplní obchodní místo banky dle číselníku obchodních míst bank
  vedených u ČNB. Kód obchodního místa banky je vždy 8 místným
  číslem, z něhož první 4 místa odpovídají číselnému kódu banky,
  uvedenému v číselníku BANIS. Další 4 místa vymezují konkrétní
  obchodní jednotku banky. Číslo na vyžádání může sdělit pobočka
  ČNB. Jako předkladatel může být uvedeno pouze obchodní místo
  banky, které je statutárním orgánem banky zmocněno provádět
  jménem banky s ČNB eskont exportních směnek a je Českou národní
  bankou registrováno k obchodování v příslušném obchodním místě
  ČNB.

2. Označení adresáta (kód pobočky ČNB) vyplní obchodní místo banky
  dle níže uvedeného číselníku vnitřních jednotek ČNB. Obchodní
  místo ČNB uskutečňuje směnečné obchody s obchodními místy bank
  ve svém regionu působnosti:

  kód obchodního   název pobočky         region působnosti
  ---------------------------------------------------------------------------
   071000761     pobočka Praha         město Praha a býv.
                           středočeský kraj
   071000763     pobočka České Budějovice   býv. jihočeský kraj
   071000764     pobočka Plzeň         býv. západočeský kraj
   071000765     pobočka Ústí n/Labem     býv. severočeský kraj
   071000766     pobočka Hradec Králové    býv. východočeský kraj
   071000767     pobočka Brno         býv. jihomoravský kraj
   071000768     pobočka Ostrava        býv. severomoravský kraj

3. Číslo  soupisu  korunových  směnek  k  eskontu  označené
  "SMT001......." doplňuje na formuláři příslušné obchodní místo
  ČNB. Pod tímto evidenčním číslem je soupisu zaznamenán a veden
  v evidenci v ČNB a veškeré další úkony a poskytování příp.
  doplňujících informací na vyžádání obchodního místa banky se
  uskutečňují po sdělení tohoto čísla.

4. Nedílnou součástí soupisu "SMT001 ......" je příloha 2/1
  "Specifikace  pohledávek", dokládající  uskutečněné vývozní
  případy.

5. V soupisu směnek musí být vyplněna všechna pole formuláře;
  nevyplněné řádky musí být proškrtnuté. Ruční opravy v soupisu
  nejsou přípustné. Soupis musí být podepsán výhradně dvěma
  pracovníky obchodního místa, kteří jsou zmocněni k podpisu dle
  přílohy č. 6, písm. b) platných podmínek ČNB k provádění
  obchodů se směnkami a jejich podpisový vzor, ověřený odborem
  bankovních obchodů ČNB, má příslušné obchodní místo ČNB k
  dispozici.

6. Směnky, předávané ČNB k eskontu, je třeba předávat příslušnému
  obchodnímu místu ČNB výhradně na tomto předepsaném formuláři
  vč. přílohy.

7. Nákup směnek probíhá v úředních hodinách, které jsou vyhlášeny
  místně příslušným místem ČNB a sděleny obchodním místům bank.
Příl.2/1
     Předkladatel:                             --------------------------------------
                                         SMT001 -
---------------------------------------                     --------------------------------------


---------------------------------------
(Kód obchodní banky) (Kód její pobočky)
                        Specifikace pohledávek
       Adresát:

---------------------------------------                     Den předložení ----------------------
                                         soupisu:
---------------------------------------                             ----------------------
(Kód pobočky ČNB)  (Kód expozitury)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO a název    Den vystavení sm.    Předmět   Hodnota zahr. pohl.  Název firmy  Den celního  Dohodnutý
 směnečníka    -------------------   dodávky    v cizí měně    teritorium   odbavení   den úhrady
           Hodnota směnky           -------------------          dodávky  ze zahraničí
            v Kč               přepočet v Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          -------------------         -------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V .............. dne .............             Razítko a dva podpisy
                              obchodního místa banky:

Vysvětlivky:

1. Označení předkladatele i adresáta vyplní obchodní místo banky
  shodně s přílohou č. 2.

2. Číslo soupisu doplňuje shodně s přílohou č. 2 přijímající
  pracovník obchodního místa ČNB.

