Opatření ze dne 18.7.1994, kterým se mění a doplňují účtové osnovy a postupy účtování pro banky a pojišťovny

11.8.1994 | Sbírka:  282/40 517/1994 | Částka:  52/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/73 572/1993, 282/41 410/1993, V/2-25 430/1992
Pasivní derogace: 282/73 390/2001, 282/58 850/1995
FZ77/94
Opatření,
kterým se mění a doplňují účtová osnova a postupy účtování pro banky a účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Referent:
JUDr. J. Huleš,
tel.: 2454 3377
Ing. L. Rokosová,
tel.: 2454 2676
Čj.: 282/40 517/94
ze dne 18. července 1994
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňují účtová osnova a postupy účtování pro banky*) a účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny.**)
(2) Změny a doplňky účtových osnov a postupů účtování vyplývají z příloh tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1994.
Ministr financí ČR:
v zast. Ing. Jan Klak, v.r.
I. náměstek ministra
Příl.1
Účtová osnova a postupy účtování pro banky - doplněk
Příloha č. 1 - Účtová osnova pro banky
V účtové třídě 2-Účty klientů, v účtové skupině - 28-Účty orgánů republiky a místních orgánů, se ruší účet 289-Vklady veřejných fondů a účetní případy tohoto účtu se účtují na nově zřízeném účtu 284-Vklady veřejných fondů. Název účtu 289 se mění na "Opravná položka k poskytnutým úvěrům".
Příloha č. 2 - B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
1. Účtová třída 6-Náklady, článek V, odst. 5 se doplňuje textem:
"Dále se na vrub účtu 667 účtují zaplacené
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se účtují v účtové skupině 61,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
Pokud uvedené sankce nevyplývají ze smluvních vztahů, ale například z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, finančního úřadu ap.) nebo ze zvláštního předpisu, účtuje se o částce tohoto závazku bez ohledu na to, zda byla zaplacena či nikoli."
2. Účtová třída 7-Výnosy, článek IV, odstavec 5 se doplňuje textem:
"Na účtu 767 se účtují přijaté platby za
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, o kterých se účtuje v účtové skupině 71,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
Pokud uvedené částky nevyplývají ze smluvních vztahů, ale například z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, finančního úřadu ap.) nebo ze zvláštního předpisu, účtuje se o částce této pohledávky bez ohledu na to, zda byla platba přijata či nikoli."
Příl.2
Účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny - doplněk přílohy č. 2 Postupy účtování pro pojišťovny
1. Postupy účtování k účtové třídě 5, článek III, v odstavci 6 se doplňuje text:
"Dále se na vrub účtu 558 účtují zaplacené
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
Pokud uvedené sankce nevyplývají ze smluvních vztahů, ale například z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, finančního úřadu ap.) nebo ze zvláštního předpisu, účtuje se o částce tohoto závazku bez ohledu na to, zda byla zaplacena či nikoli.
Uvedené náklady (výdaje) nelze přeúčtovat do nákladů Technického účtu neživotního pojištění či Technického účtu životního pojištění."
2. Postupy účtování k účtové třídě 6, článek III, odstavec 7 zní:
"(7) Na účtu 658 se účtují například přijaté platby odepsaných pohledávek, tržby z prodeje zásob. Dále se ve prospěch účtu 658 účtují přijaté platby
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
Pokud uvedené částky nevyplývají ze smluvních vztahů, ale například z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, finančního úřadu ap.) nebo ze zvláštního předpisu, účtuje se o částce této pohledávky bez ohledu na to, zda byla platba přijata či nikoli.
Uvedené výnosy (příjmy) nelze přeúčtovat do výnosů Technického účtu neživotního pojištění či Technického účtu životního pojištění."
*) Účtová osnova a postupy účtování pro banky, vydané MF ČR čj.: 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších předpisů.
**) Účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, vydané FMF čj.: V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů.