Opatření ze dne 30.7.1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

21.12.1992 | Sbírka:  V/20 530/1992 | Částka:  119/1992ASPI
V/20 530/1992
OPATŘENÍ
federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
Změna: 283/16 421/93
Změna: 283/69 817/93
Změna: 283/16 890/94
Změna: 283/73 246/94
Změna: 283/47 773/95
Změna: 283/71 706/95, 283/3 770/1996
Změna: 283/51 437/1996, 283/71 761/1996
Změna: 283/74 734/1997
Změna: 283/50 989/1998, 283/81 620/1998, 283/93 486/1998
Změna: 283/78 179/1999
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace 1), okresní úřady 2), obce 3) a pro jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání 4).
(2) Účtová osnova a postupy účtování tvoří přílohy tohoto opatření.
(3) Toto opatření včetně příloh podle odstavce 2 bude uveřejněno jako samostatná publikace a vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Zrušuje se metodika účetnictví uvedená
- v účtové osnově a směrnicích k účtové osnově pro rozpočtové organizace, FMF čj. XV/2-4066/1982 ve znění změn a doplňků FMF čj. VII/2-22873/1985 a FMF č.j. V/2-12923/1991,
- v účtové osnově a směrnicích k účtové osnově pro společenské a ostatní organizace, FMF č.j. V/2-23316/1985 ve znění změn a doplňků FMF č.j. V/2-11440/1991.
- ve směrnicích pro vedení účetnictví obcí, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací, FMF č.j. V/2-29902/90, část A. Obce.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
------------------------------------------------------------------
Poznámka: Osoby, na které se  vztahuje toto opatření, mohou
     provozovat  podnikatelskou  činnost  na  základě
     živnostenského oprávnění (§ 5 odst. 1 zákona č. 455/1991
     Sb., o živnostenském  podnikání) nebo tuto činnost
     provozují na základě jiného než živnostenského oprávnění
     podle zvláštních předpisů.
Ministr financí ČSFR
Ing. Jan Klak, v.r.
Příl.1
Účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
čtová třída 0 - Investiční majetek

 01 - Nehmotný investiční majetek
012 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný nehmotný investiční majetek
019 - Ostatní nehmotný investiční majetek

 02 - Hmotný investiční majetek
021 - Budovy, haly a stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný hmotný investiční majetek
029 - Ostatní hmotný investiční majetek

 03 - Pozemky
031 - Pozemky

 04 - Pořízení nehmotných a hmotných investic
041 - Pořízení nehmotných investic
042 - Pořízení hmotných investic

 05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek
051 - Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
052 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek

 06 - Finanční investice
061 - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím
   vlivem
062 - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným
   vlivem
063 - Ostatní investiční cenné papíry a vklady
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní půjčky
069 - Ostatní finanční investice

 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku
072 - Oprávky k nehmotnému výsledku u výzkumné a obdobné činnosti
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku
079 - Oprávky k ostatnímu nehmotnému investičnímu majetku

 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
081 - Oprávky k budovám, halám a stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku
089 - Oprávky k ostatnímu hmotnému investičnímu majetku

 09 - Opravné položky k investičnímu majetku
091 - Opravná položka k nehmotnému investičnímu majetku
092 - Opravná položka k hmotnému investičnímu majetku
093 - Opravná položka k nedokončeným nehmotným investicím
094 - Opravná položka k nedokončeným hmotným investicím
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k finančním investicím

Účtová třída 1 - Zásoby
 11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě

 12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata

 13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě

 19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží

Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací
         a rozpočtové a ostatní finanční účty

 20 - Vztahy ke  státnímu rozpočtu a  k ústředně zřizovaným
   organizacím

201 - Financování výdajů rozpočtových organizací
202 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím
203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na hospodářskou
   činnost
204     - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových
   organizací
206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku

 21 - Vztahy  ke státnímu  rozpočtu, rozpočtu  orgánů místní
   samosprávy a organizací jimi zřizovaných

211 - Financování výdajů rozpočtových organizací
212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím
213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na hospodářskou
   činnost
214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových
   organizací
216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku
217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí
218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí
 22 - Limity rozpočtových organizací
221 - Limity investičních výdajů
222 - Limity provozních výdajů

 23 - Bankovní účty rozpočtových organizací
231 - Základní běžný účet
232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací
233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací
234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací
235 - Příjmový účet rozpočtových organizací
236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací
237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací
238 - Běžné účty státních fondů
 24 - Ostatní bankovní účty
241 - Běžný účet
243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
245 - Ostatní běžné účty
 25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry
253 - Dlužné cenné papíry
255 - Vlastní dluhopisy

 26 - Peníze
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
263 - Ceniny

 27 - Návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci rozpočtového
   hospodaření
271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím

 28 - Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci
281 - Krátkodobé bankovní úvěry
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 - Emitované krátkodobé dluhopisy
289 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci

 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

 31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy
316 - Ostatní pohledávky

 32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky

 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
   pojištění
 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním
   rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
   místní samosprávy
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem
   orgánů místní samosprávy

 35 - Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení

 36 - Závazky ke sdružením
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení

 37 - Jiné pohledávky a závazky
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky

 38 - Přechodné účty aktiv a pasív
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasívní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasívní

 39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a
   vyrovnávací účty
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení
399 - Vyrovnávací účet malých obcí

Účtová třída 4 - Náklady rozpočtových organizací

 40 - Náklady rozpočtových organizací
400 - Náklady rozpočtových organizací

 41 - Materiální náklady
410 - Materiální náklady

 42 - Služby a náklady nevýrobní povahy
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy

 43 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
430 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám

 44 - Mzdové a ostatní osobní náklady
440 - Mzdové a ostatní osobní náklady

 45 - Dávky sociálního zabezpečení
450 - Dávky sociálního zabezpečení

 46 - Manka a škody
460 - Manka a škody

Účtová třída 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na
         hospodářskou činnost  a náklady příspěvkových
         organizací

 50 - Spotřebované nákupy
500- Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží

 51 - Služby
510 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby

 52 - Osobní náklady
520 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady

 53 - Daně a poplatky
530 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
 54 - Ostatní náklady
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis nedobytné pohledávky
544 - Úroky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady

 55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy, časové rozlišení a opravné
   položky
550 - Odpisy a zůstatková cena postoupeného nehmotného a hmotného
   investičního majetku, tvorba rezerv a zúčtování časového
   rozlišení
551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
552 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního
   majetku
553 - Prodané cenné papíry v ceně pořízení
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
558 - Zúčtování časového rozlišení nákladů
559 - Tvorba zákonných opravných položek
 59 - Daň z příjmů
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy  z hospodářské  činnosti  rozpočtových
         organizací a z činnosti příspěvkových organizací

 60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží

 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob
610 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob
611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovaru
613 - Změna stavu zásob výrobku
614 - Změna stavu zvířat

 62 - Aktivace
620 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace nehmotného investičního majetku
624 - Aktivace hmotného investičního majetku

 64 - Ostatní výnosy
640 - Ostatní výnosy
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
643 - Platby na odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kursové zisky
649 - Jiné ostatní výnosy

 65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení a opravné
   položky
650 - Tržby a výnosy z postoupeného majetku a zúčtování rezerv a
   časového rozlišení
651 - Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku
652 - Výnosy z finančních investic
653 - Tržby z prodeje cenných papírů
654 - Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování     zákonných rezerv
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
 69 - Provozní dotace
691 - Provozní dotace

Účtová třída 7 a 8 volná

   Rozpočtové organizace mohou tyto účtové třídy využít pro
vedení účetnictví nákladů  a výnosů jednotlivých výdělečných
činností provozovaných v rámci hospodářské činnosti.

   Příspěvkové organizace mohou využít tyto účtové třídy pro
vedení  účetnictví  nákladů  a  výnosů  podle činností nebo
vnitroorganizačních útvarů.

   Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé
           úvěry  a půjčky,  rezervy, závěrkové  a
           podrozvahové účty

 90 - Majetkové fondy
901 - Fond investičního majetku
902 - Fond oběžných aktiv
903 - Fond hospodářské činnosti rozpočtových organizací

 91 - Finanční fondy
911 - Fond odměn
912 - Fond kulturních a sociálních potřeb
914 - Fond rezervní
916 - Fond reprodukce investičního majetku
917 - Účelové fondy
918 - Ostatní finanční fondy

 92 - Zvláštní fondy rozpočtových organizací
921 - Státní fondy
922 - Ostatní zvláštní fondy rozpočtových organizací

 93 - Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti rozpočtových
   organizací a z činnosti příspěvkových organizací a převod
   zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let
 94 - Rezervy  spojené s  hospodářskou činností  rozpočtových
   a příspěvkových organizací
941 - Rezervy zákonné

 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky
951 - Bankovní úvěry
953 - Emitované dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky

 96 - Závěrkové účty
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet hospodářského výsledku
964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření
965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření

