Opatření ze dne 10.11.2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

29.11.2000 | Sbírka:  283/76 104/2000 | Částka:  11/2000ASPI
283/76 104/2000
Opatření
Ministerstva financí,
ze dne 10. listopadu 2000
kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Změna: 283/54 991/2001
Změna: 283/77 227/2001
Referent:
Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258
Jaroslava Svobodová, tel. 5704 4163
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace1) a pro jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti v souladu se zvláštními právními předpisy2) není podnikání.
(2) Účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace tvoří přílohy tohoto opatření.
(3) Toto opatření včetně příloh podle odst. (2) bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Zrušuje se
(1) Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce FMF čj. V/20 530/1992, ve znění opatření:
č.j. 283/16 421/1993 ze dne 15. 3. 1993
č.j. 283/69 817/1993 ze dne 27. 12. 1993
č.j. 283/16 890/1994 ze dne 25. 3. 1994
č.j. 283/73 246/1994 ze dne 28. 12. 1994
č.j. 283/47 773/1995 ze dne 27. 7. 1995
č.j. 283/71 706/1995 ze dne 29. 12. 1995
č.j. 283/3 770/1996 ze dne 24. 1. 1996
č.j. 283/51 437/1996 ze dne 11. 10. 1996
č.j. 283/71 761/1996 ze dne 11. 11. 1996
č.j. 283/74 734/1997 ze dne 2. 12. 1997
č.j. 283/50 989/1998 ze dne 20. 8. 1998
č.j. 283/81 620/1998 ze dne 30. 11. 1998
č.j. 283/93 486/1998 ze dne 7. 1. 1999
č.j. 283/78 179/1999 ze dne 22. 11. 1999,
(2) Opatření FMF č. j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví vzory účetních výkazů pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších opatření,
(3) Opatření MF ČR č. j. 283/86 550/1997, kterým se mění a upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (ÚČ ROPO 3-02) a Roční přehled aktiv a pasiv (Malé obce Úč 6-01),
(4) Opatření MF ČR č. j. 283/37 260/1993, kterým se stanoví způsob sestavení výkazu zisku a ztráty ÚČ ROPO 4-02 pro malé obce,
(5) Opatření MF ČR č. j. 283/32 774/96, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací, ve znění pozdějších opatření.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Příl.1
Účtová osnova pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a předměty
04 - Pořízení dlouhodobého majetku
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
06 - Dlouhodobý finanční majetek
061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
Účtová třída 1 - Zásoby
11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata
13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě
19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty
20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu
201 - Financování výdajů organizačních složek státu
202 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím
204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu
206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku
21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků
211 - Financování výdajů územních samosprávných celků
212 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím
214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků
216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku
217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků
22 - Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu
221 - Limity výdajů
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
224 - Běžné účty státních fondů
225 - Běžné účty finančních fondů
23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků
231 - Základní běžný účet
232 - Vkladový výdajový účet
235 - Příjmový účet
236 - Běžné účty peněžních fondů
24 - Ostatní bankovní účty
241 - Běžný účet
243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
245 - Ostatní běžné účty
25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
255 - zrušen
256 - Ostatní cenné papíry
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku
26 - Peníze
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
263 - Ceniny
27 - Návratné finanční výpomoci
271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
28 - Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci
281 - Krátkodobé bankovní úvěry
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 - Emitované krátkodobé dluhopisy
289 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy
316 - Ostatní pohledávky
32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků
35 - Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
37 - Jiné pohledávky a závazky
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení
Účtová třída 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků
41 - Materiální náklady
410 - Materiální náklady
42 - Služby a náklady nevýrobní povahy
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
43 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
430 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
44 - Mzdové a ostatní osobní náklady
440 - Mzdové a ostatní osobní náklady
45 - Dávky sociálního zabezpečení
450 - Dávky sociálního zabezpečení
46 - Manka a škody
460 - Manka a škody
Účtová třída 5 - Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací
50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
53 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis pohledávky
544 - Úroky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady
55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 - Prodané cenné papíry a vklady
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek
59 - Daň z příjmů
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží
61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob
611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovarů
613 - Změna stavu zásob výrobků
614 - Změna stavu zvířat
62 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
64 - Ostatní výnosy
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále
643 - Platby na odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kursové zisky
648 - Zúčtování fondů
649 - Jiné ostatní výnosy
65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
651 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
652 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
654 - Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
69 - Provozní dotace
691 - Provozní dotace
Účtová třída 7 a 8
Územní samosprávné celky mohou tyto účtové třídy využít pro vedení účetnictví nákladů a výnosů jednotlivých činností provozovaných v rámci hospodářské činnosti.
Příspěvkové organizace mohou využít tyto účtové třídy pro vedení účetnictví nákladů a výnosů podle činností nebo vnitroorganizačních útvarů.
Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 v souladu s článkem XIX úvodních ustanovení.
Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
90 - Majetkové fondy
901 - Fond dlouhodobého majetku
902 - Fond oběžných aktiv
903 - Fond hospodářské činnosti
909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
91 - Finanční a peněžní fondy
911 - Fond odměn
912 - Fond kulturních a sociálních potřeb
914 - Fond rezervní
916 - Fond reprodukce majetku
917 - Peněžní fondy
918 - Ostatní finanční fondy
92 - Zvláštní fondy organizačních složek státu
921 - Státní fondy
922 - Ostatní zvláštní fondy
93 - Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let
94 - Rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
941 - Rezervy zákonné
95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
953 - Emitované dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
96 - Závěrkové účty
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet hospodářského výsledku
964 - Saldo výdajů a nákladů
965 - Saldo příjmů a výnosů
97 až 99 Podrozvahové účty
971 - 998 - Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Příl.2
Postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Úvodní ustanovení
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
(1) Hmotný a nehmotný majetek je vymezen tímto opatřením v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví (dále jen zákon), zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
(2) Finančním majetkem se rozumějí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy) a půjčky.
(3) Dlouhodobý majetek a závazky jsou takové, jejichž doba využitelnosti, popř. sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok.
Dlouhodobý hmotný majetek jsou i nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním, nebo byly již dříve oceněny (např. soudním znalcem), nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání. Současně se tento majetek vede v seznamech kulturních památek.
Krátkodobý majetek a závazky jsou takové, jejichž doba využitelnosti nebo splatnosti je do jednoho roku nebo kratší než jeden rok.
(4) Účetní jednotkou, která vede účetnictví podle této účtové osnovy, jsou organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace jimi zřizované. Poněvadž tato účtová osnova a postupy účtování jsou v řadě případů shodné, platí, že účetní jednotkou se rozumějí všechny tyto organizace. Pokud je v textu uvedena organizační složka státu, pak se tím rozumí organizační složky státu uvedené v § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. Pokud jsou v textu uvedeny územní samosprávné celky, pak se tím rozumějí kraje, magistráty, obce a dobrovolné svazky obcí.
(5) Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém účetní jednotka má 20 % a větší, nejvýše však 50 % podíl (účast) na jeho základním kapitálu.
(6) Podnikem s rozhodujícím vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka větší než 50 % podíl na jeho základním kapitál. V tomto případě má rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitál či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.
(7) Skupinou podniků se rozumí mateřská společnost a podniky s rozhodujícím vlivem a podniky s podstatným vlivem.
(8) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek, které se sdružily na základě smlouvy, přičemž toto sdružení nemá právní subjektivitu.
(9) Účetní jednotky, které vedou účetnictví podle této účtové osnovy, v souladu s platnými finančně právními předpisy mohou tvořit majetkové, peněžní a finanční fondy.
(10) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
Čl.II
Syntetické účty
(1) V účtové osnově jsou uplatněny syntetické účty končící číselnými znaky 1 až 9 s výjimkou účtové třídy 4.
(2) Účetní jednotky mohou použít na základě svého rozhodnutí analytické členění k syntetickým účtům v souladu s Čl. III úvodních ustanovení.
Čl.III
Hlediska pro vytváření analytického členění účtů
Při vytváření analytického členění účtů berou účetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků. U cenných papírů se v oddělené analytické evidenci sledují cenné papíry v umořovacím řízení,
b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,
c) členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok),
d) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených zákonem,
e) členění podle položek účetní závěrky a podle požadavků na zveřejňování údajů z ní,
f) členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou,
g) oddělené sledování nákladů a výnosů příspěvkovými organizacemi spojených s provozováním jejich hlavní činnosti a hospodářské činnosti,
h) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního hospodářského výsledku před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,
i) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
j) členění z hlediska potřeb rozpočtového finančního řízení účetní jednotky,
k) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména orgánů státní statistiky.
Čl.IV
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih v souladu s ustanoveními zákona postupují účetní jednotky takto:
I. Otevírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 962-Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 961-Počáteční účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch účtu 961 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta plynoucí z hospodářské činnosti provozované územním samosprávným celkem a z celkové činnosti příspěvkové organizace, zaúčtovaný ve prospěch, popř. na vrub účtu 962-Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 961-Počáteční účet rozvažný.
(4) Saldo výdajů a nákladů organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků vzniklé v minulém účetním období se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti nebo Dal účtu 961-Počáteční účet rozvažný na vrub nebo ve prospěch účtu 964-Saldo výdajů a nákladů.
(5) Saldo příjmů a výnosů organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků vzniklé v minulém účetním období se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti nebo Dal účtu 961-Počáteční účet rozvažný na vrub nebo ve prospěch účtu 965-Saldo příjmů a výnosů.
(6) Po otevření účetních knih, jako účetní případ měsíce ledna, se zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387, se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(7) Vypořádání zisku nebo ztráty hospodářské činnosti, kterou provozuje územní samosprávný celek anebo který je výsledkem hospodaření příspěvkové organizace, se provede v souladu s platnými finančně právními předpisy. Způsob účtování účetních případů spojených s vypořádáním zisku nebo ztráty je popsán v Čl. V. účtové třídy 9.
II. Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné zůstatky na účtech
- účtových skupin 20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu a 21-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků (s výjimkou účtů 205 a 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu resp. územních samosprávných celků, 206 a 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku, 217-Zúčtování příjmů územních samosprávných celků, 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a účtů 202 a 212-Poskytnuté dotace organizačním složkám státu resp. územním samosprávným celkům, které koncem účetního období zůstatek mít nemohou),
- účtových skupin 22-Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu, (s výjimkou účtu 224-Běžné účty státních fondů a účtu 225-Běžné účty finančních fondů) a
- účtové třídy 4-Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků
se převedou podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch účtu 964-Saldo výdajů a nákladů.
(3) Konečné stavy na účtech organizačních složek státu a územních samosprávných celků
- 205 a 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu resp. územních samosprávných celků a 206 a 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku
se převedou podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch účtu 965-Saldo příjmů a výnosů. Konečné stavy na účtech 217 a 218 se převedou podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch účtu 933.
(4) Konečné zůstatky ostatních účtů aktiv se přeúčtují na vrub účtu 962-Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky ostatních účtů pasiv se přeúčtují ve prospěch účtu 962. Na vrub nebo ve prospěch účtu 962 se přeúčtuje též
- zůstatek účtu 963-Účet hospodářského výsledku (v případě vzniklého zisku nebo ztráty),
- zůstatek účtu 964-Saldo výdajů a nákladů,
- zůstatek účtu 965-Saldo příjmů a výnosů,
- zůstatek účtu 933-Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
Čl.V
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví zákon a opatření Ministerstva financí o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanoveními zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a splatná daňová povinnost účetní jednotky za účetní období,
d) u hospodářské činnosti územních samosprávných celků a u příspěvkových organizací se zjistí účetní hospodářský výsledek převodem nákladových účtů na vrub účtu 963-Účet hospodářského výsledku a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 963,
e) provede se převod některých syntetických účtů na účty 964-Saldo výdajů a nákladů a 965-Saldo příjmů a výnosů tak, jak je to uvedeno v článku IV této přílohy postupů účtování.
(3) Na podkladě údajů účtu 962-Konečný účet rozvažný a účtu 963-Účet hospodářského výsledku se sestaví účetní závěrka. Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků se sestaví na podkladě konečných zůstatků vykázaných v účetnictví koncem účetního období na účtech, které se převádějí na účty 964 - Saldo výdajů a nákladů, 965 - Saldo příjmů a výnosů a 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let.
Čl.VI
Zákaz vzájemného zúčtování
(1) V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno vzájemně zúčtovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) vyúčtování zbylého materiálu z poškozeného dlouhodobého hmotného majetku a získaných materiálových zásob při demontáži dlouhodobého hmotného majetku (např. pneumatiky apod.),
d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
(2) Organizační složky státu a územní samosprávné celky mohou vzájemně zúčtovat výdaje nebo příjmy v souladu s platnými právními předpisy.
(3) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.
Čl.VII
Okamžik uskutečnění účetního případu
(1) Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů).
(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy u zúčastněných stran zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění dne účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou v analytické evidenci a při inventarizaci v inventurním soupisu.
Čl.VIII
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy zachycují územní samosprávné celky za provozovanou hospodářskou činnost a příspěvkové organizace podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného účetního období,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období (účet 381)
- výdajů příštích období (účet 383),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 384)
- příjmů příštích období (účet 385).
(2) Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.
(3) Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené.
(4) Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(5) Časové rozlišení není nutno používat v případech,
- kdy se jedná o nevýznamné částky, a jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku.
(6) Příjmy a výdaje se u organizačních složek státu a územních samosprávných celků časově nerozlišují.
(7) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním opatřením a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně a je nutné přitom postupovat v souladu s ustanoveními zákona.
Čl.IX
Zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví
(1) Hospodářský výsledek se zjišťuje u územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za
a) hlavní činnost (hlavní činností se rozumí činnosti vyplývající z poslání účetních jednotek na základě zvláštního právního předpisu),
b) hospodářskou činnost (hospodářskou činností se rozumí činnosti stanovené zvláštním právním předpisem např. doplňková, vedlejší, podnikatelská a jiná nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve statutu, zřizovací listině apod.).
(2) Územní samosprávné celky a příspěvkové organizace za provozovanou hospodářskou činnost zjistí hospodářský výsledek před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 55 s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů.
(3) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5.
(4) Organizační složky státu použijí účty účtové třídy 5 a 6 a bankovní účet v souladu s ustanovením § 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 (např. pro závodní stravování apod.).
Čl.X
Daňový náklad
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů a účtuje se o ní u hospodářské činnosti územních samosprávných celků a příspěvkových organizací na účtech v účtové skupině 59-Daň z příjmů.
(2) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů, takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 591-Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341-Daň z příjmů.
Čl.XI
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Územní samosprávné celky a příspěvkové organizace mohou vytvářet zákonné rezervy pouze v hospodářské činnosti, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů. Tituly, na které je dovolena tvorba zákonných rezerv, jsou obsaženy ve vnitroorganizační směrnici, vnitroorganizačním předpisu ap.
(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Čl.XII
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace opravné položky nevytvářejí ani o nich neúčtují, s výjimkou opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti.
(2) Opravné položky k pohledávkám se mohou vytvářet v případech pochybných pohledávek vzniklých v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny. Přípustná výše opravných položek je stanovena zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tvorba, snížení nebo zrušení opravných položek se účtuje na účtech 391 - Opravná položka k pohledávkám, 559 - Tvorba zákonných opravných položek a 659 - Zúčtování zákonných opravných položek).
Výše opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100 % jmenovité hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou té pohledávky, u které došlo k jejímu zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje na účtu 643 - Platby na odepsané pohledávky. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené na podrozvahových účtech.
(3) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.
(4) Opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Pokud se na určitý titul snížení majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(6) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty pohledávky je zakázáno.
(7) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů. Jde zejména o případ, kdy není závazek splacen (nebo splácen) včas a podle smlouvy vzniká povinnost platit např. úroky z prodlení či penále.
Čl.XIII
Kursové rozdíly
(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu v souladu s § 24, odst. 4 zákona směnným kursem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo k EURu. Pro přepočet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se může použít k okamžiku uskutečnění účetního případu kurs, za který byl obchod uskutečněn.
(2) Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9), účtů úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků, popř. inkasa pohledávek do výdajů (nákladů), popř. do příjmů ( výnosů).
(3) Kursové rozdíly zjištěné k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona na bankovních účtech organizačních složek státu a územních samosprávných celků a na bankovních účtech peněžních a finančních fondů organizačních složek státu a územních samosprávných celků (účtová skupina 22 a 23) se účtují
a) na vrub účtu 231 - Základní běžný účet a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků při vzniku kursového zisku,
b) na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet při vzniku kursové ztráty,
c) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků a ve prospěch souvztažných účtů účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy při vzniku kursového zisku a
d) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy a ve prospěch účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků při vzniku kursové ztráty,
e) na vrub účtů 224 - Běžné účty státních fondů a 225 - Běžné účty finančních fondů a ve prospěch účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy (popř. účtu 921 - Státní fondy, pokud by tento případ nastal u státních fondů),
f) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 91 - Finanční a peněžní fondy (popř. účtu 921 -Státní fondy) a ve prospěch účtu 224 - Běžné účty státních fondů a účtu 225 - Běžné účty finančních fondů organizačních složek státu při vzniku kursové ztráty.
Kursové rozdíly, které se týkají hospodářské činnosti územně samosprávných celků a příspěvkových organizací se účtují
a) na finančních účtech účtových skupin 24 a 26 a na vrub účtu 545 - Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky a
b) na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí a na účtu 067 - Ostatní dlouhodobé půjčky se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasív v účtové skupině 38,
c) kursové rozdíly z cenných papírů znějících na cizí měnu oceněných reálnou hodnotou (tj. cenné papíry k obchodování a k prodeji) se ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou. V případě, kdy se cenné papíry nebo podíly neoceňují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly zaúčtují na účet 386 - Kursové rozdíly aktivní nebo na účet 387 - Kursové rozdíly pasivní.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem.
Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu.
(2) Rozdíly podle bodu 1 se účtují v souladu s ustanoveními zákona vždy do nákladů, popř. výnosů s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, pokud byla dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřena,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v oddělené analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) přebytku dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kdy je nutno účtovat na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku u organizačních složek státu a územních samosprávných celků a u příspěvkových organizací účetním zápisem ve prospěch účtu oprávek. Přebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zaúčtuje na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku.
Čl.XV
Cenné papíry a podíly
(1) Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují podle § 25 zákona. Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (v případě dlouhodobého finančního majetku) nebo na účet 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (v případě krátkodobého finančního majetku).