3. Ke každé směnce uvedené na soupisu (příloha č. 2) je třeba
  uvést údaje ve všech sloupcích. Ve sloupci "předmět dodávky" je
  banka povinna vedle označení druhu výrobku uvést i číselné
  označení zboží dle třídníku "SITC". Neúplně vyplněnou přílohu
  2/1 ČNB nepřevezme a je spolu se soupisem vrácena obchodnímu
  místu banky. Volné řádky přílohy 2/1 je nezbytné proškrtnout.

4. Jako údaj "přepočet v Kč" se uvádí přepočet pohledávky v cizí
  měně na Kč, na jejíž hodnotu banka poskytla úvěr tuzemskému
  dodavateli.

5. Přílohu 2/1 podepisují pověření pracovníci obchodního místa
  banky zmocnění prováděním obchodů se směnkami dle přílohy č. 4,
  písm. b) platných podmínek ČNB k provádění obchodů se směnkami.

6. Formulář "Specifikace pohledávek" dle tohoto vzoru je nezbytnou
  součástí přílohy č. 2.
Příl.3
     Předkladatel:                Adresát:

--------------------------------------- -------------------------------------  --------------------------------------
                                         SMT002 -
--------------------------------------- -------------------------------------  --------------------------------------
(Kód obchodní banky) (Kód její pobočky) (Kód pobočky ČNB)  (Kód expozitury)        (vyplní ČNB)

                     Soupis korunových směnek k reeskontu

Ke dni .............. 19 .. prodáváme České národní bance dále uvedené směnky určené k .............:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.  IČO výstavce   IČO směnečníka  Datum splatnosti Počet dní  Nominální hodnota směnky   Datum eskontu
                       směnky    reeskontu      (Kč)          směnky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet směnek celkem:           v celkové hodnotě Kč:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Potvrzujeme, že směnky uvedené v soupisu vyhovují podmínkám vyhlášeným Českou národní bankou pro provádění
směnečných obchodů (reeskont směnek), jsou v souladu se zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. a splňují podmínky
uzavřené rámcové smlouvy s ČNB ze dne ..................

   Zavazujeme se ke zpětnému nákupu směnek a jejich převzetí kdykoliv na vyzvání ČNB nebo po uplynutí doby sjednaného
reeskontu. Zároveň potvrzujeme, že podpisy na směnce jsou podpisy osob, které se mohou jménem právnické osoby -
podnikatele směnečně zavazovat, a že indosamenty uvedené na směnkách uznáváme za pro nás závazné.

   Zmocňujeme ČNB ke škrtnutí indosamentu na řad ČNB na směnkách, které ČNB nepřijme k reeskontu.


Vyhotoveno dne ............ Razítko a dva podpisy obchodního místa banky   Za ČNB převzal: ............. dne ......


Vysvětlivky:

1. Označení předkladatele (kód obchodní banky a kód pobočky)
  obchodní místo banky dle  číselníku obchodních míst bank
  vedených u ČNB. Kód obchodního místa banky je vždy 8 místným
  číslem, z něhož první 4 místa odpovídají číselnému kódu banky,
  uvedenému v číselníku BANIS. Další 4 místa vymezují konkrétní
  obchodní jednotku banky. Číslo na vyžádání může sdělit pobočka
  ČNB. Jako předkladatel může být uvedeno pouze obchodní místo
  banky, které je statutárním orgánem banky zmocněno provádět
  jménem banky s ČNB reeskont směnek a je Českou národní bankou
  registrováno k obchodování v příslušném obchodním místě ČNB.

