Opatření ze dne 3.1.1995, kterým se doplňuje opatření č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

18.1.1995 | Sbírka:  283/73 243/1994 | Částka:  1/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-31 393/1992
Pasivní derogace: 283/51 437/1996
FZ129/94
Opatření
Ministerstva financí České republiky
č.j. 283/73 243/1994
ze dne 3. ledna 1995,
kterým se doplňuje opatření FMF čj. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto doplňkem se stanoví změny v účetním výkazu Výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Obce, okresy Úč 1-12), Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04) a ve Výkazu zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4-02).
(2) Ve výkazu Obce, okresy Úč 1-12 , v části III. Příjmy, se doplňuje řádek 151, na kterém se uvádí § 7128, položka 2404 - Příspěvky obcí dobrovolným svazkům obcí. Obec poskytující rozpočtové prostředky vykáže tento údaj v záporné hodnotě, kdežto dobrovolný svazek obcí v hodnotě kladné.
V souvislosti s touto úpravou se mění číslo dosavadního řádku 151 na 152, číslo řádku 152 na 153 a číslo řádku 153 na 154.
(3) Ve výkazu Úč RO 2-04 se provádějí tyto změny :
a) v části III. Doplňující údaje se
- na řádce 133 uvádějí "institucionální prostředky na výzkum a vývoj",
- na řádce 134 uvádějí "účelové prostředky na výzkum a vývoj".
Údaje na řádce 133 a 134 uvádějí pouze rozpočtové organizace ústředně řízené sféry,
b) v roční příloze k výkazu se doplňuje :
- řádek 47 - Výdaje na informační techniku a technologie investičního charakteru. Těmito výdaji (rozpočtovanými a hrazenými ze seskupení položek 51) se rozumí zejména :
- hardware : počítače (mainframe) včetně periferních zařízení, personální počítače a pracovní stanice včetně periferních zařízení a další zařízení sloužící ke zpracování, archivování, přenosu a zabezpečení dat které není pevně spojené s budovou,
- software pořízený současně s hardware jako investice,
- projektová dokumentace.
- řádek 48 - Výdaje na informační techniku a technologie neinvestičního charakteru. Těmito výdaji (rozpočtovanými a hrazenými ze seskupení položek 53 a 54) se rozumí zejména :
- software (aplikované programové vybavení),
- nosiče informací včetně magnetických medií, ostatní materiál a vybavení výpočetních středisek,
- zpracování dat dodavatelským způsobem,
- školení pracovníků při zavádění informačních systémů nebo při jejich inovaci.
(4) Výkaz Výsledovka Úč ROPO 4-02 se upravuje
a) na část označenou "Výnosy a náklady", která obsahuje údaje uváděné na řádcích 11 - 45,
b) na část označenou "Doplňující údaje". Na řádce 46 se uvádějí "Přijaté dotace na investice ze státního rozpočtu a z rozpočtu územních orgánů". Údaj se přebírá z analytického účtu k účtu 916 - Fond reprodukce investičního majetku. Na řádce 47 se uvádějí "Přijaté příspěvky na provoz ze státního rozpočtu a rozpočtu územních orgánů". Údaj se přebírá z analytického účtu k účtu 691 - Provozní dotace. Na řádce 48 se uvádějí "Přijaté příspěvky na výzkum a vývoj". Údaj ze přebírá ze samostatného stejnojmenného analytického účtu k účtu 691 - Provozní dotace.
Vzory výkazů jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje 1. lednem 1995.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
k Výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací
(Úč RO 2-04)
sestavená k 31. 12. 199...