 97 až 99 - Podrozvahové účty
971 - 998 - Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Příl.2
Postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a velké obce
Úvodní ustanovení
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(1) Hmotný a nehmotný majetek je vymezen tímto opatřením v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, zákony upravující nakládání a výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví.
(2) Finančním majetkem se rozumějí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy), odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky, půjčky, popř. umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky pořízené k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(3) Dlouhodobý majetek a závazky jsou takové, jejichž doba využitelnosti, popř. sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok (běžný rok). Jde-li o období do jednoho roku nebo kratší než jeden rok, jde o majetek a závazky krátkodobé. Finanční majetek dlouhodobé povahy je finanční investicí.
(4) Účetní jednotkou, která vede účetnictví podle této účtové osoby, jsou okresní úřady a obce, ministerstva a ústřední orgány a rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované. Poněvadž tato účtová osnova a postupy účtování jsou v řadě případů shodné, platí, že účetní jednotkou se rozumějí všechny tyto organizace. Pokud je v textu uvedena rozpočtová organizace, pak se jí rozumějí i ministerstva a ústřední orgány, okresní úřady a obce. Pro potřeby tohoto opatření se za malou obec považují zpravidla obce do 3000 obyvatel a ty obce, u nichž s přihlédnutím k členitosti hospodaření rozhodne obecní zastupitelstvo, že budou účtovat podle přílohy č. 3 - Účtová osnova a postupy účtování pro malé obce.
(5) Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém účetní jednotka má 20 % a větší, nejvýše však 50 %, podíl (účast) na jeho základním jmění.
(6) Podnikem s rozhodujícím vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka větší než 50 % podíl na jeho základním jmění. V tomto případě má rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním jmění či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.
(7) Zálohované organizace jsou takové součásti rozpočtových organizací, u nichž je účelné z organizačního nebo provozního hlediska, aby hospodařily s oddělenou částí rozpočtových prostředků. Rozpočtové organizace mají ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých zálohovaných organizací a poskytují jim ve formě provozní zálohy peněžní prostředky na úhradu jejich rozpočtových výdajů. Svěřují jim investiční hmotný majetek potřebný k jejich činnosti. Zálohovaná organizace nemá právní subjektivitu. Orgán, který rozhodl o zřízení zálohované organizace, musí mj. písemně určit osoby, které odpovídají za hospodaření, za vedení pokladní služby a účetnictví. Musí uzavřít s těmito osobami písemné dohody o hmotné odpovědnosti za hospodaření se svěřenými hmotnými prostředky. Zálohované organizace nevedou účetnictví podle podvojné soustavy. Peněžní průběh hospodaření vedou v peněžním deníku. V tomto deníku se vedou v analytickém členění ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu položky rozpočtových příjmů a výdajů včetně průběžných položek.
(8) Skupinou podniků se rozumí mateřská společnost a podniky s rozhodujícím vlivem a podniky s podstatným vlivem.
(9) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek, které se sdružily na základě smlouvy, přičemž toto sdružení nemá právní subjektivitu.
(10) Účetní jednotky, které vedou účetnictví podle této účtové osnovy, v souladu s platnými finančně právními předpisy mohou tvořit účelové a finanční fondy. Jako účelové fondy tvoří např. obce a okresní úřady fondy rezerv a rozvoje a sociální fond. Finanční fondy jsou fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb a fond rezervní. Příspěvkové organizace vytvářejí rovněž fond reprodukce investičního majetku.
(11) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
Čl.II
Syntetické účty
(1) V účtové osnově jsou uplatněny dva druhy syntetických účtů. Syntetické účty končící číselnými znaky 1 až 9 a syntetické účty končící 0 (skupinové syntetické účty).
(2) Skupinové syntetické účty mohou používat účetní jednotky podle svého rozhodnutí s výjimkou účtů, které mohou používat pouze malé obce. Výjimkou jsou účty 550-Odpisy a zůstatková cena postoupeného nehmotného a hmotného investičního majetku, tvorba rezerv a zúčtování časového rozlišení a 650-Tržby a výnosy z postoupeného majetku a zúčtování rezerv a časového rozlišení. Tyto účty mohou použít pouze malé obce, které provozují hospodářskou činnost. Pokud účetní jednotky provozují hospodářskou činnost a používají skupinové účty, mají za povinnost zabezpečit v analytické evidenci potřebné podklady pro řádné vypořádání daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně spotřební. Pokud účetní jednotky využijí možnosti vedení skupinových účtů, mohou použít buď jen skupinový syntetický účet, nebo vybrané syntetické účty a pro zbývající část náplně účtové skupiny skupinový syntetický účet.
(3) Obsah skupinových syntetických účtů je určen náplní syntetických účtů příslušné účtové skupiny zahrnutých do skupinového účtu.
Čl.III
Hlediska pro vytváření analytické evidence
Při vytváření analytické evidence berou účetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků. U cenných papírů se v oddělené analytické evidenci sledují cenné papíry v umořovacím řízení,
b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,
c) členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok),
d) členění na českou a cizí měnu při účtování o pohledávkách a závazcích, peněžních prostředcích, ceninách, cenných papírech a vkladech (majetkových účastech), majetku v zahraničí,
e) členění podle položek účetní závěrky,
f) členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou,
g) oddělené sledování nákladů a výnosů příspěvkovými organizacemi spojených s provozováním jejich hlavní činnosti a hospodářské činnosti,
h) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního hospodářského výsledku před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,
i) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
j) členění z hlediska potřeb rozpočtového finančního řízení účetní jednotky,
k) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména orgánů státní statistiky.
Čl.IV
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona postupují účetní jednotky takto:
I. Otevírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) vykázané na účtu 962-Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) účtu 961-Počáteční účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasív a účetními zápisy ve prospěch účtu 961 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta plynoucí z hospodářské činnosti provozované rozpočtovou organizací a z celkové činnosti příspěvkové organizace, zaúčtovaný ve prospěch, popř. na vrub účtu 962-Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 961-Počáteční účet rozvažný.
(4) Saldo výdajů a nákladů rozpočtových organizací vzniklé v minulém roce se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti nebo Dal účtu 961-Počáteční účet rozvažný na vrub nebo ve prospěch účtu 964-Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
(5) Saldo příjmů a výnosů rozpočtových organizací vzniklé v minulém roce se převede podle svého charakteru ze strany Má dáti nebo Dal účtu 961-Počáteční účet rozvažný na vrub nebo ve prospěch účtu 965-Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
(6) Po otevření účetních knih, jako účetní případ měsíce ledna, se zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387, se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(7) Vypořádání zisku nebo ztráty hospodářské činnosti, kterou provozuje rozpočtová organizace anebo který je výsledkem hospodaření příspěvkové organizace se provede v souladu s platnými finančně právními předpisy. Způsob účtování účetních případů spojených s vypořádáním zisku nebo ztráty je popsán v čl. V účtové třídy 9.
II. Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné zůstatky na účtech
- účtových skupin 20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k ústředně zřizovaným organizacím a 21-Vztahy ke státnímu rozpočtu, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zřizovaných (s výjimkou účtů 205 a 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti, 206 a 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku, 217-Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí, 218-Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a účtů 202 a 212-Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím, které koncem roku zůstatek mít nemohou),
- účtových skupin 22-Limity rozpočtových organizací,
- účtových skupin 23-Bankovní účty rozpočtových organizací (s výjimkou účtů 231 - Základní běžný účet, 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací, 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací a 238 - Běžné účty státních fondů) a
- účtové třídy 4-Náklady rozpočtových organizací se převedou podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch účtu 964-Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
(3) Konečné stavy na účtech rozpočtových organizací
- 205 a 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a 206 a 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a
- 235-Příjmový účet rozpočtových organizací
se převedou podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch účtu 965-Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření. Konečné stavy na účtech 217 a 218 se převedou podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch účtu 933.
(4) Konečné zůstatky ostatních účtů aktiv se přeúčtují na vrub účtu 962-Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky ostatních účtů pasív se přeúčtují ve prospěch účtu 962. Na vrub nebo ve prospěch účtu 962 se přeúčtuje též
- zůstatek účtu 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let,
- zůstatek účtu 963-Účet hospodářského výsledku (v případě vzniklého zisku nebo ztráty),
- zůstatek účtu 964-Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a
- zůstatek účtu 965-Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
Čl.V
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví § 18 zákona a opatření Ministerstva financí České republiky o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktiv a pasív účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a splatná daňová povinnost účetní jednotky za účetní období,
d) u hospodářské činnosti rozpočtových organizací a u příspěvkových organizací se zjistí účetní hospodářský výsledek převodem nákladových účtů na vrub účtu 963-Účet hospodářského výsledku a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 963,
e) provede se převod některých syntetických účtů na účty 964-Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965-Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření tak, jak je to uvedeno v článku IV odst. 4 této přílohy postupů účtování.
(3) Na podkladě údajů účtu 962 - Konečný účet rozvažný a účtu 963 - Účet hospodářského výsledku se sestaví účetní závěrka. Účetní závěrka o plnění rozpočtu příjmů a výdajů rozpočtové organizace se sestaví na podkladě konečných zůstatků vykázaných koncem roku na účtech, které se převádějí na účty 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
Čl.VI
Zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnávání)
V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno kompenzovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou,
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,)
c) vyúčtování zbylého materiálu z poškozeného hmotného investičního majetku a získaných materiálových zásob při demontáži hmotného investičního majetku (např. pneumatiky apod.),
d) dobropisů výdajů a vratek výnosů u rozpočtových organizací v následujících obdobích v souladu s platnými finančně právními předpisy (např. předpisy o financování rozpočtových a příspěvkových organizací, rozpočtovou skladbou apod.),
e) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
Čl.VII
Den uskutečnění účetního případu
(1) Dnem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vklad pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů).
(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy u zúčastněných stran zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění dne účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou v analytické evidenci a při inventarizaci v inventurním soupisu.
Čl.VIII
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy zachycují rozpočtové organizace za provozovanou hospodářskou činnosti a příspěvkové organizace podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období (účet 381)
- výdajů příštích období (účet 383),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 384)
- příjmů příštích období (účet 385)
(2) Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.
(3) Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené.
(4) Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(5) Časové rozlišení není nutno používat v případech,
- kdy se jedná o nevýznamné částky, a jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku.
- jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.
(6) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním opatřením a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně a je nutné přitom postupovat podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o účetnictví.
Čl.IX
Zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví
(1) Rozpočtové a příspěvkové organizace za provozovanou hospodářskou činnost zjistí hospodářský výsledek před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 55 s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů.
(2) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5.
Čl.X
Daňový náklad
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů a účtuje se o ní u hospodářské činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací na účtech v účtové skupině 59-Daň z příjmů.
(2) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně z příjmů a sazby určené zákonem o daních z příjmů s přihlédnutím k odchylkám v konstrukci daně provedených podle ustanovení § 39 citovaného zákona; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 591-Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341-Daň z příjmů.
Čl.XI
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Rozpočtové a příspěvkové organizace a obce mohou vytvářet zákonné rezervy pouze v hospodářské činnosti, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o dani z příjmů. Tituly, na které je dovolena tvorba zákonných rezerv, jsou obsaženy ve vnitroorganizační směrnici, vnitroorganizačním předpisu ap.).
(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Čl.XII
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 a 2 zákona. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. V případě trvalého snížení ocenění majetku se vyúčtuje snížení na vrub nákladů (např. odpis pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), popř. se u nehmotného a hmotného investičního majetku provede mimořádný odpis a upraví se odpisový plán.
(2) Tvorba opravných položek se provádí na vrub nákladů na základě inventarizace a při ní zjištěném snížení ocenění majetku v případech, kdy takto zjištěná hodnota je nižší než cena majetku zachycená v účetnictví na příslušných majetkových účtech.
(3) Opravné položky u investičního majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
(4) Opravné položky k pohledávkám se mohou vytvářet v případech pochybných pohledávek vzniklých v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny. Přípustná výše opravných položek je stanovena zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tvorba, snížení nebo zrušení opravných položek prostřednictvím účtů 391 - Opravná položka k pohledávkám, 559 - Tvorba zákonných opravných položek a 659 - Zúčtování zákonných opravných položek).
Výše opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100% nominální hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou té pohledávky, u které došlo k jejímu zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje na účtu 643 - Platby na odepsané pohledávky. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené na podrozvahových účtech.
(5) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.
(6) Opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek.
(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.
(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů. Jde zejména o případ, kdy není závazek splacen (nebo splácen) včas a podle smlouvy vzniká povinnost platit např. úroky z prodlení či penále.
(10) Rozpočtové a příspěvkové organizace a obce opravné položky nevytvářejí ani o nich neúčtují, s výjimkou opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti.
Čl.XIII
Kursové rozdíly
(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo německé marce, případně k EURu. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurs, za který byl obchod uskutečněn.
(2) Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9), účtů úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví ke dni uskutečnění účetního případu z titulu platby závazku, popř. inkasa pohledávek do nákladů v případě závazků, úvěrů a výpomocí, popř. do příjmů výnosů) v případě pohledávek. Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat denních kursů platných v den uskutečnění účetního případu, nebo pevného kursu stanoveného k určitému datu po jí vymezené období.
Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české. Pro výpočet kursových rozdílů se za den uskutečnění účetního případu považuje u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu.
(3) Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih na bankovních účtech rozpočtových organizací a na bankovních účtech účelových a finančních fondů rozpočtových organizací (účtová skupina 23) se účtují
a) na vrub účtu 231 - Základní běžný účet (rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly) a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí při vzniku kursového zisku,
b) na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet (rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly) při vzniku kursové ztráty,
c) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty rozpočtových organizací ( rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly ) a ve prospěch souvztažných účtů účtové skupiny 91 - Finanční fondy, popř. účtu 921 - Státní fondy (pokud by tento případ nastal u státních fondů) při vzniku kursového zisku a
d) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 91 - Finanční fondy, popř. účtu 921 - Státní fondy a ve prospěch účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty rozpočtových organizací (rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly) při vzniku kursové ztráty.
Kursové rozdíly, které se týkají hospodářské činnosti rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a obcí se účtují
a) na finančních účtech účtových skupin 24, 25a 26 a na vrub účtu 545 - Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky a
b) na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí a na účtech finančních investic se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasív v účtové skupině 38.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem (manka nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. manka v rámci norem přirozených úbytků zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu.
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona vždy do nákladů, popř. výnosů s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotné odpovědné osobě,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v oddělené analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) přebytku investičního hmotného a nehmotného majetku, kdy je nutno účtovat ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku u rozpočtových organizací a u příspěvkových organizací složitým účetním zápisem ve prospěch účtu oprávek (ve výši jeho opotřebení) a ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku (ve výši jeho zůstatkové ceny). Přebytek neodpisovaného hmotného investičního majetku zaúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku.
Čl.XV
Oceňování cenných papírů
(1) Cenné papíry se oceňují cenou pořízení. Při prodeji, či jiném úbytku je lze ocenit cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem cen pořízení nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů.
(2) Cenné papíry je nutno sledovat v analytické evidenci podle zdrojů prostředků, z nichž byly pořízeny (např. u rozpočtových organizací ze zdrojů rozpočtových či mimorozpočtových), druhu cenných papírů a dále podle emitentů a nominálních hodnot, popř. podle měn, na které znějí.
(3) Vážený aritmetický průměr, či způsob, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů, lze uplatnit jen v rámci stejného druhu cenného papíru, stejných emitentů, stejných nominálních hodnot a stejných měn, na které cenné papíry znějí.
(4) U příspěvkových organizací se u dlužných cenných papírů naběhlý alikvotní úrokový výnos za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 652 - Výnosy z finančních investic, popř. 655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku. V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů.
Úrokovým výnosem se rozumí
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti,
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově získaných cenných papírů.
Čl.XVI
Účtování o směnkách
(1) Směnky se oceňují v nominální hodnotě, tj. ve směnečné sumě podle zvláštního předpisu. Rozdíl mezi směnečnou sumou a nákupní, resp. prodejní cenou směnky (úrokový výnos nebo náklad, diskont) se účtuje v okamžiku nákupu, prodeje či eskontu na účtech směnek souvztažně s příslušnými účty zdrojů, na jejichž vrub byly směnky nakoupeny (např. účelové fondy u obcí, rezervní fondy u příspěvkových organizací apod.).