2. Označení adresáta (kód pobočky ČNB) vyplní obchodní místo banky
  dle níže uvedeného číselníku vnitřních jednotek ČNB. Obchodní
  místo ČNB uskutečňuje směnečné obchody s obchodními místy bank
  ve svém regionu působnosti:

  kód obchodního   název pobočky         region působnosti
  ---------------------------------------------------------------------------
   071000761     pobočka Praha         město Praha a býv.
                           středočeský kraj
   071000763     pobočka České Budějovice   býv. jihočeský kraj
   071000764     pobočka Plzeň         býv. západočeský kraj
   071000765     pobočka Ústí n/Labem     býv. severočeský kraj
   071000766     pobočka Hradec Králové    býv. východočeský kraj
   071000767     pobočka Brno         býv. jihomoravský kraj
   071000768     pobočka Ostrava        býv. severomoravský kraj

3. Číslo  soupisu  korunových  směnek  k reeskontu  označené
  "SMT001......." doplňuje na formuláři příslušné obchodní místo
  ČNB. Pod tímto evidenčním číslem je soupisu zaznamenán a veden
  v evidenci v ČNB a veškeré další úkony a poskytování příp.
  doplňujících informací na vyžádání obchodního místa banky se
  uskutečňují po sdělení tohoto čísla.

4. V soupisu směnek musí být vyplněna všechna pole formuláře;
  nevyplněné řádky musí být proškrtnuté. Ruční opravy v soupisu
  nejsou přípustné. Soupis musí být podepsán výhradně dvěma
  pracovníky obchodního místa, kteří jsou zmocněni k podpisu dle
  přílohy č. 7, písm. a) platných podmínek ČNB k provádění
  obchodů se směnkami a jejich podpisový vzor, ověřený odborem
  bankovních obchodů ČNB, má příslušné obchodní místo ČNB k
  dispozici.

5. Směnky,  předávané ČNB  k reeskontu,  je třeba  předávat
  příslušnému obchodnímu místu ČNB výhradně na tomto předepsaném
  formuláři.

6. Nákup směnek probíhá v úředních hodinách, které jsou vyhlášeny
  místně příslušným místem ČNB a sděleny obchodním místům bank.
Příl.4
Soupis obchodních míst banky pověřených prováděním směnečných obchodů
Název banky ...................................

Adresa: ....................................... IČO: ............

   Potvrzuji (potvrzujeme),  že tato obchodní  místa banky
pověřuji (pověřujeme) provádět jménem banky směnečné obchody -
eskont exportních směnek s Českou národní bankou dle "Podmínek
provádění směnečných obchodů ČNB" a podle uzavřené rámcové smlouvy
ze dne ..............

------------------------------------------------------------------
poř. č. kód obchod.  název obchod.  adresa    čísla účtů
     místa bankyx) místa banky          pro účtování
                           mimořádných
                           poplatků
------------------------------------------------------------------
  1
------------------------------------------------------------------
  2
------------------------------------------------------------------
  3
------------------------------------------------------------------
  4
------------------------------------------------------------------
  5
------------------------------------------------------------------
  6
------------------------------------------------------------------
  7
------------------------------------------------------------------
  8
------------------------------------------------------------------
  9
------------------------------------------------------------------
 10
------------------------------------------------------------------

V .............. dne ................

                     .........................
                      razítko a podpis
                     statutárního orgánu banky

x) kód obchodního místa banky dle číselníku ČNB;
  číselník je k dispozici v každém obchodním místě ČNB.
  Nevyplněné řádky formuláře se proškrtnou.

Ověření za ČNB:
Příl.5
Soupis obchodních míst banky pověřených prováděním směnečných obchodů
Název banky ...................................

Adresa: ....................................... IČO: ............

   Potvrzuji (potvrzujeme),  že tato obchodní  místa banky
pověřuji (pověřujeme) provádět jménem banky směnečné obchody -
reeskont směnek s Českou národní bankou dle "Podmínek provádění
směnečných obchodů ČNB" a podle uzavřené rámcové smlouvy ze
dne ..............

------------------------------------------------------------------
poř. č. kód obchod.  název obchod.  adresa    čísla účtů
     místa bankyx) místa banky          pro účtování
                           mimořádných
                           poplatků
------------------------------------------------------------------
  1
------------------------------------------------------------------
  2
------------------------------------------------------------------
  3
------------------------------------------------------------------
  4
------------------------------------------------------------------
  5
------------------------------------------------------------------
  6
------------------------------------------------------------------
  7
------------------------------------------------------------------
  8
------------------------------------------------------------------
  9
------------------------------------------------------------------
 10
------------------------------------------------------------------

V .............. dne ................

                     .........................
                      razítko a podpis
                     statutárního orgánu banky

x) kód obchodního místa banky dle číselníku ČNB;
  číselník je k dispozici v každém obchodním místě ČNB.
  Nevyplněné řádky formuláře se proškrtnou.

Ověření za ČNB:
Příl.6
Název banky ........................

Adresa: .............................

IČO: ................................

   Aktualizace soupisu obchodních míst banky pověřených
         prováděním směnečných obchodů

   Potvrzuji  (potvrzujeme),  že  jménem  banky  prováděním
směnečných obchodů s Českou národní bankou dle "Podmínek provádění
směnečných obchodů ČNB" a podle uzavřené rámcové smlouvy ze dne
 .............. pověřuji (pověřujeme) tato další obchodní místa
banky1) - oznamujeme změnu obchodní míst banky1)

a) pro reeskont směnek: - platnost změny od ...............

------------------------------------------------------------------
poř. č. kód obchod.  název obchod.  adresa    čísla účtů
     místa bankyx) místa banky              pro účtování
                           mimořádných
                           poplatků
------------------------------------------------------------------
  1
------------------------------------------------------------------
  2
------------------------------------------------------------------
  3
------------------------------------------------------------------
  4
------------------------------------------------------------------

b) pro eskont exportních směnek - platnost změny od .............

------------------------------------------------------------------
poř. č. kód obchod.  název obchod.  adresa    čísla účtů
     místa bankyx) místa banky          pro účtování
                           mimořádných
                           poplatků
------------------------------------------------------------------
  1
------------------------------------------------------------------
  2
------------------------------------------------------------------
  3
------------------------------------------------------------------
  4
------------------------------------------------------------------

V .............. dne ................

                     .........................
                      razítko a podpis
                     statutárního orgánu banky


x) kód obchodního místa banky dle číselníku ČNB;
  číselník je k dispozici v každém obchodním místě ČNB.
1) Nehodící se škrtne; nevyplněné řádky se proškrtnou.

Ověření za ČNB:
Příl.7
Název banky ........................

Adresa: .............................

IČO: ................................

    Přehled čísel účtů pro účtování směnečných obchodů

------------------------------------------------------------------
druh směnečného obchodu:      předčíslí:    číslo účtu:
------------------------------------------------------------------

a) eskont exportních směnek:

------------------------------------------------------------------

b) reeskont směnek:

------------------------------------------------------------------

   Volací kód banky pro elektronickou poštuxx) .................

   Souhlasím (souhlasíme), aby ve smyslu "Podmínek provádění
směnečných obchodů ČNB" a dle uzavřené rámcové smlouvy ze dne
 .................. byly veškeré účetní operace spojené s nákupem
a zpětným prodejem směnek prováděny z podnětu ČNB (platbou z třetí
strany)  prostřednictvím  výše  uvedených  účtů  podle druhu
prováděného obchodu.

   Případnou změnu čísel těchto účtů oznámíme odboru bankovních
obchodů ČNB na formuláři č. 7 a) podmínek.

V .............. dne ................

                     .........................
                      razítko a podpis
                     statutárního orgánu banky


 x) nevyplněné řádky se proškrtnou
xx) uvádí se pro zasílání rozpisu účtovaných položek při nákupu a
  prodeji směnek

Ověření za ČNB:
Příl.7a)
Název banky ........................

Adresa: .............................

IČO: ................................

