Opatření ze dne 11.10.1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů

26.10.1996 | Sbírka:  283/51 437/1996 | Částka:  81/1996ASPI
283/51 437/1996
Opatření
Ministerstva financí ze dne 11. října 1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů
Změna: 283/83 894/1996
Změna: 111/3 557/1997
Změna: 11/3 560/1997
Změna: 111/61 721/1997
Referenti:
Ing. J. Lehkoživ
tel. 2454 2691
Ing. D. Sokolová
tel. 2454 2669
Ing. J. Eminger
tel. 2454 2675
Ministerstvo financí ČR podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy č. 1 k tomuto opatření.
(3) Vzory finančního výkazu o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných a finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných a obecné vysvětlivky k sestavování uvedených výkazů tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření. Tyto výkazy předkládají
a) ústřední orgány státní správy a další orgány, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu (dále jen "ústřední orgány"),
b) rozpočtové organizace,
c) okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, magistrátní úřady měst Brno, Ostrava, Plzeň - dále jen "okresní úřady",
d) obecní úřady,
e) dobrovolné svazky obcí.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Tímto opatřením se ruší:
- čl. II a čl. III přílohy č. 2 k opatření FMF č.j. V/2 - 31393/92, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové organizace a obce,
- Opatření MF ČR č.j. 283/1 900/1994
- Opatření MF ČR č.j. 283/73 243/1994
- Opatření MF ČR č.j. 283/52 433/1994
- Opatření MF ČR č.j. 283/5 720/1996,
kterými se stanoví změny výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů a dále
- Opatření MF ČR č.j. 283/56 347/1994
- Opatření MF ČR č.j. 283/73 243/1994
- Opatření MF ČR č.j. 283/58 841/1995
- Opatření MF ČR č.j. 283/5 720/1996,
kterými se mění a doplňuje výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem l. ledna 1997.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příloha 1
Změny účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce - zapracována do textu novelizovaného opatření FMF č. V/20 530/1992
Příloha 2
zrušena
A.
zrušeno
B.
zrušeno
C.
zrušeno
zrušeno