Opatření ze dne 31.12.1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

31.12.1992 | Sbírka:  V/2-31 393/1992 | Částka:  12/1992ASPI
V/2-31 393/92
Opatření,
kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Změna: 283/51 437/1996
Změna: 283/86 550/1997
Referent: H. Kubová
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví vzory účetních výkazů pro rozpočtové organizace, příspěvkové organizace a obce.
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF čj. V/20 530/1992 ze dne 30. 7. 1992 a podle postupů účtování u malých příspěvkových organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, vydaných FMF čj. V/2-31 372/1992 ze dne 23. prosince 1992.
(3) Přílohy tohoto opatření tvoří vzory výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací, rozvahy rozpočtových a příspěvkových organizací, výkazu zisky a ztráty, ročního výkazu o hospodaření malých příspěvkových organizací a ročního přehledu aktiv a pasív malých obcí a obecné vysvětlivky k sestavování uvedených výkazů.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší:
(1) Směrnice k státním účetním výkazům rozpočtových organizací, FMF čj. VII/2-2 842/1986 a FSÚ č. Vk 544/1986-90 ve znění změn a doplňků FMF čj. V/2-30 458/1991; uveřejněno jako samostatná publikace SEVT Praha a ve Finančním zpravodaji č. 2/1992.
(2) Směrnice k státním účetním výkazům za úsek společenské a ostatní organizace, FMF čj. VII/2-16 380/1986 č. Vk 653/1986 ve znění změn a doplňků čj. V/2-30 459/1991; uveřejněno jako samostatná publikace SEVT Praha a ve Finančním zpravodaji č. 2/1992.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČSFR:
Ing. Jan Klak, v.r.
Příl.1
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Rozpočtové a příspěvkové organizace a obce (včetně okresních úřadů v ČR) sestavují a předkládají:
- měsíčně "Výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Obce, okresy Úč 1-12)"; výkaz sestavují a předkládají obce a okresní úřady pouze v České republice;
- čtvrtletně "Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04)"; výkaz sestavují rozpočtové organizace (včetně okresních úřadů v ČR) a obce;
- pololetně
a) "Rozvahu rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3-02)" a
b) "Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4-02)".
Rozvahu sestavují rozpočtové a příspěvkové organizace (včetně okresních úřadů v ČR a obcí s výjimkou malých obcí a malých příspěvkových organizací) a Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace (s výjimkou malých příspěvkových organizací) a rozpočtové organizace (včetně okresních úřadů v ČR a všech obcí), které provozují hospodářskou činnost; - ročně
a) "Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5-01)", který sestavují malé příspěvkové organizace a
b) "Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6-01), který sestavují malé obce.
(2) Vysvětlivky k sestavování účetních výkazů uvedených v čl. I jsou uvedeny v příloze č. 2.
Čl.II
Předkládání účetních výkazů
Termíny a předkládací cesty účetních výkazů stanoví ministerstva financí České republiky a Slovenské republiky svými opatřeními.
Příl.2
Vysvětlivky k sestavování účetních výkazů
Čl.I
(1) Účetní jednotka vyplní u výkazů předtištěné záhlaví.
(2) Identifikační číslo organizace (IČO) se vyplňuje podle Jednotného číselníku organizací ČSFR vydaného Federálním statistickým úřadem.
(3) Účetní výkazy se sestavují v peněžních jednotkách československé měny, měrnou jednotkou jsou tisíce Kčs, u výkazů malých obcí a malých příspěvkových obcí Kčs.
(4) Názvy a náplň položek (řádek) účetních výkazů účetních jednotek účtujících v podvojné účetní soustavě navazují přímo na příslušné účty a jejich náplň podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF čj. V/20 530/1992.