(2) Cenné papíry a podíly se pro účely tohoto opatření člení na
a) majetkové účasti, to jsou cenné papíry a podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv; (účet 062 - Majetkové účasti s podstatným vlivem a účet 061 - Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem),
b) dlužné cenné papíry držené do splatnosti, to jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost je držet do splatnosti. Účtuje se zde i o cenných papírech držených do splatnosti se splatností kratší než jeden rok; (účet 063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti),
c) cenné papíry určené k obchodování, to jsou cenné papíry držené po dobu kratší než jeden rok za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období; (účet 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování a účet 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování),
d) ostatní cenné papíry, které nelze zařadit pod písm. a) až c); (účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek).
(3) Cenné papíry se účtují na příslušný účet v analytickém členění minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které cenné papíry znějí. Podíly se sledují na příslušném účtu v analytickém členění minimálně podle měny, na kterou znějí, a podle společností, ve kterých má účetní jednotka podíl.
(4) Dlužným cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. kupónový dluhopis, bezkupónový dluhopis a směnky (pokud nejsou platebním prostředkem).
(5) Cenné papíry a podíly uvedené v bodě (2) písm. a) se oceňují pořizovací cenou podle § 25 zákona, případně mohou být oceněny ekvivalencí (protihodnotou) podle § 27 odst. 5 zákona.
(6) Cenné papíry uvedené v bodě (2) písm. b) se oceňují při pořízení pořizovací cenou podle § 25 zákona. K rozvahovému dni se oceňují podle § 27 odst. 5 zákona.
(7) Cenné papíry uvedené v bodě (2) písm. c) a d) se oceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 zákona, která se zjišťuje k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona.
(8) Změna reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub nebo ve prospěch analytického účtu příslušného finančního majetku a ve prospěch nebo na vrub účtu 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku.
(9) U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů účtové skupiny 65.
O úrokovém výnosu se účtuje ve věcné a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru).
Úrokovým výnosem u dlužných cenných papírů se rozumí:
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou (kupónové dlužné cenné papíry) výnos stanovený touto sazbou, zaúčtovaný v souladu s ustanovením účtové třídy 6 - Výnosy, Čl. I bod (3),
b) u bezkupónových dlužných cenných papírů a směnek rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou.
(10) U kupónových dlužných cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kupónu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle své povahy buď na vrub účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady nebo ve prospěch účtu ve skupině 65 souvztažně s účtem finančního majetku. O nabíhajícím úrokovém výnosu se účtuje podle odst. 9 písm. a). U bezkupónových dlužných cenných papírů a směnek držených do splatnosti se ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 65 účtuje ve věcné a časové souvislosti rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou.
(11) Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu nebo pokud náklady na získání informace o reálném ocenění převýší přínosy plynoucí z této informace, pak účetní jednotka reálnou hodnotou neoceňuje. Účtuje však o alikvotním úrokovém výnosu podle odst. 9.
(12) Oceněním ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm.b) upravena na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Změna v ocenění se účtuje na účet 909. Ocenění účasti je následně:
- snižováno o přijaté dividendy, popř. o další přijaté příspěvky z rozdělení, (účtuje se na příslušný bankovní účet souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- zvyšováno o podíl na zisku nebo snižováno o podíl na ztrátě vzniklých po datu akvizice ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, (účtuje se na účet 909 souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- dále je ocenění účasti snižováno či zvyšováno o podíly na změnách ve vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, přičemž tyto změny nebyly zahrnuty do výkazu zisku nebo ztráty, (účtuje se na účet 909 souvztažně s účtem 061 nebo 062).
Účetní jednotka ocení majetkovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění její účasti.
Čl.XVI
Účtování o směnkách
(1) Směnky jsou cenným papírem a oceňují se při pořízení v souladu s § 25 zákona.
V souladu se stanovenou metodou tímto opatřením se o směnkách účtuje:
a) o směnkách jako o cenných papírech v účtových skupinách 06 a 25 v souladu s pravidly stanovenými v Čl. XV - Cenné papíry a podíly.
b) o směnkách jako platebních prostředcích se účtuje u věřitele na účtu 312 - Směnky k inkasu. Pořizovací cenou cenného papíru je hodnota pohledávky. Hodnota účtu 312 - Směnky k inkasu se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. Účetní jednotka postupuje při jeho účtování analogicky jako u směnek v písm. a) (úrokový výnos účtuje v brutto částce). U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na účtech 322 - Směnky k úhradě a 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě.
c) o směnkách jako zajišťovacích prostředcích se účtuje na podrozvahových účtech.
(2) Směnky jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postoupení pohledávky.
(3) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
(4) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne vyinkasování směnky. Ručení se snižuje o splacené částky při částečném splácení.
Čl.XVII
Pohledávky po lhůtě splatnosti
(1) Zákon o daních z příjmů umožňuje účetním jednotkám účtujícím podle těchto postupů vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví se zajistí podklady pro daňové účely buď postupem podle bodu 2 nebo postupem podle bodu 3.
(2) U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo pořizovací ceny u pohledávky nabyté postoupením. Odpis uvedené výše pohledávky se účtuje na jednotlivých analytických účtech uvedených pohledávek vždy z jejich neuhrazené části, bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. V případě úhrady pohledávky, která již byla plně nebo částečně odepsána, se odepsaná část vyúčtuje ve prospěch účtu 643-Platby na odepsané pohledávky.
(3) Vybrané pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze soustředit na jednom analytickém účtu k účtu 311-Odběratelé a odpis provádět z celkové částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na uplatněný odpis. Přehled o jednotlivých účtech dlužníků poskytují v tomto případě podrozvahové účty, v nichž se kromě stavu pohledávek zachycují pouze jejich úhrady, nikoliv procentní odpis podle zákona. Místo zřízení podrozvahových účtů může účetní jednotka postupovat i tak, že zachová přehled o jednotlivých účtech dlužníků v rámci analytické evidence k příslušnému účtu souhrnu vybraných pohledávek a pro procentní odpis zřídí dále k souhrnnému účtu vybraných pohledávek samostatný analytický účet, na kterém bude účtovat souhrnný odpis na straně Dal. V tomto případě se úhrady účtují na souhrnném účtu vybraných pohledávek a i na analytických účtech jednotlivých dlužníků.
V případě úhrady vybraných pohledávek zahrnutých na účtu vybraných pohledávek se snižuje uvedený účet o úhradu bez ohledu na to, jaká část z uhrazených pohledávek již byla odepsána. Jako výnos ve prospěch účtu 643-Platby na odepsané pohledávky se účtuje až ta část úhrady, kterou již nelze zaúčtovat jako úhradu na uvedený účet souhrnu vybraných pohledávek, protože by úhrada převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto účtu. V případě, že v souboru pohledávek jsou i pohledávky za dlužníky, kteří vstoupili do konkursu a vyrovnání, je nutno přeúčtovat původní hodnotu pohledávky na analytický účet a k této pohledávce lze vytvořit opravnou položku jen ve výši, která nebyla již odepsána.
U pohledávek, které lze v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů § 24 odst. 2 písm. y) plně odepsat, se do nákladů zahrne ta část pohledávek, která nebyla odepsána procentním odpisem a zároveň se tato pohledávka odúčtuje z podrozvahových účtů, resp. z analytických účtů dlužníků.
(4) U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentní odpis, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
(5) K vybraným nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 lze vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Opravné položky se vytvářejí k jednotlivým pohledávkám na základě inventarizace. U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
Čl.XVIII
Deriváty
(1) O derivátech účtují účetní jednotky, pokud to připouští příslušný právní předpis.
(2) Derivátem se pro účely tohoto předpisu rozumí finanční nástroj (tj. pro účely tohoto článku smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky):
a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva),
b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malý nebo nevyžaduje žádný počáteční náklad nebo výdaj,
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání).
(3) Za deriváty se pro účely tohoto předpisu nepovažují zejména:
a) repo obchody (tj. úvěry, půjčky se zajišťovacím převodem zejména cenných papírů, půjčky cenných papírů zajištěné převodem hotovosti, prodeje cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem, nákupy cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem),
b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se může obchodovat na komoditních burzách (např. zemědělské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finančnímu vypořádání. Opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum se nepovažuje za derivát podle tohoto opatření, účtuje se však o ní na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky, ale na oddělených analytických účtech. Reálná hodnota se nezjišťuje. Při vypořádání opční prémie (např. uplatnění, neuplatnění, propadnutí, postoupení) se účtuje podle bodu (7).
c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky.
(4) Deriváty se pro účely tohoto opatření člení na pevné termínové operace (tj. forwardy, futures a swapy) a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finančně vypořádat a u prodejní opce (put opce) právo prodat nebo finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce. Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace.
(5) O derivátech je účtováno na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech.
(6) Na podrozvahových účtech účtují účetní jednotky od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání v hodnotě podkladového nástroje.
(7) Rozvahové pohledávky a závazky se v analytické evidenci člení podle jednotlivých derivátů. V rozvaze jsou u pevných termínových operací zaúčtovány až změny reálné hodnoty jako pohledávka nebo závazek na účtu 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. V případě opcí je nákup opce zachycen na samostatném analytickém účtu k účtu 378 - Jiné pohledávky a prodej opce (vystavená opce) na samostatném analytickém účtu k účtu 379 - Jiné závazky. Na těchto účtech je též účtováno o změnách reálných hodnot opcí.
Změny reálné hodnoty derivátů se účtují podle povahy na vrub nebo ve prospěch účtů 373, 378, 379 souvztažně s účtem 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při realizaci kontraktů (např. vypořádání, uplatnění, neuplatnění, prodej) se přecenění zruší stornováním. Bude-li uplatněna nakoupená nákupní opce, vstupuje její cena do pořizovací ceny aktiva. V ostatních případech bude pořizovací cena opce (ostatní případy jsou např. uplatnění, neuplatnění, postoupení, propadnutí) vyúčtována do nákladů nebo do výnosů na účet 549 - Jiné ostatní náklady a 649 - Jiné ostatní výnosy.
Není-li k dispozici reálná hodnota (tržní) z veřejného trhu, použije účetní jednotka odborný odhad nebo posudek znalce. Pro účely tohoto ustanovení se požaduje zejména, aby byl použit věrohodný model oceňování a údaje vložené do tohoto modelu byly prokazatelné (např. kursy ČNB, zveřejněné úrokové sazby mezibankovního trhu, kotace organizátorů nebo tvůrců veřejného trhu, veřejně dostupné ratingy ratingových agentur apod.). Nesplňuje-li odborný odhad zejména výše uvedené charakteristiky, nelze-li ho provést nebo pokud jsou náklady na získání informace o přecenění neúměrné jejímu významu, pak o reálné hodnotě účetní jednotka neúčtuje, není-li zřejmé, že došlo k významnému znehodnocení derivátu.
Čl.XIX
Vnitroorganizační účetnictví
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitroorganizačního účetnictví, které povedou organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace za veškerou činnost, určí účetní jednotka sama vnitřním předpisem, přičemž musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady.
(2) Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat:
a) v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví,
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama,
c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).
(3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popř. jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
(4) Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
Čl.XX
Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace
(1) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví.
(2) Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých ze zahraničí, zejména o prostředcích Národního fondu, programu PHARE nebo programu obdobného, pokud to nestanoví příslušný právní předpis jinak.
(3) Dotace (příspěvek na provoz) k úhradě provozních nákladů se účtuje na účet 691 - Provozní dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
Čl.XXI
Umělecká díla a předměty
(1) Pořízení uměleckých děl a předmětů účtují účetní jednotky na příslušném účtu dlouhodobého hmotného majetku. Tento majetek je pořizován z finančních prostředků na dlouhodobý majetek.
(2) Uměleckými díly a předměty se rozumí movitý dlouhodobý hmotný majetek, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze ocenit podle právních předpisů. Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného charakteru a poslání nejsou součástí stavebních objektů. O těchto dílech a předmětech uměleckého charakteru se účtuje na účtu 032-Umělecká díla a předměty bez ohledu na výši pořizovací ceny. Analytická evidence tohoto majetku se vede v souladu s Čl. XI účtové třídy 0. Umělecká díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 tis. Kč a vyšší budou doloženy fotodokumentací.
(3) Toto ustanovení se nevztahuje na:
- umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky knihoven, popřípadě jiné sbírky,
- movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které podléhají zvláštním ustanovením podle jiných zákonů,
- výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou součástí stavebních objektů.
(4) O předmětech uvedených v bodu 3 se vede evidence podle zvláštních právních předpisů.1)
(5) Účetní jednotky zaúčtují umělecká díla a předměty, v souladu s bodem 2 tohoto článku na vrub účtu 032 a ve prospěch účtu 901 do 30. 6. 2001, jako účetní případ roku 2001.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - Dlouhodobý majetek
Čl.I
Dlouhodobý majetek
(1) Dlouhodobým majetkem je
a) dlouhodobý nehmotný majetek,
b) dlouhodobý hmotný majetek,
c) dlouhodobý finanční majetek.
(2) V účtové třídě 0-Dlouhodobý majetek se účtuje o
a) pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) poskytnutých zálohách na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
c) oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku,
d) opravných položkách k dlouhodobému majetku.
(3) Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku 60 000,- Kč. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.
(4) Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou majetkové položky uvedené v Čl. VIII, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku stanovenou v bodu 3.
Účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.
(5) Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumějí
a) pozemky, stavby6) včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky10) a předměty kulturní hodnoty,11) bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
b) nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny (např. soudním znalcem), nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání,
c) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000,- Kč včetně předmětů z drahých kovů,
d) pěstitelské celky trvalých porostů1) s dobou plodnosti delší než tři roky,
e) základní stádo a tažná zvířata,
f) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení,2) pokud nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není dlouhodobým majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon.7)
(6) Drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku stanovenou v bodu 5 písm.c).
Účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.
Pokud se jedná o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým finančním majetkem,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou, nepřevyšující částku stanovenou v bodu 5 písm. c),
účtují se jako drobný dlouhodobý majetek vždy, bez ohledu na výši pořizovací ceny.
(7) Příslušenství3) dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(8) Dlouhodobým finančním majetkem se rozumějí
a) dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,
b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c) dlužné cenné papíry držené do splatnosti,
d) soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 zákona o daních z příjmů.
(9) V účtové třídě 0-Dlouhodobý majetek účtuje jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo tomu podobné,12) které vyplývá z platných věcně příslušných předpisů a dále zejména:
a) o koupeném movitém dlouhodobém majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) o majetku najatém podle § 28 zákona o daních z příjmů, pokud smlouva byla sjednána před 1. lednem 2001, do sjednaného ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005,
c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež navíc příspěvková organizace odpisuje za podmínek stanovených v § 28 zákona o daních z příjmů,
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání,
f) o vypůjčeném dlouhodobém hmotném majetku, jehož vlastnictví zajištěním závazku převodem práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku odpisuje vypůjčitel. Ocenění majetku převodem práva a výpůjčkou se nemění,
g) nájemce o najatém podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. Obchodního zákoníku, pokud se tak pronajímatel s nájemcem na smlouvě dohodli.
(10) Dlouhodobým majetkem nejsou
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2).
(11) Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, který byl zaúčtován do 31. 12. 2000 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení.
O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
(12) Nemovité kulturní památky vymezené v Čl. I, bod 5 b) zaúčtují
a) organizační složky státu a územní samosprávné celky na vrub účtu 021 a ve prospěch účtu 901 a
b) příspěvkové organizace na vrub účtu 021 a ve prospěch účtu 081
nejpozději do 30. 6. 2001, jako účetní případ roku 2001.
(13) Drobný nehmotný a hmotný majetek, který byl sledován do 31. 12. 2000 v operativní evidenci, se zaúčtuje v pořizovací ceně nejpozději k 30. 6. 2001, jako účetní případ roku 2001
- u organizačních složek státu a územních samosprávných celků na vrub účtu 018 nebo 028 a ve prospěch účtu 901,
- u příspěvkových organizací na vrub účtu 018 nebo 028 a ve prospěch účtu 078 nebo 088.
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se účtuje v souladu s ustanoveními Čl. II bodů (8) a (9).
Čl.II
Pořizování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), převodem podle právních předpisů. Nehmotným nebo hmotným dlouhodobým majetkem se stává též technické zhodnocení dlouhodobého drobného nehmotného nebo hmotného majetku, v souladu s Čl. III bodem 5.
(2) Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
(3) Dlouhodobým finančním majetkem se stávají majetkové položky, uvedené v Čl. I bod 8, okamžikem uskutečnění účetního případu.
(4) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se pořizuje z finančních prostředků určených pro dlouhodobý majetek. Náklady na jeho pořízení se účtují na vrub účtu:
- 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jde-li o tento druh dlouhodobého nehmotného majetku,
- 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jde-li o pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
- 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku.
(5) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04-Pořízení dlouhodobého majetku a ve prospěch účtů
- 201 nebo 211-Financování výdajů organizačních složek státu, resp. územních samosprávných celků, pokud tento majetek vytvoří organizační složka státu nebo územní samosprávný celek v rámci hlavní činnosti, nebo
- 624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku v případě, kdy je majetek vytvořen činností příspěvkové organizace.
(6) Dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně (darováním) vyúčtují účetní jednotky na vrub účtu účtové skupiny 04-Pořízení dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku.
(7) Poskytnuté zálohy na
- dlouhodobý nehmotný majetek se účtují na vrub účtu 051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
- dlouhodobý hmotný majetek se účtují na vrub účtu 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.
(8) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se při pořízení vyúčtuje
- na vrub účtu 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku, pokud je pořizován organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem, nebo
- na vrub účtu 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078-Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, pokud je pořizován příspěvkovou organizací.
Pořizovací cena tohoto majetku se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se
- u organizačních složek státu a územních samosprávných celků na vrub účtu 420-Služby a náklady nevýrobní povahy,
- na vrub provozních nákladů hospodářské činnosti územních samosprávných celků, popř. na vrub provozních nákladů příspěvkových organizací, a to na účtu 518-Ostatní služby.
(9) Drobný dlouhodobý hmotný majetek se vyúčtuje
- na vrub účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku, pokud ho pořizuje organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, nebo
- na vrub účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088-Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku, pokud je pořizován příspěvkovou organizací.
Pořizovací cena tohoto majetku se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se
- na vrub provozních rozpočtových prostředků organizační složkou státu a územního samosprávného celku, na vrub účtu 410-Materiální náklady nebo
- na vrub provozních prostředků hospodářské činnosti organizačních složek státu a územních samosprávných celků nebo provozních prostředků příspěvkových organizací, na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu.
Čl.III
Ocenění dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, a vlastními náklady.
(2) Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.
(3) Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu; účtuje se na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku u organizačních složek státu a územních samosprávných celků a u příspěvkových organizací ve prospěch příslušného účtu oprávek; tyto účetní případy přicházejí v úvahu v případech, kdy využití finančního leasingu dovolují příslušné finančně právní předpisy,
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se na příslušný majetkový účet u organizačních složek státu a územních samosprávných celků se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a u příspěvkových organizací na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch příslušného účtu oprávek k dlouhodobému nehmotnému nebo hmotnému majetku.
(4) Vlastními náklady jsou veškeré náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností.
(5) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000,- Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 40 000,- Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.
Pokud technické zhodnocení je nižší než stanovená částka, hradí tento výdaj organizační složka státu, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace vždy jako provozní výdaj. Tento výdaj zaúčtuje
- organizační složka státu nebo územní samosprávný celek na vrub účtu 410-Materiální náklady,
- příspěvková organizace na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady.
Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(6) Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje pořizovací cenou. Je-li cenný papír oceněn v cizí měně, účtuje se o něm i v této měně. Věcný vklad do obchodní společnosti nebo družstva se oceňuje také pořizovací cenou vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve smlouvě.
(7) O zvýšení ocenění dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví toto opatření či zvláštní právní předpis, se neúčtuje.