(2) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne splatnosti směnky. Ručení se snižují o splacené částky při částečném splácení.
(3) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry.
(4) Do doby splacení bankou eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 282-Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
(5) Směnky nakoupené jako cenné papíry se oceňují cenou pořízení a účtuje se o nich na účtech 069 - Ostatní finanční investice, popř. 253 - Dlužné cenné papíry.
Čl.XVII
Pohledávky po lhůtě splatnosti
(1) Zákon o daních z příjmů umožňuje účetním jednotkám vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví se zajistí podklady pro daňové účely buď postupem podle odstavce 2 nebo postupem podle odstavce 3.
(2) U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením. Odpis uvedené výše pohledávky se účtuje na jednotlivých analytických účtech uvedených pohledávek vždy z jejich neuhrazené části, bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. V případě úhrady pohledávky,která již byla plně nebo částečně odepsána, se odepsaná část vyúčtuje ve prospěch účtu 643 - Platby na odepsané pohledávky.
(3) Vybrané pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze soustředit na jednom analytickém účtu k účtu 311 - Odběratelé a odpis provádět z celkové částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na uplatněný odpis. Přehled o jednotlivých účtech dlužníků poskytuje v tomto případě podrozvahová evidence, v níž se kromě stavu pohledávek zachycují pouze jejich úhrady, nikoliv procentický odpis podle zákona. Místo zřízení podrozvahové evidence může účetní jednotka postupovat i tak,že zachová přehled o jednotlivých účtech dlužníků v rámci analytické evidence k příslušnému účtu souhrnu vybraných pohledávek a pro procentický odpis zřídí dále k souhrnnému účtu vybraných pohledávek samostatný analytický účet, na kterém bude účtovat souhrnný odpis na straně Dal. V tomto případě se úhrady účtují na souhrnném účtu vybraných pohledávek a i na analytických účtech jednotlivých dlužníků.
V případě úhrady vybraných pohledávek zahrnutých na účtu vybraných pohledávek se snižuje uvedený účet o úhradu bez ohledu na to, jaká část z uhrazených pohledávek již byla odepsána. Jako výnos ve prospěch účtu 643 - Platby na odepsané pohledávky se účtuje až ta část úhrady, kterou již nelze zaúčtovat jako úhradu na uvedený účet souhrnu vybraných pohledávek, protože by úhrada převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto účtu. V případě, že v souboru pohledávek jsou i pohledávky za dlužníky, kteří vstoupili do konkursu a vyrovnání, je nutno přeúčtovat původní hodnotu pohledávky na analytický účet a k této pohledávce lze vytvořit opravnou položku jen ve výši, která nebyla již odepsána.
U pohledávek , které lze podle § 24 odst. 2 písm. y) plně odepsat, se do nákladů zahrne ta část pohledávek, která nebyla odepsána procentickým odpisem a zároveň se tato pohledávka odúčtuje z podrozvahových účtů, resp. z analytických účtů dlužníků.
(4) U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentický odpis, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
(5) K vybraným nepromlčeným pohledávkám, splatným po 31.prosinci 1994 lze vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Opravné položky se vytvářejí k jednotlivým pohledávkám na základě inventarizace. U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
Čl.XVIII
Pohledávky a závazky z opčních operací
Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry za předem pevně určenou cenu (cenu realizační) k určitému datu. Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká.
Prodávající (výstavce) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu (cena realizační).
Opce jsou tedy pohledávkou nebo závazkem a účtují se na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky.
Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 251 - Majetkové cenné papíry.
Čl.XIX
Vnitroorganizační účetnictví
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitroorganizačního účetnictví, které povedou rozpočtové organizace za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace za veškerou činnost, určí účetní jednotka sama, přičemž musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady:
a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností,
b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů,
c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
(2) Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat:
a) v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví, přičemž se využije účtů Vnitroorganizační náklady a Vnitroorganizační výnosy, které se zařadí do účtových skupin 59 a 69 (např. s číselným označením 599 a 699),
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok,
c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).
(3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popř. jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
(4) Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
Čl.XX
Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace
(1) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce, nebo ze státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví.
(2) Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného.
Účtová třída 0 - Investiční majetek
Čl.I
Investiční majetek
(1) Investičním majetkem je
a) nehmotný investiční majetek,
b) hmotný investiční majetek,
c) finanční investice.
(2) V účtové třídě 0-Investiční majetek se dále účtuje o
a) pořízení nehmotných a hmotných investic,
b) poskytnutých zálohách na nehmotný a hmotný investiční majetek,
c) oprávkách k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku,
d) opravných položkách k investičnímu majetku.
(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000,- Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.
(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky uvedené v čl. VIII, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v bodu (3).
(5) Hmotným investičním majetkem se rozumějí
a) pozemky, budovy, stavby,6) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky10) a předměty kulturní hodnoty,11) pokud nejsou finančními investicemi,
b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi; účetní jednotka však může stanovit, že hmotným investičním majetkem je též drobný hmotný majetek (odstavec 6),
c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
d) základní stádo a tažná zvířata,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení,2) pokud nejsou součástí pořizovací ceny hmotného investičního majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není investičním majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon.7)
(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší než je stanovená částka,
c) další věci určené účetní jednotkou.
(7) Příslušenství 3) hmotného investičního majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(8) Finančními investicemi se rozumějí
a) investiční cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,
b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c) ostatní investiční cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady, se splatností delší než jeden rok,
d) umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které účetní jednotka pořizuje za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků, a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
(9) V účtové třídě 0 - Investiční majetek účtuje jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo hospodaření 12) a dále:
a) o koupeném movitém investičním majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) o majetku najatém podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů,
c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež navíc příspěvková organizace odpisuje za podmínek stanovených v § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů,
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny investičního majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání za úplatu.
(10) Investičním majetkem nejsou
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2),
c) drobný nehmotný a hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investiční majetek; v takovém případě nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů
- rozpočtová organizace (včetně okresních úřadů a obcí) na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo 420-Služby a náklady nevýrobní povahy a
- příspěvková organizace na vrub účtu 518-Ostatní služby a o hmotném majetku se účtuje jako o zásobách (a o jejich předání do používání účtuje rozpočtová organizace na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo 410-Materiální náklady a příspěvková organizace na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu).
Takto vyúčtovaný drobný nehmotný a hmotný majetek se do jeho vyřazení dále eviduje v operativní evidenci.
(11) Nehmotný investiční majetek a hmotný investiční majetek, který byl zaúčtován do 31.12.1995 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení.
(12) Hmotný investiční majetek, který byl zaúčtován do 31. 12. 1998 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení.
(13) V ocenění podle odstavců 3 a 4 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1999. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
Čl.II
Pořizování investičního majetku
(1) Investiční majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), převodem podle právních předpisů. Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku /čl. I bod (10) písm. c)/, který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob.
(2) Nehmotným a hmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
(3) Finančními investicemi se stávají věci uvedené v čl. I odst. 8 dnem uskutečnění účetního případu.
(4) Nehmotný a hmotný investiční majetek se pořizuje z investičních prostředků. Náklady na jeho pořízení se účtují na vrub účtu
O41 - Pořízení nehmotných investic, jde-li o tento druh nehmotného investičního majetku
O42 - Pořízení hmotných investic, jde-li o pořízení hmotného investičního majetku.
(5) Hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04-Pořízení nehmotných a hmotných investic a ve prospěch účtů
- 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací, pokud tento majetek vytvoří rozpočtová organizace v rámci hlavní rozpočtové činnosti, nebo
- 624-Aktivace hmotného investičního majetku v případě, kdy je majetek vytvořen hospodářskou činností příspěvkové organizace.
(6) Hmotný investiční majetek nabytý bezúplatně (darováním) vyúčtují účetní jednotky na vrub účtu účtové skupiny 04-Pořízení nehmotných a hmotných investic a ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku.
(7) Poskytnuté zálohy na
- nehmotný investiční majetek se účtují na vrub účtu O51 - Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek a
- hmotný investiční majetek se účtují na vrub účtu O52 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek.
Zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek se financují z investičních prostředků.
(8) Drobný nehmotný investiční majetek se při pořízení vyúčtuje
- na vrub účtu O18 - Drobný nehmotný investiční majetek a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku, pokud je pořizován rozpočtovou organizací, nebo
- na vrub účtu O18 - Drobný nehmotný investiční majetek a ve prospěch účtu O78 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku, pokud je pořizován příspěvkovou organizací.
Náklady na pořízení tohoto majetku se hradí vždy jako neinvestiční výdaje a účtují se
- u rozpočtových organizací na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, nebo účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy,
- na vrub neinvestičních nákladů hospodářské činnosti rozpočtových organizací,popř. na vrub neinvestičních nákladů příspěvkových organizací, a to na účtu 518 - Ostatní služby.
(9) Drobný hmotný investiční majetek se vyúčtuje
- na vrub účtu 028 - Drobný hmotný investiční majetek a ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku, pokud ho pořizuje rozpočtová organizace, nebo
- na vrub účtu 028- Drobný hmotný investiční majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku, pokud je pořizován příspěvkovou organizací.
Náklady spojené s pořizováním drobného hmotného investičního majetku pořizovaného
- na vrub neinvestičních rozpočtových prostředků rozpočtovou organizací se účtují na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, nebo účtu 410 - Materiální náklady nebo
- na vrub neinvestičních prostředků hospodářské činnosti rozpočtových organizací nebo neinvestičních prostředků příspěvkových organizací se vyúčtují na vrub účtu 501 -Spotřeba materiálu.
Čl.III
Ocenění investičního majetku
(1) Investiční majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, cenou pořízení a vlastními náklady.
(2) Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení investičního majetku včetně nákladů uvedených v článku VI a VII.
(3) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý darováním,
b) nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) hmotný investiční majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci4) (finanční leasing); účtuje se se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku u rozpočtových organizací a příspěvkových organizací ve prospěch příslušného účtu oprávek; tyto účetní případy přicházejí v úvahu v případech, kdy využití finančního leasingu dovolují příslušné finančně právní předpisy,
d) nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se u rozpočtových organizací se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku a u příspěvkových organizací ve prospěch účtu příslušného účtu oprávek (ve výši jeho opotřebení) a ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku (ve výši jeho zůstatkové ceny).
(4) Vlastními náklady jsou veškeré náklady bezprostředně související s vytvořením nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností.
(5) Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož vymezení částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku se účtují jako
a) ostatní provozní náklady v případě hmotného investičního majetku,
b) ostatní služby v případě nehmotného investičního majetku.
Pokud technické zhodnocení je nižší než stanovená částka, hradí tento výdaj rozpočtová nebo příspěvková organizace vždy jako neinvestiční výdaj .
Tento výdaj zaúčtuje
- rozpočtová organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací nebo účtu 410 - Materiální náklady,
- příspěvková organizace na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady
Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(6) Finanční investice se oceňují cenou pořízení (včetně emisního ážia). Je-li cenný papír oceněn v cizí měně, účtuje se o něm i v této měně. Věcný vklad do obchodní společnosti nebo družstva se oceňuje také cenou pořízení vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve smlouvě.
(7) O zvýšení ocenění investičního majetku, pokud tak nestanoví toto opatření či zvláštní právní předpis, se neúčtuje.
(8) O trvalém snížení ocenění nehmotného a hmotného investičního majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtové skupiny 07 a 08); přitom je nutné opravit odpisový plán.
(9) O přechodném snížení ocenění investičního majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví apod.; do opravných položek se nesmějí promítat kursové ztráty.
Čl.IV
Odpisování investičního majetku
(1) Nehmotný a hmotný investiční majetek odpisují příspěvkové organizace prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona. Předmětem odpisování jsou i přijaté dary v podobě nehmotného a hmotného investičního majetku. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
(2) Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (Čl.III), a to do její výše.
(3) Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků).
(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že odpisy se vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odepisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
(5) V případě nehmotného a hmotného investičního majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu.
(6) Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtové skupiny 07-Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a účtové skupiny 08-Oprávky k hmotnému investičnímu majetku a na vrub účtu 551-Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku.
(7) Rozpočtové organizace a obce mohou účtovat o daňových odpisech hmotného a nehmotného investičního majetku za investiční majetek využívaný převážně nebo zcela při provozování hospodářské činnosti. Výše daňových odpisů je stanovena zákonem o dani z příjmů. Částky takto stanovených daňových odpisů vyúčtuje rozpočtová organizace a obec na vrub účtu 551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku a ve prospěch účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem nebo účtu 349 - Vypořádání přeplatků datací a ostatních závazků s rozpočtem orgánů místní samosprávy.
(8) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl.V
Vyřazování investičního majetku
(1) Investiční majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), převodem na základě právních předpisů, vkladem investičního majetku do jiné obchodní společnosti či družstva, v důsledku škody nebo manka.
(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části likvidovaného v důsledku stavby včetně nákladů na likvidaci se zahrne do nákladů na stavbu.
(3) Při částečné likvidaci jednotlivého hmotného investičního majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání ,a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě nehmotného investičního majetku.
(4) Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést hmotný investiční majetek podle právních předpisů, rozpočtová organizace jednorázově odepíše pořizovací cenu na vrub účtu 901-Fond investičního majetku a příspěvková organizace do nákladů a jako plně odepsaný bezúplatně převede nabývající organizaci, která jej neodpisuje.
Je li účetní jednotka povinna bezúplatně převést hmotný a nehmotný investiční majetek podle platných právních předpisů o hospodaření se státním majetkem, rozpočtová organizace jednorázově odepíše pořizovací cenu na vrub účtu 901 - Fond investičního majetku a příspěvková organizace odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub příslušného účtu oprávek a zůstatkovou cenu zaúčtuje ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 901 - Fond investičního majetku.
(5) Rozpočtová organizace veškeré úbytky nehmotného a hmotného investičního majetku z používání vyúčtuje v pořizovací ceně na vrub účtu 901-Fond investičního majetku.
(6) Příspěvkové organizace zůstatkovou cenu odpisovaného investičního majetku a pořizovací cenu neodpisovaného hmotného investičního majetku vyúčtují na vrub účtů
a) 552-Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku v případě prodeje,
b) 551-Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku v případě likvidace,
c) 548-Manka a škody v případě manka nebo škody,
d) 546-Dary v případě darování,
e) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva,
f) 9O1 - Fond investičního majetku v případě bezúplatného převodu, dle platných finančně právních předpisů.
Zůstatková cena uvedená v bodech a) až d) se zároveň vyúčtuje na vrub účtu 901-Fond investičního majetku a ve prospěch účtu 916-Fond reprodukce investičního majetku. Nehmotný investiční majetek vyřazený z používání se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a ve prospěch účtů účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční majetek.
(7) Při prodeji finančních investic, cenných papírů a vkladů se cena, ve které se účtují na příslušných účtech účtové skupiny 06-Finanční investice, vyúčtuje u
- rozpočtové organizace na vrub účtu 901-Fond investičního majetku v případech, kdy byly v souladu s finančně právními předpisy pořízeny na vrub rozpočtových prostředků nebo na vrub účtu 553-Prodané cenné papíry v ceně pořízení v případu, kdy byly pořízeny na vrub mimorozpočtových prostředků. V tomto případě se současně cena pořízení vyúčtuje na vrub účtu 901-Fond investičního majetku a ve prospěch příslušného fondu mimorozpočtových prostředků,
- příspěvkové organizace na vrub účtu 553-Prodané cenné papíry v ceně pořízení. Současně se vyúčtuje cena pořízení na vrub účtu 901-Fond investičního majetku a ve prospěch příslušného finančního fondu, na jehož vrub byly původně pořízeny.
(8) Pořízení nehmotných investic a pořízení hmotných investic, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, jakož i dodávky prací, které v průběhu pořízení investic se staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší
- u rozpočtové organizace na vrub účtu 400- Náklady rozpočtových organizací resp. na vrub účtu 410 - Materiální náklady.
- u příspěvkové organizace na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
Čl.VI
Pořízení nehmotných investic
(1) Na účtu 041-Pořízení nehmotných investic se účtuje pořizovaný nehmotný investiční majetek do doby jeho uvedení do užívání vč. výdajů spojených s jeho pořízením. Je-li součástí výdajů spojených s pořízením (čl. VIII) zhotovování movitých předmětů (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. Jsou-li věci materiální povahy pro další práce nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.
(2) Je-li nehmotný investiční majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty)ú, jsou součástí ocenění nehmotného investičního majetku náklady na všechna variantní řešení.
(3) Nehmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny O1 - Nehmotný investiční majetek.
(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.
Čl.VII
Pořízení hmotných investic
(1) Na účtu 042-Pořízení hmotných investic se účtuje pořizovaný hmotný investiční majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením zejména na
a) přípravu a zabezpečení investic (včetně např. úroků, kursových rozdílů, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic) do doby uvedení pořizované investice do užívání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky, nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení2), dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice,