(5) Názvy a náplň položek (řádek) účetních výkazů MPO Úč 5-01 a Malé obce Úč 6-01 navazují na údaje pomocných knih, peněžního deníku, popř. syntetické nebo analytické účty.
(6) Údaje ve výkazech představují buď zůstatky účtů nebo stavy některých aktiv a pasiv (u výkazů MPO Úč 5-01 a Malé obce Úč 6-01) nebo částky zjištěné narůstajícím způsobem od začátku účetního období do jeho konce v případě příjmů, výdajů a výsledkových účtů.
(7) Výkazy musí být podepsány odpovědnými osobami, tj. statutárním orgánem.
(8) Údaje pro sestavování výkazů se čerpají ze:
a) syntetických účtů,
b) skupinových účtů (syntetické účty končící nulou),
c) analytických účtů,
d) peněžních deníků,
e) pomocných knih.
(9) Pokud účetní výkaz obsahuje kontrolní číslo, uvádí se jeho obsah jako algebraický součet hodnotových údajů.
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací
(1) Na jednotlivých řádcích tohoto účetního výkazu se uvádějí zůstatky jednotlivých syntetických účtů nebo úhrny několika syntetických účtů, a to ve sl. 1 a 3 stavy k 1. 1. a ve sl. 2 a 4 k 30. 6. nebo k 31. 12.
(2) Odchylný postup je uplatněn v těchto případech:
- na ř. 47 sl. 1 a 2 se uvádějí pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení v případech, kdy v úhrnu převažují pohledávky nad závazky za těmito institucemi. V opačném případě se vztah k těmto institucím vykáže na ř. 113 sl. 3 a 4 jako závazek ze sociálního zabezpečení;
- na ř. 48 sl. 1 a 2 se vykáží daňové pohledávky v případě, kdy pohledávky převýší závazky vykazované na těchto účtech. Pokud převýší závazky nad pohledávkami, uvede se zůstatek těchto účtů na ř. 114 sl. 3 a 4 jako daňové závazky;
- na ř. 96 sl. 4 se k 30. 6. vykáže rozdíl mezi zůstatky účtů účtové tř. 6-Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací a zůstatky účtů účtové tř. 5-Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací. Pokud je zůstatek účtů účtové tř. 6 vyšší než účtů účtové tř. 5 pak se vykáže číselný údaj se znaménkem +, v opačném případě se znaménkem -.
Čl.V
Výkaz zisku a ztráty
(1) V tomto výkazu se uvádějí zůstatky syntetických účtů, které se souhrnně vykazují na příslušných řádcích výkazu.
(2) Hospodářský výsledek za účetní období vykázaný na ř. 45 sl. 1 a 2 se rovná součtu zůstatků účtů účtové tř. 6 (které jsou označeny římskými číslicemi), sníženému o zůstatky účtů účtové tř. 5 (které jsou označeny velkými písmeny).
Čl.VI
Roční výkaz hospodaření malých příspěvkových organizací
(1) V oddíle A. Přehled některých aktiv a pasív se uvádí
- na ř. 14 stav zásob podle údajů knihy zásob,
- na ř. 15 až 19 stav uváděný v peněžním deníku k 31. 12.,
- na ř. 20 stav pohledávek podle knihy pohledávek,
- na ř. 21 a 22 stav dluhů podle knihy závazků.
(2) V oddíle B. Přehled příjmů a výdajů se na ř. 23 až 39 sl. 3 uvádějí údaje, které se přebírají z peněžního deníku.
(3) V oddíle C. Přehled o příjmech a výdajích fondů se uvádějí přírůstky a úbytky účtované na těchto fondech, které se přebírají z peněžního deníku.
Čl.VII
Roční přehled aktiv a pasív obcí
(1) V oddílu I. Přehled aktiv a pasív se uvádí
- na ř. 11 až 25 stav investičního majetku podle knihy investičního majetku,
- na ř. 27 až 29 stav materiálových zásob podle knihy materiálových zásob,
- na ř. 31 až 34 stav peněžních prostředků podle zůstatků účtů vykázaných v účetnictví na účtech 231-Základní běžný účet, 242-Běžné účty účelových fondů, 243-Běžné účty prostředků finančních fondů a 261-Pokladna,
- na ř. 38 a 41 stav dluhů podle knihy závazků,
- na ř. 39 stav účelových fondů, který se rovná zůstatku účtu 917-Účelové fondy.
- na ř. 40 stav zůstatků účtů 281-Krátkodobé bankovní úvěry a 951-Bankovní úvěry.
(2) V oddílu II. Vybrané ukazatele investičního majetku a materiálu podle kapitol se vykazují vybrané druhy investičního majetku a zásob podle kapitol.
 
Federální ministerstvo financí      Výkaz zisku a ztráty
schváleno     FMF č.j.V/2-31393/1992    sestavený k ....... 199..    Výsledovka Úč ROPO 4-02
s účinností pro rozpočtové         /v tis. Kčs/
a příspěvkové organizace

účetní jednotka doručí výkaz    čís.                Název nadřízeného
podle pokynu MF ČR a MF SR     řád. IKF  Rok  Měsíc IČO    orgánu
                                    ...................
                  01 ......x) ...  ..... .....   ...................
                                    Název a sídlo účetní
                                    jednotky
                                    ....................

                                    Stav k

                                 č.ř. Hlavní   Hospodářská
                                    činnost   činnost
                  a               b    1      2

I.  Tržby za prodej zboží              /604/    11
A.  Náklady vynaložené na prodané zboží       /504/    12
   Obchodní marže              ř. 11 - 12    13

II. Výroba                  ř. 15+16+17    14
 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a
   služeb                  /601+602/     15
 2. Změna stavu vnitroorganizačních
   zásob                   /+/- účty
                      účtové skupiny 61/  16
 3. Aktivace                /účtová skupina 62/ 17

B.1. Spotřeba materiálu a energie       /501 až 503/   18
 2. Služby                 /účtová skupina 51/ 19
   Přidaná hodnota            ř. 13+14-18-19    20

III. Provozní dotace                 /691/    21     x

C.  Osobní náklady            ř. 23+24+25      22
 1. Mzdové náklady                 /521/    23
 2. Náklady na sociální pojištění       /524+525/     24
 3. Sociální náklady             /527+528/     25

D.  Daně a poplatky              /531+532+538/   26
   Hrubý provozní výsledek          ř. 20+21-22-26  27

E.  Odpisy nehmotného a hmotného
   investičního majetku              /551/    28

IV. Tržby z prodeje nehmotného a hmotného
   investičního majetku a materiálu     /651+654/     29

F.  Zůstatková cena prodaného hmotného
   a nehmotného investičního majetku
   a pořizovací cena prodaného materiálu   /552+554/     30

   Výsledek z prodeje nehmotného a hmotného
   investičního majetku a materiálu     ř. 29 - 30    31

V.  Zúčtování rezerv a časového rozlišení   /656+658/     32

G.  Tvorba rezerv a časového rozlišení    /556+558/     33
   Rozdíl mezi zúčtování a tvorbou
   rezerv a časovým rozlišováním       ř. 32 - 33    34

VI. Tržby z prodeje cenných papírů         /653/    35

H.  Prodané cenné papíry              /553/    36
   Výsledek z prodeje cenných papírů     ř. 35 - 36    37


VII. Výnosy z finančního majetku:       ř. 39+40+41    38
 1. Výnosy z podílových cenných papírů
   a vkladů                 /652 AE/     39
 2. Výnosy z ostatních finančních investic  /652 AE/     40
 3. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    /655/    41

VIII.Ostatní výnosy            /účtová skupina 64/  42

I.  Ostatní náklady            /účtová skupina 54/  43

J.  Daň z příjmů               /591+595/     44

   Hospodářský výsledek za účetní období
   /položky 1 až VIII - položky A až J             45
   Kontrolní číslo     ř. 27+28+31+34+37+38+42 až 44    99

------------
x) IKF pro RO = 812093
  IKF pro PO = 821093

Odesláno dne:  Razítko:     Podpis vedoucího    Odpovídá za
                  účetní jednotky:    údaje:

                              Telefon:

Federální ministerstvo financí   Výkaz o plnění příjmů a výdajů
schváleno FMF č.j.V/2-31393/1992  rozpočtových organizací          Úč RO 2-04
s účinností pro rozpočtové     sestavený k ......... 199...
organizace                /v tis. Kčs/            Název nadřízeného
                                       orgánu
Účetní jednotka doručí výkaz    Čís.  IKF    Rok  Měsíc  IČO   .................
podle pokynů MF ČR a MF SR     řád.                   .................
                  01  810093   ...... ....... ......
                                       Název a sídlo účetní
                                       jednotky
                                       ....................

