Opatření ze dne 27.7.1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

31.8.1995 | Sbírka:  283/47 773/95 | Částka:  49/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
283/47 773/95
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 27. července 1995,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vydané FMF č.j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992 ve znění pozdějších změn a doplňků, pokud provozují hospodářskou činnost.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce účtující o hospodářské (zdaňované) činnosti
(1) V účtové osnově a postupech účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce se upravují názvy účtů 559 a 659 takto:
559 - Tvorba zákonných opravných položek
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
(2) V úvodních ustanoveních se článek XII odst. 4 nově upravuje takto:
"Opravné položky k pohledávkám se mohou vytvářet v případech pochybných pohledávek vzniklých v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny. Přípustná výše opravných položek je stanovena zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tvorba, snížení nebo zrušení opravných položek prostřednictvím účtů 391 - Opravná položka k pohledávkám, 559 - Tvorba zákonných opravných položek a 659 - Zúčtování zákonných opravných položek). Výše opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100% nominální hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou té pohledávky, u které došlo k jejímu zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje na účtu 643 - Platby na odepsané pohledávky. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené na podrozvahových účtech".
(3) Článek XII odst. 10 úvodních ustanovení se upravuje takto:
"Rozpočtové a příspěvkové organizace a obce opravné položky nevytvářejí ani o nich neúčtují, s výjimkou opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti".
(4) V účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy se mění v článku X v prvním odstavci prvá věta takto:
"Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám se vyúčtuje na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Přijatá úhrada pochybné pohledávky se vyúčtuje v přijaté výši na vrub účtu 241 - Běžný účet a ve prospěch příslušného účtu pohledávek. Rozdíl mezi přijatou úhradou a nominální výší pohledávky se vyúčtuje na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky a ve prospěch účtu pohledávek. Současně se vyúčtuje snížení popř. zrušení opravné položky k pohledávkám na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek. Uvedený postup se vztahuje jak na opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, tak na opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, vytvářené podle § 8 a § 8a zákona 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
(5) V účtové třídě 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací se v čl. II doplňuje bod 5.3. takto:
"Na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky se v hospodářské činnosti účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se na účtu 543 účtuje v hospodářské činnosti odpis pohledávky v souladu s čl. V (přechodná ustanovení k čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nominální hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech".
(6) V účtové třídě 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací se v čl. II bodu 6.6. mění název účtu 559 na 559 - Tvorba zákonných opravných položek.
(7) V účtové třídě 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací se v čl. II bodu 5.8. mění název položky 659 na 659 - Zúčtování zákonných opravných položek.
(8) V účtové třídě 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací se v čl. II bodu 5.8. nahrazuje poslední věta tímto textem:
"Ztrátové položky, k jejichž úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zákona o konkursu a vyrovnání, se účtuje na účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky".
(9) V účtové třídě 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty se doplňuje čl. VI bod 2 takto:
"Rezervy vytvořené na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení se převedou ke dni účinnosti (tj. k 1. srpnu 1995) zákona č. 132/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů na účet 391 - Opravná položka k pohledávkám, a to ke konkrétním pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení".
(10) V účtové osnově a postupech účtování pro malé obce se v čl. I odst. 3 doplňují účty 391 - Opravná položka k pohledávkám, 559 - Tvorba zákonných opravných položek a 659 - Zúčtování zákonných opravných položek. Postup účtování je stejný, jak je uvedeno v bodech 4 a 5 s tím, že pohledávka, ke které je opravná položka vytvořena, je zaúčtována u malých obcí na účtu 399 - Vyrovnávací účet malých obcí, který zde plní funkci účtu pohledávek.
(11) Pokud rozpočtové organizace sledují hospodářskou činnost, při které nedochází k složitějšímu koloběhu hospodářských prostředků, výjimečně na účtech rozpočtového hospodaření, neúčtují o opravných položkách k pohledávkám shora uvedeným způsobem, ale upraví o příslušnou částku předpis příjmů na účtu 205 (215) - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a na účtu 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy.