Opatření ze dne 9.11.1994, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

9.11.1994 | Sbírka:  283/56 347/1994 | Částka:  71/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-31 393/1992
Pasivní derogace: 283/51 437/1996
FZ105/94
Opatření
Ministerstva financí České republiky,
kterým se doplňuje opatření FMF čj. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referent: ing. Sokolová,
tel. 2454 2669
č.j. 283/56 347/1994
ze dne 9. listopadu 1994
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto doplňkem se stanoví příloha k účetnímu výkazu Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04).
(2) Příloha se sestavuje a předkládá vždy k 31. 12. kalendářního roku.
Pro Bezpečnostní informační službu ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Správu státních hmotných rezerv a Státní úřad pro jadernou bezpečnost se stanoví povinnost předkládat výkaz Úč RO 2-04 včetně přílohy Ministerstvu financí ČR, odboru 34. Způsob předložení stanoví Ministerstvo financí zvláštním pokynem.
(3) Obsahem přílohy jsou v souladu s platnou rozpočtovou skladbou příjmů a výdajů tyto položky:
5406 -    Různé finanční výdaje
5407 -    Příděly fondu kulturních a sociálních potřeb
5411 -    Pojistné všeobecného zdravotního pojištění
5412 -    Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na
       státní politiku zaměstnanosti
5413 -    Výdaje za bankovní služby
5414 -    Splátky úvěrů
5415 -    Úhrada úroků z úvěrů a půjček včetně úroků z prodlení
5701 -    Ostatní peněžité požitky  nebo náhrady vyplácené
       fyzickým osobám
5702 -    Stipendia
5703 -    Příspěvky  poskytované  občanům  podle zvláštních
       předpisů
5820 -    Ostatní peněžité dávky
   z toho : pasívní  politika  zaměstnanosti  (uvádí  jen
        Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
5821 -    Věcné dávky
5822 -    Lázeňská péče
5823 -    Rekreace
5829 -    Příspěvek na nájemné
5901 -    Příspěvky vedlejším hospodářstvím
5902 -    Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
5903 -    Příspěvky občanským sdružením na neinvestiční výdaje
5904 -    Příspěvky na družstevní bytovou výstavbu
5905 -    Příspěvky a dary mezinárodním organizacím
5906 -    Příspěvky příspěvkovým organizacím na investice
5907 -    Příspěvky občanským sdružením na investice
5908 -    Příspěvky ostatním organizacím na investice
5909 -    Ostatní příspěvky
5910 -    Dotace zdravotním pojišťovnám
5912 -    Dotace soukromým školám
5913 -    Dotace církvím a náboženským společnostem
5914 -    Dotace církevním školám
 5915 -   Poskytnuté sdružené prostředky na provozní účely
6001 -    Dotace  státním  podnikům  a  ostatním  státním
       hospodářským  organizacím  zlepšující  hospodářský
       výsledek
6002 -    Dotace  státním  podnikům  a  ostatním  státním
       hospodářským organizacím do zdrojů k rozdělení
6003 -    Ostatní dotace státním podnikům a ostatním státním
       hospodářským organizacím  (uvádějí jen organizace
       ústředně řízené sféry)
   -    Dotace do zdrojů k rozdělení (uvádějí jen organizace
       ve sféře místních rozpočtů)
6004 -    Dotace  státním  podnikům  a  ostatním  státním
       hospodářským organizacím na investice
6005 -    Dotace obchodním společnostem zlepšující hospodářský
       výsledek
6006 -    Dotace obchodním společnostem do zdrojů k rozdělení
6007 -    Ostatní dotace obchodním společnostem
6008 -    Dotace obchodním společnostem na investice
6009 -    Dotace fyzickým osobám na podnikatelskou činnost
6011 -    Ostatní účelové dotace
6015 -    Dotace na investiční výstavbu
6101 -    Dotace zemědělským podnikům na investice
6104 -    Dotace výrobním a spotřebním družstvům na investice
63.. -    Dotace ze státního rozpočtu do místních rozpočtů na
       investice (uvádí jen Ministerstvo financí ČR)
   -    Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu do místních
       rozpočtů
   (uvádí jen Ministerstvo financí ČR)
   -    Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (uvádí jen
       Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje předložením roční účetní závěrky za rok 1994, jejíž součástí je i nově zaváděná příloha.
Ministr financí České republiky:
v zast. Ing. Jan Klak, v.r.,
1. náměstek ministra
Příl.
k Výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04)
          sestavená k 31.12.199...
              (v tis. Kč)