(v tis. Kč)
  číslo kapitoly
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|                                 |  |  Výdaje -  |
| Položka                             |  |  čerpání  |
|                                 | Č.|  rozpočtu od|
|                                 | ř.|  poč. roku  |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|                     a            | b |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|                                 | 1 |        |
|5406 - Různé finanční výdaje                   |  |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5407 - Příděly fondu kulturních a sociálních potřeb        | 2 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5411 - Pojistné všeobecného zdravotního pojištění         | 3 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5412 - Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek        |  |        |
|    na státní politiku zaměstnanosti              | 4 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5413 - Výdaje na bankovní služby                 | 5 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5414 - Splátky úvěrů                       | 6 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5415 - Úhrada úroků z úvěrů a půjček včetně úroků z prodlení   | 7 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5701 - Ostatní peněžité požitky nebo náhrady vyplácené      |  |        |
|    fyzickým osobám                      | 8 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5702 - Stipendia                         | 9 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5703 - Příspěvky poskytované občanům podle zvláštních předpisů  |10 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5820 - Ostatní peněžité dávky                   |11 |        |
|   +------------------------------------------------------------+---+---------------+
|   | z toho : pasívní politika zaměstnanosti (uvádí jen MPSV ČR)|12 |        |
+-----+------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5821 - Věcné dávky                        |13 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5822 - Lázeňská péče                       |14 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5823 - Rekreace                              |15 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5829 - Příspěvek na nájemné                    |16 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5901 - Příspěvky vedlejším hospodářstvím             |17 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5902 - Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz        |18 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5903 - Příspěvky občanským sdružením na neinvestiční výdaje    |19 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5904 - Příspěvky na družstevní bytovou výstavbu          |20 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5905 - Příspěvky a dary mezinárodním organizacím         |21 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5906 - Příspěvky příspěvkovým organizacím na investice      |22 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5907 - Příspěvky občanským sdružením na investice         |23 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5908 - Příspěvky ostatním organizacím na investice        |24 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5909 - Ostatní příspěvky                     |25 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5910 - Dotace zdravotním pojišťovnám               |26 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5912 - Dotace soukromým školám                  |27 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5913 - Dotace církvím a náboženským společnostem         |28 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5914 - Dotace církevním školám                  |29 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|5915 - Poskytnuté sdružené prostředky na provozní účely      |30 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6001 - Dotace  státním podnikům  a ostatním státním      |  |        |
|    hospodářským organizacím zlepšující hospodářský výsledek  |31 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6002 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským |  |        |
|    organizacím do zdrojů k rozdělení             |32 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6003 - Ostatní dotace státním podnikům a ostatním státním     |  |        |
|    hospodářským organizacím                  |  |        |
|    (uvádějí jen organizace ústředně řízené sféry)      |  |        |
|                                 |  |        |
|   - Dotace do zdrojů k rozdělení (uvádějí jen organizace    |  |        |
|    ve sféře místních rozpočtů)                |33 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6004 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským |  |        |
|    organizacím na investice                  |34 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6005 - Dotace obchodním společnostem zlepšující hospodářský  |  |        |
|    výsledek                          |35 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6006 - Dotace obchodním společnostem do zdrojů k rozdělení    |36 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6007 - Ostatní dotace obchodním společnostem           |37 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6008 - Dotace obchodním společnostem na investice         |38 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6009 - Dotace fyzickým osobám na podnikatelskou činnost      |39 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6011 - Ostatní účelové dotace                   |40 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6015 - Dotace na investiční výstavbu               |41 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6101 - Dotace zemědělským podnikům na investice          |42 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|6104 - Dotace výrobním a spotřebním družstvům na investice    |43 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|63..                               |  |        |
|   - Dotace ze státního rozpočtu do místních rozpočtů      |  |        |
|    na investice (uvádí jen MF ČR)               |44 |        |
|    -----------------------------------------------------------+---+---------------+
|   - Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu do místních    |  |        |
|    rozpočtů (uvádí jen MF ČR)                 |45 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|   - Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti          |  |        |
|    (uvádí jen MPSV ČR)                    |46 |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|   - Výdaje na informační techniku a technologie        |47 |        |
|    investičního charakteru                  |  |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+
|   - Výdaje na informační techniku a technologie        |48 |        |
|    neinvestičního charakteru                 |  |        |
+------------------------------------------------------------------+---+---------------+


+-----------------------------------------------------------+--------------------------+
|Odesláno dne :          Razítko:         | Odpovídající za     |
|                              | údaje:         |
|                              |             |
|                              | Telefon:        |
|Došlo dne :                        |             |
+-----------------------------------------------------------+--------------------------+