II. Rozpočtové příjmy

   Oddíl Paragraf Položka  Text Schválený  Výsledek  Oddíl Paragraf Položka Text Schválený Výsledek
                   rozpočet  od začátku                rozpočet od začát-
                         roku                       ku roku
   a    b     c    d   14     15     a    b    c    d   14    15
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

I. Rozpočtové výdaje
   Oddíl Paragraf Název Odvětví Údržba  Materiální  Služby  Cestovné  Mzdové
                   a opravy výdaje   a výdaje  (seskupení prostředky
                  (seskupení (seskupení nevýrobní položek   (seskupení
                  položek  položek   povahy   55)     položek 56)
                  52)    53)     (seskupení
                              položek
                              54)
   a    b      c      1     2      3      4     5

21               R
22               V
23               R
24               V
25               R
26               V
27               R
28               V
29               R
30               V
31               R
32               V
33               R
34               V
35               R
36               V
37               R
38               V
39               R
40               V
41               R
42               V
43               R
44               V
45               R
46               V
47               R
48               V
49               R
50               V
51               R
52               V
53               R
54               V

   Ostatní výplaty Dávky Neinvestiční Investiční Příspěvky příspěvkovým Dotace Úhrn
   fyzickým osobám sociálního  výdaje celkem výstavba  a podobným organizacím  státním  (sloupec
   (seskupení    zabezpečení  (sloupec    (seskupení (seskupení položek 59)  podnikům 8 až 12)
   položek 57)   (seskupení  1 až 7)    položek 51)              (seskupení
           položek 58)               na provoz na investice  položek
                                             60 a 61)
     6        7      8        9     10     11      12    13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

III. Doplňující údaje
Ukazatel                          č.ř.  Schválený  Výdaje
                                 rozpočet   náklady
                     a         b    16      17
      Materiální náklady               119    x
      Mzdové a ostatní osobní náklady         120    x
Náklady  Manka a škody                  121    x
      Ostatní náklady                 122    x
      5101 - Investice                123
      5102 - Projektová dokumentace          124
      5103 - Jiné investice - odvod za trvalé
         odnětí zemědělské půdy          125
      5104 - Jiné investice              126
Výdaje   5106 - Ostatní "jiné investice"         127
      5107 - Ostatní potřeby na investiční výstavbu  128
      5109 - Příspěvky jiným organizacím na
         sdruženou investiční výstavbu)      129
      5110 - Finanční investice            130
      5601 - Mzdy                   131
      5602 - Ostatní osobní výdaje (náklady)     132
                              133
                              134
                              135

IV. Resortní údaje
      Ukazatel                    č.ř. Schválený   Výdaje
                                 rozpočet   Náklady
               a               b    18      19
                                  136
                              137
                              138
                              139
                              140
                              141
                              141
                              142
                              143
                              144
                              145

Odesláno dne:     Razítko:     Podpis vedoucího    Odpovídající za údaje:
                     účetní jednotky:    o rozpočtu:
                                 o skutečnosti:

Došlo dne:                            Telefon:

Federální ministerstvo financí
č.j. V/2-31 393/1992                                MPO Úč 5-01

s účinností pro malé
příspěvkové organizace                               Název nadřízeného orgánu
                                          ........................
Účetní jednotka doručí výkaz   Roční výkaz hospodaření malých
podle pokynů MF ČR, MF SR    příspěvkových organizací             Název a sídlo účetní
                  k ........... 199...              jednotky ............
                   (v Kčs)

               Čís.  IKF   Rok   Měsíc   IČO
               řád.
               01 822093  ......  ....... .........

A. Přehled některých aktiv a pasiv
                           Čís.    Stav k 1.1.    Stav k
                           řád.
               a            b        1        2

AKTIVA
Nehmotný investiční majetek             11
Hmotný investiční majetek              12
Finanční investice                  13
Zásoby                        14
            v bance            15
Peněžní        ve spořitelně         16
prostředky       na investičním účtu      17
            v pokladně          18
Ceniny                        19
Dlužníci                       20

PASIVA
Dodavatelé                      21
Ostatní věřitelé                   22
            Kontrolní číslo        99

Výsledný zůstatek peněžních prostředků vykázaný na ř. 15 až 18 se rovná
součtu údajů na ř. 36 sl. 4, +/- ř. 39, sl. 4 + ř. 45 sl. 5 až 9.