    Aktualizace čísel účtů pro účtování směnečných obchodů

------------------------------------------------------------------
druh směnečného obchodu:      předčíslí:    číslo účtu:
------------------------------------------------------------------

a) eskont exportních směnek:

  platnost změny čísla účtu
  od: .......................
------------------------------------------------------------------

b) reeskont směnek:

  platnost změny čísla účtu
  od: .......................
------------------------------------------------------------------

   Volací kód banky pro elektronickou poštuxx) .................

   Souhlasím (souhlasíme), aby ve smyslu "Podmínek provádění
směnečných obchodů ČNB" a dle uzavřené rámcové smlouvy ze dne
 .................. byly veškeré účetní operace spojené s nákupem
a zpětným prodejem směnek prováděny z podnětu ČNB (platbou z třetí
strany)  prostřednictvím  výše  uvedených  účtů  podle druhu
prováděného obchodu.

   Případnou změnu čísel těchto účtů oznámíme odboru bankovních
obchodů ČNB na formuláři č. 7 a) podmínek.

V .............. dne ................

                     .........................
                      razítko a podpis
                     statutárního orgánu banky

 x) nevyplněné řádky se proškrtnou
xx) uvádí se pro zasílání rozpisu účtovaných položek při nákupu a
  prodeji směnek


Ověření za ČNB:
Příl.8
Název banky ................................

Název a adresa obchodního místa banky: ..........................

               ---------------------
Kód obchodního místa banky:
               ---------------------

             Podpisový vzor
      Aktualizace - doplnění - podpisového vzoru

 osob zmocněných jménem banky provádět s Českou národní bankou
      směnečné obchody eskont exportních směnek.

   Potvrzuji (potvrzujeme), že níže uvedené podepsané osoby jsou
podle "Podmínek provádění směnečných obchodů ČNB" a podle uzavřené
rámcové smlouvy ze dne ............... změny  jménem banky
provádět tyto činnosti spojené e eskontem exportních směnek s
Českou národní bankou:

a) podepisovat za banku vystavené exportní směnky

------------------------------------------------------------------
      Jméno a příjmení          Podpis
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

b) provádět jménem  banky směnečné obchody  včetně provedení
  indosamentu

------------------------------------------------------------------
      Jméno a příjmení          Podpis
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

c) provádět manipulaci se směnkami při prodeji ČNB a převzetí při
  zpětném nákupu:

------------------------------------------------------------------
      Jméno a příjmení          Podpis
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Podpisové vzory nabývají platnosti dnem: ..................

Datum a místo vystavení:

                     .........................
                      razítko a podpis
                     statutárního orgánu banky

Ověření za ČNB:

Vysvětlivky:

1) Pořadí podpisů nerozhoduje, potřebné jsou vždy dva podpisy u
  činností dle písm. a) a b) a jeden podpis u činnosti dle písm.
  c).

2) Banka vyznačí, zda se jedná o nový podpisový vzor, aktualizaci
  nebo doplnění; zároveň se uvádí termín platnosti změny (nových)
  podpisových vzorů.

3) Banka je povinna změnu pověřených osob a změnu podpisových
  vzorů neprodleně ČNB oznámit. Podpisové vzory příslušného
  obchodního místa banka předkládá vždy prostřednictvím odboru
  bankovních obchodů ČNB. Odbor bankovních obchodů informuje o
  této změně příslušné obchodní místo ČNB nejpozději do 10 dnů po
  oznámen změny bankou.

4) Zmocnění a  podpisové vzory pověřených  osob k provádění
  reeskontu směnek včetně aktualizace a doplnění podepisuje vždy
  statutární  orgán banky  způsobem odpovídajícím  zápisu v
  obchodním rejstříku.

5) Změny podpisových vzorů předkládá banka na formuláři dle
  přílohy k podmínkám ČNB k provádění směnečných obchodů.
Příl.9
Název banky ................................

Název a adresa obchodního místa banky: ..........................

               ---------------------
Kód obchodního místa banky:
               ---------------------

             Podpisový vzor
      Aktualizace - doplnění - podpisového vzoru

 osob zmocněných jménem banky provádět s Českou národní bankou
         směnečné obchody reeskont směnek.