d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů,8) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,9) jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,
e) úhradu podílů na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení na přeložku rozvodného zařízení,
f) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednavateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic.
(2) Na účtu 042-Pořízení hmotných investic se neúčtují, součásti pořizovací ceny hmotných investic nejsou, ale součástí provozních nákladů jsou
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované:
- u rozpočtových organizací na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací , resp. na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
- u příspěvkových organizacích a u hospodářské činnosti rozpočtových organizací, na vrub účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení,
a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) výdaje na vybavení pořizované investice zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizované investice do užívání,
f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku. Opravami se odstraňuje částečně fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,
g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a dále daň z převodu nemovitostí.
(3) Přípravou a zabezpečením výstavby se rozumí příprava a zabezpečení všech hmotných investic, nejen tedy budov a staveb.
(4) Hmotný investiční majetek u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek nebo 03 - Pozemky.
Čl.VIII
Nehmotný investiční majetek
(1) Nehmotnými výsledky výzkumné a obdobné činnosti na účtu 012 jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, že jsou
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého investičního majetku a jeho ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky investičního majetku).
(2) Software se účtuje na účtu 013 bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je
a) nabyto samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování s ním.
(3) Na účtu 014-Ocenitelná práva se účtují výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.
Čl.IX
Hmotný investiční majetek
(1) Účetní jednotka, která po 1.1.1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko ( účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek ). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby.Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t,m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.
(2) Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů,1) je cena včetně osázení.
(3) O uměleckých dílech, sbírkách, nemovitých a movitých věcech, popřípadě jejich souborech zapsaných v seznamu kulturních památek se v účetnictví neúčtuje. Evidence o nich se vede v záznamech operativní evidence.
(4) Na účtu 026 - Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky.
Čl.X
Účtování při pronájmu
(1) Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 2 zákonao daních z příjmů se postupuje takto:
a) majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtu účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069-Ostatní finanční investice. Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se. Dále se majetek ze strany dal účtu 069-Ostatní finanční investice, popřípadě ze strany Má dáti účtu 096-Opravná položka k finančním investicím, vyúčtuje na vrub účtu 378-Jiné pohledávky.
b) majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na vrub účtu účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 954-Závazky z pronájmu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě,
c) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy nájemce, vyúčtuje ve prospěch účtu účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub účtů účtových skupin 07 a 08 a na vrub účtu 954-Závazky z pronájmu, popřípadě na vrub účtu 379-Jiné závazky, jde-li o rozpočtové organizace,
d) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy pronajímatel, pokud se jedná o příspěvkovou organizaci, vyúčtuje na vrub účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtů účtových skupin 07 a 08 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky. Pokud nebyl vrácený majetek plně odepsán po dobu trvání smlouvy, vyúčtuje se neodepsaná částka na vrub účtu 901 - Fond investičního majetku a ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky. Rozpočtová organizace zachytí vrácený majetek v pořizovací ceně na vrub účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku.
Pokud by měl být vrácený majetek znovu pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu 069-Ostatní finanční investice a ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky.
(2) Při účtování nájemného v případě pronajatého majetku podle odstavce 1 se postupuje tak, že celková částka za pronájem sjednaná ve smlouvě se rozdělí na dvě složky:
a) na složku odpovídající výši odpisů, popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku, o které účtuje nájemce na vrub účtu 954-Závazky z pronájmu, a pronajímatel ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky,
b) na složku nájemného, o které účtuje nájemce na vrub účtu 518-Ostatní služby a ve prospěch účtu 321-Dodavatelé (jde-li o majetek, který bude využíván rozpočtovou organizací při provozování hospodářské činnosti anebo příspěvkovou organizací) a pronajímatel ve prospěch účtu 652-Výnosy z finančních investic se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé. Pokud je nájemcem investičního majetku rozpočtová organizace, zúčtuje zároveň běžné odpisy na vrub účtu 551-Odpisy nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 379-Jiné závazky.
(3) Úhradu závazků z pronájmu účtují rozpočtové organizace (nájemce) složitým účetním zápisem na vrub účtu 954-Závazky z pronájmu (pokud jde o částku odpisů) a na vrub účtu 321-Dodavatelé (pokud jde o částku nájemného) a ve prospěch účtu 241-Běžný účet. Obdobně účtují příspěvkové organizace. Pronajímatel, pokud je rozpočtovou organizací, účtuje příjem nájemného na vrub účtu 241-Běžný účet a ve prospěch účtu 311-Odběratelé. Úhradu odpisů účtuje na vrub účtu 235-Příjmový účet rozpočtových organizací a ve prospěch účtů 206 nebo 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku.
Pokud je pronajímatelem příspěvková organizace, účtuje příjem nájemného a odpisů na vrub účtu 241-Běžný účet a ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky (odpisy) a ve prospěch účtu 311-Odběratelé (nájemné).
(4) Vypořádání případných závazků a pohledávek podle odstavce 2 po zániku nájemní smlouvy, tj. v případě zůstatku účtů 954-Závazky z pronájmu a 378-Jiné pohledávky, se provede v souladu s ujednáním ve smlouvě.
(5) Při účtování technického zhodnocení odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů se při zániku nájemní smlouvy postupuje takto:
a) pokud je nájemcem rozpočtová organizace, vyúčtuje pořizovací cenu technického zhodnocení na vrub účtu 901-Fond investičního majetku a v případě, kdy je nájemcem příspěvková organizace, vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtu 551-Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku,
b) pronajímatel, pokud je rozpočtovou organizací, vyúčtuje technické zhodnocení v pořizovací ceně na vrub účtů účtové skupiny 02-Hmotný investiční majetek a ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku; je-li pronajímatelem příspěvková organizace, zaúčtuje v pořizovací ceně technické zhodnocení na vrub účtů účtové skupiny 02-Hmotný investiční majetek a ve prospěch účtů účtové skupiny 08-Oprávky k hmotnému investičnímu majetku.
Čl.XI
Analytická evidence investičního majetku
(1) Analytickou evidenci vede
a) účetní jednotka podle jednotlivých složek investičního majetku. V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství,
b) účetní jednotka podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) nájemce odděleně za majetek uvedený v článku I, odst. 9, písm. b) a c).
(2) Analytická evidence podle jednotlivých složek nehmotného a hmotného investičního majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Dále obsahuje analytická evidence údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci. V analytické evidenci, v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, je nutno tuto skutečnost zachytit s uvedením vlastníka.
(3) Analytická evidence finančního investičního majetku se vede podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci finančního investičního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.
Účtová třída 1 - Zásoby
Čl.I
Zásoby
(1) Zásobami jsou
a) skladovaný materiál,
b) nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata,
c) skladované zboží.
(2) Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly , pokud nejsou hmotným investičním majetkem, apod.
a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu.
b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky).
c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky).
d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu.
e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem.
f) Drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem (viz též účtová třída 0-Investiční majetek, čl. I odst. 6 a odst. 10 písm. c),
g) movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
(3) Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
(4) Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
(5) Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku.
(6) Zvířata náležející do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby , včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
(7) Zbožím jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
Čl.II
Účtování zásob
(1) Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B.
(2) Způsob A
(2.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(2.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje u rozpočtových organizací v rámci jejich hlavní činnosti na vrub příslušných účtů zásob se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací.
Aktivace materiálu, služeb a zboží u hospodářské činnosti rozpočtových organizací a u příspěvkových organizací se účtuje na vrub příslušných účtů zásob se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 62-Aktivace.
Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Spotřeba materiálu se účtuje u rozpočtových organizací běžně na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo 410-Materiální náklady a u prodeje materiálu a zboží na vrub účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. U hospodářské činnosti rozpočtových organizací a příspěvkových organizací se spotřeba materiálu a prodej zboží účtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy. Prodej materiálu se účtuje na vrub účtu 554-Prodaný materiál se souvztažným zápisem na příslušném účtu zásob.
(2.1.2) Inventarizační rozdíly se zaúčtují u rozpočtových organizací na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo účtu 410-Materiální náklady, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků; na vrub účtu 460-Manka a škody se účtují manka nad normu přirozených úbytků. Přebytky zásob se vyúčtují ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. Rozpočtové organizace za provozovanou hospodářskou činnost a příspěvkové organizace zaúčtují inventarizační rozdíly na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 548-Manka a škody, v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy.
(2.2) Zásoby vlastní výroby
(2.2.1) V rozpočtových organizacích se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. Při vyskladnění zásob se u rozpočtových organizací účtuje na vrub příslušných účtů účtové třídy 4-Náklady rozpočtových organizací a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.
Rozpočtové organizace zásoby vlastní výroby pořízené v rámci hospodářské činnosti a příspěvkové organizace zaúčtují jejich přírůstky na vrub účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby a ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.
(2.2.2) Inventarizační rozdíly za vlastní činnost se zaúčtují u rozpočtových organizací na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo 410-Materiální náklady se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, nebo na vrub účtu 460-Manka a škody, v případě mank nad normu přirozených úbytků. Přebytky zásob vlastní výroby se vyúčtují na vrub příslušného účtu zásob a ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací.
Rozpočtové organizace inventarizační rozdíly vzniklé na zásobách v rámci hospodářské činnosti a příspěvkové organizace vyúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 548-Manka a škody, v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
(3) Způsob B
(3.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží.
(3.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují u rozpočtových organizací na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo 410-Materiální náklady se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na bankovních účtech rozpočtových prostředků. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu se účtuje na vrub účtu 400 nebo 410 souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. Uvedený postup není možno použít při nákupu zboží.
(3.1.2) Rozpočtové organizace za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy souvztažné s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace.
(3.1.3) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112-Materiál na skladě u rozpočtových organizací převedou na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo 410-Materiální náklady. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence se zaúčtuje na vrub účtu 112-Materiál na skladě se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 400 nebo 410. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 460-Manka a škody a ve prospěch účtu 112-Materiál na skladě. Přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací a na vrub účtu 112-Materiál na skladě.
Rozpočtová organizace u hospodářské činnosti a příspěvková organizace při uzavírání účetních knih převede počáteční stavy účtů 112-Materiál na skladě, 132-Zboží na skladě na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112-Materiál na skladě souvztažné s účtem 501-Spotřeba materiálu a na vrub účtu 132-Zboží na skladě souvztažně s účtem 504-Prodané zboží. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 548-Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy.
(3.2) Zásoby vlastní výroby
(3.2.1) U rozpočtových organizací v průběhu účetního období se v účtové skupině 12-Zásoby vlastní výroby neprovádějí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 4-Náklady rozpočtových organizací.
U rozpočtových organizací za hospodářskou činnost a u příspěvkových organizací se v průběhu účetního období v účtové skupině 12-Zásoby vlastní výroby neprovádějí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5-Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací.
(3.2.2) Při uzavírání účetních knih se u rozpočtových organizací počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby převedou na vrub účtu 201 nebo 211- Financování výdajů rozpočtových organizací. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence se vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby a ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. Manko nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 460-Manka a škody. Přebytky se zaúčtují ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací.
Rozpočtové organizace za hospodářskou činnost a příspěvková organizace převede při uzavírání účetních knih počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 548-Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
(3.3) Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob (např. na skladních kartách, v datových souborech počítače apod.).
(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.
Čl.III
Společná ustanovení k účtování zásob
(1) Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119-Materiál na cestě nebo 139-Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389-Dohadné účty pasívní.
(2) Při způsobu A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112-Materiál na skladě, nákupy zvířat na účet 124-Zvířata a nákupy zboží na účet 132-Zboží na skladě.
(3) O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení.
(4) O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.
(5) O zásobách převzatých účetní jednotkou ke zpracování, vypůjčených, došlých organizací omylem a o konsignačním zboží se vede podrozvahová evidence s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.
(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.
(7) Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen rozpočtová organizace za hospodářskou činnost a příspěvková organizace účtuje prostřednictvím účtu 621-Aktivace materiálu a zboží.
(8) Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.
Čl.IV
Oceňování zásob
(1) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami, které si stanoví v souladu s ustanovením zákona účetní jednotka sama.
(2) Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
(3) Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit na cenu pořízení a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštění způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.
(4) Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.
(5) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu podle čl. III odst. 4.
(6) Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumějí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.
(7) Náklady podle odstavce (6) se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů.
(8) Vyskladnění zásob oceňuje účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby oceňovány na skladě (viz odstavce 1 a 2).
Čl.V
Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih
(1) Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka, jejíž tvorba a použití jsou upraveny v úvodním ustanovení tohoto opatření. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 548-Manka a škody.
(2) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem.
Čl.VI
Obecné vymezení náplně syntetických účtů
(1) 111 - Pořízení materiálu
Jde o kalkulační účet sloužící k zjištění pořizovací ceny materiálu při způsobu A účtování zásob. Dodávky materiálu je dovoleno v průběhu účetního období účtovat přímo na vrub účtu 112-Materiál na skladě. Při uzavírání účetních knih nevykazuje tento účet zůstatek.
(2) 112 - Materiál na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje nakoupený a převzatý materiál oceněný v pořizovacích cenách a materiál vlastní výroby oceněný ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje jen při uzavírání účetních knih.
(3) 119 - Materiál na cestě
Účtují se zde vyúčtování (faktury) za dodaný materiál (§ 412 a následující obchodního zákoníku), který účetní jednotka ještě nepřevzala.
(4) 121 - Nedokončená výroba
(4.1) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech.
(5) 122 - Polotovary vlastní výroby
Při způsobu A účtování zásob se na tomto účtu účtuje o stavu a pohybu zásob polotovarů vlastní výroby v ocenění uvedeném v účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečně vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(6) 123 - Výrobky
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu výrobků vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečně vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(7) 124 - Zvířata
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zvířat. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(8) 131 - Pořízení zboží
Obsahová náplň tohoto účtu je shodná s obsahovou náplní účtu 111-Pořízení materiálu.
(9) 132 - Zboží na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu nakoupeného a převzatého zboží v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(10) 139 - Zboží na cestě
Účtují se zde vyúčtování (např. faktury) za dodané zboží (§ 412 a následující obchodního zákoníku), které účetní jednotka ještě nepřevzala.
(11) 19 - Opravné položky k zásobám
Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559-Tvorba opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám souvztažně k účtu 659-Zúčtování opravných položek.
Čl.VII
Analytická evidence zásob
(1) Analytická evidence se vede podle druhů či skupin zásob na skladních kartách či v datových souborech počítače (v účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
(2) Další požadavky na analytickou evidenci vyplývají z ustanovení čl. III odst. 3 a z úvodních ustanovení tohoto opatření.
(3) Analytická evidence podle druhu či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací a rozpočtové a ostatní finanční účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Ústředně řízené rozpočtové organizace (včetně ministerstev a ostatních ústředních orgánů) účtují na účtech účtové skupiny 20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k ústředně zřizovaným organizacím o
a) částkách určených na financování investičních a neinvestičních výdajů těchto organizací v případech, kdy jsou rozpočtovým organizacím otevírány limity investičních a neinvestičních výdajů,
b) dotacích poskytnutých na financování investičních a neinvestičních výdajů rozpočtových, příspěvkových a podnikatelských subjektů jimi zřizovaných nebo zakládaných a a ostatním organizacím,
c) inkasovaných rozpočtovaných příjmech v tuzemské nebo zahraniční měně,
d) o přijatých a splácených investičních a provozních úvěrech.
(2) Obce, okresní úřady a rozpočtové organizace jimi zřizované účtují obdobné případy na účtech účtové skupiny 21-Vztahy ke státnímu rozpočtu, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zřizovaných. Okresní úřady a obce účtují na účtech 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí o úhrnech příjmů a výdajů za okresní úřad nebo obec jako celek.
(3) Na účtech účtové skupiny 22-Limity rozpočtových organizací účtují rozpočtové organizace o limitech investičních a neinvestičních výdajů.