(8) O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtové skupiny 07 a 08); přitom je nutné opravit odpisový plán.
(9) O přechodném snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví apod.; do opravných položek se nesmějí promítat kursové ztráty, jejichž tvorba a použití jsou upraveny v úvodních ustanoveních tohoto opatření.
Čl.IV
Odpisování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisují příspěvkové organizace prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona. Předmětem odpisování jsou i přijaté dary v podobě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
(2) Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (Čl. III), a to do její výše.
(3) Odpisový plán a sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků).
(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že odpisy se vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odepisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
(5) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu.
(6) Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtové skupiny 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a účtové skupiny 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
(7) Územní samosprávné celky účtují o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za dlouhodobý majetek využívaný při provozování hospodářské činnosti. Pokud uplatňují odpisy, vyúčtují je územní samosprávné celky na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 349-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků.
(8) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(9) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek organizační složky státu a územní samosprávné celky neodpisují s výjimkou případů uvedených v bodu 7.
(10) Převede-li organizační složka státu nebo územní samosprávný celek (v souladu s příslušnými právními předpisy) příspěvkové organizaci dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek, příslušná příspěvková organizace dopočítá účetní odpisy za období, kdy dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek užívala organizační složka státu nebo územní samosprávný celek. Účetní odpisy dopočítá příspěvková organizace podle výše odpisů jednotlivého druhu majetku, která je stanovena v odpisovém plánu. Odpisový plán je sestaven příspěvkovou organizací a schválen jejím zřizovatelem. Pokud po dopočítání odpisů má příslušný majetek zůstatkovou cenu, zaúčtuje jej příspěvková organizace na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet 901 a na příslušný účet oprávek. Pokud po dopočítání odpisů zůstatková cena příslušného majetku nevznikne, bude nabytý majetek zaúčtován na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem na účet oprávek. Takto stanovený postup uplatní příspěvková organizace při převodu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud to příslušný právní předpis nestanoví odlišně.
Čl.V
Vyřazování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), převodem na základě právních předpisů, vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti či družstva a v důsledku škody nebo manka.
(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části likvidovaného v důsledku stavby, včetně nákladů na likvidaci se zahrne do nákladů na stavbu.
(3) Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě dlouhodobého nehmotného majetku.
(4) Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle platných právních předpisů o hospodaření se státním majetkem, organizační složka státu nebo územní samosprávný celek jednorázově odepíše pořizovací cenu na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch příslušného majetkového účtu. Příspěvková organizace odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub příslušného účtu oprávek, pokud je majetek plně odepsán, a pokud majetek není plně odepsán, zaúčtuje zůstatkovou cenu ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku v souladu s ustanovením čl. IV bodu (10).
(5) Organizační složka státu nebo územní samosprávný celek veškeré úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z používání vyúčtuje v pořizovací ceně na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku.
(6) Příspěvkové organizace zůstatkovou cenu odpisovaného dlouhodobého majetku a pořizovací cenu neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku vyúčtují na vrub účtů
a) 552-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě prodeje,
b) 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě likvidace,
c) 548-Manka a škody v případě manka nebo škody,
d) 546-Dary v případě darování,
e) 367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva,
f) 901-Fond dlouhodobého majetku v případě neodpisovaného majetku anebo při převodu majetku podle platných finančně právních předpisů.
Zůstatková cena uvedená v bodech a) až d) se zároveň vyúčtuje na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 916-Fond reprodukce dlouhodobého majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek vyřazený z používání se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a ve prospěch účtů účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek.
(7) Při prodeji dlouhodobého finančního majetku, cenných papírů a vkladů se cena, ve které se účtují na příslušných účtech účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek, vyúčtuje u
- organizační složky státu nebo územního samosprávného celku na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku v případech, kdy byly v souladu s finančně právními předpisy pořízeny na vrub rozpočtových prostředků nebo na vrub účtu 553-Prodané cenné papíry a vklady v případě, kdy byly pořízeny na vrub mimorozpočtových prostředků. V tomto případě se současně pořizovací cena vyúčtuje na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch příslušného fondu mimorozpočtových prostředků,
- příspěvkové organizace na vrub účtu 553-Prodané cenné papíry a vklady. Současně se vyúčtuje pořizovací cena na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch příslušného finančního fondu, na jehož vrub byly původně pořízeny.
(8) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, jakož i dodávky prací, které v průběhu pořízení dlouhodobého majetku se staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší
- u organizační složky státu nebo územního samosprávného celku na vrub účtu 410-Materiální náklady,
- u příspěvkové organizace na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady.
Čl.VI
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
(1) Na účtu 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Je-li součástí výdajů spojených s pořízením (Čl. VIII) zhotovování věcí materiální povahy (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. Jsou-li věci materiální povahy pro další práce nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.
(2) Je-li dlouhodobý nehmotný majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku náklady na všechna variantní řešení.
(3) Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek.
(4) Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.
Čl.VII
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(1) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením na
a) přípravu a zabezpečení dlouhodobého hmotného majetku (včetně např. úroků, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením dlouhodobého hmotného majetku) do doby uvedení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku do užívání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení,2) dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku,
d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů,8) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,9) jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,
e) úhradu podílů na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na přeložku rozvodného zařízení,
f) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednavateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
(2) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtují, součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nejsou, ale součástí provozních nákladů jsou zejména
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované:"
- u organizačních složek státu a územních samosprávných celků na vrub účtu 420-Služby a náklady nevýrobní povahy
- u příspěvkových organizací a u hospodářské činnosti územních samosprávných celků na vrub účtu 541-Smluvní pokuty a úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s výstavbou dlouhodobého majetku,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) výdaje na vybavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku do užívání,
f) výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,
g) daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí.
(3) Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 nebo 03.
Čl.VIII
Dlouhodobý nehmotný majetek
(1) Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje na účtu 012 jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, že jsou
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).
(2) Software se účtuje na účtu 013 bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je
a) nabyto samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování s ním.
(3) Na účtu 014-Ocenitelná práva se účtují výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.
Čl.IX
Dlouhodobý hmotný majetek
(1) Účetní jednotka, která po 1. 1. 1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.
(2) Na účet 031 - Pozemky se účtují veškeré pozemky bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa, pokud byl koupen za účelem jeho pěstování. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů,1) je cena včetně osázení.
(3) Na účtu 032-Umělecká díla a předměty se účtuje jen majetek v souladu s Čl. XXI Úvodních ustanovení.
(4) Na účtu 026-Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus a dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky.
Čl.X
Účtování při pronájmu
(1) Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 zákona o daních z příjmů se postupuje takto:
a) majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtu účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se. Dále se majetek ze strany dal účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek, popřípadě ze strany Má dáti účtu 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, vyúčtuje na vrub účtu 378-Jiné pohledávky,
b) majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na vrub účtu účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 954-Závazky z pronájmu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě,
c) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy nájemce vyúčtuje ve prospěch účtu účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub účtů účtových skupin 07 a 08 a na vrub účtu 954-Závazky z pronájmu, popřípadě na vrub účtu 379-Jiné závazky, jde-li o organizační složky státu nebo územní samosprávné celky,
d) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy pronajímatel, pokud se jedná ř2o příspěvkovou organizaci, vyúčtuje na vrub účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtů účtových skupin 07 a 08, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky. Organizační složka státu nebo územní samosprávný celek zachytí vrácený majetek v pořizovací ceně na vrub účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku. Pokud by měl být vrácený majetek znovu pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek a ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky.
(2) Při účtování nájemného v případě pronajatého majetku podle bodu 1 se postupuje tak, že celková částka za pronájem sjednaná ve smlouvě se rozdělí na dvě složky:
a) na složku odpovídající výši odpisů, popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku, o které účtuje nájemce na vrub účtu 954-Závazky z pronájmu, a pronajímatel ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky,
b) na složku nájemného, o které účtuje nájemce na vrub účtu 518-Ostatní služby a ve prospěch účtu 321-Dodavatelé (jde-li o majetek, který bude využíván územním samosprávným celkem při provozování hospodářské činnosti anebo příspěvkovou organizací) a pronajímatel ve prospěch účtu 652-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé. Pokud je nájemcem dlouhodobého majetku organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, zúčtuje zároveň běžně odpisy na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 379-Jiné závazky.
(3) Úhradu závazků z pronájmu účtují organizační složky státu nebo územní samosprávné celky (nájemce) složitým účetním zápisem na vrub účtu 954-Závazky z pronájmu (pokud jde o částku odpisů) a na vrub účtu 321-Dodavatelé (pokud jde o částku nájemného) a ve prospěch účtu 241-Běžný účet. Obdobně účtují příspěvkové organizace. Pronajímatel, pokud je organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem, účtuje příjem nájemného na vrub účtu 241-Běžný účet a ve prospěch účtu 311-Odběratelé. Úhradu odpisů účtuje na vrub účtu 235-Příjmový účet a ve prospěch účtů 206 nebo 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku.
Pokud je pronajímatelem příspěvková organizace, účtuje příjem nájemného a odpisů na vrub účtu 241-Běžný účet a ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky (odpisy) a ve prospěch účtu 311-Odběratelé (nájemné).
(4) Vypořádání případných závazků a pohledávek podle bodu 2 po zániku nájemní smlouvy, tj. v případě zůstatku účtů 954-Závazky z pronájmu a 378-Jiné pohledávky, se provede v souladu s ujednáním ve smlouvě.
(5) Při účtování technického zhodnocení odpisovaného nájemcem podle § 28 zákona o daních z příjmů se při zániku nájemní smlouvy postupuje takto:
a) pokud je nájemcem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, vyúčtuje pořizovací cenu technického zhodnocení na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a v případě, kdy je nájemcem příspěvková organizace, vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) pronajímatel, pokud je organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem, vyúčtuje technické zhodnocení v pořizovací ceně na vrub účtů účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku; je-li pronajímatelem příspěvková organizace, zaúčtuje v pořizovací ceně technické zhodnocení na vrub účtů účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a ve prospěch účtů účtové skupiny 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.
(6) Podle bodů 1 až 3 se postupuje pouze u smluv sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005. Obdobně podle bodů 1 až 3 se účtuje v případě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. Obchodního zákoníku, pokud se pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli, že o najatém podniku nebo jeho části bude účtovat nájemce.
Čl.XI
Analytická evidence dlouhodobého majetku
(1) Analytickou evidenci vede
a) účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství,
b) účetní jednotka podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) nájemce odděleně za majetek uvedený v článku I, bod 9, písm. b) a c).
(2) Analytická evidence podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Dále obsahuje analytická evidence údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci. V analytické evidenci, v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, je nutno tuto skutečnost zachytit s uvedením vlastníka.
(3) Analytická evidence dlouhodobého finančního majetku se vede podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci dlouhodobého finančního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.
(4) Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky vedou analytickou evidenci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odděleně za majetek zřizovatele svěřený jim do užívání (např. zřizovací listinou) a majetek vlastní (např. získaný darem, děděním apod.).
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - Zásoby
Čl.I
Zásoby
(1) Zásobami jsou
a) materiál do okamžiku spotřeby,
b) nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata,
c) zboží do okamžiku prodeje.
(2) Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým majetkem, apod.
a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu.
b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky).
c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky).
d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu.
e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem.
f) Movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
(3) Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
(4) Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně, a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
(5) Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
(6) Zvířata náležející do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
(7) Zboží jsou movité věci nabyté za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
Čl.II
Účtování zásob
(1) Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B.
(2) Způsob A
(2.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží.
(2.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků v rámci jejich hlavní činnosti na vrub příslušných účtů zásob se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků.
Aktivace materiálu, služeb a zboží u hospodářské činnosti územních samosprávných celků a u příspěvkových organizací se účtuje na vrub příslušných účtů zásob se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 62-Aktivace.
Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Spotřeba materiálu se účtuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků běžně na vrub účtu 410-Materiální náklady a u prodeje materiálu a zboží na vrub účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. U hospodářské činnosti a územních samosprávných celků a příspěvkových organizací se spotřeba materiálu a prodej zboží účtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy. Prodej materiálu se účtuje na vrub účtu 554-Prodaný materiál se souvztažným zápisem na příslušném účtu zásob.
(2.1.2) Inventarizační rozdíly se zaúčtují u organizačních složek státu a územních samosprávných celků na vrub účtu 410-Materiální náklady, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků; na vrub účtu 460-Manka a škody se účtují manka nad normu přirozených úbytků. Přebytky zásob se vyúčtují ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Územní samosprávné celky za provozovanou hospodářskou činnost a příspěvkové organizace zaúčtují inventarizační rozdíly na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 548-Manka a škody, v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy.
(2.2) Zásoby vlastní výroby
(2.2.1) V organizačních složkách státu a územních samosprávných celcích se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Při vyskladnění zásob se u organizačních složek státu a územních samosprávných celků účtuje na vrub příslušných účtů účtové třídy 4-Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.
Územní samosprávné celky zásoby vlastní výroby pořízené v rámci hospodářské činnosti a příspěvkové organizace zaúčtují jejich přírůstky na vrub účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby a ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.
(2.2.2) Inventarizační rozdíly za vlastní činnost se zaúčtují u organizačních složek státu a územních samosprávných celků na vrub účtu 410-Materiální náklady se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, nebo na vrub účtu 460-Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků. Přebytky zásob vlastní výroby se vyúčtují na vrub příslušného účtu zásob a ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků.
Územní samosprávné celky inventarizační rozdíly vzniklé na zásobách v rámci hospodářské činnosti a příspěvkové organizace vyúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 548-Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
(3) Způsob B
(3.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží.
(3.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují u organizačních složek státu a územních samosprávných celků na vrub účtu 410-Materiální náklady se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na bankovních účtech rozpočtových prostředků. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu se účtuje na vrub 410 souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Uvedený postup není možno použít při nákupu zboží.
(3.1.2) Územní samosprávné celky za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace.
(3.1.3) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112-Materiál na skladě u organizačních složek státu a územních samosprávných celků převedou na vrub účtu 410-Materiální náklady. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence se zaúčtuje na vrub účtu 112-Materiál na skladě se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 410. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 460-Manka a škody a ve prospěch účtu 112-Materiál na skladě. Přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů organizačních složek státu, resp. územních samosprávných celků a na vrub účtu 112-Materiál na skladě.
Územní samosprávný celek u hospodářské činnosti a příspěvková organizace při uzavírání účetních knih převede počáteční stavy účtů 112-Materiál na skladě, 132-Zboží na skladě na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112-Materiál na skladě souvztažně s účtem 501-Spotřeba materiálu a na vrub účtu 132-Zboží na skladě souvztažně s účtem 504-Prodané zboží. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 548-Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy.
(3.2) Zásoby vlastní výroby
(3.2.1) U organizačních složek státu a územních samosprávných celků v průběhu účetního období se v účtové skupině 12-Zásoby vlastní výroby neprovádějí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 4-Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků. U územních samosprávných celků za hospodářskou činnost a u příspěvkových organizací se v průběhu účetního období v účtové skupině 12-Zásoby vlastní výroby neprovádějí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5-Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací.
(3.2.2) Při uzavírání účetních knih se u organizačních složek státu a územních samosprávných celků počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby převedou na vrub účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence se vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby a ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Manko nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 460-Manka a škody. Přebytky se zaúčtují ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků.
Územní samosprávný celek za hospodářskou činnost a příspěvková organizace převede při uzavírání účetních knih počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 548-Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
(3.3) Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob (např. na skladních kartách, v datových souborech počítače apod.).
(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.
Čl.III
Společná ustanovení k účtování zásob
(1) Stav účtu 111 nebo 131 k 30. 6. se uvede ve sloupci 2 Rozvahy na příslušném řádku účtu 119 nebo 139. Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119-Materiál na cestě nebo 139-Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389-Dohadné účty pasivní.
(2) Při způsobu A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112-Materiál na skladě, nákupy zvířat na účet 124-Zvířata a nákupy zboží na účet 132-Zboží na skladě.
(3) O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení.
(4) O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.
(5) Zásoby převzaté účetní jednotkou ke zpracování, vypůjčené, došlé organizaci omylem a konsignační zboží se vede na podrozvahových účtech s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.
(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.
(7) Územní samosprávný celek za hospodářskou činnost a příspěvková organizace účtují převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen prostřednictvím účtu 621-Aktivace materiálu a zboží.
(8) Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.
Čl.IV
Oceňování zásob
(1) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady; nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami, které si stanoví v souladu s ustanovením zákona účetní jednotka sama.
(2) Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
(3) Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit pro účely tohoto opatření na cenu zásob, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu zásob a odchylku od skutečné ceny zásob a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.
(4) Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení reprodukční pořizovací cenou.
(5) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu podle Čl. III bod 4.
(6) Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumějí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.
(7) Náklady podle bodu 6 se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů.
(8) Vyskladnění zásob oceňuje účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby oceňovány na skladě (viz body 1 a 2).
Čl.V
Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih
(1) Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka, jejíž tvorba a použití jsou upraveny v úvodním ustanovení tohoto opatření. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady.