   Potvrzuji (potvrzujeme), že níže uvedené podepsané osoby jsou
podle "Podmínek provádění směnečných obchodů ČNB" a podle uzavřené
rámcové smlouvy ze dne ...............  změny  jménem banky
provádět tyto činnosti spojené s reeskontem směnek s Českou
národní bankou:

a) projednávat náležitosti obchodů, vystavovat a podpisovat
  doklad o směnkách nabízených k prodeji ČNB; vystavit jménem
  banky indosament na směnce znějící na řad ČNB:

------------------------------------------------------------------
          Jméno a příjmení          Podpis
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

b) provádět manipulaci se směnkami při prodeji směnek ČNB a jejich
  převzetí při zpětném prodeji bance:

------------------------------------------------------------------
      Jméno a příjmení          Podpis
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Podpisové vzory nabývají platnosti dnem: .........................

Datum a místo vystavení: ...................

                     .........................
                      razítko a podpis
                     statutárního orgánu bankyOvěření za ČNB:

Vysvětlivky:

1) Pořadí podpisů nerozhoduje, potřebné jsou vždy dva podpisy u
  činností dle písm. a) a jeden podpis u činnosti dle písm. b).

2) Banka vyznačí, zda se jedná o nový podpisový vzor, jeho
  aktualizaci, popř. doplnění; zároveň se uvádí termín platnosti
  změny (nových) podpisových vzorů.

3) Banka je povinna změnu pověřených osob a změnu podpisových
  vzorů neprodleně ČNB oznámit. Podpisové vzory příslušného
  obchodního místa ČNB banka předkládá vždy prostřednictvím
  odboru bankovních  obchodů ČNB. Odbor  bankovních obchodů
  informuje o této změně příslušné obchodní místo ČNB nejpozději
  do 10 dnů po oznámení změny bankou.

4) Zmocnění a  podpisové vzory pověřených  osob k provádění
  reeskontu směnek včetně aktualizace a doplnění podepisuje vždy
  statutární  orgán banky  způsobem odpovídajícím  zápisu v
  obchodním rejstříku.

5) Změny podpisových vzorů předkládá banka na formuláři dle
  přílohy k podmínkám ČNB k provádění směnečných obchodů.
Rámcová smlouva
o provádění směnečných obchodů
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
           IČO: 481 36 450

zastoupená       -------------------------
            (funkce, jméno, příjmení)

(dále jen "ČNB")

                a

----------------------------     ----------------------------
(název banky)             (sídlo banky)

               IČO:zastoupená       -------------------------
            (funkce, jméno, příjmení)

(dále jen "banka")