Odesláno dne:     Razítko      Podpis vedoucího    Odpovídá za údaje:
                     účetní jednotky
                                 Telefon

II. Přehled příjmů a výdajů                      (v Kčs)
Název položky                    Čís.    Schválený     Výsledek
                           řád.    rozpočet     od začátku roku
               a            b       3          4
Příjmy
Zůstatek volný prostředků počátkem roku       23
            Příjmy od obyvatelstva    24
            z toho vstupné
Vlastní příjmy     Kčs ..................
            Ostatní příjmy        25
Úhrn /ř. 23 + 24 + 25/                26
Příspěvek od zřizovatele               27
Příjmy celkem /ř. 26 + 27/              28
Výdaje
Investice                      29
Mzdové prostředky a odměny za práce         30
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám      31
Materiální výdaje                  32
Práce a služby                    33
Finanční náklady /v tom příděly FKSP         34
Kčs ..........
Výdaje celkem /ř. 29 + 39 + 31 + 32 + 33 + 34/    35
Rozdíl příjmů a výdajů    /ř. 28 - 35/      36
Nevyúčtované      příjmy            37
zůstatky        výdaje (červeně)       38
průběžných       rozdíl   /ř. 37 - 38/   39
položek
            Kontrolní číslo        99

C. Přehled o příjmech a výdajích fondů
               č.ř. Fond kulturních Fond  Fond    Fond    Sdružené
                 a sociálních   odměn rezervní  reprodukce prostředky
                 potřeb               investičního
                                   majetku
      a         b    5       6    7     8     9
Stav k 1.1.         40
Příjmy během roku      41
Celkem            42
Výdaje na investice     43
Ostatní výdaje        44
Stav na konci období     45
   Kontrolní číslo     99

Federální ministerstvo financí   Výkaz o plnění rozpočtu obcí       Obce, okresy Úč 1-12
schváleno FMF č.j. V/2-31393/1992  a okresních úřadů
s účinností pro obce a okresní   sestavený k ........ 199 ...
úřady
                  Čís.                   Název nadřízeného orgánu
Účetní jednotka doručí výkaz    řád.  IKF  Rok  Měsíc  IČO     ........................
podle pokynů MF ČR a MF SR     01  813093 ....  ..... .......    ........................
                                       Název a sídlo účetní jednotky
                                       .............................
I. Celkový přehled rozpočtového hospodaření
                              č.ř.  Schválený  Výsledek od
                                  rozpočet  začátku roku
                              b     1      2
      Vlastní rozpočtové příjmy (ř. 104)       21
Příjmy   Celková dotace (ř. 141)             22
      Účelové prostředky poskytnuté během
      roku (ř. 142 až ř. 147)             23
      Ostatní příjmy (ř. 107 + 130 + 140)      24
Celkové příjmy (ř. 21 až 24)                25
      Na investice rozpočtových
      organizací   (ř. 79, sl. 12)         26
Výdaje   Na dotace příspěvkovým organizacím
      a státním podnikům (ř.79, sl.13+14+15+16)   27
      Neinvestičních rozpočtových organizací
                (ř. 79, sl. 11)       28
Celkové výdaje (ř. 26 až 28)                29
Celkový výsledek Převaha příjmů nad výdaji (ř.25 - ř.29) 30
hospodaření    Převaha výdajů nad příjmy (ř.29 - ř.25) 31

IV. Doplňující údaje k celkovému přehledu rozpočtového hospodaření

                  č.ř. Stav koncem                č.ř. Stav koncem
                     sledovaného                  sledovaného
                     období                     období
         a         b     3         a          b    3
Zůstatek peněžních prostředků            Přechodně  ze státního
na základním běžném účtu a     32        přijaté   rozpočtu     44
běžném účtu účelových fondů             prostředky  z rozpočtu
u peněžních ústavu (účty 231                   okresního úřadu 45
a 242)
Ostatní finanční vklady               z účtu    z rozpočtu jiné
uložené na bankovních účtech    33        272)     obce       46
(z účtu 069)                           ze státních
                                 fondů      47
Peníze na cestě (+/-, účet 262)  34               od ostatních
                                 subjektů     48
Pokladní hotovost (účet 261)    35
                           Účelové fondy (účet 917)   49
Poskytnuté dotace rozpočtovým
organizacím (účet 212)       36        Přebytek hospodaření
                           z minulého roku        50
       do rozpočtu obcí   37
Přechodně  příspěvkovým              Cizí platby na základním
poskytnuté  organizacím      38        běžném účtu          51
prostředky  podnikatelským
       subjektům       39        Přebytek hospodaření
(účty                        běžného roku         52
z účtové   ostatním
skupiny 27) organizacím      40        Součet (ř. 44 až 52)     53

Schodek hospodaření
minulého roku           41

Schodek hospodaření
běžného roku 42

Součet (ř. 32 až 42)        43

II. Výdaje
                     Údržba a  Materiální  Služby a  Cestovné  Mzdové   Ostatní
                     opravy   výdaje    výdaje   (seskupení prostředky výplaty
       Kapitola      Číslo (seskupení (seskupení  nevýrobní položek   (seskupení fyzickým
                 řádku  položek  položek   povahy   55)     položek   osobám
                     52)    53)     (seskupení       56)    (seskupení
                                 položek              položek
                                     54)                57)
         a        b    4     5       6     7     8      9

Vodní hospodářství      R  54
a životní prostředí      V  55
Zemědělství a výživa     R  56
               V  57
Doprava            R  58
               V  59
Obchod            R  60
               V  61
Školství           R  62
               V  63
Zdravotnictví         R  64
               V  65
Kultura            R  66
               V  67
Vnitřní správa        R  68
               V  69
Práce a sociální věci     R  70
               V  71
Místní hospodářství      R  72
               V  73
Výstavba           R  74
               V  75
Všeobecná pokladní správa   R  76
               V  77
Úhrn kapitol         R  78
               V  79

Číslo  Dávky    Neinvestiční  Investiční  Příspěvky příspěvkovým Dotace státním podnikům
řádku sociálního  výdaje celkem výstavba   a podobným organizacím (seskupení položek     Úhrn
    zabezpečení (sloupec    (seskupení  (seskupení položek 59) 60 a 61)         (sloupec
    (seskupení  4 až 10)    položek 51)                          11 až 16)
                        na provoz na investice na provoz na investice
     10     11       12      13     14      15     16      17
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

III. Příjmy

Seskupení  Položka  Název položky              č.ř. Schválený  Výsledek
položek        (v seskupení položek 15 název kapitoly)    rozpočet  od začátku roku
  a     b             c            d    18     19

      1401    Odvody z provozu příspěvkových
            organizací                80
 14    1402    Odvody z odpisů příspěvkových
            organizací                81
      1403    Ostatní odvody příspěvkových organizací  82
            Celkem seskupení položek 14        83

            Vodní hospodářství a životní prostředí  84
            Zemědělství a výživa           85
            Doprava                  86
            Obchod                  87
 15          Školství                 88
            Zdravotnictví               89
            Kultura                  90
            Vnitřní správa              91
            Práce a sociální věci           92
            Místní hospodářství            93
            Výstavba                 94
            Všeobecná pokladní správa         95
            Celkem seskupení položek 15        96
      1803    Daň z příjmů fyzických osob        97
      1804    Daň z nemovitostí             98
                                 99
                                100
 18    1809    Správní poplatky             101
      1815    Doplatky a přeplatky zrušených daní
            a poplatků                102
            Celkem seskupení položek 18       103

Vlastní rozpočtové příjmy (ř. 83 + 96 + 103)          104
      2002    Přijaté úvěry              105
 20    2005    Příjmy z komunálních dluhopisů      106
            Celkem seskupení položek 20       107