(2) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem.
Čl.VI
Obecné vymezení náplně syntetických účtů
(1) 111-Pořízení materiálu
Jde o kalkulační účet sloužící k zjištění pořizovací ceny materiálu při způsobu A účtování zásob. Dodávky materiálu je dovoleno v průběhu účetního období účtovat přímo na vrub účtu 112-Materiál na skladě. Při uzavírání účetních knih nevykazuje tento účet zůstatek.
(2) 112-Materiál na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje nakoupený a převzatý materiál oceněný v pořizovacích cenách a materiál vlastní výroby oceněný ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje jen při uzavírání účetních knih.
(3) 119-Materiál na cestě
Účtují se zde vyúčtování (faktury) za dodaný materiál (§ 412 a následující obchodního zákoníku), který účetní jednotka ještě nepřevzala.
(4) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech. Při způsobu B se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(5) 122-Polotovary vlastní výroby
Při způsobu A účtování zásob se na tomto účtu účtuje o stavu a pohybu zásob polotovarů vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(6) 123-Výrobky
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu výrobků vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(7) 124-Zvířata
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zvířat. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(8) 131-Pořízení zboží
Obsahová náplň tohoto účtu je shodná s obsahovou náplní účtu 111-Pořízení materiálu.
(9) 132-Zboží na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu nakoupeného a převzatého zboží v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(10) 139-Zboží na cestě
Účtují se zde vyúčtování (např. faktury) za dodané zboží (v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku), které účetní jednotka ještě nepřevzala.
(11) 19-Opravné položky k zásobám
Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559-Tvorba zákonných opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám souvztažně k účtu 559-Tvorba a zúčtování opravných položek.
Tvorba a použití opravných položek jsou upraveny v úvodních ustanoveních tohoto opatření.
Čl.VII
Analytická evidence zásob
(1) Analytická evidence se vede podle druhů či skupin zásob na skladních kartách či v datových souborech počítače (v účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
(2) Analytická evidence podle druhu či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Organizační složky státu účtují na účtech účtové skupiny 20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu o
a) částkách určených na financování výdajů dlouhodobého majetku a provozních výdajů těchto účetních jednotek v případech, kdy jsou organizačním složkám státu otevírány limity výdajů,
b) dotacích poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů organizačních složek státu, příspěvkových a ostatních subjektů,
c) inkasovaných rozpočtových příjmech v tuzemské nebo zahraniční měně,
d) přijatých a splácených úvěrech na dlouhodobý majetek a provozních úvěrech, (pokud to povoluje příslušný právní předpis).
(2) Územní samosprávné celky účtují obdobné případy na účtech účtové skupiny 21-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků. Územní samosprávné celky účtují na účtech 217-Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků o úhrnech rozpočtovaných příjmů a výdajů za územní samosprávný celek.
(3) Na účtech účtové skupiny 22-Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu účtují organizační složky státu o limitech výdajů. V případech přímého financování ze státního rozpočtu použijí účty vztahující se k limitům i územní samosprávné celky, pokud budou příjemci dotací ze státního rozpočtu. Dále zde účtují organizační složky státu o stavu a pohybu prostředků rezervního fondu, o stavu a pohybu ostatních finančních a zvláštních fondů a o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů.
(4) Na účtech účtové skupiny 23-Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků se účtuje o realizovaných výdajích, přísunech rozpočtovaných prostředků určených na úhradu těchto výdajů a o inkasovaných rozpočtovaných příjmech.
(5) Na účtech účtové skupiny 24-Ostatní bankovní účty účtují organizační složky státu a územní samosprávné celky o pohybech mimorozpočtových finančních prostředků a příspěvkové organizace o pohybech na svých bankovních účtech.
(6) O krátkodobých cenných papírech majetkového a dlužného charakteru účtují územní samosprávné celky a příspěvkové organizace na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
(7) Peněžní prostředky v hotovosti, peníze na cestě a ceniny se účtují na účtech účtové skupiny 26-Peníze.
(8) Organizační složky státu a územní samosprávné celky účtují o poskytnutých finančních výpomocích na účtech účtové skupiny 27-Návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci rozpočtového hospodaření.
(9) Přijaté krátkodobé bankovní úvěry, emitované krátkodobé dluhopisy a jiné přijaté krátkodobé finanční výpomoci účtují územní samosprávné celky a příspěvkové organizace na účtech účtové skupiny 28-Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci.
(10) Opravné položky k majetkovým a dlužným cenným papírům se účtují na účtech účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku. Tvorba a použití opravných položek jsou upraveny v úvodních ustanoveních tohoto opatření.
Čl.II
Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu územních samosprávných celků
(1.1) Na straně Dal účtů 201-Financování výdajů organizačních složek státu a 211-Financování výdajů územních samosprávných celků se účtuje běžně
- o limitech výdajů,
- o poskytnutých dotacích rozpočtových prostředků,
- o mankách a škodách na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku a zásobách se souvztažným zápisem na vrub účtu 460-Manka a škody; neúčtuje se na tomto účtu o mankách a škodách vzniklých na zásobách, které územní samosprávný celek využívá při provozování hospodářské činnosti,
- o zásobách, které byly pořízeny v rámci hlavní rozpočtové činnosti se souvztažným zápisem na vrub příslušného majetkového účtu účtové třídy 1-Zásoby,
- o cizích zdrojích v případě, kdy peněžní ústav provádí úhrady rozpočtových výdajů z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů přímo bez převodu poskytnutých úvěrů na základní běžný účet. V účetnictví se tento účetní případ zaúčtuje na vrub účtu 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 211-Financování výdajů územních samosprávných celků.
(1.2) Na straně Má dáti se účtuje běžně
- o snížení limitu výdajů,
- u územních samosprávných celků o převodu zdrojů k dlouhodobému majetku ve výši splacených úvěrů na dlouhodobý majetek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku,
- o převodu zdrojů dlouhodobého majetku, který je pořizován v souladu s platnými finančně právními předpisy i z provozních prostředků anebo z bankovního vkladového výdajového účtu, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku.
(1.3) Koncem účetního období před uzavíráním účetních knih se na účtu 211 účtuje vrácení nespotřebovaných prostředků poukázaných v průběhu účetního období na vkladový výdajový účet územních samosprávných celků.
(2) Na straně Má dáti účtů 202-Poskytnuté dotace organizačním složkám státu a 212-Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu, 203 a 213-Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a 204 a 214-Poskytnuté dotace ostatním subjektům účtují organizační složky státu a územní samosprávné celky částky dotací poskytnutých těmto organizacím. Analytická evidence se vede podle jednotlivých organizací, kterým byla dotace poskytnuta.
(3) Na straně Dal účtů 205-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu a 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků a účtech 206 a 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku se účtuje o všech druzích příjmů rozpočtovaných i nerozpočtovaných na základě předpisů příjmů vydaných příslušným hospodařícím místem. Ve výjimečných případech se předpis účtuje ve výši inkasovaných příjmů.
(4) Na účtu 217-Zúčtování příjmů územních samosprávných celků se účtují příjmy územních samosprávných celků jako celku, jež byly přijaty na základní běžný účet. Na tomto účtu se rovněž účtují přijaté účelové dotace v průběhu účetního období, neúčelové dotace a dotace na dlouhodobý majetek, příjmy z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi a ostatními subjekty.
Koncem účetního období před uzavíráním účetních knih se převede zůstatek účtu 217-Zúčtování příjmů územních samosprávných celků na účet 933-Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
(5) Na účtu 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků se účtují na straně Má dáti uskutečněné výdaje na dlouhodobý majetek a na provoz územního samosprávného celku. Pokud se financování výdajů dlouhodobého majetku a provozních výdajů uskutečňuje prostřednictvím vkladových výdajových účtů, pak realizované výdaje se převedou na tento účet koncem každého měsíce ze strany Dal účtu 212-Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu.
Koncem účetního období před uzavíráním účetních knih se převede zůstatek účtu 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků na účet 933-Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
Analytická evidence k účtu 218 se vede v členění
a) výdaje hrazené na vrub rozpočtových prostředků územního samosprávného celku, popř. na vrub prostředků státního rozpočtu,
b) výdaje hrazené z úvěrových prostředků poskytnutých peněžním ústavem v případě jejich přímé úhrady z poskytnutých úvěrů.
Čl.III
Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu
(1) Na straně Má dáti účtu 221-Limity výdajů se účtuje o stanovených limitech rozpočtových výdajů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu, které mají v bance otevřeny bankovní účty k limitům na vrub státního rozpočtu nebo ve prospěch účtu 211-Financování výdajů územních samosprávných celků, které mají v bance otevřeny bankovní účty k limitům na vrub rozpočtu územního samosprávného celku.
(2) Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů limitů (na základě limitních oznámení).
(3) Na straně Dal účtu 223-Běžné účty k limitům organizačních složek státu se účtují veškeré výdaje, které organizační složka státu provádí na vrub státního rozpočtu nebo na vrub doplňkových zdrojů. Přijaté dobropisy se účtují na straně Má dáti tohoto účtu.
Pokud územní samosprávné celky realizují výdaje na vrub prostředků státního rozpočtu, účtují běžně realizované výdaje ve prospěch účtu 223-Bankovní účty k limitům organizačních složek státu. Koncem každého měsíce vyúčtují úhrnnou částku realizovaných výdajů na vrub účtu 223 a ve prospěch účtu 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Souběžně s tímto zápisem se vyúčtuje tato dotace v souladu s ustanovením postupů účtování v třídě 2, článek I, bod 2 ve prospěch účtu 217-Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a na vrub účtu 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků.
(4) Na účtu 224-Běžné účty státních fondů se účtuje o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů, zřizovaných v souladu s příslušnými právními předpisy např.: Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond kultury České republiky, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury.
(5) Na účtu 225-Běžné účty finančních fondů se účtuje zejména o stavu a pohybu finančních prostředků rezervního fondu, popřípadě ostatních finančních a zvláštních fondů organizačních složek státu.
(6) U účtů 223, 224 a 225 se vede analytická evidence rozpočtových příjmů a výdajů v členění závazně stanoveném rozpočtovou skladbou.
Čl.IV
Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků
(1) Na účtu 231-Základní běžný účet územní samosprávné celky soustřeďují veškeré rozpočtové příjmy. Pokud územní samosprávné celky nezřizují peněžní fondy, pak součástí prostředků soustřeďovaných na tomto účtu je i přebytek hospodaření minulých let. Na základní běžný účet se vyúčtují též přijaté prostředky z poskytnutých úvěrů, pokud se úhrady faktur neprovádějí přímo z úvěrového účtu, a inkasované částky z prodeje emitovaných dlužných cenných papírů (např. z prodeje komunálních obligací).
U územních samosprávných celků může základní běžný účet kromě shora uvedené náplně plnit zároveň funkci vkladového výdajového účtu územních samosprávných celků a funkci příjmového účtu územních samosprávných celků při dodržení souvztažnosti s účty 217, 218, 215, 964 a s dalšími syntetickými účty v oblasti rozpočtového hospodaření, jako např. s účty 042, 112, 315, 321, 331, 336, účtové třídy 4, apod.
(2) Na účtu 232-Vkladový výdajový účet územních samosprávných celků se na straně Má dáti účtují dotace přijaté od územního samosprávného celku na úhradu provozních výdajů, popř. i výdajů na dlouhodobý majetek. Na straně Dal se účtují realizované výdaje na dlouhodobý majetek a provozní výdaje. Analytická evidence uskutečněných výdajů se vede v souladu s rozpočtovou skladbou v odděleném členění výdajů na dlouhodobý majetek a výdajů provozních.
(3) Inkasované rozpočtové příjmy se účtují na účtu 235-Příjmový účet.
(4) Na účtu 236-Běžné účty peněžních fondů se účtuje zejména o stavu a pohybu finančních prostředků fondů územních samosprávných celků.
(5) U účtů 231, 232, 235, 236 se vede analytická evidence rozpočtových příjmů a výdajů v členění závazně stanoveném rozpočtovou skladbou.
Čl.V
Ostatní bankovní účty
(1) Na účtu 241-Běžný účet účtuje
- územní samosprávný celek o pohybu prostředků na bankovním účtu hospodářské činnosti. Na tomto účtu se soustřeďují tržby a jiné příjmy a uhrazují z něho veškeré výdaje spojené s touto činností,
- příspěvková organizace o pohybu veškerých peněžních prostředků obdobně jako územní samosprávný celek u účtu hospodářské činnosti, pokud si nezřizuje bankovní účty prostředků finančních fondů, jako jsou např. fond odměn, fond rezervní, fond reprodukce majetku ap.
(2) Na účtu 243-Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb účtují organizační složky státu a příspěvkové organizace o stavu a pohybu finančních prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3) Na účtu 245 - Ostatní běžné účty účtují organizační složky státu a územní samosprávné celky o stavu a pohybu cizích prostředků včetně různých forem sdružených prostředků, mezd převedených na konci účetního období z rozpočtu na tento účet a dalších finančních prostředků v souladu s příslušnými právními předpisy (např. peněžních fondů). Příspěvkové organizace na tomto účtu účtují zejména o finančních fondech, o tvorbě a použití sdružených prostředků a o stavu a pohybu cizích prostředků, pokud nemají prostředky těchto finančních fondů soustředěny na svém běžném účtu.
(4) Pokud ve výjimečných případech má účetní jednotka zřízen vkladový bankovní účet v devizových prostředcích, pak je veden na samostatných analytických účtech k příslušným syntetickým účtům účtových skupin 23 a 24.
(5) Na účtech účtových skupin 23 a 24 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách. U účtů obou účtových skupin se v případě více otevřených bankovních účtů zachycovaných na jednom syntetickém účtu používá samostatný analytický účet.
Čl.VI
Krátkodobý finanční majetek
(1) Na účtu 251-Majetkové cenné papíry k obchodování se účtuje o krátkodobých vkladových cenných papírech majetkové povahy, které v době pořízení jsou splatnými, popř. určené k prodeji, a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení. Jsou jimi např. akcie, podílové listy investičních společností. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů vkladových cenných papírů.
(2) Na účtu 253-Dlužné cenné papíry k obchodování se účtuje stav, pořízení, úbytek cenných papírů úvěrové povahy, které má územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Nakoupeným dlužným cenným papírem je např. dluhopis, obligace, vkladový list, pokladniční poukázka, úvěrový a dividendový kupon, směnka pořízená za účelem obchodování ap. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(3) Na účtu 256-Ostatní cenné papíry se účtují ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů:
- u organizační složky státu a územního samosprávného celku na vrub účtu 420-Služby a náklady nevýrobní povahy,
- u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti územních samosprávných celků na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady, ať je právo opce uplatněno či nikoliv.
(4) Na účtu 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV úvodních ustanovení.
(5) U všech účtů účtové skupiny 25 organizační složky státu a územní samosprávné celky v analytické evidenci rozlišují, zda cenné papíry byly pořízeny z rozpočtových nebo mimorozpočtových prostředků.
Čl.VII
Peníze
(1) Na účtu 261-Pokladna se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb apod.). Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy. Součásti pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady. V analytické evidenci se vede stav a pohyb valut, šeků a poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.
(2) Účet 262-Peníze na cestě se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a přijetím bankovních výpisů při převodech mezi jednotlivými účty vedenými bankou. Územní samosprávné celky účtují na tomto účtu i rozpočtové příjmy, které inkasovaly na svůj bankovní účet rozpočtových příjmů, ale nebyly do konce běžného měsíce vypořádány se základním běžným účtem. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady nebo výpisy z bankovních účtů.
(3) Na účtu 263-Ceniny se účtuje stav a pohyb cenin (jako jsou poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu před jejich vydáním, ze které bude moci být po vydání do používání čerpáno). Na tomto účtu se účtují rovněž stravenky do provozoven veřejného stravování. Ceniny svěřené pracovníkům na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenin.
Čl.VIII
Návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci rozpočtového hospodaření
(1) Na účtu 271-Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty účtují organizační složky státu a územní samosprávné celky o přechodně poskytnutých výpomocích jiné účetní jednotce z rozpočtových prostředků i z prostředků peněžních fondů. Analytická evidence se vede v členění podle organizací, kterým byly výpomoci poskytnuty.
(2) Na účtu 272-Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty účtují organizační složky státu nebo územní samosprávné celky o přechodně přijatých výpomocích od jiných účetních jednotek. Analytická evidence se vede podle organizací, od nichž byly výpomoci přijaty.
(3) Na účtech 273-Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím, 274-Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům a 275-Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím se účtuje o poskytnutých výpomocích jednotlivým druhům uvedených organizací. Analytická evidence se vede podle jednotlivých organizací, kterým byly výpomoci poskytnuty. Na účtu 277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám se účtuje o poskytnutých výpomocích podle jednotlivých osob.
Čl.IX
Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci
(1) Na účtu 281-Krátkodobé bankovní úvěry se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší. Územní samosprávný celek účtuje o přijatém bankovním úvěru na straně Dal tohoto účtu a na vrub
- účtu 231-Základní běžný účet v případě, že částka ve výši poskytnutého úvěru je převedena na základní běžný účet
- účtu 321-Dodavatelé v případě, kdy banka uhrazuje jednotlivé faktury přímo z úvěrového účtu. V tomto případě se u účtu 281 uvádí v analytické evidenci rozpočtová skladba třídy 5 nebo 6.
Při provedených splátkách úvěrů se rozpočtová skladba vyjádří jak u účtu 231-Základní běžný účet, tak i u účtu 281-Poskytnuté krátkodobé bankovní úvěry s použitím položek rozpočtové skladby.
Úhrady krátkodobých úvěrů územní samosprávné celky provádějí ze základního běžného účtu.
Příspěvkové organizace účtují částky poskytnutých úvěrů na straně Dal tohoto účtu a na straně Má dáti
- účtu 241-Běžný účet v případě, kdy je úvěr převeden bankou na tento účet anebo
- účtu 321-Dodavatelé, pokud jsou z úvěrového účtu přímo uhrazovány faktury.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů poskytnutých úvěrů.
(2) Na účtu 282-Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) účtují územní samosprávné celky a příspěvkové organizace úvěry poskytované bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které převzala banka k inkasu.
Poskytnutí úvěru se účtuje ve prospěch účtu 282-Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) a na vrub příslušného bankovního účtu účetní jednotky (u územních samosprávných celků na vrub příjmového účtu, u příspěvkových organizací na vrub běžného účtu). Předání směnky bance k eskontu se vyúčtuje na vrub účtu 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry a ve prospěch účtu 312-Směnky k inkasu. Po obdržení avíza od banky o provedené úhradě směnky nebo cenného papíru dlužníkem vyúčtuje účetní jednotka úhradu poskytnutého úvěru zápisem na vrub účtu 282 a ve prospěch účtu 313. Souvztažným účtem k účtu 312-Směnky k inkasu je účet 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků.
Obdobně se na vrub účtu 282 zúčtuje bankou vrácená směnka nebo cenný papír v případě, že dlužník odmítl provést úhradu. Tento případ se vyúčtuje zápisem na vrub účtu 282 a ve prospěch účtu 313. Banka současně vyinkasuje dlužnou částku. U příspěvkových organizací provede inkaso z běžného účtu, u územních samosprávných celků z výdajového účtu nebo ze základního běžného účtu. V případě úhrady ze základního běžného účtu účtuje územní samosprávný celek tuto úhradu na vrub účtu 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 231-Základní běžný účet. V případě úhrady z výdajového účtu účtuje účetní jednotka úhradu ve prospěch účtu 232-Vkladový výdajový účet nebo účtu 223-Bankovní účty k limitům organizačních složek státu a na vrub příslušného účtu v účtové třídě 4-Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů eskontovaných cenných papírů.
(3) Na účtu 283-Emitované krátkodobé dluhopisy se účtuje o krátkodobých dluhopisech, které mají dobu splatnosti do 1 roku. Emitent vyúčtuje krátkodobé dluhopisy ve prospěch tohoto účtu a na vrub účtu 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů dluhopisů.
(4) Na účtu 289-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účtují příspěvkové organizace o přijatých výpomocích (půjčkách) poskytnutých od ostatních osob s výjimkou bank na základě smluv. Analytická evidence se vede podle jednotlivých věřitelů.
Čl.X
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
(1) Na účtech účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku se účtují opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 a v případech poklesu (který není trvalého charakteru) tržních cen krátkodobého finančního majetku v členění podle druhů cenných papírů.
(2) Na účtech účtové skupiny 29 se účtuje o zrušení opravných položek, pokud pominou důvody pro jejich vytvoření.
(3) Tvorba a použití opravných položek jsou upraveny v úvodních ustanoveních tohoto opatření.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - Zúčtovací vztahy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 3 obsahuje:
a) pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31). Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky se zajistí v analytické evidenci k jednotlivým účtům,
b) krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32),
c) zúčtování se zaměstnanci ze závislé práce, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům (účtová skupina 33),
d) zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování dotací na dlouhodobý majetek a provozních dotací (skupina 34),
e) pohledávky k účastníkům sdružení (účtová skupina 35),
f) závazky ke sdružením a účastníkům sdružení (účtová skupina 36),
g) jiné pohledávky a závazky (skupina 37),
h) zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím přechodných účtů (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období,
i) zúčtování opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování.
(2) Kursové rozdíly z inkasa pohledávek a z plateb závazků v cizí měně běžně účtují
- organizační složky státu a územní samosprávné celky, pokud souvisejí s jejich hlavní rozpočtovou činností, podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch:
a) účtu nákladů v případě závazků,
b) účtu vyúčtování rozpočtových příjmů v případě pohledávek,
c) účtu pořízení dlouhodobého majetku v případě dlouhodobých závazků uhrazených před uvedením dlouhodobého majetku do používání,
- územní samosprávné celky, pokud souvisejí s jejich hospodářskou činností a příspěvkové organizace podle svého charakteru na účtu 545-Kursové ztráty nebo účtu 645-Kursové zisky,
- obdobným způsobem se účtují i realizované kursové rozdíly při prodeji devizových prostředků s tím, že u příslušných bankovních účtů se uvede rozpočtová skladba, a to jak u bankovního účtu devizových prostředků, tak i u bankovních účtů tuzemských peněžních prostředků.
(3) Kursové rozdíly z přepočtu stavu pohledávek, závazků a dlouhodobého finančního majetku v cizí měně k 31. 12. daného účetního období účtují příspěvkové organizace a územní samosprávné celky pouze v případech, kdy souvisejí s provozováním hospodářské činnosti. Účtují se podle svého charakteru na účtu 386-Kursové rozdíly aktivní nebo 387-Kursové rozdíly pasivní.