(4) Na účtech účtové skupiny 23-Bankovní účty rozpočtových organizací účtují rozpočtové organizace o realizovaných výdajích investičních a neinvestičních, přísunech rozpočtovaných prostředků určených na úhradu těchto výdajů a o inkasovaných rozpočtovaných příjmech.
(5) Na účtech účtové skupiny 24 - Ostatní bankovní účty účtují rozpočtové organizace o pohybech mimorozpočtových finančních prostředků a příspěvkové organizace o pohybech na svých bankovních účtech.
(6) O krátkodobých cenných papírech majetkového a dlužného charakteru účtují obec a příspěvkové organizace na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
(7) Peněžní prostředky v hotovosti, peníze na cestě a ceniny se účtují na účtech účtové skupiny 26-Peníze.
(8) Okresní úřady a obce účtují o poskytnutých finančních výpomocích na účtech účtové skupiny 27-Návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci rozpočtového hospodaření.
(9) Přijaté krátkodobé bankovní úvěry, emitované krátkodobé dluhopisy a jiné přijaté krátkodobé finanční výpomoci účtují obce a příspěvkové organizace na účtech účtové skupiny 28-Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci.
(10) Opravné položky k majetkovým a dlužným cenným papírům se účtují na účtech účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
Čl.II
Vztahy ke státnímu rozpočtu, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zřizovaných
(1.1) Na straně Dal účtů 201 a 211-Financování výdajů rozpočtových organizací se účtuje běžně
- o limitech investičních a neinvestičních výdajů,
- o poskytnutých dotacích rozpočtových prostředků rozpočtovým organizacím,
- manka a škody na nehmotném a hmotném investičním majetku a zásobách se souvztažným zápisem na vrub účtu 460-Manka a škody; neúčtuje se na tomto účtu o mankách a škodách vzniklých na zásobách, které rozpočtová organizace využívá při provozování hospodářské činnosti,
- o zásobách, které byly pořízeny v rámci hlavní rozpočtové činnosti se souvztažným zápisem na vrub příslušného majetkového účtu účtové třídy 1-Zásoby,
- o cizích zdrojích v případě, kdy peněžní ústav provádí úhrady rozpočtových výdajů z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů přímo bez převodu poskytnutých úvěrů na základní běžný účet. V účetnictví se tento účetní případ zaúčtuje na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací.
(1.2) Na straně Má dáti se účtuje běžně
- o snížení limitu rozpočtových výdajů,
- u obcí o převodu zdrojů k investičnímu majetku ve výši splacených investičních úvěrů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku.
- o převodu zdrojů investičního majetku, který je pořizován v souladu s platnými finančně právními předpisy i z provozních prostředků anebo z bankovního vkladového výdajového účtu, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku.
(1.3) Koncem roku před uzavíráním účetních knih se na účtech 201 a 211 účtuje vrácení nespotřebovaných prostředků poukázaných v průběhu roku na vkladový výdajový účet rozpočtových organizací.
(2) Na straně Má dáti účtů 202 a 212-Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím, 203 a 213-Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na hospodářskou činnost a 204 a 214-Poskytnuté dotace ostatním subjektům účtují ústřední orgány, okresní úřady a obce částky dotací poskytnutých těmto organizacím. Analytická evidence se vede podle jednotlivých organizací, kterým byla dotace poskytnuta.
(3) Na straně Dal účtů 205 a 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a účtech 206 a 216-Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku se účtuje o všech druzích příjmů rozpočtovaných i nerozpočtovaných na základě předpisů příjmů vydaných příslušným hospodařícím místem. Ve výjimečných případech se předpis účtuje ve výši inkasovaných příjmů.
(4) Na účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí se účtují příjmy okresního úřadu nebo obce jako celku, jež byly přijaty na základní běžný účet nebo na příjmové účty rozpočtových organizací jimi zřízených ( včetně okresního úřadu nebo obce). Na tomto účtu se rovněž účtují přijaté účelové dotace v průběhu roku, neúčelové dotace a dotace na investiční výstavbu, příjmy z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.
Koncem roku před uzavíráním účetních knih se převede zůstatek účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let.
(5) Na účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí se účtují na straně Má dáti uskutečněné výdaje na investice, na provoz okresního úřadu nebo obce jako celku. Pokud se financování investičních a neinvestičních výdajů uskutečňuje prostřednictvím vkladových výdajových účtů, pak realizované výdaje se převedou na tento účet koncem každého měsíce ze strany Dal účtu 212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím.
Koncem roku před uzavíráním účetních knih se převede zůstatek účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let.
Analytická evidence k účtu 218 se vede v členění
a) výdaje hrazené na vrub rozpočtových prostředků obce nebo okresního úřadu, popř. na vrub prostředků státního rozpočtu,
b) výdaje hrazené z úvěrových prostředků poskytnutých peněžním ústavem v případě jejich přímé úhrady z poskytnutých úvěrů.
Čl.III
Limity rozpočtových organizací
(1) Na straně Má dáti účtu 221-Limity investičních výdajů a 222-Limity provozních výdajů se účtuje o stanovených limitech rozpočtových výdajů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 201-Financování výdajů rozpočtových organizací, které mají v bance otevřen investiční a provozní výdajový účet na vrub státního rozpočtu nebo ve prospěch účtu 211-Financování výdajů rozpočtových organizací, které mají v bance otevřen investiční a provozní výdajových účet na vrub rozpočtu okresního úřadu nebo obce.
(2) Banka provádí úhrady výdajů do výše stanovených limitů.
(3) Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů limitů (na základě limitních oznámení).
Čl.IV
Bankovní účty rozpočtových organizací
(1) Na účtu 231-Základní běžný účet okresní úřady a obce soustřeďují veškeré rozpočtové příjmy, a to buď přímo, nebo prostřednictvím příjmových účtů rozpočtových organizací jimi zřizovaných. Pokud okresní úřad nebo obec nezřizuje účelové fondy, pak součástí prostředků soustřeďovaných na tomto účtu je i přebytek hospodaření minulých let. Na základní běžný účet se vyúčtují též přijaté prostředky z poskytnutých úvěrů, pokud se úhrady faktur neprovádějí přímo z úvěrového účtu a inkasované částky z prodeje emitovaných dlužných cenných papírů (např. z prodeje komunálních obligací).
U okresních úřadů a velkých obcí může základní běžný účet kromě shora uvedené náplně plnit zároveň funkci vkladového výdajového účtu rozpočtových organizací a funkci příjmového účtu rozpočtových organizací při dodržení souvztažností s účty 217, 218, 215, 964 a s dalšími syntetickými účty v oblasti rozpočtového hospodaření, jako např. s účty 112, 315, 321, 331, 336, 400, 042, apod.
(2) Na účtu 232-Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací se na straně Má dáti účtují dotace přijaté od okresního úřadu nebo obce na úhradu provozních, popř. i investičních výdajů. Na straně Dal se účtují realizované investiční a neinvestiční výdaje. Analytická evidence uskutečněných výdajů se vede v souladu s rozpočtovou skladbou v odděleném členění výdajů investičních a neinvestičních.
(3) Na straně Dal účtu 233-Čerpací investiční účet rozpočtových organizací se účtují výdaje investiční, které rozpočtová organizace provádí na vrub státního rozpočtu nebo na vrub doplňkových zdrojů na investice. Přijaté dobropisy se účtují na straně Má dáti tohoto účtu.
Pokud obce realizují investiční výdaje na vrub prostředků státního rozpočtu, účtují běžně realizované výdaje ve prospěch účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací. Koncem každého měsíce vyúčtují úhrnnou částku realizovaných investičních výdajů na vrub účtu 233 (rozpočtová položka 4211 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací. Souběžně s tímto zápisem se vyúčtuje tato dotace v souladu s ustanovením postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce v třídě 2, článek I, bod 2 ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí.
(4) Na straně Dal účtu 234-Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací se účtují realizované provozní výdaje rozpočtových organizací, které rozpočtová organizace provádí na vrub státního rozpočtu nebo rozpočtu okresních úřadů a obcí.
(5) Inkasované rozpočtové příjmy se účtují na účtu 235-Příjmový účet rozpočtových organizací.
(6) Na účtu 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací se účtuje zejména o stavu a pohybu finančních prostředků fondu rezerv a rozvoje, prostředků fondu bydlení a sociálního fondu obcí.
(7) Na účtu 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací se účtuje zejména o stavu a pohybu finančních prostředků rezervního fondu rozpočtových organizací, fondu odměn rozpočtových organizací.
(8) Na účtu 238 - Běžné účty státních fondů se účtuje o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů, zřizovaných v souladu s příslušnými právními předpisy např.: Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond tržní regulace v zemědělství, Státní fond kultury České republiky a Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj kinematografie.
(9) U účtů 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, a 238 se vede analytická evidence rozpočtových příjmů a výdajů v členění závazně stanoveném rozpočtovou skladbou.
Čl.V
Ostatní bankovní účty
(1) Na účtu 241-Běžný účet účtuje
- rozpočtová organizace o pohybu prostředků na bankovním účtu hospodářské činnosti. Na tomto účtu se soustřeďují tržby a jiné příjmy a uhrazují z něho veškeré výdaje spojené s touto činností,
- příspěvková organizace o pohybu veškerých peněžních prostředků obdobně jako rozpočtová organizace u účtu hospodářské činnosti, pokud si nezřizuje vkladové bankovní účty prostředků finančních fondů, jako jsou např. fond kulturních a sociálních potřeb, fond rezervní, fond reprodukce investičního majetku ap.
(2) Na účtu 243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb účtují rozpočtové organizace, okresní úřady a příspěvkové organizace o stavu a pohybu finančních prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3) Na účtu 245 - Ostatní běžné účty účtují rozpočtové organizace o stavu a pohybu cizích prostředků včetně různých forem sdružených prostředků a příspěvkové organizace o finančních fondech, pokud nemají prostředky těchto finančních fondů soustředěny na svém běžném účtu.
(4) Pokud ve výjimečných případech má účetní jednotka zřízen vkladový bankovní účet v devizových prostředcích, pak je veden na samostatných analytických účtech k příslušným syntetickým účtům účtových skupin 23 a 24.
(5) Na účtech účtových skupin 23 a 24 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách. U účtů obou účtových skupin se v případě více otevřených bankovních účtů zachycovaných na jednom syntetickém účtu používá samostatný analytický účet.
Čl.VI
Krátkodobý finanční majetek
(1) Na účtu 251-Majetkové cenné papíry se účtuje o krátkodobých vkladových cenných papírech majetkové povahy, které v době pořízení jsou splatnými, popř. určené k prodeji, a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení. Jsou jimi např. akcie, podílové listy investičních společností. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů vkladových cenných papírů. Na účtě 251 - Majetkové cenné papíry se účtují i ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů:
- u rozpočtové organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací resp. na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
- u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti rozpočtových organizací na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, ať je právo opce uplatněno či nikoliv.
(2) Na účtu 253-Dlužné cenné papíry se účtuje stav, pořízení, úbytek cenných papírů úvěrové povahy, které má obec, okresní úřad nebo příspěvková organizace v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Nakoupeným dlužním cenným papírem je např. dluhopis, obligace, vkladový list, pokladniční poukázka, úvěrový a dividendový kupón, směnka pořízená za účelem obchodování ap. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(3) O vlastních dluhopisech účtují okresní úřady a obce na účtu 255, pokud je mohou mít ve svém držení, v souladu s právními předpisy. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů dluhopisů.
(4) U všech účtů účtové skupiny 25 rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů) v analytické evidenci rozlišují, zda cenné papíry byly pořízeny z rozpočtových nebo mimorozpočtových prostředků.
Čl.VII
Peníze
(1) Na účtu 261-Pokladna se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb apod.). Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy. Součásti pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady. V analytické evidenci se vede stav a pohyb valut, šeků a poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.
(2) Účet 262-Peníze na cestě se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím bankovních výpisů při převodech mezi jednotlivými účty vedenými bankou a pro zachycení směnek na cestě. Okresní úřady a obce účtují na tomto účtu i rozpočtové příjmy, které inkasovaly na svůj bankovní účet rozpočtových příjmů, ale nebyly do konce běžného měsíce vypořádány se základním běžným účtem. Obdobně postupují, pokud jde o inkasované rozpočtové příjmy za rozpočtové organizace jimi zřizované. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady nebo výpisy z bankovních účtů.
(3) Na účtu 263-Ceniny se účtuje stav a pohyb cenin (jako jsou poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu před jejich vydáním, ze které bude moci být po vydání do používání čerpáno). Ceninami jsou rovněž i stravenky do provozoven veřejného stravování. Ceniny svěřené pracovníkům na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenin.
Čl.VIII
Návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci rozpočtového hospodaření
(1) Na účtu 271-Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty účtují obce a okresní úřady o přechodně poskytnutých výpomocích jinému okresnímu úřadu nebo obci z rozpočtových prostředků i z prostředků účelových fondů. Analytická evidence se vede v členění podle organizací, kterým byly výpomoci poskytnuty.
(2) Na účtu 272-Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty účtují okresní úřady a obce o přechodně přijatých výpomocích od jiných okresních úřadů, obcí nebo z rozpočtu republiky. Analytická evidence se vede podle organizací, od nichž byly výpomoci přijaty.
(3) Na účtech 273-Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím, 274-Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům a 275-Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím se účtuje o poskytnutých výpomocích jednotlivým druhům uvedených organizací. Analytická evidence se vede podle jednotlivých organizací, kterým byly výpomoci poskytnuty.
Čl.IX
Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci
(1) Na účtu 281 - Krátkodobé bankovní úvěry, se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší. Obec účtuje o přijatém bankovním úvěru na straně Dal tohoto účtu a na vrub
- účtu 231 - Základní běžný účet v případě, že částka ve výši poskytnutého úvěru je převedena na základní běžný účet, nebo
- účtu 321 - Dodavatelé v případě, kdy banka uhrazuje jednotlivé faktury přímo z úvěrového účtu. V tomto případě se u účtu 281 uvádí v analytické evidenci rozpočtová skladba třídy 5 nebo 6.
Při provedených splátkách úvěrů se rozpočtová skladba vyjádří jak u účtu 231 - Základní běžný účet, tak i u účtu 281 - Poskytnuté krátkodobé bankovní úvěry s použitím položek rozpočtové skladby třídy 8 - Financování.
Úhrady krátkodobých úvěrů obce provádějí ze základního běžného účtu.
Příspěvkové organizace účtují částky poskytnutých úvěrů na straně Dal tohoto účtu a na straně Má dáti
- účtu 241 - Běžný účet v případě, kdy je úvěr převeden bankou na tento účet anebo
- účtu 321 - Dodavatelé, pokud jsou z úvěrového účtu přímo uhrazovány faktury.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů poskytnutých úvěrů.
(2) Na účtu 282-Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) účtují obce a příspěvkové organizace úvěry poskytované bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které převzala banka k inkasu.
Poskytnutí úvěru se účtuje ve prospěch účtu 282-Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) a na vrub příslušného bankovního účtu účetní jednotky (u rozpočtových organizací na vrub příjmového účtu, u příspěvkových organizací na vrub běžného účtu). Předání a směnky bance k eskontu se vyúčtuje na vrub účtu 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry a ve prospěch účtu 312-Směnky k inkasu. Po obdržení avíza od banky o provedené úhradě směnky nebo cenného papíru dlužníkem, vyúčtuje účetní jednotka úhradu poskytnutého úvěru zápisem na vrub účtu 282 a ve prospěch účtu 313. Souvztažným účtem k účtu 312-Směnky k inkasu je účet 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací.
Obdobně se na vrub účtu 282 zúčtuje bankou vrácená směnka nebo cenný papír v případě, že dlužník odmítl provést úhradu. Tento případ se vyúčtuje zápisem na vrub účtu 282 a ve prospěch účtu 313. Banka současně vyinkasuje dlužnou částku. U příspěvkových organizací provede inkaso z běžného účtu, u okresních úřadů a obcí z výdajového účtu nebo ze základního běžného účtu. V případě úhrady ze základního běžného účtu účtuje okresní úřad a obec tuto úhradu na vrub účtu 218-Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 231-Základní běžný účet. V případě úhrady z výdajového účtu účtuje účetní jednotka úhradu ve prospěch účtu 232-Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací nebo 234-Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací a na vrub příslušného účtu v účtové třídě 4-Náklady rozpočtových organizací.
Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů eskontovaných cenných papírů.
(3) Na účtu 283-Emitované krátkodobé dluhopisy se účtuje o krátkodobých dluhopisech, které mají dobu splatnosti do 1 roku. Emitent vyúčtuje krátkodobé dluhopisy ve prospěch tohoto účtu a na vrub účtu 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů dluhopisů.
(4) Na účtu 289 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci účtují organizace o přijatých výpomocích (půjčkách) poskytnutých od ostatních osob s výjimkou bank na základě smluv. Analytická evidence se vede podle jednotlivých věřitelů.
Čl.X
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
(1) Na účtech účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku se účtují opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 a v případech poklesu (který není trvalého charakteru) tržních cen krátkodobého finančního majetku v členění podle druhů cenných papírů.
(2) Na účtech účtové skupiny 29 se účtuje o zrušení opravných položek, pokud pominou důvody pro její vytvoření.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 3 obsahuje:
a) Pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou záloh na investiční majetek (skupina 31). Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky se zajistí v analytické evidenci k jednotlivým účtům.
b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32).
c) Zúčtování se zaměstnanci ze závislé práce, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům (účtová skupina 33).
d) Zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování investičních a provozních dotací (skupina 34).
e) Pohledávky k účastníkům sdružení (účtová skupina 35).
f) Závazky ke sdružením a účastníkům sdružení (účtová skupina 36).
g) Jiné pohledávky a závazky (skupina 37).
h) Zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím přechodných účtů (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období.
i) Zúčtování opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty.
(2) Kursové rozdíly z inkasa pohledávek a z plateb závazků v cizí měně běžně účtují
- rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů), pokud souvisejí s jejich hlavní rozpočtovou činností, podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch :
a) účtu nákladů v případě závazků,
b) účtu vyúčtování rozpočtových příjmů v případě pohledávek,
c) účtu pořízení investic v případě investičních závazků uhrazených před uvedením investice do používání,
- rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů), pokud souvisejí s jejich hospodářskou činností, a příspěvkové organizace podle svého charakteru na účtu 545-Kursové ztráty nebo účtu 645-Kursové zisky,
- obdobným způsobem se účtují i realizované kursové rozdíly při prodeji devizových prostředků s tím, že u příslušných bankovních účtů se uvede rozpočtová skladba, a to jak u bankovního účtu devizových prostředků, tak i u bankovních účtů tuzemských peněžních prostředků.
(3) Kursové rozdíly z přepočtu stavu pohledávek, závazků a finančních investic v cizí měně k 31. 12. daného účetního období účtují příspěvkové organizace a dále rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů) pouze v případech, kdy souvisejí s provozováním hospodářské činnosti. Účtují se podle svého charakteru na účtu 386-Kursové rozdíly aktivní nebo 387-Kursové rozdíly pasívní.
(4) Analytická evidence se vede podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.
Čl.II
Pohledávky
(1) 311 - Odběratelé
Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem pohledávky směnečné.
(2) 312 - Směnky k inkasu
Účtuje se zde příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných plátců.
(3) 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované a směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.
(4) 314 - Poskytnuté provozní zálohy
Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.
(5) 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy
Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům. Rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů) zde účtují zálohy k vyúčtování, poskytnuté zálohovaným organizacím na provozní výdaje.
Čl.III
Závazky