      2105    Přebytky hospodářské činnosti
            rozpočtových organizací         108
      2106    Proúčtování investic prováděných
            ve vlastní režii             109
      2113    Poplatek za lázeňský nebo rekreační
            pobyt                  110
      2114    Pokuty ukládané obcí a okresním úřadem  111
      2115    Sankční poplatky             112
      2116    Příspěvky státní pojišťovny
            na zábranná opatření           113
      2118    Výnosy regresních náhrad a úhrady
            nákladů regresního řízení        114
      2119    Příjmy z prodeje majetku ve
            vlastnictví obcí             115
      2120    Podíly z příjmů placených služeb a další
            rozpočtované příjmy ve zdravotnictví   116
 21    2121    Úroky z bankovních účtů z finančního
            hospodaření               117
      2122    Příjmy z realizace majetku
            nabytého státem             118
      2123    Ostatní a nahodilé příjmy        119
      2124    Poplatek ze psů             120
      2126    Poplatek za užívání veřejného
            prostranství               121
      2127    Poplatek ze vstupného          122
      2128    Poplatek z ubytovací kapacity
            v rekreačních a vzdělávacích zařízeních 123
      2129    Poplatek z reklamních zařízení      124
      2130    Dislokační poplatek           125
      2131    Poplatek z prodeje alkoholických
            nápojů a tabákových výrobků       126
      2132    Poplatek za povolení k vjezdu
            s motorovým vozidlem do vybraných
            míst a části měst            127
      2133    Příjmy z pronájmu majetku
            ve vlastnictví obcí           128
      2134    Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru
            a z vydobytých vyhrazených nerostů
            podle horního zákona           129
            Celkem seskupení položek 21       130
      2201    Převody prostředků na investice:
            7201 Vztahy mezi rozpočtem a peněžní
              fondy obcí a okresních úřadů    131
            7204 Převody z ostatních zdrojů
              rozpočtových organizací       132
            7206 Převody ze státních fondů
              republiky              133
            7210 Převody sdružených prostředků
              na investiční výstavbu       134
 22    2204    Převody prostředků na neinvestiční
            účely:
            7201 Vztahy mezi rozpočtem a
              peněžními fondy obcí
              a okresních úřadů          135
            7204 Převody z ostatních zdrojů
              rozpočtových organizací       136
            7206 Převody ze státních fondů
              republiky              137
            7210 Převody sdružených prostředků
              na neinvestiční účely        138
      2210    7201 Převody prostředků z rozpočtu
              do peněžních fondů (-)       139
            Celkem seskupení položek 22       140

            Dotace ze státního rozpočtu republiky
            do územních rozpočtů
            7101 Celková dotace           141
            7102 Mimořádná dotace během roku     142
            7104 Mimořádné odvody během roku (-)   143
 24    2401    7121 Účelové prostředky ze státního
              rozpočtu republiky k vyúčtování   144
            7123 Ostatní účelové prostředky ze
              státního rozpočtu republiky     145
      2402    Prostředky z rozpočtů okresních úřadů
            do rozpočtu obcí
            7125 Účelové prostředky od okresních
              úřadů                146
            7126 Ostatní prostředky od okresních
              úřadů                147
            Celkem seskupení položek 24       148
 Seskupení položek 20, 21, 22, 24 celkem (ř. 107+130+140+148) 149
 Úhrn rozpočtových příjmů         (ř. 104+149)     150

V. Různé ukazatele

         Text                      č.ř.
         a                       b      20    21
                                151
                                152
                                153
                                154
                                155
                                156
                                157
                                158

Odesláno dne:    Razítko:      Podpis vedoucího      Odpovídá za údaje:
                     účetní jednotky:      (jméno a podpis)
                                   o skutečnosti:
                                   o rozpočtu:
    Došlo dne:
                                   telefon:

Federální ministerstvo financí
č.j. V/2-31 393/1992                          Malé obce Úč 6-01

s účinností pro malé obce                       Název nadřízeného
                                    orgánu ............
Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF ČR a MF SR    Roční přehled aktiv a pasiv obcí   Název a sídlo účetní
                   k 31. 12. .........       jednotky ...........
                   (v Kčs)             ....................

                 Čís.  IKF  Rok  Měsíc  IČO
                 řád.
                 01  814093 .....  ...... .......