(4) Analytická evidence se vede podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.
Čl.II
Pohledávky
(1) 311 - Odběratelé
Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem pohledávky směnečné.
(2) 312 - Směnky k inkasu
Účtuje se zde příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných plátců.
(3) 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované a směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.
(4) 314 - Poskytnuté provozní zálohy
Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.
(5) 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy
Účtují se zde pohledávky z titulu rozpočtových příjmů jak od obyvatelstva, tak i od organizací.
(6) 316 - Ostatní pohledávky
Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům. Organizační složky státu a územní samosprávné celky zde účtují zálohy k vyúčtování, poskytnuté vnitřní organizační jednotce na provozní výdaje.
Čl.III
Závazky
(1) 321 - Dodavatelé
Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
(2) 322 - Směnky k úhradě
Účtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je kratší než jeden rok.
(3) 324 - Přijaté zálohy
Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(4) 325 - Ostatní závazky
Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli.
Čl.IV
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
(1) 331 - Zaměstnanci
Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popř. jiným fyzickým osobám a jejich zúčtování. Analytická evidence se vede podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob).
(2) 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů.
(3) 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Účtují se zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
(4) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
(4.1) Ve prospěch účtu 336 se účtují závazky ze sociálního zabezpečení k příslušným institucím, tj. fondu sociálního pojištění, fondu zaměstnanosti a fondu zdravotního pojištění, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění hrazeného zaměstnavatelem, a sice se souvztažnými zápisy
- u organizační složky státu a územního samosprávného celku za zaměstnance vykonávající hlavní činnost se souvztažným zápisem na vrub účtu 420-Služby a náklady nevýrobní povahy,
- u územního samosprávného celku za zaměstnance vykonávající hospodářskou činnost a u příspěvkové organizace za všechny zaměstnance na vrub účtů 524-Zákonné sociální pojištění a 525-Ostatní sociální pojištění.
Částky hrazené zaměstnancem se vyúčtují na vrub účtu 331-Zaměstnanci.
(4.2) Na vrub účtu 336 se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 331-Zaměstnanci.
Čl.V
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
(1) 341 - Daň z příjmů
Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového ustanovení zákona o daních z příjmů, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591-Daň z příjmů.
(2) 342 - Ostatní přímé daně
Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
(3) 343 - Daň z přidané hodnoty
(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé, 316-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob.
(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 954-Závazky z pronájmu, 955-Dlouhodobé přijaté zálohy, 959-Ostatní dlouhodobé závazky.
(3.4) Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu, zálohy na daň a nárok na vrácení daně při nadměrném odpočtu.
(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání
- daňový závazek za zdaňovací období na výstupu,
- odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších zdaňovacích období.
(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
(4) 345-Ostatní daně a poplatky
(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé, 316-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
(4.2) Na vrub účtu 345 se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu 345 účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 954-Závazky z pronájmu a 959-Ostatní dlouhodobé závazky.
(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
- daňový závazek za zdaňovací období,
- nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
- zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538-Ostatní daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
(5) 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(6) 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků.
(7) Na účtech 346 a 348 účtují příspěvkové organizace dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územních samosprávných celků (v souladu s Čl. XX úvodních ustanovení), tj. dotace na provoz a dotace na dlouhodobý majetek. O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen.
(8) 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků
Na těchto účtech vypořádávají organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace závazky se státním rozpočtem a rozpočtem územních samosprávných celků. Účtují se zde například předpisy přijatých přechodných výpomocí, odvodu dobropisů za dlouhodobý majetek uhrazené v minulých letech, apod., pokud byly financovány z prostředků státního rozpočtu nebo rozpočtu územních samosprávných celků a jsou určeny k odvodu do příslušného rozpočtu.
(9) Dotace a jejich vypořádání se účtují podle původu poskytnutí.
Čl.VI
Pohledávky ke sdružením
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtují se zde pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VII
Závazky ke sdružením
(1) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
Účtují se zde závazky účetní jednotky, jako akcionáře nebo společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy nebo vklady.
(2) 368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtují se zde závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VIII
Jiné pohledávky a závazky
(1) 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. Účtují se zde pohledávky a závazky ve smyslu Čl. XIX úvodních ustanovení.
(2) 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(2.1) Účtuje zde emitent dluhopisů.
(2.2) Na vrub účtu se účtuje upsání
- dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 953-Emitované dluhopisy
- krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 283-Emitované krátkodobé dluhopisy
(2.3) Ve prospěch účtu se účtuje
- splácení dluhopisů.
(3) 378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 205-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu nebo 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků, pokud tato pohledávka souvisí s její hlavní činností; pokud souvisí s hospodářskou činností, vyúčtuje se ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy (stejně jako příspěvková organizace),
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na vrub účtu 460-Manka a škody, pokud tento závazek souvisí s hlavní činností organizační složky státu nebo územního samosprávného celku; pokud souvisí s hospodářskou činností provozovanou územním samosprávným celkem, vyúčtuje se na vrub účtu 548-Manka a škody (stejně jako příspěvková organizace),
- organizační složky státu nebo územní samosprávné celky, jsou-li nájemcem dlouhodobého majetku podle § 28, zákona o daních z příjmů, závazek z titulu odvodu odpisů účetní jednotce, která je pronajímatelem tohoto majetku,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
Na těchto účtech se také účtují účetní operace spojené s nákupem a prodejem opce. Na účtu 378-Jiné pohledávky se účtuje o nakoupené opci (opční prémie). Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem
- u územního samosprávného celku na vrub účtu 420-Služby a náklady nevýrobní povahy,
- u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti územních samosprávných celků na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady,
- v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny podkladového aktiva.
Na účtu 379-Jiné závazky se účtuje o prodané opci (opční prémie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem
- u územního samosprávného celku ve prospěch účtu 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků,
- u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti územního samosprávného celku ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy.
Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
Čl.IX
Přechodné účty aktiv a pasiv
(1) Na účtech účtové skupiny 38 mohou územní samosprávné celky za hospodářskou činnost časově rozlišovat náklady a výnosy. Příspěvkové organizace jsou však povinny časově rozlišovat náklady a výnosy za veškerou činnost v určité známé výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 381-Náklady příštích období, 383-Výdaje příštích období, 384-Výnosy příštích období, 385-Příjmy příštích období), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388-Dohadné účty aktivní a 389-Dohadné účty pasivní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími.
(2) Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
(3) 381 - Náklady příštích období
Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, např. nájemné placené předem nebo předplatné. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně a časově souvisejí, a to nejpozději do čtyř let od zúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(4) 383 - Výdaje příštích období
Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí účetního období.
(5) 384 - Výnosy příštích období
Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů na zajištění servisních služeb předem, a sice se souvztažným zápisem na vrub účtů peněžních prostředků. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým hospodářsky souvisí.
(6) 385 - Příjmy příštích období
Účtují se zde výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly doposud vyúčtovány jako pohledávky. Jako příklad příjmů příštích období lze uvést např. úrok ze státních cenných papírů za běžné účetní období splatný pozadu v následujícím účetním období.
(7) 386 - Kursové rozdíly aktivní
(7.1) Účtují se zde aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako aktivní kursové rozdíly se účtují částky snížení pohledávek a dlouhodobého finančního majetku, jakož i částky zvýšení zůstatků úvěrů a zvýšení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k 31. 12. daného účetního období.
(7.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího bodu zruší.
(8) 387 - Kursové rozdíly pasivní
(8.1) Účtují se zde pasivní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako pasivní kursové rozdíly se účtují částky zvýšení dlouhodobého finančního majetku, pohledávek, jakož i částky snížení úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kurzu k 31. 12. daného účetního období.
(8.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího bodu zruší.
(9) 388 - Dohadné účty aktivní
(9.1) Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i úrokové výnosy, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 649-Jiné ostatní výnosy, 644-Úroky, 651-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
(9.2) O dohadných položkách aktivních účtují územní samosprávné celky, pokud tyto položky vyplývají z hospodářské činnosti, a příspěvkové organizace.
(10) 389 - Dohadné účty pasivní
Účtují se zde dohadné položky pasivní daného účetního období, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, jako např. nevyfakturované dodávky. Kromě toho územní samosprávné celky za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace účtují na tomto účtu i nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno při uzavírání účetních knih stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 544-Úroky a 549-Jiné ostatní náklady, popř. na vrub účtu nehmotného a hmotného majetku. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, která může být proplacena v příštím roce v souladu s ustanoveními zákoníku práce.
Čl.X
Opravné položky k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
(1) 391 - Opravná položka k pohledávkám
Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám se vyúčtuje na vrub účtu 559-Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391-Opravná položka k pohledávkám.
Přijatá úhrada pochybné pohledávky se vyúčtuje v přijaté výši na vrub účtu 241-Běžný účet a ve prospěch příslušného účtu pohledávek. Rozdíl mezi přijatou úhradou a jmenovitou hodnotou pohledávky se vyúčtuje na vrub účtu 543-Odpis pohledávky a ve prospěch účtu pohledávek. Současně se vyúčtuje snížení popř. zrušení opravné položky k pohledávkám na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 659-Zúčtování zákonných opravných položek.
Uvedený postup se vztahuje jak na opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, tak na opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, vytvářené podle § 8 a § 8a zákona 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Neúčtují se zde aktivní a pasivní kursové rozdíly z titulu pohledávek v zahraniční měně, které se účtují na účtech 386-Kursové rozdíly aktivní a 387-Kursové rozdíly pasivní.
(2) 395 - Vnitřní zúčtování
(2.1) Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na pojetí účetního systému účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
(2.2) Územní samosprávné celky účtují na tomto účtu také účetní případy vyplývající ze vzájemných vztahů mezi hlavní činností a hospodářskou činností jimi provozovanou.
(3) 396 - Spojovací účet při sdružení
Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem účetního období vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků
Čl.I
(1) V této účtové třídě účtují organizační složky státu a územní samosprávné celky provozní náklady za vlastní rozpočtové hospodaření. Neúčtují se zde náklady spojené s provozováním hospodářské činnosti, náklady na dlouhodobý majetek, dotace poskytované příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům.
(2) Náklady v organizačních složkách státu a územních samosprávných celcích vyjadřují konečnou spotřebu hospodářských prostředků vynaloženou na činnost organizace ve sledovaném období. Tuto spotřebu představuje vynaložení hospodářských prostředků v různých formách, např. ve formě spotřeby materiálu, vynaložení prostředků za práce a služby provedené jinými organizacemi, cestovní a ostatní výplaty fyzickým osobám a ostatní osobní náklady, vyplacené sociální dávky a finanční náklady.
(3) Organizační složky státu a územní samosprávné celky účtují o veškerých nákladech spojených s provozováním vlastní rozpočtové činnosti na syntetických účtech účtové třídy 4-Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků.
Čl.II
Materiální náklady
(1) Na účtu 410-Materiální náklady se účtuje spotřeba nakupovaného materiálu, elektrické energie, vody, páry, plynu, náklady na údržbu a opravy, na dopravu, práce výrobní povahy a náklady na pohoštění a dary. Do spotřeby materiálu se nezahrnuje prodaný materiál a zboží v pořizovací ceně a poddodávky. Náklady na pohoštění a dary poskytované domácím a zahraničním hostům, zahrnují spotřebu předmětů reprezentační povahy. Nepatří sem náklady na pohoštění a dary, opatřované za zahraniční platidla a poskytované v zahraničí.
(2) Spotřeba materiálu používaného v rámci rozpočtového hospodaření se účtuje při uplatnění způsobu A i B obdobným způsobem, jaký je uveden v náplni účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy s těmito odlišnostmi:
- při uplatnění varianty A se spotřebovaný materiál vyúčtuje na vrub účtu 410 a zboží na vrub účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Případné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem zjištěných zásob se vyúčtují v případě zjištěné ztráty do normy na vrub účtu 410, manka nad normu a škody na vrub účtu 460-Manka a škody a přebytky se vyúčtují ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků,
- při uplatnění varianty B se náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek, účtují v průběhu účetního období, pokud jde o materiál, prostřednictvím účtu 111-Pořízení materiálu přímo na vrub účtu 410, a pokud jde o prodej zboží, prostřednictvím účtu 131-Pořízení zboží přímo na vrub účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Koncem účetního období při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky na účtech 112 a 132 vyúčtují se souvztažným zápisem na vrub účtů 410 a 201 nebo 211. Konečné zůstatky účtů 112 a 132 ověřené inventurou se vyúčtují ve prospěch účtů 410 a 201 nebo 211 se souvztažným zápisem na vrub účtů 112 a 132.
Čl.III
Služby a náklady nevýrobní povahy
Na účtu 420-Služby a náklady nevýrobní povahy se účtují náklady na služby a práce nevýrobní povahy, nájemné, výkony spojů, cestovní a jiné devizové náklady ve styku se zahraničím, náklady na pohoštění, občerstvení a dary obstarávané za zahraniční platidla a různé finanční náklady. Zachycuje se na něm rovněž jednotný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.
Čl.IV
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
Na účtu 430-Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám se účtují cestovní, stěhovací a podobné náklady, ostatní výplaty fyzickým osobám a stipendia.
Čl.V
Mzdové a ostatní osobní náklady
(1) Na účtu 440-Mzdové a ostatní osobní náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců. Do mzdových nákladů se zahrnují zejména
- mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru, popř. obdobná plnění, poskytovaná na základě služebního poměru,
- naturální mzda, pokud je součástí mzdy,
- odměny za vykonanou práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
- částky refundované jiným organizacím.
(2) Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých (které uznává zákon o daních z příjmů).
Čl.VI
Dávky sociálního zabezpečení
(1) Na účtu 450-Dávky sociálního zabezpečení se účtují peněžité dávky nemocenského pojištění, důchody, ostatní peněžité dávky, peněžité podpory, věcné podpory, náklady na lázeňskou péči a náklady na rekreaci.
(2) Účet používají orgány vykonávající správu dávek, podpor a výplatu důchodů.
Čl.VII
Manka a škody
(1) Na účtu 460-Manka a škody se účtují
- manka a škody na dlouhodobém majetku,
- manka a škody přesahující stanovené normy přirozených úbytků zásob.
Výše mank a škod se zachycuje nezávisle na tom, v jaké výši jsou povinny zaviněná manka a škody uhradit jiné organizace nebo odpovědné osoby.
Náhrady mank a škod se na tomto účtu neúčtují. Předpisy náhrad mank a škod se účtují na vrub účtu 315-Pohledávky za rozpočtové příjmy a ve prospěch účtů 205-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu nebo 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků.
O nárocích na náhrady za manka a škody se účtuje podle jednotlivých dlužníků.
(2) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
Jsou-li na manka a škody na zásobách stanoveny normy přirozených úbytků, zachycují se na tomto účtu pouze ta manka a škody, které přesahují takto stanovené normy. Ztráty a škody na materiálu do výše stanovených norem přirozených úbytků se účtují na vrub účtu 410-Materiální náklady. Ztráty a škody na zboží do výše stanovených norem přirozených úbytků se účtují na vrub účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků.
V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje na něj jednorázově odepíší z účtu 042 na vrub účtu 460, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení dlouhodobého majetku.
(3) Na účtu 460 se neúčtuje o vzniklém schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se vždy zaúčtují jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, pokud v souladu s finančně právními předpisy byly pořízeny na vrub rozpočtových prostředků. V okamžiku zahájení umořovacího řízení se tyto položky zachytí v oddělené analytické evidenci k příslušnému syntetickému účtu účtových skupin 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení".
(4) Při vyřazení poškozeného nebo chybějícího dlouhodobého majetku se vyúčtuje příslušná částka ve výši odhadnuté škody na vrub účtu 460 a ve prospěch účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků. Současně se vyúčtuje vyřazení poškozeného nebo chybějícího dlouhodobého majetku ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 01, 02 nebo 05 a na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 - Náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) V účtové třídě 5 účtují
- územní samosprávné celky veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti a
- příspěvkové organizace veškeré náklady spojené s jejich činností.
- organizační složky státu jinou činnost v souladu s § 45 zákona č. 218/2000 Sb.
Organizační složky státu a územní samosprávné celky neúčtují v této účtové třídě náklady rozpočtového hospodaření.
(2) Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
(3) Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů není vyčerpávající. Na jednotlivé syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů.
(4) Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3-Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty v účtové třídě 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5.
(5) Analytickou evidenci v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech (např. cestovné, dary), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.
(6) Pokud je část nákladů vynakládaných na hlavní činnost provozovanou územním samosprávným celkem a příspěvkovou organizací společná s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost, a jsou tudíž těžko co do jejich výše rozlišitelnými, pak je dovoleno tyto náklady klíčovat v poměru výše tržeb docílených v hospodářské činnosti k tržbám docíleným v hlavní činnosti (včetně dotace poskytované na tuto činnost příspěvkové organizace). Tento způsob použije účetní jednotka pouze v těch případech, pokud není platným finančně právním předpisem stanoven jiný postup pro zjišťování výše nákladů vynaložených na tuto činnost.
(7) Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub účtu 963-Účet hospodářského výsledku.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin účtové třídy 5
(1) Účtová skupina 50-Spotřebované nákupy
(1.1) Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.
(1.2) Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:
- v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
- při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1-Zásoby, Čl. II bod 2.1.2.
(1.3) Při uplatnění způsobu B se postupuje takto:
- v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží,
- při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a ve prospěch účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Přehled o stavu a pohybu zásob, jakož i mankách, přebytcích a škodách poskytuje skladová evidence.
(1.4) Na účtech 502-Spotřeba energie a 503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek se účtují neskladovatelné nákupy.
(2) Účtová skupina 51-Služby
Na účtech této účtové skupiny se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří účet 513-Náklady na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na účtu 518-Ostatní služby se účtuje také drobný dlouhodobý nehmotný majetek, který účetní jednotka zaúčtovala v souladu s tímto opatřením.
(3) Účtová skupina 52-Osobní náklady
(3.1) Na účtu 521-Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Na tomto účtu se účtují i náklady na civilní službu, které patří do mzdových nákladů a jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů.
(3.2) Na vrub účtu 524-Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit sociální a zdravotní pojištění.
(3.3) Na účtu 525-Ostatní sociální pojištění se účtují závazky k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění.
(3.4) Na účtu 527-Zákonné sociální náklady se účtují náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů, pokud se na příslušnou účetní jednotku vztahují podle zvláštního právního předpisu včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3.5) Na účtu 528-Ostatní sociální náklady se účtují ostatní sociální náklady. Na tomto účtu se účtují i ostatní náklady na civilní službu, které jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů.
(4) Účtová skupina 53-Daně a poplatky
(4.1) V této účtové skupině se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 59-Daň z příjmů.
(4.2) Na účtu 538-Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.
(5) Účtová skupina 54-Ostatní náklady
(5.1) Na vrub účtu 541-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).
(5.2) Na vrub účtu 542-Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů a v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 219/2000 Sb.) bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
(5.3) Na vrub účtu 543-Odpis pohledávky se účtují případy odpisu při prokázané nedobytnosti pohledávky. Za nedobytnou se považuje pohledávka na základě prohlášení soudu, resp. potvrzení jiných orgánů činných v trestním či civilně správním řízení o její nedobytnosti. Na tento účet se účtují i postoupené pohledávky z hospodářské činnosti.
Na vrub účtu 543-Odpis pohledávky se v hospodářské činnosti účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Dále se na účtu 543 účtuje v hospodářské činnosti odpis pohledávky v souladu s Čl. V (přechodná ustanovení k Čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje v souladu s Čl. XVII úvodních ustanovení.
(5.4) Na účtu 544-Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují přímo do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účty.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).
(5.5) Na vrub účtu 545-Kursové ztráty se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech (účtech účtových skupin 24, 25 a 26), při uzavírání účetních knih.
(5.6) Na vrub účtu 546-Dary se účtuje bezúplatné předání majetku, pokud to umožňuje zvláštní právní předpis. Patří sem např. zůstatková cena darovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezúplatné plnění.
(5.7) Na vrub účtu 548-Manka a škody se účtují manka na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky v oddělené analytické evidenci k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení. Na tomto účtu se neúčtují částky chybějících cenných papírů, které byly pořízeny na vrub rozpočtových prostředků (ty se zachycují na účtu 460-Manka a škody).
Nároky na náhradu mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy. Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, o těchto úbytcích se neúčtuje na účtu 548. Úbytky zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtují podle charakteru zásob na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží nebo na vrub příslušného účtu účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
(5.8) Na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, odstupné za uvolnění bytů. Ztrátové položky, k jejichž úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zákona o konkursu a vyrovnání, se účtují na účtu 543-Odpis pohledávky. V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se výdaje vztahující se k této záležitosti a zachycené na vrub účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku jednorázově odepíší na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení dlouhodobého majetku.
(6) Účtová skupina 55-Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
(6.1) Na účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtují územní samosprávné celky odpisy za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace odpisy podle odpisového plánu a zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení. Zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtují příspěvkové organizace na vrub účtu 552-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Zůstatková cena dlouhodobého majetku v důsledku mank a škod se účtuje na vrub účtu 548-Manka a škody.
Územní samosprávné celky vyúčtované odpisy za hospodářskou činnost zaúčtují na vrub účtu 551 a ve prospěch účtu 349-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků. Příspěvkové organizace vyúčtují současně s účtováním odpisů tvorbu fondu reprodukce majetku zápisem na vrub účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 916-Fond reprodukce majetku.
(6.2) Na účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady v pořizovací ceně se vyúčtuje úbytek cenných papírů souvztažně se zápisy na účtech 061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, 062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem, 063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování a 256 - Ostatní cenné papíry v ocenění vedeném na těchto účtech a 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní úrokový výnos.
Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace zároveň účtují pořizovací cenu dlouhodobých cenných papírů a vkladů na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku nebo účtu 902 - Fond oběžných aktiv a ve prospěch příslušného fondu, na jehož vrub byly původně pořízeny.
(6.3) Na účtu 554-Prodaný materiál se účtuje úbytek materiálu oceněný pořizovací cenou.
(6.4) Na vrub účtu 556-Tvorba zákonných rezerv se účtuje tvorba rezerv se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 941-Rezervy zákonné.
(6.6) Na vrub účtu 559-Tvorba zákonných opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch příslušných opravných účtů účtových skupin 09-Opravné položky k nabytému majetku, 19-Opravné položky k zásobám, 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám.
(7) Účtová skupina 59-Daň z příjmů
(7.1) Na vrub účtu 591-Daň z příjmů se účtuje výše splatných daní při uzávěrce účetního období, se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 341-Daň z příjmů.
(7.2) Na vrub účtu 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů se účtují doměrky daně za minulá účetní období a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá účetní období.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) V účtové třídě 6 účtují územní samosprávné celky veškeré výnosy vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti a příspěvkové organizace veškeré výnosy spojené s jejich činností. Organizační složky státu a územní samosprávné celky neúčtují v této účtové třídě příjmy rozpočtového hospodaření.
(2) Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např. faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343-Daň z přidané hodnoty, pokud je účetní jednotka plátcem DPH.
(3) V případě příjmů (výnosů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341-Daň z příjmů, v ostatních případech na vrub účtu 591-Daň z příjmů.
(4) Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost.
(5) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, narovnání).
(6) Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 963-Účet hospodářského výsledku.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin třídy 6
(1) Účtová skupina 60-Tržby za vlastní výkony a zboží
Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů (např. faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 31-Pohledávky, popř. účtu 261-Pokladna.
(2) Účtová skupina 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob
(2.1) Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci účetního období, popř. příslušného měsíce. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
(2.2) V případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace účtuje se na vrub účtu 513-Náklady na reprezentaci a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61.
(3) Účtová skupina 62-Aktivace
(3.1) Ve prospěch účtu 621-Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popř. účtu 501-Spotřeba materiálu nebo účtu 504-Prodané zboží v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.
(3.2) Ve prospěch účtu 622-Aktivace vnitroorganizačních služeb se účtuje např. vnitroorganizační přeprava se souvztažným zápisem na vrub účtů 111-Pořízení materiálu, 131-Pořízení zboží, 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, popř. na vrub účtu 513-Náklady na reprezentaci, jde-li o použití vnitroorganizačních služeb pro účely reprezentace.
(3.3) Ve prospěch účtů 623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a 624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku se účtuje aktivace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
(4) Účtová skupina 64-Ostatní výnosy
(4.1) Ve prospěch účtů 641-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).
(4.2) Ve prospěch účtu 642-Ostatní pokuty a penále se účtují jiné částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, nespecifikované v odstavci (4.1).
(4.3) Ve prospěch účtu 643-Platby na odepsané pohledávky se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z hospodářské činnosti.
(4.4) Ve prospěch účtu 644-Úroky se účtují nároky na přijaté úroky od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění.
(4.5) Ve prospěch účtu 645-Kursové zisky se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, při inkasu či platbě a na finančních účtech (na účtech účtové skupiny 24, 25 a 26) při uzavírání účetních knih.
(4.6) Ve prospěch účtu 648 - Zúčtování fondů se zúčtuje snížení (užití) fondů v souladu s příslušným právním předpisem.
(4.7) Ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy se účtuje nárok na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a ostatní výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny.
(5) Účtová skupina 65-Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
(5.1) Ve prospěch účtu 651-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují tržby, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub účtu 316-Ostatní pohledávky, 311-Odběratelé, popř. 388-Dohadné účty aktivní.
(5.2) Ve prospěch účtu 652-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku se účtují např. dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.
(5.3) Ve prospěch účtu 653-Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů se účtuje prodej cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, evidovaných na účtech 061-Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, 062-Majetkové účasti s podstatným vlivem a 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek.
(5.4) Ve prospěch účtu 654-Tržby z prodeje materiálu se účtují částky vyfakturované odběratelům za prodaný materiál.
(5.5) Ve prospěch účtu 655-Výnosy z krátkodobého finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
(5.6) Ve prospěch účtu 656-Zúčtování zákonných rezerv se účtuje rozpuštění zákonných rezerv se souvztažným zápisem na vrub účtu 941-Rezervy zákonné.
(5.7) Ve prospěch účtu 659-Zúčtování zákonných opravných položek se účtuje částečně nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku, 19-Opravné položky k zásobám a na vrub účtu 391-Opravná položka k pohledávkám.
(6) Účtová skupina 69-Provozní dotace
(6.1) Ve prospěch účtu 691-Provozní dotace účtují příspěvkové organizace dotace (příspěvek) na provoz. Na tomto účtu se účtují veškeré druhy dotací v souladu s Čl. XX úvodních ustanovení.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7
ÚČTOVÁ TŘÍDA 8
Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 v souladu s Čl. XIX. úvodních ustanovení.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 9 - Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na účtech účtové třídy 9 se účtují případy, které se týkají
a) majetkových fondů na účtech účtové skupiny 90-Majetkové fondy,
b) peněžních a finančních fondů, účtovaných na účtech účtové skupiny 91-Finanční a peněžní fondy,
c) státních a ostatních zvláštních fondů na účtech účtové skupiny 92-Zvláštní fondy organizačních složek státu,
d) hospodářského výsledku příspěvkových organizací a hospodářské činnosti územních samosprávných celků, jakož i převodu zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků na účtech účtové skupiny 93-Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků,
e) vytvořených rezerv na účtech účtové skupiny 94-Rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
f) poskytnutých dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček na účtech účtové skupiny 95-Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky,
g) závěrečných zápisů prováděných koncem účetního období na účtech účtové skupiny 96-Závěrkové účty a
h) podrozvahových účtů na účtech účtových skupin 97 až 99-Podrozvahové účty.
Čl.II
Majetkové fondy
(1) Na straně Dal účtu 901-Fond dlouhodobého majetku se účtuje běžně zejména
- o bezúplatně převzatém nebo darovaném dlouhodobém majetku,
- o předmětech převzatých ze zásob v pořizovacích (reprodukčních) cenách,
- o tvorbě zdrojů k profinancovanému dlouhodobému majetku ve výši splacených dlouhodobých úvěrů.
Organizační složky státu a územní samosprávné celky účtují běžně tvorbu zdrojů
a) k profinancovanému dlouhodobému hmotnému majetku převodem zůstatku účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků,
b) k dlouhodobému finančnímu majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 201-Financování výdajů organizačních složek státu nebo 211-Financování výdajů územních samosprávných celků v částkách vykázaných v pořizovací ceně na příslušných účtech účtové třídy 0. Pokud jde o dlouhodobý finanční majetek, je jejich pořizování podmíněno finančními zdroji na účtech rezervních fondů anebo u územních samosprávných celků na peněžních fondech. Dlouhodobý nehmotný majetek se účtuje ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a na vrub účtů účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek.
Příspěvkové organizace účtují běžně tvorbu zdrojů k
- dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku převodem zdrojů z účtu 916-Fond reprodukce majetku,
- dlouhodobému finančnímu majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 914-Fond rezervní.
Na straně Má dáti účtu se účtují běžně zejména
- zůstatkové ceny u příspěvkových organizací a pořizovací ceny u organizačních složek státu a územních samosprávných celků dlouhodobého majetku při jeho vyřazení z používání pro opotřebení, v důsledku vzniklých mank a škod nebo jeho prodeje,
- zůstatkové ceny bezúplatně předaného nebo darovaného dlouhodobého majetku,
- zúčtované náklady na dlouhodobý majetek v souvislosti s ustanovením účtové třídy 5 Čl. II bodu 5.8.
(2) Na účtu 902-Fond oběžných aktiv na straně Dal účtují
- organizační složky státu a územní samosprávné celky zdroje krytí oběžných aktiv hlavní činnosti, zejména
a) přírůstky bezúplatně převzatých nebo darovaných oběžných aktiv,
b) materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku v souvislosti s jeho vyřazením,
c) zdroje k profinancovanému nakoupenému krátkodobému finančnímu majetku převodem z rezervního fondu, popř. z účelových fondů územních samosprávných celků,
- příspěvkové organizace účetní případy uvedené pod bodem a), pokud není bezúplatně získané oběžné aktivum využíváno při provozování hospodářské činnosti, a účetní případy uvedené pod bodem c).
Na straně Má dáti účtují
- organizační složky státu a územní samosprávné celky snížení zdrojů krytí oběžných aktiv hlavní činnosti, zejména
a) úbytky bezúplatně předaných nebo darovaných oběžných aktiv (tj. materiálových zásob, poddodávek, nedokončené výroby, výrobků, které tvoří součást materiálových zásob, zboží a cenin), pokud to umožňuje příslušný právní předpis,
b) snížení vlastního zdroje k prodanému krátkodobému finančnímu majetku převodem do rezervního fondu nebo peněžních fondů územních samosprávných celků,
- příspěvkové organizace účetní případy uvedené pod bodem a), pokud oběžné aktivum nebylo využíváno při provozování hospodářské činnosti a při zániku účetní jednotky na základě rozhodnutí zřizovatele může příspěvková organizace zúčtovat na tento účet zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu), pokud jsou vypořádány finanční a peněžní fondy.
(3) Zdroje krytí oběžných aktiv fungujících při provozování hospodářské činnosti u územního samosprávného celku se účtují na účtu 903-Fond hospodářské činnosti územních samosprávných celků. Územní samosprávné celky účtují na tomto účtu obdobné účetní případy jako příspěvkové organizace na účtu 902 uvedené pod bodem b), pokud byl krátkodobý finanční majetek pořízen z příslušných finančních fondů. Na straně Dal tohoto účtu se dále účtuje zlepšený výsledek hospodaření dosažený v rámci hospodářské činnosti po splnění daňových povinností se souvztažným zápisem na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
(4) Na účtu 909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV a XIX úvodních ustanovení.
Čl.III
Finanční a peněžní fondy
(1) Organizační složky státu účtují v rozsahu stanoveném příslušnými finančně právními předpisy (např. rozpočtová pravidla) tvorbu rezervního fondu závislou na dosažených zlepšených výsledcích rozpočtového hospodaření, a to ve prospěch účtu - 914 - Fond rezervní
a na vrub účtů 346-Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem nebo 348-Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků. Pokud finančně právní předpisy povolí tvorbu tohoto fondu na vrub zisku dosaženého v rámci provozované hospodářské činnosti, vyúčtuje se jejich tvorba na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Příspěvkové organizace účtují tvorbu fondů hmotné stimulace ve prospěch účtů
- 911 - Fond odměn,
- 914 - Fond rezervní a též
- 916 - Fond reprodukce majetku
a na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Ostatní zdroje tvorby a použití uvedených fondů jsou stanoveny příslušnými finančně právními předpisy (např. rozpočtová pravidla).
Na účtu 912-Fond kulturních a sociálních potřeb se účtuje o tvorbě a použití tohoto fondu v souladu se zvláštním právním předpisem.
Na účtu 916-Fond reprodukce majetku účtují státní příspěvkové organizace tvorbu a použití fondu reprodukce majetku a příspěvkové organizace zřizované územními správními celky tvorbu a použití fondu investičního majetku v souladu s platnými právními předpisy (např. rozpočtová pravidla).
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku vytvořené podle § 28 zákona o daních z příjmů nejsou zdrojem fondu reprodukce majetku u nájemce, ale u pronajímatele.
(2) Územní samosprávné celky účtují na účtu 917-Peněžní fondy o tvorbě a použití těchto fondů. Peněžním fondem může být např. fond rezerv a rozvoje, sociální fond. Přebytek hospodaření je součástí zůstatku účtu 217 a převede se koncem účetního období před uzavíráním účetních knih ve prospěch účtu 933-Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
(3) Na účtu 918-Ostatní finanční fondy se účtuje o tvorbě a použití sdružených prostředků, o kulturních fondech obyvatel ústavů sociální péče, o cizích prostředcích apod.
Čl.IV
Zvláštní fondy organizačních složek státu
(1) O tvorbě a použití státních fondů se účtuje na účtu 921-Státní fondy. Těmito fondy jsou např. fond životního prostředí, fond tržní regulace v zemědělství, fond zúrodnění půdy, fond kultury, fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, fond rozvoje bydlení a fond dopravní infrastruktury.
(2) O tvorbě a použití ostatních fondů se účtuje na účtu 922-Ostatní zvláštní fondy.
Čl.V
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti územních samosprávných celků, z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků
(1) Nerozdělený zisk anebo neuhrazená ztráta za předešlé účetní období se účtuje na účet 931. Současně se nerozdělený zisk z výsledku hospodaření minulého účetního období převede z účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let na stranu Dal účtu 931. Překročené rozdělení výsledku hospodaření se převede z účtu 932 na vrub účtu 931. Následné použití nerozděleného zisku se zaúčtuje na straně Má dáti účtu 931 se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných finančních a peněžních fondů v souladu s platnými právními předpisy a s úvodními ustanoveními přílohy 2 tohoto opatření.
(2) Pokud je neuhrazená ztráta minulých let uhrazena na vrub zdrojů rezervního fondu nebo u územních samosprávných celků na vrub peněžních fondů, zaúčtuje se ve prospěch účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let a na vrub účtu 914-Fond rezervní nebo 917-Peněžní fondy.
(3) Po definitivním schválení rozdělení dosaženého zisku za minulé účetní období se částky určené jako hmotná stimulace finančních fondů vyúčtují na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a ve prospěch účtů finančních nebo peněžních fondů. Pokud je část zisku určena na rozšíření hospodářské činnosti, vyúčtuje se ve prospěch účtů 902 (u příspěvkových organizací) nebo 903 (u územních samosprávných celků).
(4) Zůstatky účtů 217 a 218 se převedou koncem účetního období před uzavíráním účetních knih na účet 933-Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
Zůstatek účtu 933 je podkladem pro finanční vypořádání příslušnými územními samosprávnými celky.
Pokud má účet 933 pasivní zůstatek, může se tento zůstatek převést v následujícím účetním období ve prospěch účtů peněžních fondů v případě, že územní samosprávný celek má peněžní fondy zřízeny.
Pokud má účet 933 aktivní zůstatek, může se tento zůstatek vypořádat v následujícím účetním období na vrub účtů peněžních fondů v případě, že územní samosprávný celek má peněžní fondy zřízeny.
Ke změně zůstatku 933 dochází zejména při uzavírání účetních knih po převodu nových zůstatků účtů 217 a 218 za běžné účetní období.
Čl.VI
Rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(1) Na účtech účtové skupiny 94-Rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací se účtuje o tvorbě a použití rezerv. Obecná ustanovení jsou vymezena v úvodní části opatření.
(2) Rezervy se čerpají podle obecně platných finančně právních předpisů.
Čl.VII
Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky
(1) Na účtech účtové skupiny 95-Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky se účtuje o
- úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytická evidence se vede podle jednotlivých úvěrů,
- dlouhodobých půjčkách a závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů půjček.
(2) Na účtu 951-Dlouhodobé bankovní úvěry se účtuje stav a pohyb dlouhodobých úvěrů poskytovaných příspěvkovým organizacím nebo územním samosprávným celkům, pokud to dovoluje zvláštní právní předpis. Splátky na čerpané úvěry hradí
- příspěvkové organizace z běžného účtu (tj. z účtu 241). Současně se vytvoří zdroj krytí dlouhodobého majetku účetním zápisem zaúčtovaným ve prospěch účtu 901-Fond dlouhodobého majetku a na vrub účtu 916-Fond reprodukce majetku.
- územní samosprávný celek ze základního běžného účtu v případě, kdy banka
a) uhradí fakturu vystavenou dodavatelem přímo z úvěrového účtu, pak se vyúčtuje úhrada ve prospěch účtu 951 a na vrub účtu 321-Dodavatelé. Koncem každého měsíce se provede zúčtování měsíčního úhrnu výdajů z úvěrového účtu na vrub 218-Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 211-Financování výdajů územních samosprávných celků,
b) převede částku ve výši poskytnutého úvěru na základní běžný účet, zaúčtuje poskytnutý úvěr ve prospěch účtu 951-Dlouhodobé bankovní úvěry a na vrub 231-Základní běžný účet.
(3) Na účtu 953-Emitované dluhopisy účtuje emitent dluhopisů vydané dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů.
(4) Účet 954-Závazky z pronájmu se používá při pronájmu hmotného a nehmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité a nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy nájemcem pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (§ 28 zákona o daních z příjmů). Výše závazků k pronajímateli se zachytí ve výši zůstatkové ceny pronajatého příslušného dlouhodobého majetku a umořuje se ve výši odpisů vyúčtovaných za příslušný dlouhodobý majetek do nákladů. V případě, kdy roční nájemné dle smlouvy je nižší než odpisy, sníží se závazek z pronájmu o rozdíl odpisů a nájemného při roční závěrce do výnosů. Takto bude postupováno pouze u nájemních smluv uzavřených před 1. 1. 2001 do sjednaného ukončení smlouvy, avšak nejpozději do 31. 12. 2005.
(5) Na účtu 955-Dlouhodobé přijaté zálohy se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(6) Na účtu 958-Dlouhodobé směnky k úhradě se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.
(7) Na účtu 959-Ostatní dlouhodobé závazky se zachycují ostatní dlouhodobé závazky, pro které není v předcházejících účtech skupiny 95-Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky určen samostatný syntetický účet.
Čl.VIII
Závěrkové účty
(1) Na účtech 961-Počáteční účet rozvažný, 962-Konečný účet rozvažný, 963-Účet hospodářského výsledku, 964-Saldo výdajů a nákladů a 965-Saldo příjmů a výnosů se účtuje v souladu s úvodními ustanoveními tohoto opatření.
Čl.IX
Podrozvahové účty
(1) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky, především o využívání cizího majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní ochrany a jiné.
(2) Na podrozvahových účtech se sledují zejména:
- přijatá depozita a hypotéky
- najatý majetek
- majetek svěřený do úschovy
- zásoby přijaté ke zpracování
- přísně zúčtovatelné tiskopisy
- materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití
- program 222
- deriváty
- závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
- pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
- odepsané pohledávky
- poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky
- přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky
- poskytnuté zástavy
- přijaté zástavy
- závazky z leasingu
- pohledávky z leasingu
- pohledávky z pevných termínovaných operací
- závazky z pevných termínovaných operací
- pohledávky z opcí
- závazky z opcí.
Čl.X
Přechodná ustanovení
(1) Směnky zaúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do splatnosti podle postupů platných do 31.12.2001. Podle tohoto "Opatření" se účtují až směnky pořízené po 1.1.2002.
(2) Dluhopisy pořízené před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do doby splatnosti podle postupů platných do 31.12.2001; u kupónových dluhopisů do splatnosti nejbližšího kupónu.
(3) Pořizovací cenou cenných papírů se rozumí cena pořízení cenných papírů pořízených před účinností tohoto opatření.
Příl.3
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účetní závěrku v návaznosti na ustanovení části třetí zákona tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.
(2) Obsahové vymezení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy je uvedeno v článcích II, III a IV.
(3) Účetní jednotky předkládají účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu) podle pokynů Ministerstva financí.
Čl.II
Rozvaha
Viz příloha č. 4.
Čl.III
Výkaz zisku a ztráty
Viz příloha č. 5.
Čl.IV
Příloha k účetní závěrce
Viz příloha č. 6.
Příl.4
Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační složky státu,    Úč OÚPO 3 - 02
státní fondy,územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace             Název nadřízeného
                         orgánu
                         .................
                         .................
                         Název, sídlo a
                         právní forma
                         účetní jednotky
                         .................
                         .................