uzavírají v souladu s § 28 zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, tuto
rámcovou smlouvu o provádění směnečných obchodů (nákupu a prodeji
směnek, eskontu a reeskontu směnek).
Článek 1
Předmět smlouvy
1) Tato smlouva stanoví práva a povinnosti smluvních stran při provádění směnečných obchodů (nákupu a prodeji směnek, eskontu, reeskontu směnek).
2) ČNB bude s bankou provádět následující druhy směnečných obchodů
a) eskont exportních směnek*
b) reeskont směnek.*
Článek 2
Povinnosti ČNB
1) ČNB se zavazuje od banky nakupovat a bance zpět prodávat směnky, uvedené v článku 1 odstavec 2 této smlouvy.
2) ČNB se zavazuje provádět nákup a prodej směnek v souladu s podmínkami provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami, platnými ke dni, ve kterém ČNB přijala od banky směnku. Podmínky provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami vyhlašuje ČNB úředním sdělením.
Článek 3
Povinnosti banky
1) Banka se zavazuje odkoupit zpět a převzít od ČNB směnky, které ČNB od banky nakoupila podle článku 2 odstavec 1 této smlouvy.
2) Banka se zavazuje při prodeji a zpětném nákupu směnek dodržovat podmínky provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami, platné ke dni, ve kterém ČNB přijala od banky směnku.
3) Banka je povinná předkládat ČNB veškeré doklady, související se směnečným obchodem. Podrobnosti o dokladování stanoví podmínky provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami.
4) Banka se zavazuje, že upozorní směnečně zavázané nebankovní subjekty na nutnost předložit ČNB na vyžádání výkazy a údaje k ocenění jejich finanční situace a platební schopnosti (bonity) v případech, kdy ČNB nakupuje směnky, ze kterých jsou nebankovní subjekty směnečně zavázáni.
Článek 4
Provádění obchodů
1) Nákup a prodej směnek upravují podmínky provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami.
2) Nákup a zpětný prodej směnek se uskutečňuje mezi pobočkami ČNB a pověřenými organizačními jednotkami banky (dále jen "obchodní místo banky"). Seznam obchodních míst banky zpracovává a předkládá banka ČNB v souladu s podmínkami provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami.
Článek 5
Bonita
ČNB posuzuje při nákupu směnky její kvalitu podle finanční situace a platební schopnosti (bonity) subjektů podepsaných na směnce. Směnka je nevhodná k nákupu, nevyhoví-li kvalita směnky hodnocení ČNB.
Článek 6
Kontingent směnek
1) ČNB je oprávněná regulovat nákup směnek v nominální hodnotě od bank prostřednictvím závazných kontingentů.
2) Způsob regulace upravují podmínky provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami.
3) Výši závazného kontingentu oznamuje bance odbor bankovních obchodů ČNB.
Článek 7
Regulační opatření
1) ČNB je oprávněná bance omezit nebo zastavit eskont exportních směnek, reeskont směnek, provést zpětný prodej směnek před sjednaným termínem nebo přijmout další regulační opatření pro obchody se směnkami v případech stanovených podmínkami provádění směnečných obchodů.
2) ČNB je oprávněná při eskontu exportních směnek vymezit a podle potřeby a záměrů měnové politiky orientovat úvěrovou politiku vůči bankám jen na podporu vývozu některých druhů zboží a jen do některých teritorií. Podrobnosti stanoví podmínky provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami.
Článek 8
Poplatky, účtování a placení
1) ČNB od banky nakupuje a bance prodává směnky za cenu vypočtenou podle podmínek provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami.
2) Veškeré účetní operace související s nákupem a zpětným prodejem směnek provádí ČNB formou platby z třetí strany.
3) Poplatky za mimořádné práce, činnosti a náklady spojené s prováděním směnečných obchodů případně penále z prodlení, se účtují a platí ve výši stanovené úředním sdělením ČNB. Úhradu poplatků a penále provádí účetním dokladem obchodní místo banky.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany. Smlouvu podepisuje za banku statutární zástupce banky způsobem stanoveným v zápisu do obchodního rejstříku.
2) Způsob výpovědi této smlouvy upravují podmínky provádění směnečných obchodů mezi ČNB a bankami. Podmínky provádění směnečných obchodů také upravují nákup a prodej směnek po výpovědi této smlouvy.
3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran na stejné úrovni jako smlouva.
4) Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
 
 
V Praze dne ...................  V Praze dne ...................

Za ČNB               Za banku

     podpis                   podpis

-----------------------          -----------------------
funkce, jméno, příjmení          funkce, jméno, příjmení    podpis                   podpis

-----------------------          -----------------------
funkce, jméno, příjmení          funkce, jméno, příjmení
1) Věstník ČNB, částka 25/1994, ze dne 9. prosince 1994.
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
x) Podrobně jsou skupiny výrobků rozvedeny v "Jednotném mezinárodním třídníku zboží" 3. opravené vydání. Skupina č. 7 je uvedena na stranách 84 - 103 a skupina 8 je uvedena na stranách 103 až 120.
* V návrhu rámcové smlouvy předložené ČNB banka přesně uvede, které druhy směnečných obchodů bude s ČNB provádět.