číslo kapitoly

------------------------------------------------------------------
Položka                    Č.ř.   Výdaje-
                            čerpání
                            rozpočtu
                            od počátku
                            roku
------------------------------------------------------------------
          a              b
------------------------------------------------------------------
5406 - Různé finanční výdaje          1
------------------------------------------------------------------
5407 - Příděly fondu kulturních
    a sociálních potřeb           2
------------------------------------------------------------------
5411 - Pojistné všeobecného zdravotního
    pojištění                3
------------------------------------------------------------------
5412 - Pojistné sociálního zabezpečení
    a příspěvek na státní politiku
    zaměstnanosti              4
------------------------------------------------------------------
5413 - Výdaje na bankovní služby        5
------------------------------------------------------------------
5414 - Splátky úvěrů              6
------------------------------------------------------------------
5415 - Úhrada úroků z úvěrů a půjček
    včetně úroků z prodlení         7
------------------------------------------------------------------
5701 - Ostatní peněžité požitky nebo náhrady
    vyplácené fyzickým osobám        8
------------------------------------------------------------------
5702 - Stipendia                9
------------------------------------------------------------------
5703 - Příspěvky poskytované občanům
    podle zvláštních předpisů        10
------------------------------------------------------------------
5820 - Ostatní peněžité dávky         11
    -----------------------------------------------------------
    z toho: pasívní politika zaměstnanosti
        (uvádí jen MPSV ČR)       12
------------------------------------------------------------------
5821 - Věcné dávky               13
------------------------------------------------------------------
5822 - Lázeňská péče              14
------------------------------------------------------------------
5823 - Rekreace                15
------------------------------------------------------------------
5829 - Příspěvek na nájemné          16
------------------------------------------------------------------
5901 - Příspěvky vedlejším hospodářstvím    17
------------------------------------------------------------------
5902 - Příspěvky příspěvkovým organizacím
    na provoz                18
------------------------------------------------------------------
5903 - Příspěvky občanským sdružením
    na neinvestiční výdaje         19
------------------------------------------------------------------
5904 - Příspěvky na družstevní bytovou
    výstavbu                20
------------------------------------------------------------------
5905 - Příspěvky na dary mezinárodním
    organizacím               21
------------------------------------------------------------------
    5906 - Příspěvky příspěvkovým organizacím
    na investice              22
------------------------------------------------------------------
5907 - Příspěvky občanským sdružením
    na investice              23
------------------------------------------------------------------
5908 - Příspěvky ostatním organizacím
    na investice              24
------------------------------------------------------------------
5909 - Ostatní příspěvky            25
------------------------------------------------------------------
5910 - Dotace zdravotním pojišťovnám      26
------------------------------------------------------------------
5912 - Dotace soukromým školám         27
------------------------------------------------------------------
5913 - Dotace církvím a náboženským
    organizacím               28
------------------------------------------------------------------
5914 - Dotace církevním školám         29
------------------------------------------------------------------
5915 - Poskytnuté sdružené prostředky
    na provozní účely            30
------------------------------------------------------------------
6001 - Dotace státním podnikům a ostatním
    státním hospodářským organizacím
    zlepšující hospodářský výsledek     31
------------------------------------------------------------------
6002 - Dotace státním podnikům a ostatním
    státním hospodářským organizacím
    do zdrojů k rozdělení          32
------------------------------------------------------------------
6003 - Ostatní dotace státním podnikům
    a ostatním státním hospodářským
    organizacím (uvádějí jen organizace
    ústředně řízené sféry)
   - Dotace do zdrojů k rozdělení (uvádějí
    jen organizace ve sféře místních
    rozpočtů)                33
------------------------------------------------------------------
6004 - Dotace státním podnikům a ostatním
    státním hospodářským organizacím
    na investice              34
------------------------------------------------------------------
6005 - Dotace obchodním společnostem
    zlepšující hospodářský výsledek     35
------------------------------------------------------------------
6006 - Dotace obchodním společnostem
    do zdrojů k rozdělení          36
------------------------------------------------------------------
6007 - Ostatní dotace obchodním společnostem  37
------------------------------------------------------------------
6008 - Dotace obchodním společnostem
    na investice              38
------------------------------------------------------------------
6009 - Dotace fyzickým osobám
    na podnikatelskou činnost        39
------------------------------------------------------------------
6011 - Ostatní účelové dotace         40
------------------------------------------------------------------
6015 - Dotace na investiční výstavbu      41
------------------------------------------------------------------
6101 - Dotace zemědělským podnikům
    na investice              42
------------------------------------------------------------------
6104 - Dotace výrobním a spotřebním
    družstvům na investice         43
------------------------------------------------------------------
63..
   - Dotace ze státního rozpočtu do místních
    rozpočtů na investice (uvádí jen MF ČR) 44
   -------------------------------------------------------------
   - Neinvestiční dotace ze státního
    rozpočtu do místních rozpočtů
    (uvádí jen MF ČR)            45
------------------------------------------------------------------
   - Výdaje na aktivní politiku
    zaměstnanosti (uvádí jen MPSV ČR)    46
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:      Razítko:       Odpovídající za
                       údaje:

                       Telefon:
Došlo dne:
-----------------------------------------------------------------