        ROZVAHA organizačních složek státu,
         územních samosprávných celků
          a příspěvkových organizací
        (v tis. Kč, na dvě desetinná místa)
      sestavená k ..............................
                IČO

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF


AKTIVA
                             č.ř. Stav k 1.1 Stav k
               a              b   1     2
--------------------------------------------------------------------------------
A. Stálá aktiva            ř. 09+15+26+33+41 01
--------------------------------------------------------------------------------
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
  - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      (012) 02
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Software                   (013) 03
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ocenitelná práva               (014) 04
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      (018) 05
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      (019) 06
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku   (041) 07
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   (051) 08
   majetek
--------------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08    09
--------------------------------------------------------------------------------
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu     (072) 10
   a vývoje
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k softwaru              (073) 11
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k ocenitelným právům         (074) 12
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému  (078) 13
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému  (079) 14
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  celkem ř. 10 až 14                   15
--------------------------------------------------------------------------------
3. Dlouhodobý hmotný majetek
  - Pozemky                    (031) 16
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Umělecká díla a předměty           (032) 17
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Stavby                    (021) 18
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Samostatné movité věci a soubory movitých   (022) 19
   věcí
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pěstitelské celky trvalých porostů      (025) 20
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Základní stádo a tažná zvířata        (026) 21
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Drobný dlouhodobý hmotný majetek       (028) 22
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek       (029) 23
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení dlouhodobého hmotných majetku    (042) 24
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný    (052) 25
   majetek
--------------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25      26
--------------------------------------------------------------------------------
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  - Oprávky ke stavbám              (081) 27
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k samostatným movitým věcem a soubor (082) 28
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých    (085) 29
   porostů
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému   (088) 31
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému   (089) 32
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
  ř. 27 až 32                      33
--------------------------------------------------------------------------------
5. Dlouhodobý finanční majetek
  - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím  (061) 34
   vlivem
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Majetkové účasti v podnicích s podstatným   (062) 35
   vlivem
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti   (063) 36
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Půjčky podnikům ve skupině          (066) 37
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobé půjčky           (067) 38
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobý finanční majetek      (069) 39
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení dlouhodobého finančního majetku   (043) 40
  ----------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40     41
--------------------------------------------------------------------------------
B. Oběžná aktiva           ř.51+75+89+119+124 42
--------------------------------------------------------------------------------
1. Zásoby
  - Materiál na skladě              (112) 43
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení materiálu a Materiál na cestě    (111
                          nebo
                          119)  44
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Nedokončená výroba              (121) 45
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Polotovary vlastní výroby           (122) 46
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Výrobky                    (123) 47
  ----------------------------------------------------------------------------
      - Zvířata                    (124) 48
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zboží na skladě                (132) 49
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení zboží a Zboží na cestě        (131
                          nebo
                          139  50
  ----------------------------------------------------------------------------
  Zásoby celkem ř. 43 až 50               51
--------------------------------------------------------------------------------
2. Pohledávky
  - Odběratelé                  (311) 52
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Směnky k inkasu                (312) 53
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky za eskontované cenní papíry    (313) 54
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté provozní zálohy          (314) 55
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky za rozpočtové příjmy        (315) 56
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní pohledávky              (316) 57
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 52 až 57                  58
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky k účastníkům sdružením       (358) 59
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  (336) 60
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z příjmů                 (341) 61
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní přímé daně              (342) 62
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z přidané hodnoty             (343) 63
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní daně a poplatky            (345) 64
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky z pevných termínových operací   (373) 65
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 61 až 64                   66
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se    (346) 67
   se státním rozpočtem
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Nároky na dotace a ostatní zúčtování     (348) 68
   s rozpočtem úz. samospr. celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 67 až 68                   69
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky za zaměstnanci           (335) 70
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pohledávky z emitovaných dluhopisů      (375) 71
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Jiné pohledávky                (378) 72
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Opravná položka k pohledávkám         (391) 73
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 70 až 73                   74
--------------------------------------------------------------------------------
  Pohledávky celkem        ř.58+59+60+65+66+69+74 75
--------------------------------------------------------------------------------
3. Finanční majetek
  - Pokladna                   (261) 76
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Peníze na cestě               (+/-262) 77
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ceniny                    (263) 78
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 76 až 78                   79
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžný účet                  (241) 80
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžný účet fondu kulturních a sociálních   (243) 81
   potřeb
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní běžné účty              (245) 82
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 80 až 82                   83
--------------------------------------------------------------------------------
3. - Majetkové cenné papíry k obchodování     (251) 84
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dlužné cenné papíry k obchodování       (253) 85
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní cenné papíry             (256) 86
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Pořízení krátkodobého finančního majetku   (259) 87
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 84 až 87                   88
--------------------------------------------------------------------------------
  Finanční majetek celkem           ř.79+83+88 89
--------------------------------------------------------------------------------
4. Prostředky rozpočtového hospodaření
  - Základní běžný účet              (231) 90
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vkladový výdajový účet            (232) 91   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Příjmový účet                 (235) 92   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžné účty peněžních fondů          (236) 93
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžné účty státních fondů           (224) 94
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Běžné účty finančních fondů          (225) 95
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 90 až 95                   96
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím  (203) 99   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace ostatním subjektům     (204) 100   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím  (213) 101   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté dotace ostatním subjektům     (214) 102   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 97 až 102                  103   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi  (271) 104
   rozpočty
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým  (273) 105
   organizacím
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským (274) 106
   subjektům
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním    (275) 107
   organizacím
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým    (277) 108
   osobám
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 104 až 108                 109
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Limity výdajů                 (221) 110   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zúčtování výdajů územních samosprávných    (218) 111   x
   celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Materiální náklady              (410) 112   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Služby a náklady nevýrobní povahy       (420) 113   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám  (430) 114   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Mzdové a ostatní osobní náklady        (440) 115   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dávky sociálního zabezpečení         (450) 116   x
      ----------------------------------------------------------------------------
  - Manka a škody                 (460) 117   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 112 až 117                 118   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Prostředky rozpočt. hospodaření celkem
                 ř.96+103+109+110+111+118 119
--------------------------------------------------------------------------------
5. Přechodné účty aktivní
  - Náklady příštích období            (381) 120
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Příjmy příštích období            (385) 121
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Kurzové rozdíly aktivní            (386) 122
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dohadné účty aktivní             (388) 123
--------------------------------------------------------------------------------
  Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123      124
--------------------------------------------------------------------------------
   ÚHRN AKTIV                 ř.01+42 125
--------------------------------------------------------------------------------