(1) 321 - Dodavatelé
Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
(2) 322 - Směnky k úhradě
Účtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je kratší než jeden rok.
(3) 324 - Přijaté zálohy
Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(4) 325 - Ostatní závazky
Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli. Účetní jednotka nemusí v průběhu roku účtovat na tomto účtu o vzniklých závazcích z obchodních vztahů a jejich úhradách, pokud tuto evidenci nahrazuje evidence vedená v knize došlých faktur. Toto ustanovení však neplatí koncem roku, kdy je nutné zaúčtovat neuhrazené faktury ke konci roku. V lednu následujícího roku se tyto zápisy vystornují. Obdobným způsobem lze postupovat i u účtu 321-Dodavatelé.
Čl.IV
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
(1) 331 - Zaměstnanci
Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení k zaměstnancům, popř. jiným fyzickým osobám a jejich zúčtování. Analytická evidence se vede podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob).
(2) 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů.
(3) 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Účtují sek zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
(4) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
(4.1) Ve prospěch účtu 336 se účtují závazky ze sociálního zabezpečení k příslušným institucím, tj. fondu sociálního pojištění, fondu zaměstnanosti a fondu zdravotnického pojištění, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění hrazeného zaměstnavatelem, a sice se souvztažnými zápisy
- u rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů) za zaměstnance vykonávající hlavní činnost se souvztažným zápisem na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, příp. 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy,
- u rozpočtové organizace za zaměstnance vykonávající hospodářskou činnost a u příspěvkové organizace za všechny zaměstnance na vrub účtů 524-Zákonné sociální pojištění a 525-Ostatní sociální pojištění.
Částky hrazené zaměstnancem se vyúčtují na vrub účtu 331-Zaměstnanci.
(4.2) Na vrub účtu 336 se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 331-Zaměstnanci.
Čl.V
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
(1) 341 - Daň z příjmů
Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového ustanovení zákona o daních z příjmů, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591-Daň z příjmů.
(2) 342 - Ostatní přímé daně
Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
(3) 343 - Daň z přidané hodnoty
(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé, 316-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob.
(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 954-Závazky z pronájmu, 955-Dlouhodobé přijaté zálohy, 959-Ostatní dlouhodobé závazky.
(3.4) Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu, zálohy na daň a nárok na vrácení daně při nadměrném odpočtu.
(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání
- daňový závazek za zdaňovací období na výstupu,
- odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších zdaňovacích období.
(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
(4) 345 - Ostatní daně a poplatky
(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé, 316-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
(4.2) Na vrub účtu 345 se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu 345 účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 954-Závazky z pronájmu a 959-Ostatní dlouhodobé závazky.
(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
- daňový závazek za zdaňovací období,
- nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
- zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dni silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538-Ostatní nepřímé daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
(5) 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(6) 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy.
(7) Na vrub účtů 346 a 348 účtují příspěvkové organizace nároky na dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu orgánů místní samosprávy, tj. příspěvek na činnost a individuální investiční dotace. Nároky na dotace na investice se účtují na vrub účtů 346 a 348 a ve prospěch účtu 916-Fond reprodukce investičního majetku, kdežto nároky dotací provozních ve prospěch účtu 691-Provozní dotace.
(8) Rozpočtové organizace koncem roku před uzavíráním účetních knih zaúčtují na vrub účtů 346 a 348 nároky z titulu hmotné zainteresovanosti plynoucí ze zlepšeného jejich rozpočtového hospodaření se souvztažným zápisem ve prospěch finančních fondů (tj. účtů 912 a 914). K úhradě těchto nároků dojde v následujícím roce po prověření jejich oprávněné výše ve smyslu finančně právních předpisů.
(9)
347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem orgánů místní samosprávy
Na těchto účtech vypořádávají rozpočtové a příspěvkové organizace závazky se státním rozpočtem a rozpočtem místní samosprávy. Účtují se zde předpisy odvodu dobropisů za investice uhrazené v minulých letech, pokud byly financovány z prostředků státního rozpočtu nebo rozpočtu orgánů místní samosprávy a jsou určeny k odvodu do příslušného rozpočtu.
Čl.VI
Pohledávky ke sdružením
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtují se zde pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VII
Závazky ke sdružením
(1) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
Účtují se zde závazky účetní jednotky, jako akcionáře nebo společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy nebo vklady.
(2) 368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtují se zde závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VIII
Jiné pohledávky a závazky
(1) 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(1.1) Účtuje zde emitent dluhopisů.
(1.2) Na vrub účtu se účtuje upsání
- dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 953-Emitované dluhopisy
- krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 283-Emitované krátkodobé dluhopisy
(1.3) Ve prospěch účtu se účtuje - splácení dluhopisů,
(2) 378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 205 nebo 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací, pokud tato pohledávka souvisí s její hlavní činností; pokud souvisí s hospodářskou činností, vyúčtuje se ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy (stejně jako příspěvková organizace),
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo účtu 460-Manka a škody, pokud tento závazek souvisí s hlavní činností rozpočtové organizace; pokud souvisí s hospodářskou činností provozovanou rozpočtovou organizací, vyúčtuje na vrub účtu 548-Manka a škody (stejně jako příspěvková organizace),
- rozpočtové organizace, jsou-li nájemcem investičního majetku podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů, závazek z titulu odvodu odpisů účetní jednotce, která je pronajímatelem tohoto majetku,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
Na těchto účtech se také účtují účetní operace spojené s nákupem a prodejem opce.
Na účtu 378 - Jiné pohledávky se účtuje o nakoupené opci (opční premie). Cena opce se po dobu do splatnosti, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do nákladů:
- u rozpočtové organizace ( obce) na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací resp. na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
- u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti rozpočtových organizací na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady
- v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny či ceny pořízení podkladového aktiva.
Na účtu 379 - Jiné závazky se účtuje o prodané opci (opční premie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem.
- u rozpočtové organizace (obce) ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti
- u příspěvkové organizace a u hospodářské činnosti rozpočtové organizace ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy.
Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem.
Čl.IX
Přechodné účty aktiv a pasív
(1) Na účtech účtové skupiny 38 mohou rozpočtové organizace za hospodářskou činnost časově rozlišovat náklady a výnosy. Příspěvkové organizace jsou však povinny časově rozlišovat náklady a výnosy za veškerou činnost v určité známé výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 381-Náklady příštích období, 383-Výdaje příštích období, 384-Výnosy příštích období, 385-Příjmy příštích období), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388-Dohadné účty aktivní a 389-Dohadné účty pasívní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími.
(2) Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
(3) 381 - Náklady příštích období
Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného investičního majetku do používání v důsledku rozšířeného vybavení, nájemné placené předem, předplatné. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet náklady se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně a časově souvisejí, a to nejpozději do čtyř let od zúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(4) 383 - Výdaje příštích období
Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.
(5) 384 - Výnosy příštích období
Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů na zajištění servisních služeb předem, a sice se souvztažným zápisem na vrub účtů peněžních prostředků. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým hospodářsky souvisí.
(6) 385 - Příjmy příštích období
Účtují se zde výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly doposud vyúčtovány jako pohledávky. Jako příklad příjmů příštích období lze uvést např. úrok ze státních cenných papírů za běžný rok splatný pozadu v následujícím kalendářním roce.
(7) 386 - Kursové rozdíly aktivní
(7.1) Účtují se zde aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z přepočtu finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako aktivní kursové rozdíly se účtují částky snížení pohledávek z finančních investic, jakož i částky zvýšení zůstatků úvěrů a zvýšení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k 31. 12. daného účetního období.
(7.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(8) 387 - Kursové rozdíly pasívní
(8.1) Účtují se zde pasívní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech finančních investic, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako pasívní kursové rozdíly se účtují částky zvýšení finančních investic, pohledávek, jakož i částky snížení pokladní hotovosti, zvýšení vkladových účtů u bank, zvýšení zůstatků pohledávek, jakož i částky snížení pokladní hotovosti, zvýšení vkladových účtů u bank, zvýšení zůstatků pohledávek, jakož i částky snížení úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k 31. 12. daného účetního období.
(8.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(9) 388 - Dohadné účty aktivní
(9.1) Účtují se zde k 31. 12. daného účetního období dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelné protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 649-Jiné ostatní výnosy, 644-Úroky, 651-Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku.
(9.2) O dohadných položkách aktivních účtují rozpočtové organizace, pokud tyto položky vyplývají z hospodářské činnosti a příspěvkové organizace.
(10) 389 - Dohadné účty pasívní
Účtují se zde k 31. 12. daného účetního období dohadné položky pasívní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, jako např. nevyfakturované dodávky. Kromě toho rozpočtové organizace za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace účtují na tomto účtu i nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno při uzavírání účetních knih stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 544-Úroky a 549-Jiné ostatní náklady, popř. na vrub účtu nehmotného a hmotného majetku. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, která může být proplacena v příštím roce ve smyslu § 109 a § 110 písm. b) zákoníku práce.
Čl.X
Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
(1) 391 - Opravná položka k pohledávkám
Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám se vyúčtuje na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
Přijatá úhrada pochybné pohledávky se vyúčtuje v přijaté výši na vrub účtu 241 - Běžný účet a ve prospěch příslušného účtu pohledávek. Rozdíl mezi přijatou úhradou a nominální výší pohledávky se vyúčtuje na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky a ve prospěch účtu pohledávek. Současně se vyúčtuje snížení popř. zrušení opravné položky k pohledávkám na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek.
Uvedený postup se vztahuje jak na opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, tak na opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, vytvářené podle § 8 a § 8a zákona 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Neúčtují se zde aktivní a pasívní kursové rozdíly z titulu pohledávek k zahraniční měně, které se účtují na účtech 386-Kursové rozdíly aktivní a 387-Kursové rozdíly pasívní.
(2) 395 - Vnitřní zúčtování
(2.1) Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na pojetí účetního systému účetní jednotky.
(2.2) Rozpočtové organizace účtují na tomto účtu také účetní případy vyplývající ze vzájemných vztahů mezi hlavní činností a hospodářskou činností jí provozovanou.
(3) 396 - Spojovací účet při sdružení
Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).
(4) 399 - Vyrovnávací účet malých obcí
(4.1) Tento účet používají malé obce jako vyrovnávacího účtu k účtům hospodářské činnosti. V hlavní rozpočtové činnosti se tento účet nepoužívá. Zavedení uvedeného účtu v hospodářské činnosti vyplývá ze skutečnosti, že malé obce neúčtují na příslušných účtech účtové osnovy o zásobách, pohledávkách a závazcích, ale vedou knihu materiálových zásob, knihu pohledávek a závazků (případně formou kartotéky), což nahrazuje účetní zápisy, které by jinak byly vedeny na příslušných syntetických účtech.
(4.2) Za hospodářskou činnost účtují malé obce na straně
Má dáti
- úhrady provedené z běžného bankovního účtu hospodářské činnosti a z pokladny,
- inkasované tržby za vlastní výkony a za zboží,
- změny stavu vnitroorganizačních zásob,
- aktivace vnitroorganizačních výkonů,
- ostatní výnosy,
- tržby z prodeje zásob, rezervy a časové rozlišení,
Dal
- inkasované částky připsané na běžný účet hospodářské činnosti a do pokladny,
- spotřebované nákupy,
- služby,
- osobní náklady,
- daně a poplatky,
- ostatní náklady,
- odpisy, prodané zásoby, rezervy a časové rozlišení.
(4.3) Analytická evidence se vede v členění:
- vyrovnávací účet k bankovnímu účtu 231 - Základní běžný účet (ve vztahu k prostředkům hospodářské činnosti), k účtu 241 - Běžný účet, pokud tento bankovní účet má obec pro hospodářskou činnost zřízen, a k účtu 261 - Pokladna,
- vyrovnávací účet k nákladům a výnosům hospodářské činnosti.
Účtová třída 4 - Náklady rozpočtových organizací
Čl.I
(1) V této účtové třídě účtují rozpočtové organizace provozní náklady za vlastní rozpočtové hospodaření. Neúčtují se zde náklady spojené s provozováním hospodářské činnosti, náklady na investice, dotace poskytované příspěvkovým organizacím a podnikatelským subjektům.
(2) Náklady v rozpočtových organizacích vyjadřují konečnou spotřebu hospodářských prostředků vynaloženou na činnost organizace ve sledovaném období. Tuto spotřebu představuje vynaložení hospodářských prostředků v různých formách, např. ve formě spotřeby materiálu, vynaložení prostředků za práce a služby provedené jinými organizacemi, cestovní a ostatní výplaty fyzickým osobám a ostatní osobní náklady, vyplacené sociální dávky a finanční náklady.
(3) Rozpočtové organizace mohou účtovat o veškerých nákladech spojených s provozováním vlastní rozpočtové činnosti buď na syntetickém účtu 400-Náklady rozpočtových organizací, anebo na ostatních syntetických účtech účtové třídy 4-Náklady rozpočtových organizací.
(4) Podrobnější náplň jednotlivých nákladových (výdajových) položek je stanovena rozpočtovou skladbou platnou pro rozpočtové organizace.
Čl.II
Náklady rozpočtových organizací
(1) Na účtu 400-Náklady rozpočtových organizací se účtují veškeré náklady spojené s provozováním rozpočtové činnosti.
V analytické evidenci se odděleně účtují
- materiální náklady,
- mzdové a ostatní osobní náklady,
- manka a škody na hospodářských prostředcích a
- ostatní náklady, jimiž jsou služby a náklady nevýrobní povahy, cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám a vyplacené sociální dávky.
Čl.III
Materiální náklady
(1) Na účtu 410-Materiální náklady se účtuje spotřeba nakupovaného materiálu, elektrické energie, vody, páry, plynu, náklady na údržbu a opravy, na dopravu, práce výrobní povahy a náklady na pohoštění a dary. Do spotřeby materiálu se nezahrnuje prodaný materiál a zboží v pořizovací ceně a poddodávky. Náklady na pohoštění a dary poskytované domácím a zahraničním hostům, zahrnují spotřebu předmětů reprezentační povahy. Nepatří sem náklady na pohoštění a dary, opatřované za zahraniční platidla a poskytované v zahraničí.
(2) Spotřeba materiálu používaného v rámci rozpočtového hospodaření se účtuje při uplatnění způsobu A i B obdobným způsobem, jaký je uveden v náplni účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy s těmito odlišnostmi:
- při uplatnění varianty A se spotřebovaný materiál vyúčtuje na vrub účtu 410 a zboží na vrub účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. Případné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem zjištěných zásob se vyúčtují v případě zjištěného manka do normy na vrub účtu 410, manka nad normu a škody na vrub účtu 460-Manka a škody a přebytky se vyúčtují ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací,
- při uplatnění varianty B se náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek, účtují v průběhu roku, pokud jde o materiál, prostřednictvím účtu 111-Pořízení materiálu přímo na vrub účtu 410, a pokud jde o prodej zboží, prostřednictvím účtu 131-Pořízení zboží přímo na vrub účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. Koncem roku při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky na účtech 112 a 132 vyúčtují se souvztažným zápisem na vrub účtů 410 a 201 nebo 211. Konečné zůstatky účtů 112 a 132 ověřené inventurou se vyúčtují ve prospěch účtů 410 a 201 nebo 211 se souvztažným zápisem na vrub účtů 112 a 132.
Čl.IV
Služby a náklady nevýrobní povahy
Na účtu 420-Služby a náklady nevýrobní povahy se účtují náklady na služby a práce nevýrobní povahy, nájemné, výkony spojů, cestovní a jiné devizové náklady ve styku se zahraničím, náklady na pohoštění, občerstvení a dary obstarávané za zahraniční platidla a různé finanční náklady Zachycují se na něm rovněž jednotný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a náklady na nákup uměleckých děl bez omezení hodnoty, pokud nejsou nedílnou součástí budov a staveb.
Čl.V
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
Na účtu 430-Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám se účtují cestovní, stěhovací a podobné náklady, ostatní výplaty fyzickým osobám a stipendia.
Čl.VI
Mzdové a ostatní osobní náklady
(1) Na účtu 440-Mzdové a ostatní osobní náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců. Do mzdových nákladů se zahrnují zejména
- mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru, popř. obdobná plnění, poskytovaná na základě služebního poměru,
- naturální mzda, pokud je součástí mzdy, a
- částky refundované jiným organizacím.
(2) Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých (které uznává zákon o daních z příjmů).
Čl.VII
Dávky sociálního zabezpečení
(1) Na účtu 450-Dávky sociálního zabezpečení se účtují peněžité dávky nemocenského pojištění, důchody, ostatní peněžité dávky, peněžité podpory, věcné podpory, náklady na lázeňskou péči a náklady na rekreaci.
(2) Účet používají orgány vykonávající správu dávek, podpor a výplatu důchodů.
Čl.VIII
Manka a škody
(1) Na účtu 460-Manka a škody se účtují
- manka a škody na investičním majetku,
- manka a škody přesahující stanovené normy přirozených úbytků zásob.
Výše mank a škod se zachycuje nezávisle na tom, v jaké výši jsou povinny zaviněná manka a škody uhradit jiné organizace nebo odpovědné osoby.
Náhrady mank a škod se na tomto účtu neúčtují. Předpisy náhrad mank a škod se účtují na vrub účtu 315-Pohledávky za rozpočtové příjmy a ve prospěch účtů 205 nebo 215-Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací.
O nárocích na náhrady za manka a škody se účtuje podle jednotlivých dlužníků.
(2) Škodami se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
Jsou-li na manka a škody na zásobách stanoveny normy přirozených úbytků, zachycují se na tomto účtu pouze ta manka a škody, které přesahují takto stanovené normy. Manka a škody na materiálu do výše stanovených norem přirozených úbytků se účtují na vrub účtu 400-Náklady rozpočtových organizací nebo na vrub účtu 410-Materiální náklady. Manka a škody na zboží do výše stanovených norem přirozených úbytků se účtují na vrub účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací.
V případě rozhodnutí o zrušení připravované nebo rozestavěné investice (zmařené investice) se realizované výdaje na ni jednorázově odepíší z účtu 042 na vrub účtu 460, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení investice.
(3) Na účtu 460 se neúčtuje o vzniklém schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se vždy zaúčtují jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, pokud v souladu s finančně právními předpisy byly pořízeny na vrub rozpočtových prostředků. V okamžiku zahájení umořovacího řízení se tyto položky zachytí v oddělené analytické evidenci k příslušnému syntetickému účtu účtových skupin 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení".
(4) Při vyřazení poškozeného nebo chybějícího investičního majetku se vyúčtuje příslušná částka ve výši odhadnuté škody na vrub účtu 460 a ve prospěch účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací. Současně se vyúčtuje vyřazení poškozeného nebo chybějícího investičního majetku ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 01, 02 nebo 05 a na vrub účtu 901-Fond investičního majetku.