PASIVA
                             č.ř. Stav k 1.1 Stav k
               c              d   3     4
--------------------------------------------------------------------------------
C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
                ř.130+131+138+141+151+158 126
--------------------------------------------------------------------------------
1. Majetkové fondy
  - Fond dlouhodobého majetku           (901) 127
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond oběžných aktiv              (902) 128
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond hospodářské činnosti           (903) 129
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
   a závazků                 (+/- 909) 130
  ----------------------------------------------------------------------------
  Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129         131
--------------------------------------------------------------------------------
2. Finanční a peněžní fondy
  - Fond odměn                  (911) 132
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond kulturních a sociálních potřeb      (912) 133
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond rezervní                 (914) 134
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Fond reprodukce majetku            (916) 135
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Peněžní fondy                 (917) 136
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní finanční fondy            (918) 137
  ----------------------------------------------------------------------------
  Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137     138
  ----------------------------------------------------------------------------
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
  - Státní fondy                 (921) 139
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní zvláštní fondy            (922) 140
--------------------------------------------------------------------------------
  Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem
  ř. 139 až 140                     141
--------------------------------------------------------------------------------
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
  - Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142   x
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Financování výdajů územních samosprávných   (211) 143   x
   celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Bankovní účty k limitům organizačních složek (223) 144   x
   státu
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti   (205) 145   x
   org. složek státu
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti   (215) 146   x
   úz. samopr. celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního  (206) 147   x
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního  (216) 148   x
   majetku
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zúčtování příjmů územních samosprávných    (217) 149   x
   celků
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi    (272) 150
   rozpočty
  ----------------------------------------------------------------------------
  Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření
  celkem ř. 142 až 150                 151
--------------------------------------------------------------------------------
5. Hospodářský výsledek
  a) z hospodářské činnosti územních samosprávných
    celků a činnosti příspěvkových organizací
    - Hospodářský výsledek běžného účetního
     období                 (+/-963) 152   x
  ----------------------------------------------------------------------------
    - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
     minulých let              (+/-932) 153
  ----------------------------------------------------------------------------
    - Hospodářský výsledek ve schvalovacím
     řízení                 (+/-931) 154        x
  ----------------------------------------------------------------------------
  b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých
    let                    (+/-933) 155
  ----------------------------------------------------------------------------
  c) Saldo výdajů a nákladů           (+/-964) 156
  ----------------------------------------------------------------------------
  d) Saldo příjmů a výnosů           (+/-965) 157
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 152 až 157                  158
--------------------------------------------------------------------------------
D. Cizí zdroje           ř.160+166+189+196+201 159
--------------------------------------------------------------------------------
1. Rezervy
  - Rezervy zákonné                (941) 160
--------------------------------------------------------------------------------
2. Dlouhodobé závazky
  - Emitované dluhopisy              (953) 161
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky z pronájmu              (954) 162
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dlouhodobé přijaté zálohy           (955) 163
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dlouhodobé směnky k úhradě          (958) 164
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní dlouhodobé závazky          (959) 165
--------------------------------------------------------------------------------
  Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165        166
--------------------------------------------------------------------------------
3. Krátkodobé závazky
  - Dodavatelé                  (321) 167
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Směnky k úhradě                (322) 168
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Přijaté zálohy                (324) 169
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní závazky                (325) 170
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky z pevných termínových operací     (373) 171
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 167 až 171                 172
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky z upsaných nesplacených cenných
   papírů                    (367) 173
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Závazky k účastníkům sdružení         (368) 174
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 173 až 174                 175
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Zaměstnanci                  (331) 176
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní závazky vůči zaměstnancům       (333) 177
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 176 až 177                 178
  ----------------------------------------------------------------------------
  -     Závazky ze sociálního zabezpečení
   a zdravotního pojištění            (336) 179
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z příjmů                 (341) 180
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní přímé daně              (342) 181
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Daň z přidané hodnoty             (343) 182
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní daně a poplatky            (345) 183
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 180 až 183                 184
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních
   závazků se státním rozpočtem         (347) 185
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních
   závazků s rozpočtem územních samosprávných
   celků                     (349) 186
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 185 až 186                 187
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Jiné závazky                 (379) 188
  ----------------------------------------------------------------------------
  Krátkodobé závazky celkem
  ř.172+175+178+179+184+187+188             189
--------------------------------------------------------------------------------
4. Bankovní výpomoci a půjčky
  - Dlouhodobé bankovní úvěry           (951) 190
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Krátkodobé bankovní úvěry           (281) 191
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)   (282) 192
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Emitované krátkodobé dluhopisy        (283) 193
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     (289) 194
  ----------------------------------------------------------------------------
  Součet ř. 193 až 194                 195
  ----------------------------------------------------------------------------
  Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř.190+191+192+195  196
--------------------------------------------------------------------------------
5. Přechodné účty pasivní
  - Výdaje příštích období            (383) 197
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Výnosy příštích období            (384) 198
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Kurzové rozdíly pasivní            (387) 199
  ----------------------------------------------------------------------------
  - Dohadné účty pasivní             (389) 200
--------------------------------------------------------------------------------
  Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200      201
--------------------------------------------------------------------------------
ÚHRN PASIV                    126+159 202
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:   Razítko:  Podpis odpovědné  Podpis osoby    Okamžik
               osoby:       odpovědné za    sestavení:
                         sestavení:

                   Telefon:
--------------------------------------------------------------------------------
Poznámka :
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují
jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným
znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se
zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku
tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným
znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342,343,345 a 373,
které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl
stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti
  nad stavem obratu strany Dal
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad
  stavem obratu strany Má dáti
Příl.5
Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační           Úč OÚPO 4 - 02
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky             Název nadřízeného
a příspěvkové organizace             orgánu
                         .................
Účetní jednotka doručí výkaz           .................
podle pokynů MF                 Název, sídlo a
                         právní forma
                         účetní jednotky
                         .................

           Výkaz zisků a ztráty
          organizačních složek státu,
         územních samosprávných celků
          a příspěvkových organizací
        sestavený k ................2000.
        (v tis. Kč na dvě desetinná místa)
                IČO

----------------------------------------------------------------------------------
Číslo                   Číslo        Činnosti
účtu Název ukazatele           řádku        hlavní hospodářská
                                 1     2
----------------------------------------------------------------------------------
501 Spotřeba materiálu            1
----------------------------------------------------------------------------------
502 Spotřeba energie             2
----------------------------------------------------------------------------------
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných
  dodávek                 3
----------------------------------------------------------------------------------
504 Prodané zboží              4
----------------------------------------------------------------------------------
511 Opravy a udržování            5
----------------------------------------------------------------------------------
512 Cestovné                 6
----------------------------------------------------------------------------------
513 Náklady na reprezentaci         7
----------------------------------------------------------------------------------
518 Ostatní služby              8
----------------------------------------------------------------------------------
521 Mzdové náklady              9
----------------------------------------------------------------------------------
524 Zákonné sociální pojištění        10
----------------------------------------------------------------------------------
525 Ostatní sociální pojištění        11
----------------------------------------------------------------------------------
527 Zákonné sociální náklady         12
----------------------------------------------------------------------------------
528 Ostatní sociální náklady         13
----------------------------------------------------------------------------------
531 Daň silniční                   14
----------------------------------------------------------------------------------
532 Daň z nemovitostí            15
----------------------------------------------------------------------------------
538 Ostatní daně a poplatky         16
----------------------------------------------------------------------------------
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    17
----------------------------------------------------------------------------------
542 Ostatní pokuty a penále         18
----------------------------------------------------------------------------------
543 Odpis pohledávky             19
----------------------------------------------------------------------------------
544 Úroky                  20
----------------------------------------------------------------------------------
545 Kursové ztráty              21
----------------------------------------------------------------------------------
546 Dary                   22
----------------------------------------------------------------------------------
548 Manka a škody              23
----------------------------------------------------------------------------------
549 Jiné ostatní náklady           24
----------------------------------------------------------------------------------
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného
  a hmotného majetku            25
----------------------------------------------------------------------------------
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
  nehmot. a hmot. majetku         26
----------------------------------------------------------------------------------
553 Prodané cenné papíry a vklady      27
----------------------------------------------------------------------------------
554 Prodaný materiál             28
----------------------------------------------------------------------------------
556 Tvorba zákonných rezerv         29
----------------------------------------------------------------------------------
559 Tvorba zákonných opravných položek    30
----------------------------------------------------------------------------------
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)   31
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
Číslo Název ukazatele           Číslo        Činnosti
účtu                    řádku        hlavní hospodářská
                                 1     2
----------------------------------------------------------------------------------
601 Tržby za vlastní výrobky         32
----------------------------------------------------------------------------------
602 Tržby z prodeje služeb          33
----------------------------------------------------------------------------------
604 Tržby za prodané zboží          34
----------------------------------------------------------------------------------
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby   35
----------------------------------------------------------------------------------
612 Změna stavu zásob polotovarů       36
----------------------------------------------------------------------------------
613 Změna stavu zásob výrobků        37
----------------------------------------------------------------------------------
614 Změna stavu zvířat            38
----------------------------------------------------------------------------------
621 Aktivace materiálu a zboží        39
----------------------------------------------------------------------------------
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb   40
----------------------------------------------------------------------------------
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného
  majetku                 41
----------------------------------------------------------------------------------
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  42
----------------------------------------------------------------------------------
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    43
----------------------------------------------------------------------------------
642 Ostatní pokuty a penále         44
----------------------------------------------------------------------------------
643 Platby za odepsané pohledávky      45
----------------------------------------------------------------------------------
644 Úroky                  46
----------------------------------------------------------------------------------
645 Kursové zisky              47
----------------------------------------------------------------------------------
648 Zúčtování fondů             48
----------------------------------------------------------------------------------
649 Jiné ostatní výnosy           49
----------------------------------------------------------------------------------
651 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
  a hmotného majetku            50
----------------------------------------------------------------------------------
652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51
----------------------------------------------------------------------------------
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 52
----------------------------------------------------------------------------------
654 Tržby z prodeje materiálu        53
----------------------------------------------------------------------------------
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54
----------------------------------------------------------------------------------
656 Zúčtování zákonných rezerv        55
----------------------------------------------------------------------------------
659 Zúčtování zákonných opravných položek  56
----------------------------------------------------------------------------------
691 Provozní dotace             57
----------------------------------------------------------------------------------
Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)   58
----------------------------------------------------------------------------------
Hospodářský výsledek před zdaněním
(ř. 58-31)                  59
----------------------------------------------------------------------------------
591 Daň z příjmů               60
----------------------------------------------------------------------------------
595 Dodatečné odvody daně z příjmů      61
----------------------------------------------------------------------------------
Hospodářský výsledek po zdanění
(ř. 59-60-61) (+/-)             62
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:  Razítko:  Podpis odpovědné  Podpis osoby    Okamžik
               osoby:       odpovědné za    sestavení:
                         sestavení:

                  Telefon:
----------------------------------------------------------------------------------
Příl.6
Ministerstvo financí             +------------------+
schváleno č.j. 283/76 104/2000        | Úč OÚPO 5 - 02 |
s účinností pro organizační složky státu,   +------------------+
státní fondy, územní samosprávné celky     Název nadřízeného
a příspěvkové organizace            orgánu
Účetní jednotka doručí přílohu         ...................
podle pokynů MF                ...................

        Příloha organizačních složek státu,
         územních samosprávných celků
          a příspěvkových organizací
         sestavená k ............ 200.
        (v tis. Kč, na dvě desetin. místa)

                        Název a sídlo účetní
                        jednotky
                        ...................
                        ...................
           +----------------------+
           |     IČO     |
           +----------------------+
           |           |
           +----------------------+

1. Účetní jednotka uvede (v dodatku k této příloze) údaje, které
  vyplývají z ustanovení části třetí zákona o účetnictví

2. Doplňující údaje
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Název údaje                                         |č.ř.|Stav k 1.1.|Stav k ...|
|                                               |  +-----------+----------+
|                                               |  |   1   |   2  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu           (z AE k účtu 346)| 1 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek                        | 2 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    z toho: na vědu a výzkum                               | 3 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na vzdělávání pracovníků                           | 4 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na informatiku                                | 5 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    individuální dotace na jmenovité akce                        | 6 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek            (z AE k účtu 916)| 7 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté dotace celkem na dlouhod. majetek z rozpočtu ÚSC          (z AE k účtu 348)| 8 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu               (z účtu 691)| 9 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    z toho: na vědu a výzkum                                   | 10 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na vzdělávání pracovníků                           | 11 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|        na informatiku                                | 12 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC                  (z účtu 691)| 13 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí                  (z AE k účtu 691)| 14 |   x   |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                     |  |      |     |
|- krajskému úřadu                                 (účet 271)| 15 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                     |  |      |     |
|- obci                                       (účet 271)| 16 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- ze státního rozpočtu                               (účet 272)| 17 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- od krajského úřadu                                (účet 272)| 18 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- od obce                                     (účet 272)| 19 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- od státních fondů                                (účet 272)| 20 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty                       |  |      |     |
|- od ostatních veřejných rozpočtů                         (účet 272)| 21 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím                    |  |      |     |
|- organizační složkou státu                            (účet 273)| 22 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím                    |  |      |     |
|- krajským úřadem                                 (účet 273)| 23 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím                    |  |      |     |
|- obcí                                       (účet 273)| 24 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Krátkodobé bankovní úvěry               (účet 281)|tuzemské          | 25 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 26 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Emitované krátkodobé dluhopisy             (účet 283)|v tuzemsku         | 27 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |v zahraničí        | 28 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Ostatní krátkodobé finanční výpomoci          (účet 289)|tuzemské          | 29 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 30 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Směnky k úhradě                    (účet 322)|tuzemské          | 31 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 32 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Dlouhodobé bankovní úvěry               (účet 951)|tuzemské          | 33 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 34 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Emitované dluhopisy                  (účet 953)|tuzemské          | 35 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 36 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Dlouhodobé směnky k úhradě               (účet 958)|tuzemské          | 37 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 38 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Ostatní dlouhodobé závazky               (účet 959)|tuzemské          | 39 |      |     |
|                                 +---------------------------+----+-----------+----------+
|                                 |zahraniční         | 40 |      |     |
+-----------------------------------------------------------------+---------------------------+----+-----------+----------+
|Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem             (z účtů 063, 253 a 312)| 41 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC               (z účtů 253 a 312)   | 42 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    komunální dluhopisy ÚSC                    (z účtu 063)      | 43 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+
|    ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů         (z účtů 063, 253, 312) | 44 |      |     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+----------+

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu
  1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní
  situace a které jsou  rozhodující pro hospodaření účetní
  jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel
  (jako další část přílohy)

Poznámka: Organizační složky státu vykazují údaje na řádcích 15,
     16 a 22
     Ministerstva     jako organizační složky státu vykazují
     údaje též na řádcích 41 až 44 (viz § 12 bod 7 zákona č.
     219/2000 Sb.,  o majetku České  republiky a jejím
     vystupování v právních vztazích)
     Územní samosprávné celky vykazují údaje na řádcích 15 až
     44
     Příspěvkové organizace vykazují údaje na řádcích 1 až
     14, 25 a 26, 29 a 30, 33 a 34 (viz § 62 zákona č.
     250/2000 Sb.)

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Odesláno dne:   Razítko:   Podpis vedoucího    Odpovídající    |
|                 účetní jednotky:    za údaje:      |
|                                       |
|                                       |
|                             Telefon:      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
1) Např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon); zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů; zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon); zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
1) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon České národní rady č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
Zákon České národní rady č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Zákon České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu zúrodnění půdy
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
2) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších úprav.
3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 47/1992, § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů.
9) § 9 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
10) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
12)
§ 761 odst. 1 obchodního zákoníku
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.