Účtová třída 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) V účtové třídě 5 účtují
- rozpočtové organizace veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti a
- příspěvkové organizace veškeré náklady spojené s jejich činností.
Rozpočtové organizace neúčtují v této účtové třídě náklady rozpočtového hospodaření.
(2) Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku.
(3) Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů není vyčerpávající. Na jednotlivé syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů.
(4) Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3-Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty v účtové třídě 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5.
(5) Analytickou evidenci v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech (např. cestovné, dary), je notné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.
(6) Pokud je část nákladů vynakládaných na hlavní činnost provozovanou rozpočtovou anebo příspěvkovou organizací společná s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost a jsou tudíž těžko co do jejich výše rozlišitelnými, pak je dovoleno tyto náklady klíčovat v poměru výše tržeb docílených v hospodářské činnosti k tržbám docíleným v hlavní činnosti (včetně dotace poskytované na tuto činnost příspěvkové organizace). Tento způsob použije účetní jednotka pouze v těch případech, pokud není platným finančně právním předpisem stanoven jiný postup pro zjišťování výše nákladů vynaložených na tuto činnost.
(7) Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub účtu 963-Účet hospodářského výsledku.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin účtové třídy 5
(1) Účtová skupina 50-Spotřebované nákupy
(1.1) Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.
(1.2) Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:
- v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
- při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1-Zásoby, čl. II odst. 2.1.2.
(1.3) Při uplatnění způsobu B se postupuje takto:
- v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží,
- při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a ve prospěch účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Přehled o stavu a pohybu zásob, jakož i mankách, přebytcích a škodách poskytuje skladní evidence.
(1.4) Na účtech 502-Spotřeba energie a 503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek se účtují neskladovatelné nákupy.
(2) Účtová skupina 51-Služby
Na účtech této účtové skupiny se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří účet 513-Náklady na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na účtu 518-Ostatní služby se účtuje drobný nehmotný investiční majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem.
(3) Účtová skupina 51-Osobní náklady
Na účtu 521-Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů.
(4) Účtová skupina 53-Daně a poplatky
(4.1) V této účtové skupině se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 59-Daň z příjmů.
(4.2) Na účtu 538-Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného investičního majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.
(5) Účtová skupina 54-Ostatní náklady
(5.1) Na vrub účtu 541-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují zaplacené
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona - směnečného a šekového,
- odstupné podle § 355 obchodního zákoníku.
(5.2) Na vrub účtu 542-Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
(5.3) Na vrub účtu 543-Odpis nedobytné pohledávky se účtují případy odpisu při prokázané nedobytnosti pohledávky. Za nedobytnou se považuje zejména pohledávka, která byla vymáhána bezvýsledně po vyčerpání všech právních možností na dlužníkovi i na jiných osobách, na nichž mohla být vymáhána, nebo jestliže by vymáhání nevedlo zřejmě k výsledku nebo je-li pravděpodobné, že by náklady vymáhání přesáhly její výtěžek. Na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky se v hospodářské činnosti účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Dále se na účtu 543 účtuje v hospodářské činnosti odpis pohledávky v souladu s čl. V (přechodná ustanovení k čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nominální hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje v souladu s čl. XVII úvodních ustanovení.
(5.4) Na účtu 544-Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru (podle bankovního výpisu), v případě půjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny nehmotného a hmotného investičního majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.
(5.5) Na vrub účtu 545-Kursové ztráty se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech (účtech účtových skupin 24, 25, 26 a 28), při uzavírání účetních knih, pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení hmotných investic.
(5.6) Na vrub účtu 546-Dary se účtuje bezúplatné předání majetku, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem např. zůstatková cena darovaného hmotného a nehmotného investičního majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezúplatné plnění.
(5.7) Na vrub účtu 548-Manka a škody se účtují manka na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky v oddělené analytické evidenci k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení. Na tomto účtu se neúčtují částky chybějících cenných papírů, které byly pořízeny na vrub rozpočtových prostředků (ty se zachycují na účtu 460-Manka a škody).
Nároky na náhradu mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy. Jsou-li na manka a škody na zásobách stanoveny normy přirozených úbytků, zachycují se na účtu 548 jen ta manka a škody, která přesahují takto stanovené normy. Pokud nejsou stanoveny normy přirozených úbytků, považují se veškerá manka za manka přesahující normy. Manka a škody na zásobách do výše stanovených norem se účtují v pořizovací ceně podle charakteru zásob na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu nebo na vrub účtu 504-Prodané zboží.
(5.8) Na vrub účtu 549-Jiné ostatní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, odstupné za uvolnění bytů. Ztrátové položky, k jejichž úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zákona o konkursu a vyrovnání, se účtuje na účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky. V případě rozhodnutí o zrušení připravované nebo rozestavěné investice (zmařené investice) se výdaje vztahující se k této záležitosti a zachycené na vrub účtu 042 - Pořízení hmotných investic jednorázově odepíší na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení investice.
(6) Účtová skupina 55-Odpisy, prodaný majetek, rezervy, časové rozlišení a opravné položky.
(6.1) Na účtu 551-Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku účtují rozpočtové organizace za hospodářskou činnost odpisy ve výši daňového odpisu a příspěvkové organizace odpisy podle odpisového plánu a zůstatkovou cenu nehmotného a hmotného investičního majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení. Zůstatkovou cenu prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku účtují příspěvkové organizace na vrub účtu 552-Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního majetku. Zůstatková cena nehmotného a hmotného investičního majetku v důsledku mank a škod se účtuje na vrub účtu 548-Manka a škody.
Rozpočtové organizace vyúčtované odpisy za hospodářskou činnost zaúčtují na vrub účtu 551 a ve prospěch účtu 347-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem nebo 349-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem orgánů místní samosprávy podle toho, do kterého rozpočtu bude odvod prostředků proveden. Příspěvkové organizace vyúčtují současně s účtováním odpisů tvorbu fondu reprodukce investičního majetku zápisem na vrub účtu 901-Fond investičního majetku a ve prospěch účtu 916-Fond reprodukce investičního majetku.
(6.2) Na účtu 553-Prodané cenné papíry v ceně pořízení se vyúčtuje úbytek cenných papírů souvztažně se zápisy na účtech 061-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, 062-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem, 063-Ostatní investiční cenné papíry a vklady, 069-Ostatní finanční investice, 251-Majetkové cenné papíry, 253-Dlužné cenné papíry a 255-Vlastní dluhopisy v ocenění vedeném na těchto účtech a 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní výnosový úrok.
Rozpočtové a příspěvkové organizace zároveň účtují nominální cenu investičních cenných papírů a vkladů na vrub účtu 901-Fond investičního majetku nebo účtu 902-Fond oběžných aktiv a ve prospěch příslušného fondu, na jehož vrub byly původně pořízeny.
(6.3) Na účtu 554-Prodaný materiál se účtuje v souvislosti s prodejem úbytek materiálu v ocenění pořizovací cenou.
(6.4) Na vrub účtu 556-Tvorba zákonných rezerv se účtuje tvorba rezerv se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 941-Rezervy zákonné.
(6.5) Na vrub účtu 558-Zúčtování časového rozlišení nákladů se účtuje o nákladech příštích období se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 381-Náklady příštích období.
(6.6) Na vrub účtu 559-Tvorba zákonných opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch příslušných opravných účtů účtových skupin 09-Opravné položky k nabytému majetku, 19-Opravné položky k zásobám, 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám.
(7) Účtová skupina 59-Daň z příjmů
(7.1) Na vrub účtu 591-Daň z příjmů se účtuje výše splatných daní při uzávěrce účetního období, se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 341-Daň z příjmů, popř. 342-Ostatní přímé daně.
(7.2) Na vrub účtu 595-Dodatečné odvody daně z příjmů se účtují doměrky daně za minulá léta a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá léta.
Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) V účtové třídě 6 účtují rozpočtové organizace veškeré výnosy vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti a příspěvkové organizace veškeré výnosy spojené s jejich činností. Rozpočtové organizace neúčtují v této účtové třídě příjmy rozpočtového hospodaření.
(2) Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku roku. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např. faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343-Daň z přidané hodnoty.
(3) V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591 - Daň z příjmů. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynou-li ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska se účtují v netto částce.
(4) Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost.
(5) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů.
(6) Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 963-Účet hospodářského výsledku.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin třídy 6
(1) Účtová skupina 60-Tržby za vlastní výkony a zboží
Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů (např. faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 31-Pohledávky, popř. účtu 261-Pokladna.
(2) Účtová skupina 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob
(2.1) Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popř. měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
(2.2) V případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace, účtuje se na vrub účtu 513-Náklady na reprezentaci a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61.
(3) Účtová skupina 62-Aktivace
(3.1) Ve prospěch účtu 621-Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popř. účtu 501-Spotřeba materiálu nebo účtu 504-Prodané zboží v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.
(3.2) Ve prospěch účtu 622-Aktivace vnitroorganizačních služeb se účtuje např. vnitroorganizační přeprava se souvztažným zápisem na vrub účtů 111-Pořízení materiálu, 131-Pořízení zboží, 041-Pořízení nehmotných investic, 042-Pořízení hmotných investic, 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, popř. na vrub účtu 513-Náklady na reprezentaci, jde-li o použití vnitroorganizačních služeb pro účely reprezentace.
(3.3) Ve prospěch účtů 623-Aktivace nehmotného investičního majetku a 624-Aktivace hmotného investičního majetku se účtuje aktivace hmotného a nehmotného investičního majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041-Pořízení nehmotných investic a 042-Pořízení hmotných investic.
(4) Účtová skupina 64-Ostatní výnosy
(4.1) Ve prospěch účtu 641-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují přijaté
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku.
(4.2) Ve prospěch účtů 643-Platby na odepsané pohledávky se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly.
(4.3) Ve prospěch účtu 644-Úroky se účtují nároky na přijaté úroky od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění.
(4.4) Ve prospěch účtu 645-Kursové zisky se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení hmotných investic, při inkasu či platbě a na finančních účtech (na účtech účtové skupiny 24, 25, 26 a 28) při uzavírání účetních knih.
(4.5) Ve prospěch účtu 649-Jiné ostatní výnosy se účtuje nárok na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků nehmotného a hmotného investičního majetku, oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a ostatní výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny.
(5) Účtová skupina 65-Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení a opravné položky
(5.1) Ve prospěch účtu 651-Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku se účtují tržby, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub účtu 316-Ostatní pohledávky, 311-Odběratelé, popř. 388-Dohadné účty aktivní.
(5.2) Ve prospěch účtu 652-Výnosy z finančních investic se účtují např. dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví finančních investic vedených na účtech účtové skupiny 06-Finanční investice.
(5.3) Ve prospěch účtu 653-Tržby z prodeje cenných papírů se účtuje prodej cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, evidovaných na účtech 061-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, 062-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem a 069-Ostatní finanční investice.
(5.4) Ve prospěch účtu 654-Tržby z prodeje materiálu se účtují částky vyfakturované odběratelům za prodaný materiál.
(5.5) Ve prospěch účtu 655-Výnosy z krátkodobého finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
(5.6) Ve prospěch účtu 656-Zúčtování zákonných rezerv se účtuje rozpuštění zákonných rezerv se souvztažným zápisem na vrub účtu 941-Rezervy zákonné.
(5.7) Ve prospěch účtu 659-Zúčtování zákonných opravných položek se účtuje částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 09-Opravné položky k nabytému majetku, 19-Opravné položky k zásobám a na vrub účtu 391-Opravná položka k pohledávkám.
(6) Účtová skupina 69-Provozní dotace
(6.1) Ve prospěch účtu 691-Provozní dotace účtují příspěvkové organizace příspěvek na provoz. Předpis příspěvku na provoz se účtuje ve prospěch účtu 691 a na vrub účtu 346-Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem, nebo na vrub účtu 348-Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy. Pokud by výjimečně rozpočtová organizace poskytovala příspěvek na provoz hospodářské činnosti, bude se tento příspěvek účtovat rovněž na účtu 691.
Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na účtech účtové třídy 9 se účtují případy, které se týkají
a) majetkových fondů na účtech účtové skupiny 90-Majetkové fondy,
b) finančních fondů, účtovaných na účtech účtové skupiny 91-Finanční fondy,
c) státních a ostatních zvláštních fondů na účtech účtové skupiny 92-Zvláštní fondy rozpočtových organizací,
d) hospodářského výsledku příspěvkových organizací a hospodářské činnosti rozpočtových organizací, jakož i převodu zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy na účtech účtové skupiny 93 - Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy,
e) vytvořených rezerv na účtech účtové skupiny 94-Rezervy spojené s hospodářskou činností rozpočtových a příspěvkových organizací,
f) poskytnutých dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček na účtech účtové skupiny 95-Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky,
g) závěrečných zápisů prováděných koncem roku na účtech účtové skupiny 96-Závěrkové účty a
h) podrozvahových účtů na účtech účtových skupin 97 až 99-Podrozvahové účty.
Čl.II
Majetkové fondy
(1) Na straně Dal účtu 901-Fond investičního majetku se účtuje běžně zejména
- o bezúplatně převzatém investičním majetku,
- o předmětech převzatých ze zásob v pořizovacích (reprodukčních) cenách,
- o nově zjištěném a v účetnictví dosud nezachyceném investičním majetku v reprodukčních pořizovacích cenách,
- o tvorbě zdrojů k profinancovanému investičnímu majetku ve výši splacených investičních úvěrů.
Rozpočtové organizace účtují běžně nebo koncem roku před uzavíráním účetních knih tvorbu zdrojů
a) k profinancovanému hmotnému investičnímu majetku převodem zůstatku účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací,
b) k finančním investicím se souvztažným zápisem na vrub účtu 201 nebo 211-Financování výdajů rozpočtových organizací v částkách vykázaných v pořizovací ceně na příslušných účtech účtové třídy 0. Pokud jde o finanční investice, je jejich pořizování podmíněno finančními zdroji na účtech rezervních fondů anebo u obcí na účelových fondech.
Příspěvkové organizace účtují běžně tvorbu zdrojů k
- hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku převodem zdrojů z účtu 916 - Fond reprodukce investičního majetku,
- finančním investicím se souvztažným zápisem na vrub účtu 914-Fond rezervní.
Na straně Má dáti účtu se účtují běžně zejména
- zůstatkové ceny u příspěvkových organizací a pořizovací ceny u rozpočtových organizací investičního majetku při jeho vyřazení z používání pro opotřebení v důsledku vzniklých mank a škod nebo jejich prodeje,
- zůstatkové ceny bezúplatně předaného investičního majetku,
- odepsané náklady na trvale zastavené investice.
Nehmotný investiční majetek se účtuje ve prospěch účtu 901 - Fond investičního majetku a na vrub účtů účtové skupiny 01 - Nehmotný investiční majetek.
(2) Na účtu 902-Fond oběžných aktiv na straně Dal účtují
- rozpočtové organizace zdroje krytí oběžných aktiv hlavní činnosti zejména
a) přírůstky bezúplatně převzatých oběžných aktiv,
b) materiál získaný z vyřazeného hmotného investičního majetku v souvislosti s jeho vyřazením,
c) zdroje k profinancovanému nakoupenému krátkodobému finančnímu majetku převodem z rezervního fondu, popř. z účelových fondů okresních úřadů a obcí,
- příspěvkové organizace účetní případy uvedené pod bodem a), pokud není bezúplatně získané oběžné aktivum využíváno při provozování výdělečné (hospodářské) činnosti a účetní případy uvedené pod bodem c).
Na straně Má dáti účtují
- rozpočtové organizace včetně okresních úřadů a obcí snížení zdrojů krytí oběžných aktiv hlavní činnosti zejména
a) úbytky bezúplatně předaných oběžných aktiv (tj. materiálových zásob, poddodávek, nedokončené výroby, výrobků, které tvoří součást materiálových zásob, zboží a cenin),
b) snížení vlastního zdroje k prodanému krátkodobému finančnímu majetku převodem do rezervního fondu nebo účelových fondů okresních úřadů a obcí.
(3) Zdroje krytí oběžných aktiv fungujících při provozování hospodářské činnosti u rozpočtové organizace se účtují na účtu 903-Fond hospodářské činnosti rozpočtových organizací. Rozpočtové organizace účtují na tomto účtu obdobné účetní případy jako příspěvkové organizace na účtu 902 uvedené pod bodem b) pokud byl krátkodobý finanční majetek pořízen z prostředků hospodářské činnosti. Na straně Dal tohoto účtu se dále účtuje zlepšený výsledek hospodaření dosažený v rámci hospodářské činnosti po splnění daňových povinností se souvztažným zápisem na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Čl.III
Finanční fondy
(1) Rozpočtové organizace účtují v rozsahu stanoveném příslušnými finančně právními předpisy tvorbu fondů hmotné stimulace závislou na dosažených zlepšených výsledcích rozpočtového hospodaření, a to ve prospěch účtů - 914 - Fond rezervní
a na vrub účtů 346-Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem nebo 348-Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy. Pokud finančně právní předpisy povolí tvorbu těchto fondů na vrub zisku dosaženého v rámci provozované hospodářské činnosti, vyúčtuje se jejich tvorba na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Příspěvkové organizace účtují tvorbu fondů hmotné stimulace ve prospěch účtů
- 911 - Fond odměn,
- 912 - Fond kulturních a sociálních potřeb,
- 914 - Fond rezervní a též
- 916 - Fond reprodukce investičního majetku
a na vrub účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
Ostatní zdroje tvorby a použití uvedených fondů jsou stanoveny příslušnými finančně právními předpisy.
Odpisy hmotného majetku vytvořené podle § 28, odst. 2 zákona o daních z příjmů nejsou zdrojem fondu reprodukce investičního majetku u nájemce, ale u pronajímatele.
(2) Okresní úřady a obce účtují na účtu 917 - Účelové fondy o tvorbě a použití těchto fondů. Účelovým fondem může být např. fond rezerv a rozvoje, sociální fond. Přebytek hospodaření je součástí zůstatku účtu 217 a převede se koncem roku před uzavíráním účetních knih ve prospěch účtu 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
(3) Na účtu 918 - Ostatní finanční fondy se účtuje o tvorbě a použití sdružených prostředků, o kulturních fondech obyvatel ústavů sociální péče apod.
Čl.IV
Zvláštní fondy rozpočtových organizací
(1) O tvorbě a použití státních fondů se účtuje na účtu 921-Státní fondy. Těmito fondy jsou např. fond životního prostředí, fond tržní regulace v zemědělství, fond zúrodnění půdy, fond kultury a fond pro podporu a rozvoj kinematografie.
(2) O tvorbě a použití ostatních fondů se účtuje na účtu 922-Ostatní zvláštní fondy rozpočtových organizací.
Čl.V
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy
(1) Nerozdělený zisk anebo neuhrazené ztráta minulého roku se účtuje na 931. Nerozdělený zisk z výsledku hospodaření minulého roku se převede z účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let na stranu Dal účtu 931. Překročené rozdělení výsledku hospodaření se převede z účtu 932 na vrub účtu 931. Následné použití nerozděleného zisku se zaúčtuje na straně Má dáti účtu 931 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 902-Fond oběžných aktiv (pokud jde o příspěvkovou organizaci) nebo ve prospěch účtu 903-Fond hospodářské činnosti rozpočtových organizací (pokud jde o rozpočtovou organizaci). V případu, kdy to finančně právní předpisy dovolí, bude možné částky nerozděleného zisku vyúčtovat ve prospěch finančních fondů.
(2) Pokud je neuhrazená ztráta minulých let uhrazena na vrub zdrojů rezervního fondu nebo u okresních úřadů a obcí na vrub účelových fondů, zaúčtuje se ve prospěch účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let a na vrub účtu 914-Fond rezervní nebo 917-Účelové fondy.
(3) Po definitivním schválení rozdělení dosaženého zisku za minulý rok se částky určené jako hmotná stimulace finančních fondů vyúčtují na vrub účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a ve prospěch účtů finančních fondů. Pokud je část zisku určena na rozšíření hospodářské činnosti, vyúčtuje se ve prospěch účtů 902 (u příspěvkových organizací) nebo 903 (u rozpočtových organizací).
(4) Zůstatky účtů 217 a 218 se převedou koncem roku před uzavíráním účetních knih na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let.
Zůstatek účtu 933 je podkladem pro finanční vypořádání příslušnými orgány místní samosprávy.
Pokud má účet 933 pasívní zůstatek, může se tento zůstatek převést v následujícím roce ve prospěch účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Pokud má účet 933 aktivní zůstatek, může se tento zůstatek vypořádat v následujícím roce na vrub účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Ke změně zůstatku účtu 933 dochází zejména při uzavírání účetních knih po převodu nových zůstatků účtů 217 a 218 za běžný rok.
Čl.VI
Rezervy spojené s hospodářskou činností rozpočtových organizací a příspěvkových organizací
(1) Na účtech účtové skupiny 94-Rezervy spojené s hospodářskou činností rozpočtových a příspěvkových organizací se účtuje o tvorbě a použití rezerv. Obecná ustanovení jsou vymezena v úvodní části směrnic.
(2) Účet 941-Rezervy zákonné se tvoří na tituly a ve výši, kterou ukládají příslušné obecně platné právní předpisy, především daňové zákony, popř. zvláštní zákony. Rezervy vytvořené na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení se převedou ke dni účinnosti (tj. k 1. srpnu 1995) zákona č. 132/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů na účet 391 - Opravná položka k pohledávkám, a to ke konkrétním pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení.
(3) Rezervy se čerpají podle obecně platných finančně právních předpisů.
Čl.VII
Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky
(1) Na účtech účtové skupiny 95-Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky se účtuje o
- úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytická evidence se vede podle jednotlivých úvěrů,
- dlouhodobých půjčkách a závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů půjček.
(2) Na účtu 951-Bankovní úvěry se účtuje stav a pohyb dlouhodobých úvěrů poskytovaných příspěvkovým organizacím nebo obcím. Splátky na čerpané úvěry hradí
- příspěvkové organizace z běžného účtu (tj. z účtu 241). Současně se vytvoří zdroj krytí investičního majetku účetním zápisem zaúčtovaným ve prospěch účtu 901-Fond investičního majetku a na vrub účtu 916-Fond reprodukce investičního majetku.
- obce ze základního běžného účtu.
V případě, kdy banka
a) uhradí fakturu vystavenou dodavatelem přímo z úvěrového účtu, pak se vyúčtuje úhrada ve prospěch účtu 951 a na vrub účtu 321-Dodavatelé. Koncem každého měsíce se provede zúčtování měsíčního úhrnu výdajů z úvěrového účtu na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 211-Financování provozu rozpočtových organizací. U účtu 951 - Bankovní úvěry se v těchto případech uvádí rozpočtová skladba třídy 5 nebo 6,
b) převede částku ve výši poskytnutého úvěru na základní běžný účet, zaúčtuje se poskytnutý úvěr ve prospěch účtu 951-Bankovní úvěry a na vrub účtu 231-Základní běžný účet.
(3) Na účtu 953-Emitované dluhopisy účtuje emitent dluhopisů vydané dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů.
(4) Účet 954-Závazky z pronájmu se používá při pronájmu hmotného a nehmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité a nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy nájemcem pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (§ 28, odst. 2, zákona o daních z příjmu). Výše závazků k pronajímateli se zachytí ve výši zůstatkové ceny pronajatého příslušného investičního majetku a umořuje se ve výši odpisů vyúčtovaných za příslušný investiční majetek do nákladů.
(5) Na účtu 955-Dlouhodobé přijaté zálohy se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(6) Na účtu 958-Dlouhodobé směnky k úhradě se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.
(7) Na účtu 959-Ostatní dlouhodobé závazky se zachycují ostatní dlouhodobé závazky, pro které není v předcházejících účtech skupiny 95-Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky určen samostatný syntetický účet.
Čl.VIII
Závěrkové účty
(1) Na účtech 961-Počáteční účet rozvažný, 962-Konečný účet rozvažný, 963-Účet hospodářského výsledku, 964-Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965-Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření se účtuje v souladu s úvodními ustanoveními tohoto opatření.
Čl.IX
Podrozvahové účty
(1) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky především o využívání cizího majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, popř. právo hospodaření, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní ochrany a jiné.
(2) Na podrozvahových účtech se sledují zejména:
- přijatá depozita a hypotéky
- najatý majetek
- majetek svěřený do úschovy
- zásoby přijaté ke zpracování
- přísně zúčtovatelné tiskopisy
- materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití
- program 222,
- Závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
- Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
- Odepsané pohledávky
- Poskytnuté záruky a jiné obchodní závazky
- Přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky
- Poskytnuté zástavy
- Přijaté zástavy
- Závazky z leasingu
- Pohledávky z leasingu
- Pohledávky z pevných termínovaných operací
- Závazky z pevných termínovaných operací
- Pohledávky z opcí
- Závazky z opcí.
Příl.3
Účtová osnova a postupy účtování pro malé obce
Čl.I
Rozsah vedení účetnictví malými obcemi
(1) Malé obce účtují pouze účetní případy, které se týkají
- bankovního plnění rozpočtu malé obce,
- nákladů a výnosů spojených s provozováním hospodářské činnosti,
- účtování o účelových a finančních fondech.
(2) Účetní případy, které se týkají rozpočtového hospodaření se účtují na účtech:
217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí
218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí
231 - Základní běžný účet
233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací
236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
281 - Krátkodobé bankovní úvěry
316 - Ostatní pohledávky
325 - Ostatní závazky
933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
951 - Bankovní úvěry
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný.
(3) Účetní případy, které se týkají hospodářské činnosti, se účtují na těchto účtech:
241 - Běžný účet
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
316 - Ostatní pohledávky
325 - Ostatní závazky
391 - Opravná položka k pohledávkám
399 - Vyrovnávací účet malých obcí
500 - Spotřebované nákupy
510 - Služby
520 - Osobní náklady
530 - Daně a poplatky
540 - Ostatní náklady
550 - Odpisy a zůstatková cena postoupeného nehmotného a hmotného investičního majetku, tvorba rezerv a zúčtování časového rozlišení
559 - Tvorba zákonných opravných položek
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží
610 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob
620 - Aktivace
640 - Ostatní výnosy
650 - Tržby a výnosy z postoupeného majetku a zúčtování rezerv a časového rozlišení
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
691 - Provozní dotace
903 - Fond hospodářské činnosti
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
941 - Rezervy zákonné
963 - Účet hospodářského výsledku.
(4) Účetní případy týkající se účtování na účelových a finančních fondech a vkladových bankovních účtech k těmto fondům se účtují na těchto účtech:
236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací
245 - Ostatní běžné účty
316 - Ostatní pohledávky
325 - Ostatní závazky
917 - Účelové fondy
918 - Ostatní finanční fondy
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný.
(5) Účet 399 - Vyrovnávací účet malých obcí se vede jen v účetnictví o hospodářské činnosti malých obcí.
V hospodářské činnosti se doporučuje vést vyrovnávací účet pro závazky /účet dodavatelů/, pro pohledávky /účet odběratelů/, pro daň z příjmů /zůstatek závazku za daň z příjmů/. Účet 399 za hospodářskou činnost bude mít na konci roku zůstatek v případě neuhrazených pohledávek nebo závazků.
(6) Náplň jednotlivých účtů je obdobná jako v části "Postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a velké obce".
Čl.II
Bankovní plnění rozpočtu malých obcí
(1) Na účtech účtové skupiny 23 - Bankovní účty rozpočtových organizací 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí se účtují zejména tyto účetní případy:
- rozpočtové příjmy připsané na základní běžný účet se vyúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném analytickém členění podle rozpočtové skladby a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí,
- rozpočtové výdaje hrazené ze základního běžného účtu se vyúčtují na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném analytickém členění podle rozpočtové skladby,
- rozpočtové výdaje hrazené z účtu 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací na vrub prostředků ze státního rozpočtu (subvencované výdaje) se účtují ve prospěch účtu 233 v příslušném analytickém členění podle rozpočtové skladby a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí. Současně se tyto výdaje zaúčtují ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a na vrub účtu 233 v příslušném členění rozpočtové skladby,
- převedené prostředky z běžných bankovních účtů účelových a finančních fondů na základní běžný účet se zaúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění rozpočtové skladby a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí,
- dotace přijaté z rozpočtu okresního úřadu na vrub účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění rozpočtové skladby a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí,
- příjmy z finančního vypořádání příspěvkových organizací nebo podnikatelských subjektů malou obcí zřízených nebo založených na vrub účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění rozpočtové skladby a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí.
(1.1) Zůstatky účtů 217 a 218 se převedou koncem roku před uzavíráním účetních knih na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let.
Zůstatek účtu 933 je podkladem pro finanční vypořádání příslušnými orgány místní samosprávy.
Pokud má účet 933 pasívní zůstatek, může se tento zůstatek převést v následujícím roce ve prospěch účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Pokud má účet 933 aktivní zůstatek, může se tento zůstatek vypořádat v následujícím roce na vrub účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Ke změně zůstatku účtu 933 dochází zejména při uzavírání účetních knih po převodu nových zůstatků účtů 217 a 218 za běžný rok.
(2) Příjem peněz v hotovosti převedených ze základního běžného účtu do pokladny se účtuje na vrub účtu 261 - Pokladna a ve prospěch účtu 262 - Peníze na cestě. Podle bankovního výpisu se tento převod vyúčtuje na vrub účtu 262 a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet, výdajová položka 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně. Vyúčtování uskutečněných pokladních výdajů se vyúčtuje na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 261 - Pokladna. Současně se provede storno položky 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně a rozúčtování výdajů na účtu 231 v příslušném členění podle rozpočtové skladby.
Inkasované příjmy v hotovosti malá obec vyúčtuje na vrub účtu 261 - Pokladna a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí. Převedené inkasované částky na základní běžný účet se vyúčtují ve prospěch účtu 261 - Pokladna a na vrub účtu 262 - Peníze na cestě. Podle bankovního výpisu se tento převod vyúčtuje ve prospěch účtu 262 - Peníze na cestě a na vrub účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění rozpočtové skladby příjmů.
(3) K překlenutí časového nesouladu mezi příchodem výpisů při převodech mezi jednotlivými bankovními účty malé obce slouží účet 262-Peníze na cestě. Na tomto účtu se účtuje podle výnosů z bankovních účtů. Odepsané peněžní prostředky, které nebyly připsány týž den na jiný bankovní účet se zachytí na vrub účtu 262-Peníze na cestě ve prospěch příslušného bankovního účtu. Příjem prostředků na příslušném bankovním účtu se zaúčtuje na vrub tohoto bankovního účtu a ve prospěch účtu 262-Peníze na cestě.
(4) Poskytované přechodné výpomoci malou obcí ze základního běžného účtu se účtují podle jejího příjemce na vrub účtu 271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty, 273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím, 274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům nebo 275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění rozpočtové skladby výdajů. Vratky poskytnutých přechodných výpomocí se účtují na týchž účtech, ale na opačných stranách, přičemž na účtu 231 se účtuje v příslušném členění rozpočtové skladby příjmů.
(5) Omylné platby, které se vztahují k základnímu běžnému účtu se zaúčtují podle svého charakteru buď na
- vrub účtu 316-Ostatní pohledávky a ve prospěch účtu 231-Základní běžný účet v případu, kdy je platba omylem provedena z tohoto účtu, nebo
- na vrub účtu 231-Základní běžný účet a ve prospěch účtu 325-Ostatní závazky, v případě kdy mylná platba je připsána na základní běžný účet.
Při jejich vypořádání se účetní případy účtují na týchž účtech, ale na opačných stranách.
(6) Dlouhodobé investiční a krátkodobé provozní úvěry převádí banka buď na základní běžný účet, nebo z něho přímo uhrazuje jednotlivé faktury.
(6.1) Při převodu úvěrových prostředků na základní běžný účet se
- přijaté úvěry zaúčtují na vrub účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění třídy 8 - Financování, rozpočtové skladby a ve prospěch účtu 281 - Krátkodobé bankovní úvěry nebo 951 - Bankovní úvěry.
(6.2) Při provedených přímých úhradách faktur se
- provedené úhrady vyúčtují na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 281 - Krátkodobé bankovní úvěry nebo 951 - Bankovní úvěry v příslušném členění rozpočtové skladby výdajů.
(6.3) Splátky úvěrů hrazené ze základního běžného účtu se zaúčtují na vrub účtu 281 - Krátkodobé bankovní úvěry nebo na vrub účtu 951 - Bankovní úvěry a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění třídy 8 - Financování, rozpočtové skladby, a to jak u účtů 281 a 951, tak i u účtu 231.
(7) U účtů 217-Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí, 218-Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí, účtové skupiny 23-Bankovní účty rozpočtových organizací (s výjimkou účtu 231-Základní běžný účet) a u účtů 281-Krátkodobé bankovní úvěry a 951-Bankovní úvěry se vede v analytické evidenci členění rozpočtových příjmů a výdajů stanovené rozpočtovou skladbou.
Čl.III
Hospodářská činnost malých obcí
(1) Náklady vynaložené na hospodářskou činnost se účtují na vrub skupinových účtů
500 - Spotřebované nákupy,
510 - Služby
520 - Osobní náklady
530 - Daně a poplatky
540 - Ostatní náklady
550 - Odpisy a zůstatková cena postoupeného nehmotného a hmotného investičního majetku, tvorba rezerv a zúčtování časového rozlišení
se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 399-Vyrovnávací účet malých obcí. Zápisy na účtu 550 mohou být i na straně Má dáti (např. při vyúčtování rezerv a časového rozlišení).
(2) Výnosy spojené s hospodářskou činností se zachycují na skupinových účtech
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží (na straně Dal)
610 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob (snížení stavu na straně Má dáti, zvýšení na straně Dal)
620 - Aktivace (na straně Dal)
640 - Ostatní výnosy (na straně Dal)
650 - Tržby a výnosy z postoupeného majetku a zúčtování rezerv a časového rozlišení (na straně Dal)
se souvztažným zápisem na účtu 399-Vyrovnávací účet malých obcí. Provozní dotaci je možno vyúčtovat po jejím přijetí přímo na účtě 241-Běžný účet bez zaúčtování předpisu na účtu 399.
(3) Docílený zisk v minulém roce se převede v příštím roce podle rozhodnutí o jeho rozdělení ze strany Dal účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
- ve prospěch účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Malá obec takto postupuje v případě, kdy takto vypořádává neuhrazenou ztrátu minulých let anebo, kdy celý dosažený zisk nerozděluje,
- ve prospěch účtu 903-Fond hospodářské činnosti v případě, kdy část zisku si ponechá na rozvoj hospodářské činnosti nebo ho převede do finančních fondů. Převod finančních prostředků se zaúčtuje na vrub účtu 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací.
Rozdělení zisku z hospodářské činnosti se provádí v souladu s finančně právními předpisy.
(4) Překročené rozdělení výsledku hospodářské činnosti za minulý rok převede malá obec ze strany Má dáti účtu 931-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na stranu Má dáti účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Pokud by tato ztráta byla uhrazena z účelových fondů malé obce, pak se přijatá částka ve výši provedené úhrady zaúčtuje na vrub účtu 241-Běžný účet a ve prospěch účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
(5) Inkasované tržby spojené s provozovanou hospodářskou činností se zaúčtují na vrub účtu 241-Běžný účet nebo 261-Pokladny (pokud jsou tržby inkasované v hotovosti) se souvztažným zápisem vek prospěch účtu 399-Vyrovnávací účet malých obcí.
(6) Provedené úhrady výdajů spojených s hospodářskou činností se vyúčtují na vrub účtu 399-Vyrovnávací účet malých obcí a ve prospěch účtu 241-Běžný účet nebo 261-Pokladny (pokud jsou platby provedeny v hotovosti).
(7) Mylné platby na běžném účtu hospodářské činnosti se podle svého charakteru účtují na účtech 316-Ostatní pohledávky nebo 325-Ostatní závazky.
(8) Na konci roku se vyúčtují aktivní zůstatky rozvahových účtů rozpočtového hospodaření i hospodářské činnosti na vrub účtu 962-Konečný účet rozvažný. Pasívní zůstatky rozvahových účtů se vyúčtují ve prospěch účtu 962.
(9) Zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 se převedou na konci roku na účet 963-Účet hospodářského výsledku. Zůstatek účtu 963 se převede na účet 962.
(10) Na podkladě údajů účtu 962-Konečný účet rozvažný, který obsahuje též stav účtu 963-Účet hospodářského výsledku, se na počátku následujícího roku sestaví účet 961-Počáteční účet rozvažný. Účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasív a účetními zápisy ve prospěch účtu 961 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky. Hospodářský výsledek se prostřednictvím účtu 961 převede jako počáteční zůstatek účtu 931-Hospodářský výsledek na schvalovacím řízení.
Vypořádání zůstatku účtu 931 se provede podle ustanovení Čl.IV odstavců 3 a 4.
Čl.IV
Fondy malých obcí
(1) Tvorba účelových fondů malých obcí se účtuje v okamžiku převodu peněžních prostředků na vrub účtu 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací a ve prospěch účtu 917 - Účelové fondy.
(2) Pokud je fond tvořen z prostředků rozpočtu malé obce (např. příděl do sociálního fondu), účtuje se převod prostředků provedený ze základního běžného účtu na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet v příslušném členění rozpočtové skladby.
(3) Použití prostředků účelových a finančních fondů se účtuje na vrub příslušného účtu fondů (tj. účtů 917 a 918) a ve prospěch vkladového bankovního účtu (tj. 236 nebo 245).
Čl.V
Evidence majetku a závazků
(1) Malé obce ve svém podvojném účetnictví neúčtují případy, které se týkají
- investičního majetku,
- zásob a cenin,
- pohledávek (až na účet 316),
- majetkových fondů,
- rezerv (účtovaných na majetkových účtech)) a
- závazků (až na účet 325)
(2) Evidence majetku a závazků vedou malé obce v knihách investičního majetku, zásob a cenin, pohledávek, rezerv a závazků.
(3) V samostatné knize je třeba uspořádaným způsobem vést podklady pro řádné vyčíslení údajů rozhodných pro stanovení daně z příjmů a daně z přidané hodnoty (v rozsahu tak, jak je to uvedeno v náplni u účtů 341-Daň z příjmů a 343-Daň z přidané hodnoty).
1) Zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace,
- zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí České republiky,
1) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
2) - Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících.
2) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších úprav.
3) - Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 485/1991 Sb.,
3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
4) Zejména
- Zákon České národní rady č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury
Zákon České národy rady č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
4) § 489 až 496 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů.
9) § 9 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
10) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
12) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku
Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodařením s národním majetkem.